Bolswards Einderstad voor de vierde keer van start Kaertforkeap fan i CDA-, VVD-, en SDB- frakties bleven thuis Heakeninginne en hofdames nije wike yn’t spier „Fan it iene yn it oare” rint as in trein mannen mode gaat. Tilbury als het om Direkteur J. L de Visser zegt Chr. Mavo Bolsward vaarwel f i 11 Tilbury Raadsvergadering ontslag Haanstra kon niet doorgaan Takom tongersdei de première yn de Doele Schoolreisje O.L.S. Arum I Inschrijving voor Bolsward Kinderstad gesloten Arumer jongens winnen de bondspartij i t W W ag I 1 SSv.d.werf 3 STREEKBLAD VOOR WEST- EN ZUIDWEST-FRIESLAND Verschijnt in: Bolsward, Baarderadeel, Hennaarderadeel, Hindeloopen, Wonseradeel, Workum en Wymbritseradeel M I 9 118e JAARGANG Nr. 49 VRIJDAG 22 JUNI 1979 4 •i noch efkes op de i sette. Nou en dan moat it mar wêze.” MANNEN Begin mei werd de eerste vergade ring gehouden en men hoopt voor eind juni klaar te zijn. Wat moet er in die tijd al niet gebeuren? Kees: „Ten eerste worden er via de scholen stencils uitgedeeld met aanmeldings formulieren. Ook dit jaar hebben dt 4 lagere scholen weer geweldig mee geholpen. De week wordt georgani seerd voor kinderen vanaf 6 t/m 12 jaar. Alleen de lagere school kin deren hebben een aanmeldingsfor- Verschijnt WOENSDAGS en VRIJDAGS Abonnementsprijs f 14,75 p. halfjaar (bij vooruitbetaling) Giro 887926 Advertentie-tarieven op aanvraag tilbury W I BOLSWARD - De raadsvergadering die gistermiddag zou plaats vinden op verzoek van de Partij van de Arbeid-fraktie kon geen doorgang vinden daar de overige frakties niet naar het stadhuis waren gekomen. De raadsvergadering was volgens de leden van de PvdA-fraktie nodig geweest omdat „de problemen vorige week don derdag allerminst doorgesproken waren en nog niet was gedis- kusieerd over de ontslaggronden en evenmin een stemming heeft plaatsgevonden over de door de fraktie ingediende voorstellen om uit de impasse te geraken.” Zoals bekend werden die voorstellen door de heer Stef de Haas aan het eind van bedoelde openbare vergadering ingetrokken. U; De leiders en leidsters krijgen van te voren twee trainingsavonden 1 in sport en spel en 1 in handvaardigheid.” De vrijwilligers hoeven dus niet bang te zijn onbeslagen ten ijs te komen,” aldus Alice. De organisatie van Bolsward Ein derstad kost ieder jaar heel wat voor bereiding. De organisatoren vragen ook dit jaar weer de medewerking van de Bols- warder bevolking. Waardeloos materiaal zoals dozen, lappen stof, oude kleding, potten oude verf, hout e.d. zijn van harte welkom. Tot 30 juni kunnen deze mate rialen naar de school aan Plein 1455 gebracht worden, iedere zaterdag van 9 uur tot 12 uur. Iets over de week van Bolswards Einderstad zelf. Alice: „Het thema dit jaar is ruimtevaart. De kinde ren worden in groepen van ongeveer 10 leeftijdsgenootjes ingedeeld. In de tent krijgen ze hun eigen ruimte, die ze helemaal zelf inrichten en versieren. Het programma is al bijna rond, maar daar vertellen we niets over, dat moet een verrassing blijven. Eees „Ieder jaar is het weer een uitdaging een week in elkaar te draaien die aan slaat. Maar de stimulance is er als je merkt dat kinderen je nu nog herkennen van de kinderstad van vorig jaar. Dat doetje toch wat. En je krijgt ook leuke reakties van ouders, zoals deze kaart: Rifrnfraat6 Bolsward Uitgave A. J. OSINGA b.v. Bolsward - Marktstraat 13 Administratie- en Redaktieadres: Postbus 5, 8700 AA Bolsward TeU)5T57 - 