Gabe Shroar Aanvraag oprichting neutraal bijzondere school wordt ingediend vereiste aantal handtekeningen is binnen 1 wwwvw TT Oud-Workumers zochten elkaar ook dit jaar weer op tijdens zeer geslaagde reünie Huylckenstein gister officieel geopend mannen mode gaat. Tilbury als het om Tilbury llrr Slechts de helft van alle fietsers is uitgerust met de 1 november verplichte rode reflector Bromfietser breekt been na aanrijding met vrachtauto Dader diefstal bromfietsen aangehouden Braderie in Makkum Inwoners van Bolsward en Witmarsum afgetuigd door twee Bolswarder broertjes „Stichting Presentatie Workum” organiseert toeristische marktdagen Fierijeptweekamp Holland-Friesiand morgen in Makkum SSvc|.werf STREEKBLAD VOOR WEST- EN ZUIDWEST-FRIESLAND Verschijnt in: Bolsward, Baarderadeel, Hennaarderadeel, Hindeloopen, Wonseradeel, Workum en Wymbritseradeel Vandaag en morgen „open huis' voor belangstellenden TT i •f TTttT"”TTT +4wat hat '-y -T a 118e JAARGANG Nr. 53 79 VRIJDAG 6 JULI 1979 BOLSWARD - Vandaag of anders begin volgende week wordt de vraag om te komen tot oprichting van een neutraal bijzondere school in Bolsward aan het kollege van b en w aangeboden. Het vereiste aantal handtekeningen is bij het oprichtingscomité binnen gekomen. De voorzitter van dit comité, de heer Thijs Schaafsma zei ons, nog met ingang van het komende schooljaar met de neutraal bijzondere school van start te willen gaan. Een en ander is evenwel afhankelijk van de goedkeuring van de aanvraag door de gemeenteraad. Deze kan namelijk de aanvraag vier maanden „vasthouden”. Verschijnt WOENSDAGS en VRIJDAGS Abonnementsprijs f 14,75 p. halfjaar (bij vooruitbetaling) Giro 887926 'Advertentie-tarieven op aanvraag MANNEN MODE In de nacht van vrijdag op zaterdag deelde het tweetal na bezoek aan een discotheek diverse klappen en trap pen uit. WITMARSUM - Twee inwoners van Bolsward, de gebroeders B.N (18) en A.N. (16) hebben het afgelopen week einde in Witmarsum twee jongens uit Bolsward en Witmarsum afgetuigd. üs hjoed to sizzen In sliepende foks telt de hinnen yn syn dreamen. Tilbury Vf> MAKKUM - Het Frysk Ljeppersboun heeft voor de tweekamp tegen Holland volgende Ijeppers aangewezen: Dames: Willy Hettema, Jeike de Haan en Tineke Vlieger plus de reserve Jet'ty Hofstee. Jongens: Eddy Burghout, Guus Verg- ness, Rein Douwe Feenstra, Rein Kete laar, Jan Yntema plus de reserves Wim Homma en Jan Knol. Junioren: Douwe Ketelaar, John Burg hout, Pieter Yntema, Rimmer Abma, Bjiense Wolters, Catrinus Hoekstra, Rense Wolters plus de reserves Jan Braaksma en Gerard Vlieger. Senioren: Johan Velting, Anne Venema, Gerard Engel, Klaas Keizer, Anne Piek- stra plus de reserves Fouke de Vries en Pier Sjaarda. Senioren A: Riemer Wolters, Anne Veenstra, Michiel Galama, Auke Postma, Harry de Vries, Johannes van der Werf, Pieter Bult, Douwe Bult, Klaas Leijstra, Siebe Tjalma. WORKUM - Voor de 4e keer organiseert „Stichting Presentatie Workum” de toeris tische Marktdagen. Zes donderdagmidda gen zullen er marktkraampjes staan op het grote Merkplein. Plaatselijke pottenbak kers zullen demonstreren hoe hun produkt wordt gemaakt. Er zullen ook een koper slager, een scharenslijper en een hoefsmid aanwezig zijn om hun oude ambacht te demonstreren. Tevens zal een schapen scheerder zijn kunnen tonen en zal er schapekaas op de Merk onder de Waag worden gemaakt. Verder zijn o.a. te bezichtigen de R.K. kerk en de grote kerk nabij de Merk met zijn unieke gildebaren. Gistermiddag ging één en