Babe Skroar onderhoud Jean Guillou, fameus organist opnieuw naar Nederland Eerdmans assurantiën 1 I Poging PvdA Haanstra’s ontslag in te trekken faalt I Rabobank S3 Lucht-verhitters I Ook concert in Bolswarder Martinikerk Honderd kinderen bleven maandagmorgen thuis Makelaardij Bolsward Pistoolschoten bleken vuurwerk Huylckenstein houdt voor belangstellenden twee dagen „open huis” n ongelukje is vlug gebeurd. zorg dus dat u goed verzekerd bent Van der Weerd b.v. I Twee bestuurders moesten bloedproef ondergaan Zwembad De Klomp te Wommels wordt mogelijk uitgebreid Politie vraagt getuigen Man onder invloed in Wommels aangehouden. Opnieuw benzine uit auto’s gestolen STREEKBLAD VOOR WEST- EN ZUIDWEST-FRIESLAND Verschijnt in: Bolsward, Baarderadeel, Hennaarderadeel, Hindeloopen, Wonseradeel, Workum en Wymbritseradeel I I I 0 Al jh iTB—i Hwat hat L Voor de financiering en verzekering van uw boot en caravan naar: VOOR AAN- EN VERKOOP VAN ONROEREND GOED bouwbedrijf ~=-=- Bleeker bv Bolsward Broerestraat 13 tel. 05157-3946 afd. onderhoud 3069 g g I s Warme lucht gordijnen I Geval van doorrijden na aanrijding -JKaz~ v Al 118e JAARGANG Nr. 48 WOENSDAG 20 JUNI 1979 9 i Haanstra, onderwijzer aan de O.L.S. Uitgave A. J. OSINGA b.v. Bolsward - Marktstraat 13 Administratie- en Redaktieadres: Postbus 5, 8700 AA Bolsward Te(. 05157 - 2044, na 18 uur 2660 Redaktie na 18 uur 4661 Verschijnt WOENSDAGS en VRIJDAGS Abonnementsprijs f 14,75 p. halfjaar (bij vooruitbetaling) Giro 887926 Advertentie-tarieven op aanvraag Neem de brochure Vrij Blij mee, vol ’vrije-tijds’ verzekeringstips, ze ligt voor u klaar aan de balie! 1 üs hjoed to sizzen Safolle talen as inunen sprekt, safaek is hy minske. Enkele dagen na de raadsvergade ring ontvingen de ouders van de lagere schoolkinderen een schrijven van de vereniging voor openbaar onderwijs. Hierin werd geprotes teerd tegen de ontslagprocedure waarin volgens de V.O.O.’-mensen „veel vaagheden bestaan en grove fouten zijn gemaakt.” In de brief werd de ouders verzocht de kinderen maandagmorgen van school thuis te houden, om „op die manier kenbaar te maken het niet eens te zijn met de gang van zaken op school.” Haanstra.” De heer Bonte wees er op dat als de aktie over alle klassen gehouden zou worden er ongetwijfeld meer ouders hun kinderen thuis hadden gehouden. FINANCIËN HYPOTHEKEN VERZEKERING geid en goede raad Voor zover bekend heeft een tachtig tal ouders maandagmorgen gehoor gegeven aan de V.O.O.-oproep. Het betrof ongeveer honderd kinderen. Wel hebben enkele leden na de aktie bedankt voor het V.O.O. Zij waren het niet met de gang van zaken eens. De opmerking van de voorzitter, dat zou de rust op school na vertrek van Haanstra terug zijn gekeerd, schoot het publiek op de overvolle tribunes in het verkeerde keelsgat. Onmidde- lijk ging er een spandoek omhoog, die op last van de voorzitter weer naar be neden moest’ „Anders moet ik U laten verwijderen,” zo zei de voorzitter tegen de protesterende ouders. Dat verwijderen bleek niet nodig te zijn want het merendeel van de ouders stapte op, onder het maken van ver wijtende opmerkingen aan het adres van het college. Met de meeste klem wordt alle orgel- vrienden op het hart gedrukt deze belangrijke concerten bij te wonen. De gemeenplaats: „dit mag u niet missen” is hier volledig van kracht. Het is een belevenis Jean Guillou te horen spelen. Wie dit één keer heeft meegemaakt vergeet het nooit meer. Jean Guillou werd in 1930 geboren. Toen hij 5 jaar oud was begon hij piano te studeren, op zijn elfde orgel. Hennaardefadeels vroedschap zal zich morgenavond over het voorstel van B en W uitspreken. openbaar