2044, na 18 uur 2660 Redaktie na 18 uur 4661 ARUM - De drie eerste klassen van de O. L. School in Arum gingen onlangs op reis. De tocht zou naar Gaasterland gaan, maar door de slechte weersomstandighe den koos rpen een ander reisdoel. De reis ging toen naar Appelscha, waar de kleine dagjesmensen de gehele dag haast in de speeltuin doorbrachten. Althans die was favoriet. De hoogste drie klassen ver trokken naar Schoonhoven, waar het Openlucht museum werd bezichtigd. Vandaar ging men naar Emmen naar het dierenpark. Zwemmen stond ook op het programma, doch werd afgelast. In plaats daarvan werd het verkeerspark in Assen bezocht. Laatste pleisterplaats was Beetsterzwaag, waar gesmuld werd van patat, ijs enz. Ondanks het slechte weer had de jeugd toch een geslaagde dag. van de leerlingen op een komputerkaart worden genoteerd en de komputer het resultaat bekend maakt. De taken van de onderwijzers of leraren zoals ze tegenwoordig op een Mavo heten zijn verlegd. Het korrektiewerk is verminderd maar het opstellen van Mul tiple choise vragen nodig voor een school onderzoek neemt meer tij d dan vroeger in beslag. Het is moeilijk multiple choice vragen op te stellen. In elk mogelijk antwoord moet een stukje waarheid zitten, meent de Bolswarder leraar. Op de Bondspartij voor jongens van 14 - 16 jaar behaalde het partuur van Willem Westra te Arum een fraai succes door uit een lijst van 38 parturen de zege te behalen. Eerder dit seizoen wonnen ze ook in Holwerd en Menaldum en be haalden voorts nog een 2e en twee 3e prijzen. Arum bereikte de finale via overwinnin gen op resp. Warga "(5 -1 en 6-0), Wijnaldum (5-2 en 6 - 4) en Makkum (5-4 en 6 - 0) Op de zes trof men Franeker; Arum nam een 5 - 2 voorsprong, Franeker vocht echter goed terug en wist de achterstand geheel weg te werken. Arum greep toch de zege, toen Hotze Rusticus op de spand 5-5 en 6-4 fraai bovensloeg. In de finale vormde Stiens geen pro bleem; de eindstand was hier 5 - 2 - 6 - 4. De uitslag was: 1. Arum: R. Wiersma, H. Rusticus en E. Broersma; 2. Stiens: S. Greydanus, H. Felkers en G. Miedema; 3. Marssum: G. van Loon, W. van Wieren en L. van Wieren; 4. Franeker: F. Rosenau,, F. Schurer en H. v.d. Zee; 5. Dronrijp: F. Eooistra, S. Boonsma en J. Jorritsma. BOALSERT - De kaertforkeap foar de nije revue „Fan it iene yn it oare,” skreaun troch de Boalserter kastlein Sipke Oppedijk rint as in trein. Fan de 350 kaerten dy’t biskikber binne foar de première, takom tongersdei yn de Doelè, binne der al sa’n 250 forkoft. Mear as 350 minsken wol Sipke net yn de Doele ha; „De lju moatte al hwat knap sitte kinne,” seit de sympathieke Boalserter. De minsken üt Boalsert en omkriten ha der sin oan sa’t skynt. Hoe sit dat mei it selskip Oppedijk? Oppedijk: „Nou we bin der klear foar. We ha nou noch trije rippetysjes. len yn de gymnastykseal fan it Jan Brugmankollege en nije wike tiisdei en woansdei yn de Doele. Dan sille we de puntsjes BOLSWARD - Gisteravond, nam de heer J. L. de Visser afscheid als direkteur van de Christelijke Mavo te Bolsward, wegens het bereiken van de pensioengerech tigde leeftijd. Een school waaraan hij ruim twintig jaar zijn beste krachten gaf. In 1957 namelijk werd de heer J. L. de Visser benoemd tot hoofd van de CVO- school voor ULO. In 1968 ging de CVO-school een fusie aan met de Rehoboth- ULO, op het moment dat de mammoetwet zijn intrede deed. Het hoofd van de CVO-ULO werd vanaf dat