ander van start. Deze verplichting is in de wegenver- keerswetgeving opgenomen, omdat zij een belangrijke bijdrage kan leve- re aan de verkeersveiligheid. Steeds meer mensen pakken de fiets, ook ’s avonds, omdat men meer en meer tot de ontdekking komt, dat de fiets toch eigenlijk wel gemakkelijk is in het gebruik, vooral op de korte afstand. De achterlichtjes van fietsen bege ven het nogal eens op ongelukkige momenten of het schijsel ervan is niet goed zichtbaar voor achterop snellende auto’s. De rode reflektor en de geel reflekterende pedalen zijn uitstekende hulpmiddelen. Dat is in middels al gebleken. Ze maken een fiets al op grote afstand zichtbaar voor het achterkomend verkeer. Vooral op donkere wegen is dat van belang. Door de moeilijkheden op de open bare lagere school De Blinker en met name het ontslag van één van de leer krachten aan deze school de heer Willy Haanstra, zijn een aantal ou ders bij elkaar gestapt en hebben een oprichtingscomité voor een bijzon der neutrale lagere school in het leven geroepen. Tijdens een voor lichtingsavond in de Doele bleken meerdere ouders te voelen voor een n.b.-school. Om te komen tot rea lisering van een dergelijke school moest men minimaal 50 handteke ningen weten te verzamelen van ouders die hun kind(eren) op zo’n b.n.s. wensten te plaatsen. Dit ver eiste aantal werd gister behaald. Gekozen is voor een verenigings- vorm, zo deelde de woordvoerder van het comité, de heer Schaafsma ons mee. R10ts<raat6 Bolsward Gemeentesecretaris Wim Ziengs zei ons desgevraagd de realisatie van een neutraal bijzondere lagere school op een dergelijke korte termijn niet te zien zitten. Hij rekende ons voor dat de aanvraag (mocht deze formeel juist zijn) pas begin augustus, als de ge meenteraad na de vakantie weer com pleet is, in de raad behandeld kan worden. „Ik kan de beslissing van de raad natuurlijk niet voorspellen, maar mocht men voor de oprichting van de school stemmen, dan moet de aan vraag naar de staatssecretaris, die op zijn beurt nog toestemming geven moet. Dat lukt nooit voor medio augustus wanneer de scholen weer aanvangen. Nee, ik zie nog niet dat de n.b.s. met ingang van het nieuwe schooljaar in Bolsward draait.” Over het eventueel vier maanden „vast houden” van de aanvraag door het ge meentebestuur, zei de heer Ziengs: „Kijk, als de oprichting van deze school de wens is van de gemeente naren, ben ik ervan overtuigd dat het college de aanvraag niet op de lange baan zal schuiven. Waarom zouden ze De jeugdige Witmarsumer liep diverse bloeduitstortingen op. De Bolswarder die net als zijn vriend zonder reden in de rug werd aangevallen, had bloeduitstor tingen, een gebroken tand, een gescheur de neus en een opgezet gezicht. De rijkspolitie van Witmarsum kon de ge broeders N. in eerste instantie niet in de kraag vatten. Eergisteren werd het vechtlustige duo echter aangehouden. Tegen hen zal proces-verbaal worden opgemaakt wegens mishandeling. Uitgave A. J. OSINGA b.v. Bolsward - Marktstraat 13 Administratie- en Redaktieadres: Postbus 5, 8700 AA Bolsward Tel, 05157 - 2044, na 18 uur 2660 Redaktie na 18 uur 4661 Ook de heer Schaafsma meent dat het kollege in dezen haar medewerking zal verlenen. „Ik blijf er bij dat de door ons gestelde streefdatum (medio augustus van dit jaar) haalbaar is. Volgende week zullen wij zelf kontakt opnemen met het ministerie en daar de zaak bespreken. Voorts beginnen we dan met de voorbe reidende werkzaamheden, zoals bijvoor beeld de aanschaf van