onderwijs hem zeer ter harte ging en dat het ontslag van Haanstra een moeilijke beslissing was geweest. „Willy Haanstra is beslist een goede onderwijzer en het is een sympathieke vent, maar het gaat hier om de school. Wij kiezen voor de school, in het belang van de school.” Technisch installatiebedrijf Makkum, Bolsward, Franeker, Harlingen Tel. 05178-6041 Willen de twee mensen die ons eei ingezonden stuk stuurden met boven vermelde kop hun volledige naam e adres bekend maken. R. M. Nijland en f J. IJsbrechtum alleen is niet voldoendt Red. Ook de opmerking van één van de collega’s van de heer Haanstra, de heer Mulder, in een krantenartikel kwamen afgelopen donderdag nog ter tafel. De PvdA-fraktie was van mening dat de heer Mulder daarin de perken te buiten was gegaan en vond het nodig dat hij berispt zou worden. Voor die terecht' wijzing voelde burgemeester Mulder weinig. Het was volgens hem geen gewoonte in te gaan op artikelen in de kranten. „Het zou in strijd zijn met de lijn die wij volgen,” zo zei hij. BOLSWARD - Donderdag 5 juli a.s. vindt de officiële opening plaats van het nieuwe Bolswarder verzorgingstehuis Huylckenstein. Daar de ruimte in Huylckenstein beperkt is is deze opening, die onder meer gepaard zal gaan met een morgendienst, een middagbij- eenkomst en een receptie, bedoeld voor bewoners, personeel, direktie, bestuur en een beperkt aantal ge nodigden (de meer direkt betrok kenen). De receptie die om half vijf aanvangt staat open voor een gro tere groep meer indirekt betrok kenen. Een en ander vindt plaats in de recreatiezaal. Speciaal voor geïnteresseerden zal op vrijdag 6 en zaterdag 7 juli in Huylckenstein ’s middags open huis worden gehou den. „Een ieder is deze middagen welkom.’.! zo zei ons de heer Tjamme Bleeker,de direkteur van het nieuwe verzorgingstehuis. We hopen dan ook dat er veel belang stellenden zullen komen.” Ook vanwege de Inspectie van Volks gezondheid is het zwembadbestuur óp deze tekortkoming gewezen en aan deze toestand dient thans een einde te komen. BOLSWARD - Op veler verzoek komt de wereldberoemde organist Jean Guillou opnieuw naar Nederland, dit is weer front-pagina- nieuws voor orgelvrienden. De eerste elf dagen van augustus houdt hij een tournee door ons land. Hij hoopt dan achtereenvolgens te concerteren in Zwolle, Haarlem, Maassluis, Utrecht, Bolsward (Martinikerk 7/8), Gouda, Breda, Rotterdam. BOLSWARD - In het afgelopen weekend werd door de politiekorp sen Wymbritseradeel, Wonseradeel en Bolsward een grote alkoholcon- tróle in en om Bolsward gehouden. Er werden naar schatting 60 auto bestuurders gekontroleerd, waarvan er negen een blaastest moesten af leggen. De publieke tribune bij de openbare raadsvergadering afgelopen donderdag was overvol. Een groot gedeelte van de toeschouwers bestond uit ouders van kinderen die bij „meester” Haanstra in de klas zitten. Met spandoeken wilden zij laten zien het oneens te zijn met de beslissing van het kollege, om de heer Haanstra zijn ontslag te geven. Later op de avond zou een gedeelte van hen de j vergadering voortijdig verlaten. Twee van hen, de 20-jarige bouwvakker S. V. uit Bolsward en een 23-jarige fransman moesten een bloedproef on dergaan. Tegen hen is proces verbaal opgemaakt. WOMMELS - Ten behoeve van de waterzuivering van het zwembad De Klomp te Wommels is bij dit zwem bad onvermijdelijk de aanwezigheid van een opslag van chemicaliën, waar onder ook zoutzuur. De opslag hiervan vond tot nu toe plaats in de machinekamer van dit zwembad, maar hieraan kleven de nodige bezwaren: aantasting van de daar aanwezige installaties, terwijl bovendien deze chemicaliën uit oog punt