Bolsward kan terugzien op zeer geslaagd Heamielfeest wuidtïlNerf nieuwbouw onderhoud renovatie? Eerdmans assurantiën Heakeninginne Nynke Nauta: „It wie geweldich” Makelaardij Rabobank C3 Bolsward V d I REISVERZEKERINGEN Man onder invloed met auto te water Krachtinstallaties Verlichtingsprojecten Inbraak politieburo Gestolen crossmotor door politie teruggevonden Meester en juffrouw stapten in het huwelijksbootj e Bolswarder middenstanders zeggen het met bloemen UITGEWASSEN GRINDTEGELS Van der Weerd b.v. «si STREEKBLAD VOOR WEST- EN ZUIDWEST-FRIESLAND Verschijnt in: Bolsward, Baarderadeel, Hennaarderadeel, Hindeloopen, Wonseradeel, Workum en Wymbritseradeel BOLSWARD - De inwoners van Bolsward, de charmante heakening- inne 1979, haar beide hofdames, de leden van het heamielcomité en allen die op een of andere manier iets met de organisatie van het Bolswarder heamielfeest van doen hadden, kunnen terugzien op een aantal zeer geslaagde dagen. Mede door het prachtige zomerweer konden de talrijke evenementen als bijzonder süccesvol worden hïarmêidagen ”1979Jzimjen^inde. Na bestempeld. Een imponerend vuurwerk vormde afgelopen zaterdag- nflnnn 701 na vroneo x -*■ avond de knallende afsluiting van vier dagen heamielfeest. Bejaarde fietser door auto geschept SNEL EN GOED HAAL UW GEREGELD BIJ KREDIETBRIEF lillllllllllllllllllllllllllllllllllll X buit: 3 portofoons BOUWSTOFFEN BOLSWARD - TEL. 2316 VOOR AAN- EN VERKOOP VAN ONROEREND GOED bouwbedrijf SEF Bleeker bv De ambachtenmarkt op het Broereplein trok veel publiek. Hier twee van de deelnemers tijdens hun werk, op de voorgrond het spinnen en op de achtergrond is één van de dames aan het karnen. ANWB REIS- en r> Sn 118e JAARGANG Nr. 52 WOENSDAG 4 JULI 1979 diverse maten en kleuren ook dit jaar gewoon bij de RABOBANK en sluit tegeljjk een REISVERZEKERING af 8701 AM Bolsward Rei zit er voor Nynke Nauta op. De afloop zei de „krease keninginne" ons: 'fit wie geweldich”. Verschijnt WOENSDAGS en VRIJDAGS Abonnementsprijs f 14,75 p. halfjaar (bij vooruitbetaling) Giro 887926 Advertentie-tarieven op aanvraag Floridus Campuslaan 2 tel. 05157-2294/3464 b.g.g. 2593/3776/4055 de vierschaar tenslotte trad het Gezel schap voor Oude Muziek op. FINANCIËN HYPOTHEKEN VERZEKERING Uitgave A. J. ÓSINGA b.v. Bolsward - Marktstraat 13 Administratie- en Redaktieadres: Postbus 5, 8700 AA Bolsward Te^ 05157 - 2044, na 18 uur 2660 Redaktie na 18 uur 4661 Bolsward Broerestraat 13 tel. 05157-3946 Technisch installatiebedrijf Makkum, Bolsward, Franeker, Harlingen Tel. 05178-6041 Bolswards Nieuwsblad geld en goede raad BOLSWARD - Zaterdag reed de 59- jarige S. W. uit Parrega met zijn wagen op de Exmorraweg het water in. De man verkeerde onder invloed. Persoonlijke ongelukken deden zich bij het ongeval niet voor. Tegen de man is proces verbaal op gemaakt. FERWOUDE - Vrijdag was het feest voor de schoolkinderen uit Gaast en Tjerkwerd. Op die dag namelijk traden hun onder wijzer en onderwijzeres in het huwelijk. Reden voor hen zich bij de kerk in Ferwoude op te stellen om meester en juffrouw een bloemenhulde te brengen. Meester Jan Wijma (29) uit Gaast, die in Gaast voor de klas staat en zijn 23-jarige bruidje Corry Schrale uit Ferwoude, die op de Christelijke lagere school in Tjerkwerd werkt, wa ren bijzonder ingenomen met de vriendelijke geste van hun leerlingen. Het jonge paar gaat in Gaast wonen. Het ongeval ontstond toen P. N., die op de fiets was. bii het oversteken niet goed uitkeek. De 19-jarige H. de V. uit Fer woude kon in zijn wagen de bejaarde fietser niet meer ontwijken. Jongemastr., 19 Bolsward, tel. 05157-4955, b.g.g. 