leermiddelen. Als de aanvraag op tijd naar de staatssecretaris wordt gestuurd is zelfs een telefonische toezegging van het ministerie voor ons voldoende en kunnen we van start. En dat kan met ingang van het nieuwe schooljaar. Daar blijven we bij en daar hopen we op. Zo ziet de entree van het nieuwe verzorgingstehuis „Huylckenstein' eruit. Gister werd het gebouwencomplex officieel geopend. Voor belangstellenden houdt men vandaag en morgen „open huis”. Een ieder is deze dagen van harte welkom. men. „Het ledental moet volgend jaar 300 zijn en dat is te bereiken,” zei hij. Mevr. Oosterhout-Robijns zei dat dè ledenadministratie loopt als een trein. De voorzitter merkte op dat men tot nu toe de lieden achter de tafel heeft aangehoord, doch de leden hebben vrije inspraak. Hij wijst er verder nog op dat men volgend jaar een boottocht zal organiseren, méér naar het zuiden, waarop een daverend applaus volgde. Er is sprake om een feestcommissie van 3 a 4 leden te benoemen, maar men kan dit voorstel even laten bezinken om zich er over te beraden. Iemand merkte op dat men dan ook moest pro beren meer donateurs te krijgen. Het was de voorzitter opgevallen dat men tijdens de reünie van Oud-Wor- kumers de Workumer vlag van de toren laat wapperen, wat hij zéér op prijs stelt. Ten slotte zei hij dat er foto’s van deze reünie gemaakt wor den. De heer De Wit zou het mooi vinden dat er dan ook nog foto’ s komen van de stad Workum. De voorzitter is het hiermee eens en maakte verder de opmerking dat het contactblad hem niet voor de volle 100% bevredigt. Het kan op bredere basis, zei hij en hij wekte de aanwezigen op iets in te zenden. Ten slotte verklaarde hij dat men het hem ongelooflijk gemakkelijk gemaakt heeft, daar er weinig of geen kritiek was. Wiebe Reinstr was inmid dels ook binnen gekomen en kreeg op advies van de heer A. Kemker een applaus. De rondvraag leverde een, paar vragen op: Op een vraag of men volgend jaar ook „süpe en grottenbrij” op de boot kan krijgen, antwoordde de voorzitter: „It komt yn oarder tante Geartsje,” ondanks de bewering van de heer U. de Vreeze, dat dit laxerend werkt. De vergadering werd gesloten en velen be gaven zich toen naar de R. K. kerk om deze te bezichtigen. ’s Avonds om half zeven de gebruike lijke broodmaaltijd in de Klameare waaraan 130 personen deelnamen. Aanwezig waren ook wethouder De Jong en de gemeente secretaris de heer Gielink (de burgemeester is met vakantie) Er werd tijdens de maaltijd een (filmpje vertoond over de reünie van het vorig jaar en de heer De Jong vertelde iets over de plannen van Wor kum in de toekomst. Voorzitter Genee bracht hem dank en hiermee was ook dit onderdeel van de reünie afgesloten. Woensdag een geslaagde boottocht o- ver de Friese meren, met redelijk weer, doch met temperaturen aan de lage kant. Donderdagmorgen afscheid in het restaurant de Rolpeal. Nog enkele toespraken met als tnema: atscneict nemen en de wens dat de Oud-Wor- kumers volgend jaar weer een mooie driedaagse zullen mogen meemaken. We hebben deze aktie op touw gezet in het belang van onze kinderen,” zo zei Schaafsma. „We hebben goede hoop dat door een neutraal bijzondere school in Bolsward de problemen die rond het lager onderwijs zijn ontstaan worden opgelost.” Als (tijdelijk) onderkomen voor de kin deren denken de comitéleden aan enkele lokalen van de leegstaande huishoud school aan de Twybaksdyk. Voorts denkt men aan de, eveneens leegstaande, voor malige openbare lagere school aan het Plein 1455. Mocht de verhuizing van de r.k. lagere school naar de school aan het Plein 1455 op korte termijn nog een feit worden, hoopt men de beschikking te krijgen over enkele lokalen van de r.k.