van volksgezondheid in een afgesloten ruimte dienen te worden opgeborgen. BOLSWARD - Terwijl donderdagavond aan de ene kant van de raadszaalmuren de Bolswarder muziekkorpsen bij de intocht van de avondvierdaagse-wandelaars er vrolijk op los speelden, was de sfeer aan de andere kant van de muur alles behalve prettig te noemen. Hoogoplopende discussies, protesterende ouders en felle verwijten over en weer vormde de ingrediënten van deze spoedseisende extra raadsvergadering, die door de raadsfraktie van de PvdA op grond van artikel 46 van de gemeentewet was gevraagd, en die in verband stond met de situatie óp de Openbare Lagere School in Bolsward. De socialisten dienden een vijftal voorstellen in, waarover door de raads leden zo’n twee uur gediskussieerd werd, en uiteindelijk nog voordat er over gestemd was, weer door de PvdA werden ingetrokken. De voorstellen hadden betrekking op het ontslag van de heer Willy De voorzitter zei voorts blij te zijn eindelijk een indruk te krijgen om hoe veel ouders het nu ging die hun kinderen thuis hadden gehouden. Dat bleken volgens Mulder 18 van de 230 kinderen te zijn. „U kunt niet tellen,” riep daarop de heer Piet Bonte (PvdA). „Het gaat om 18 van de 24 kinderen uit de klas van BOLSWARD - In de nacht van vrij dag op zaterdag (tussen 1 en 2 uur) werd op de kruising Laag Bol- werk/Bargefenne een verkeerszuil omgereden. De bestuurder is na de aanrijding doorgereden. De politie vermoedt dat het hier gaat om een groene auto. Eventuele getuigen van het ongeval kunnen zich telefonisch in verbinding stellen met het buro Bolsward (05157-2644). Aangezien hiervoor geen ruimte aanwe zig is in het bestaande complex en de be nodigde ruimte in dit geval ten koste zou gaan van de toch al minimale ruimte voor het personeel, is het zwembadbestuur hierover met de gemeente Hennaardera- deel in onderhandeling getreden en heeft de dienst gemeentewerken een plan gemaakt. Van zijn nauwelijks te evenaren mentor Marcel Dupré heeft hij geleerd dat de kunst van het orgelspelen staat of valt met de mate van accuratesse en precisie. Hij speelt, indien nodig, alles uit het hoofd, of liever „par coeur” zoals de Fransen het zo treffend uitdrukken. Jean Guillou heeft een fabuleuze techniek, daardoor krijgt zijn spel vaart en visie. WOMMELS - In de nacht van zater dag op zondag werd een inwoner van Welsrijp, de heer E. Y. A. door de rijkspolitie van de groep Hennaarde- radeel te Wommels aangehouden. De man bleek onder invloed van sterke drank te verkeren. Wie het voorrecht te beurt valt de grote organist persoonlijk te mogen ont moeten zal hem met „maïstre” aanspre ken-en terecht. Jean Guillou is een grootmeester en het heeft weinig zin over zijn meesterschap verder uit te weiden. Hij heeft gedurende drie jaren in Lissa bon als leraar orgel en compositie werk zaamheden verricht. Hij heeft talloze werken gecomponeerd, niet alleen voor orgel maar ook voor piano, orkest en koor. Ook heeft hij veel kamermuziek ge schreven. als concertorganist speelt hij over de gehele wereld, in de Verenigde Staten, Canada, Japan, Hong Kong, Polen, de Sovjet Unie en Europa. Sinds 1963 is Jean Guillou titularis van de beroemde orgels in de St. Eustache te Parijs. Het bericht dat deze wereldbe roemde organist wederom naar Neder land komt is daarom front-pagina-nieuws voor alle orgelvrienden. Aanvang 20.00 uur. Komen dus - de kansen niet voorbij laten gaan - en luisteren. Daarbij kwam men tot de konklusie dat aan een uitbreiding van het complex niet viel te ontkomen en daarom is bij de planontwikkeling naast de aanleg van een afsluitbare speciale zoutzuurberging te vens meegenomen een