ogenblik als direkteur van de christelijke Mavo betiteld en onderwijzers aan een MA VO-school mochten zich voortaan leraren noemen. De CDA-fraktie deelde in een schrij ven mee beslist niet aan de raadsver gadering te zullen deelnemen. „In de vergadering van 14 juni” zo deelde de CDA-fraktie mee, „is in een uit puttend debat over de zaak ge sproken. Nieuwe gezichtspunten, die een herbezinning zouden rechtvaar digen, zijn ons niet bekend. Gezien het belang van de Openbare Lagere School lijkt ons een heropening van de diskussie niet opportuun in een openbare raadsvergadering. Wan neer de tijd het toelaat zouden wij, na de komende vergadering op 28 juni in een besloten vergadering een na dere toelichting van de zijde van het college wel op prijs stellen,” zo besloot het CDA. BOLSWARD - Ook dit jaar wordt, en wel voor de vierde keer, het jaarlijk se kinderfestijn georganiseerd, n.l. Bolswards Kinderstad 1979. Een groep van 10 jongeren houdt zich met de organisatie hiervan bezig. Twee van de organisatoren, Alice Bunt en Kees Bruin vertellen eröyer. „De grootste moeilijkheid is toch ieder jaar weer het krijgen van leiders en leidsters,” zegt Alice, die zich inzet voor de werving en training van vrijwilligers voor kinderstad. „Er komen dit jaar ruim 100 kinderen. Daar heb je toch minstens 20 leiders of leidsters voor nodig. Van het aantal aanmeldingen dat we dit jaar kregen komt het grootste gedeelte van buiten Bolsward en zoiets is natuurlijk jammer. Je zou toch denken dat er in Bolsward genoeg mensen zijn van 17 jaar en ouder die zouden willen helpen om de kinderen een onvergetelijke week te bezorgen. Maar misschien komt dat nog. Het telefoon nummer is 3231 b.g.g. 4792. mulier gekregen. Dat wil niet zeggen dat andere kinderen niet mee mogen doen. Kinderen die nu nog op de kleuterschool zitten maar toch al 6 jaar zijn kunnen zich altijd bij Vannu aanmelden, tel 3231. Dan moet er een programma gemaakt worden een tent gehuurd en materiaal verza meld. De Chr. Mavo in Bolsward wordt zoals gezegd bezocht door ongeveer 360 leer lingen afkomstig uit Bolsward en omlig gende dorpen binnen een straal van 10 'tot 15 kilometer. De heer J. L. de Visser noemt het kontakt met de hoofden vim de lagere scholen uitstekend. De heer De Visser bezoekt regelmatig de scholen die zijn eigen school van leerlingen moet voorzien. Lykas de titel al oanjowt wurdt yn „Fan it iene yn it oare” in wurklist mei forskate ünderwurpen ófhannele. Inkelde wiken forlyn stie yn üs krante it iene en oar oer „Fan it iene yn it oare.” Ek de Ljouwer- ter Krante is nijsgjirrich nei it nije kabaret fan Sipke Oppedijk. Fan ’e moarn hie Sipke in petear mei in journalist fan dy krante. It, selskip fan Sipke Oppedijk bistiet neist Sipke üt Marjan Brander, pianist Jan Toussaint, Marijke Bekema en Dominicus Palstra. De attributen of sa’t Sipke it seit de konstruksjes dy’t op it poadium brükt wurde bin allegearre makke troch Henk Gerritsma en Schelte Scheltema. Alle lof fan dé kant fan Sipke hwat dizze twa mannen presteard ha. Sipke: „It is grote klasse. Se wounen der neat foar ha, oars net as twa frijkaertsjes foar de earste joun.” De dekoraesjes bin forsoarge troch Tonny de Vries. De grime en de oanklaeijing dogge de fiif leden fan it Het VVD raadslid Annemarie Jorritsma- Lebbink had te kennen gegeven „Tot haar spijt niet aanwezig te kunnen zijn, omdat alle, onderwerpen die nu door de PvdA worden aangedragen