- school. „Er is in Bolsward een leegstand van scholen; dus ruimte voor de nieuwe school mag geen obstakel vormen,” aldus het comité. r Volgens schatting van de zijde der rijwielhandelaren en Veilig Verkeer Ne derland is nu ongeveer de helft van alle fietsen uitgerust met de rode reflector en ruim 70% met reflekterende pedalen. Er moeten dus vóór 1 november nog enkele miljoenen exemplaren van worden aan geschaft. Het best is als de verkoop van reflectors en pedalen de komende maan den zo gespreid mogelijk in de tijd geschiedt. Tot het laatste moment wach ten kan voor de fietser wel eens pro blemen opleveren. Overigens is het goed te weten, dat de rode reflektor en de reflekterende pedalen op elke fiets moe ten zitten, ook als men er alleen maar overdag mee rijdt en dat het achterlichtje in het donker moet branden. WITMARSUM - Met een gebroken been is de 16-jarige bromfietser R. Volkerts uit Woerden dinsdagmorgen om half twaalf naar het ziekenhuis in Harlingen overgebracht. Bij het oversteken van de Gysbert Japicxweg merkte de bromfiet ser er een naderende vrachtauto, be stuurd door de 27-jarige heer A. Rogge veld uit Groningen, te laat op. De bromfiets kan als totall-loss worden beschouwd. De vrachtauto liep lichte schade op. MAKKUM - De rijkspolitie in Makkum heeft de afgelopen dagen een 15-jarige inwoner van Makkum aangehouden en ingesloten. Deze bekende in Harlingen een bromfiets en een helm te hebben ge stolen. Bij het NS-station in Sneek stal hij bovendien een bromfiets en twee fietsen. In Makkum bekende hij bij buren verschillende goederen te hebben wegge nomen. De meeste goederen zijn achter haald en teruggegeven aan de rechtma tige eigenaren. Op het politieburo in Sneek staan nu nog een paar paarse sportfietsen en een rode damesfiets - afkomstig van de diefstal van de Mak- kumer - op de eigenaar te wachten. De betreffende fietsen zijn gestolen bij het NS-station in Sneek doch hiervan is nog geen aangifte gedaan. De eigenaren worden verzocht dit alsnog te doen op het buro van de gemeente-politie in Sneek. Tegen de dader is proces verbaal opgemaakt. WORKUM - Dinsdagmiddag om half twee stroomde het St. Jozef-gebouw op het Noard geleidelijk vol met reünisten (125) zowel uit binnen- als uit buitenland. Iedereen hernieuwde de kennismaking met iedereen of maakte kennis met de jongere garde. Het was tot drie uur een geroezemoes van jewelste. Elk kreeg een lintje opge speld met de Workumer kleuren. Toen opende de voorzitter, de heer Tom Genee de vergadering, zowel in het Nederlands als in het Fries. Men betrachtte op zijn verzoek staande enkele ogenblikken stilte, ter gedach tenis aan de in dit jaar 6 overledenen. Dankzij de nieuwe generatie is het aantal aardig gestegen. De reünie was vorig jaar in juni, doch is thans een week later, wat vorig jaar is besloten. Hij deelde verder mee dat in de plaats van de afgetreden secretaris, de heer Jaap Groenhof benoemd is de heer Jan Gaastra. De heer Groenhof behoudt echter de bootregeling en zal de touw tjes van de boot zowel letterlijk als fi guurlijk steeds stevig vasthouden. Men is hem hiervoor erkentelijk i.v.m. het secretariaat wordt hem een kado aangeboden. Daar de verbouwing van de Klameare niet tijdig klaar gekomen is, zal men dit jaar met de boottocht het diner nog in Sneek houden. „Met