's avonds S. Heeres 05150-14139 BOLSWARD - In de nacht van donderdag op vrijdag zijn inbrekers er in geslaagd het politieburo van Bolsward binnen te dringen. Zij moesten daarbij de achterdeur for ceren. De buit bestond uit een drietal portofoons, waarvan de waarde in de duizenden loopt. Voorts toonden de dieven nergens interesse voor. De politie heeft de zaak in onderzoek. BOLSWARD - Vrijdag ontdekte de heer Ploegstra uit de le Hollandia- straat dat zijn crossmotor uit zijn schuur was ontvreemd. De man licht te de politie in. Hij zei te vermoeden dat R. K. uit Bolsward de dief zou kunnen zijn, daar deze jongeman in het verleden belangstelling voor de motor had getoond. De 17-jarige scholier bleek inderdaad de crossmotor, die een waarde van ongeveer duizend gulden had, te hebben gestolen. Hij werd bij het stelen geholpen door de 15-jarige D. v.d. E. (eveneens uit Bols ward) Bij v.d. E. vond de politie de tweewieler terug. De motor werd bij de eigenaar terug bezorgd. Tegen de beide knapen is proces verbaal opgemaakt. „Wy moatte feest fiere en alle soargen dizze dagen forjitte," had burgemeester Johan Mulder bij de aanvang van de Heamieldagen gezegd. De Bolswarders hebben dat gedaan. Bolsward heeft feest gevierd op een ouderwetse manier. Hea mieldagen die mede door een charmant heamieltrio, het heerlijke zomerweer en het enthousiasme van de Bolswarders, een succes genoemd kunnen worden. Met Nynke Nauta zeggen wij: „it wie gewel dich”. BOLSWARD - Maandagmiddag werd op de Harlingerstraat de 76-jarige P. N. uit Bolsward door een auto ge schept. De man moest naar het ziekenhuis in Sneek worden overge bracht. Daar bleken de opgelopen verwondingen nogal mee te vallen; N. kon weer naar huis. De aktie duurt een jaar lang, 260 gezinnen zullen het komend jaar verrast worden door de volgende zaken: foto studio Van Dijk, Gebroeders van der Weerd, Het Witte Boekhuis, banket bakkerij L. Landskroon, drogisterij ’t Blomke, lunchroom Huisman, S. S. van der Werf en het bloemenhuis Van der Weide, die tevens de boeketten zal ver zorgen. De aktie wordt gecoördineerd door Eurofleur te Veendam. Nimmer telde het heamiel zoveel mee-eters als dit jaar. Niet minder dan 725 mensen kochten donderdag morgen een kaartje om te proeven van de rijst met rozijnen. Zoals u in de vrijdageditie hebt kunnen lezen werd er door de aanwezigen, waar onder de kolleges van enkele omrin gende gemeentes en mensen van de jubilerende zuivelschool, niet minder dan 125 kilo rijst opgelepeld. Ook de gebruikelijke „neut” ontbrak dit jaar niet. Ruim 120 liter boerenjongens en 25 liter brandewijn ging er deze middag door. Voorts dronken de heamiel-gangers zo’n 200 liter kof fie. Voor een extra feestelijk tintje tijdens het „miel” zorgden de leden van de Boalserter Skotsploech. Ke ninginne Nynke en haar beide hof dames Siska en Tjerda lieten zich niet onbetuigd; zij dansten met de leden van de Skotsploech de ijs- polka. Zoals gezegd prijkten er dit jaar talrijke evenementen op het programma. Enkele hoogtepunten daarbij vormden de kin- BOLSWARD - Een aantal midden standers in Bolsward hebben inge haakt op een bloemenaktie waarbij zij wekelijks aan 5 gezinnen in hun plaats zo maar een fraai boeket bloemen aanbieden. Iedereen in Bolsward komt hiervoor in aanmer king zonder enige koopverplichting, zo werd ons gezegd. Vrijdagavond kon men terecht in een groot aantal Bolswarder horecabedrij ven. Door de jubilerende „suvelskoal- le” werd de Bolswarder gemeenschap een zomer-carnaval aangeboden. In een groot aantal horeca-bedrijven had men „levende” muziek. In „De Groe ne Weide” speelde de groep Maga zine; in Den Hof van Holland was het d.j. Ritsko van Vliet die het publiek bezig hield, in het Wapen van Won seradeel (waar tevens die avond de prijsuitreiking van het fierljepen was) speelde het duo Ben Mol, in de Doele was Tryater, in de Wijnberg speelde het striikje van Theo Scheenstra en in Nog nooit telde het Heamiel zoveel deelnemers als dit jaar. Maar liefst 725 mensen zaten afgelopen woensdagmiddag aan. dermiddagen met „Ome Willem” (450 kleuters) en het optreden van Bassie en Adriaan (1200 schoolkinderen) in de sporthal „De Middelzee”. Voorts waren dat de indrukwekkende ambachtenmani festatie op het Broereplein, de touwtrek- show (ruim 2000 toeschouwers), het heamiel-drumfestival in het Julianapark met daaraan volgend een défilé van de deelnemende drumbands. Ook hier ston den duizenden mensen langs de route, de wielerronde in Plan Noord en „last but not least” het eerste optreden van het Bolswarder cabaret „Sipke Oppedijk” in de Doele, waar bijna 400. mensen getuige van waren. -* sX' - 'P’l X V

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Bolswards Nieuwsblad nl | 1979 | | pagina 1