werden reeds op 14 juni uitputtend naar voren waren gebracht door deze fraktie; en wel op een dermate negatieve en ongepaste wijze,” aldus mevrouw Jorritsma dat zij niet meer een „dergelijke voorstelling bij wenste te wonen. Temeer dat een positief resultaat niet te verwachten is.” De heer Jan Hulshoff van de SDB vond dat deze vergadering „geen enkele zin had. De vorige raadsvergadering heeft ruim 2 uur in beslag genomen. Je komt er In 1946 werd de heer J. L. de Visser benoemd aan de Chr. ULO te Harlingen. Na acht jaar hield hij Harlingen voor gezien en ruilde de Friese havenstad in voor het Brabantse Klundert waar hij in 1954 hoofd van een nieuw op te richten CVO-ULO werd. Waarschijnlijk trok Friesland de heer J. L. de Visser toch want in 1957 werd hij zoals gezegd aangesteld als hoofd van de CVO-ULO in de Hanzestad. Inmiddels omgedoopt tengevolge van de mammoetwet en de fusie met de Reho- botschool in de Christelijke MAVO, telt de school momenteel 360 leerlingen die worden onderwezen door 26 leerkrach ten, zowel parttim als vaste. Stond de heer J. L. de Visser ooit voor een klas met 58 Kinderen zoals hij zegt, tegen woordig mag een klas op de Chr. MAVO niet groter zijn dan 30 leerlingen of zoals de heer J. L. de Vi’sser het uitdrukt, de klassedeler bedraagt 30 kinderen. Hoewel hij het niet met zoveel woor den zegt is hij nog steeds niet geluk kig met de invoering van de Mam moetwet. Vooral het feit dat op zeer jeugdige leeftijd een keuze moet worden gemaakt stuit de heer De Visser tegen de borst. Hij zweert dan ook bij zijn eigen HBS-B opleiding. „De oude opleidingen hadden een bredere opzet, meent de heer J. L. de Visser. Tentijde van het ULO vertaalden de kinderen van de vreemde taal in het Nederlands en andersom. Tegenwoor dig wordt veel meer aandacht besteed aan de spraakvaardigheid en luister vaardigheid. Bovendien wordt op gro te schaal het multiple choice systeem toegepast. Repetities vroeger gingen in de vorm van kleine opstelletjes of open vragen zoals de heer J. L. de Visser het uitdrukt. Als je zoiets leest geeft het je nog meer enthousiasme om door te gaan.” Het is te hopen dat ook dit jaar Bolswards Kin derstad weer door kan gaan én net zo’n succes wordt als vorig jaar. De heef J. L. de Visser is niet bang dat hij zich na zijn drukke tijd als direkteur aan de Chr. Mavo niet weet te vermaken. Hij is ouderling van de Nederlands Hervormde Gemeente en daarnaast'hnudt hij van tuinieren en fotograferen. Bovendien is touren met zijn auto één van zijn liefhebbe rijen. Op onze vraag of hij gezien zijn liefde voor aardrijkskunde nog voor nemens is een boek te schrijven ahtwoordt de heer J. L. de Visser: „Oh nee daar is niks aan te ver dienen.” BOLSWARD - Maar liefst 125 jongens en meisjes hebben zich bij Vannu aangé- meld om mee' te mogen doen aan Bols ward Kinderstad. Nieuwe aanmeldingen worden vanaf heden niet meer geaccep teerd, want 125 namelijk was het abso lute maximum. Wel bestaat er nog behoefte aan enkele leiders. Kandidaten kunnen zich aanmelden bij Vannu, tel. 05157-3231. Wie zich als leider opgeeft moet tenminste 18 jaar oud zijn. BOALSERT - Nije wike is it wer sa fier. Woansdei, tongersdei, freed en sneon de jierlikse heamielfeesten. Fjouwer drokke dagen foar hofdame Tjerda Postma (lofts), heakeninginne Nynke Nauta (rjochts) en hofdame Cisca Anema (foaroan). Boalser en omkriten sil de trije fammen takom wike grif mear as ien