verbetering van de personeelsaccomodatie waaronder een grotere verblijfsruimte waarin een tweetal kleedboxen en een eenvoudige keukenvoorziening met aanrecht. De kosten van één en ander worden ge raamd op f 35.840,- BOLSWARD - Ook dit weekend werd er benzine uit geparkeerd staande auto’s gestolen. Deze maal waren de wagens van de heer W. Adema uit de Keppensflat en de heer G. Posthu mus uit de Kerkstraat het doelwit van de benzinedieven. In beide ge vallen ging het om 20 liter. De politie heeft de zaak in onderzoek. Reeds op 12-jarige leeftijd werd hij titularis van de orgels van de Saint Serge Kathedraal in Angers en tege lijkertijd begon hij concerten te geven die onmiddelijk allerwege werden geroemd. Aan het Parijs conservato rium waren niemand minder dan Macel Dupré, Maurice Duruflé en Olivier Messian zijn leermeesters. Hij studeerde harmonie, compositie en contrapunt en behaalde een op zienbarende reeks eerste prijzen. Jean Guillou is tevens een voortref felijk pianist, zijn improvisaties zijn wereldberoemd en dragen een ge heel eigen karakter. Morgenavond (donderdag) vindt in de sociëteit De Doele een oprichtingsverga dering plaats voor een bijzonder neutrale lagere school. De organiatoren van deze vergadering hebben mevrouw Boeken- steyn uit Den Haag uitgenodigd. Zij zal het een en ander vertellen over bijzonder neutraal onderwijs. /"Jongemastr., 19 Bolsward, tel. 05157-4955, b.g.g. ’s avonds S. Heeres 05150-14139 Henk van Dalen (CDA) vroeg zich af of het besluit van het kollege wel juist was geweest; en of men de zaak wel goed en genoeg heeft besproken. De rotte appel was er dan nu volgens Van Dalén wel uitgehaald, „mar it rotsoait noch troch.” Vanaf woensdag hebben een aantal ou ders hun kinderen van school thuis gehouden. De voorzitter werd gevraagd of men tegen de ouders ook gerechtelijke stappen zou ondernemen. De heer Mul der zei: „niet zo kinderachtig te zijn om nu direkt de politie in de arm te nemen.” De automobilist uit Welsrijp trok de aandacht van de politie omdat hij zich slingerend in zijn auto over het wegdek tussen Oosterend en Wommels ver plaatste. De beide blaastests vielen positief uit waarna de heer A. een bloedproef diende te ondergaan. A. kreeg een rijverbod van 8 uur opgelegd. De stemming over de voorstellen hadden de socialisten graag gezien na afloop van het besloten gedeelte van de vergadering. De andere raadsleden voelden hier weinig voor. Nog voordat men tot stemming wilde overgaan trok de heer Stef de Haas de voorstellen in. Eén van de voor stellen hield het intrekken van het ontslag van de heer Willy Haanstra in. Het ontslag druisde volgens de woordvoerder van de socialisten De Haas in tegen de geest van het destijds gemaakte delegatiebesluit. In dit besluit staat dat het college onderwijzers mag aannemen en ont slaan. De heer De Haas zag niet in dat het college „in zo’n slepende zaak nu zo snel moest ingrijpen door Haanstra te ontslaan en de raad daar niet in te kennen.” Hij vond dat b en W misbruik van dit recht had gemaakt iets dat door burgemeester Mulder ten zeerste werd ontkent. „Het col lege heeft die bevoegdheid en mag daar gebruik van maken,” zo vond de burgemeester. „We hebben het ont slag van de heer Haanstra wel over wogen en trekken het derhalve niet in.” De heer Anton Hettema (CDA) was van mening dat het college de beslissing „met een bloedend hart” had genomen, „maar het moest ge beuren.” Hettema zei voorts dat het Bolswards Nieuwsblad Flóridus Campuslaan 2 8701 AM Bolsward tel. 05157-2294/3464 b.g.g. 2593/3776/4055 I

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Bolswards Nieuwsblad nl | 1979 | | pagina 1