kear opn it wurk sjen hwant de Heamielkommisje hat nochal hwat aktiviteiten op it programma stean. Yn üs krante fan ófroune woansdei is it hiele programma öfprinte. Sa to sjen ha de trije fammen nou al sin oan nije wike. Studio Steggerda üt Boalasert makke boppesteande foto fan it laitsjende Heamieltrio 1979. Met veel plezier gingen mijn twee zoons de afgelopen jaren naar Kinderstad. Ook dit jaar willen ze graag weer mee doen. We hopen dat er genoeg vrijwilligers zullen zijn, zodat het door kan gaan.” selskip self. We halde us lezers op de heechte fan „Fan it iene yn it oare.” De heer J. L. de Visser, getrouwd en vader van drie volwassen kinderen heeft zich ruim 45 jaar voor het christelijk onder wijs ingezet. Nadat hij zijn opleiding aan de Da Costa kweekschool in Leiden had voltooid gaf hij van ,33, 1331 I onbezoldigd kwekeling met akte les Terugblikkend op zijn lagere school Periode, althans als onderwijzer, stelt de heer J. L. de Visser dat hij er in d'e tijd de voorkeur aan gaf les te ge- yen aan een vierde klas. In eerste mstantie spreekt de heer De Visser van de middelste klassen, later zegt hij dat het de vierde klas was die hem •n het bijzonder boeide. Van die klas «ad de heer De Visser het idee dat die nog iets van hem wilden aanne- men. J^aast zijn onderwijzerschap aan de lagere school te Velsen trachtte de heer De Visser in de avonduren zijn akten Duits en Wiskunde te halen die hem de bevoegdheid moesten geven, les te mogen geven aan een ULO- school. Ook daarin slaagde de heer L. de Visser, want „ik wilde Meer.” Bolswards Nieuwsblad geen stap verder mee. „Ook Hulshoff bleef gistermiddag weg. Zo bleven de drie onderwerpen, waar de PvdA over wilde spreken gistermiddag onaangeroerd liggen. De onderwerpen waren: a. de situatie die is ontstaan aan de o.l.s. na de publicatie in het Bols wards Nieuwsblad betreffende het inter view met de heer Mulder en de inge zonden stukken daarop, b. het ontslag van de heer Haanstra en c. de afgebroken raadsvergadering van 14 junij.l. De Bols warder vroede vaderen komen aanstaan de dinsdagavond weer in een openbare vergadering bijeen. De leerlingen van de heer J. L. de Visser doen heden tendage examen in zes vakken. Het mondelinge gedeelte van weleer heeft plaats gemaakt voor het zogenaamde schoolonderzoek. De tak van de onderwijzers van bijvoorbeeld een' mavo is dusdanig verlicht wat betreft het correctiewerk omdat de antwoorden 1934 tot 1938 als t aan een lagere school voor CVO in Velsen. Na vier jaar als bevoegd kwekeling les te hebben gegeven kreeg hij in 1938, zijn vaste aanstelling. Het aantal leerlingen dat een onderijzer in die tijd onder zijn hoede had was schrikbarend hoog. De heer J. L. de Visser: „Als je 48 leer lingen in een klas had had je het niet slecht. De grootste klas die ik ooit heb gehad bestond uit 58 leerlingen.” Dat één en ander ten koste van het onderwijs en het kind an sich gaat onderkent de heer J. L. de Visser ten stelligste. Vooral als een kind een aantal weken ziek was geweest keek het bij terugkomst op school vaak tegen een hopeloze achterstand aan. Verder was de opvang door de grootte van de klassen vaak moeilijk. Neem daarbij het feit dat er in die tijd geen LOM- en BLO-scholen bestonden en het is verklaard dat aan het begin van de dertiger jaren menig leerling moest doubleren.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Bolswards Nieuwsblad nl | 1979 | | pagina 1