de financiën is het redelijk gesteld,” zei hij, „maar wij leven nog op een te wankele basis.” Volgend jaar wordt het beter, maar het feest zal ook duur worden i.v.m. het 25-jarig jubileum. Een extra donatie zal nodig zijn en men stelt voor om dat jaar het dubbele te laten betalen, uiteraard vrijwillig. Uit het applaus der 125 aanwezigen viel af te leiden, dat men er wel mee akkoord gaat. De kascommissie, bestaande uit mevr. V.d. Schaar-de Jong en de heer A. Kemker, heeft de boeken van de pen ningmeester nagezien en in orde be vonden. De leden worden herbe noemd. De voorzitter eindigde zijn be toog met een woord van dank aan zijn medebestuursleden. De heer Jan Gaastra deelde mee dat er 2 berichten van verhindering zijn binnengekomen. Uit zijn verslag bleek dat men op de goede weg is. Het ledental is met 37 gestegen tot 283 (264 in ons land en 19 in het buitenland. Er zijn 29 dona teurs. Uit het verslag van de penning meester, de heer T. de Jong bleek dat men aardig geboerd heeft, maar hij attendeert op het feit dat i.v.m. het 5e lustrum meer geld op het matje zal moeten komen. „En ik bin it sêd om to biddeljen,” zo zei hij. De voorzitter merkt op dat een optimistische voor zitter en een ietwat pessimistische penningmeester een goed koppel vor- BOLSWARD - Hoewel de bejaarden uit Huize Martinus en het Hendrik Nanneshof al gedurende enige we ken in hun nieuwe onderkomen wo nen, is gisteren het verzorgingste huis „Huylckenstein” aan de Eek- werdlaan officieel geopend. Voor de bewoners, het personeel, de direktie en het bestuur was ter gelegenheid hiervan een ochtendprogramma op gesteld. ’s Middags vond er een openingsbijeenkomst plaats in de grote zaal van het fraaie tehuis. Ook werd hier de receptie gehouden. De Bolswards Nieuwsblad MAKKUM - Het was vrijdagavond gezellig op het Plein in Makkum, waar de Makkumer middenstands- vereniging een braderie organiseer de, of ook Wel gezelligheidsmarkt ge noemd. Ruim twintig standhouders hadden hun tentjes leuk en sfeervol aangekleed. Het geheel werd opge- vrolijkt door de muzikanten van het harmonie-orkest „Halleluja" onder leiding van dirigent Jouke Hoekstra. Enkele standhouders gaven een de monstratie, zoals hier op de foto waar Pieter, zoon van warme bak ker Tamme Wouda, zich bekwaamt in het maken van Parijse wafels. officiële opening was, zoals u in één van onze edities hebt kunnen lezen, bestemd voor de meer direkt betrokkenen. Dit in verband, met zoals de direkteur van Huylckenstein de heer Tjamme Draayer dat uitdrukte, het gebrek aan ruimte in het tehuis. Voor de overige belangstel lenden houdt men vandaag en morgen „open huis”. De bewoners van „Huyl-- ckenstein” is gevraagd hierbij hun mede werking te verlenen. Een ieder is deze dagen van harte welkom. In onze woens- dageditie komen wij uitgebreid op de officiële opening van dit moderne tehuis terug. Bromfietsen behoeven geen reflekteren de pedalen te hebben. Omdat brom fietsers in de regel hun voeten stil houden, zouden die pedalen toch niet goed zichtbaar zijn. Wat de rode reflec tor betreft, die geldt voorlopig niet voor bromfietsen. De minister van Verkeer en Waterstaat heeft deze verplichting voor lopig opgeschort voor nader beraad over de bevestigingsproblemen van refiekto- ren op bromfietsen. BOLSWARD - Nederland telt negen a tien miljoen fietsen. Voor al deze fietsen geldt, dat zij met ingang van 1 november van dit jaar voorzien moeten zijn van een grote rode reflektor achterop en geel reflekterende pedalen. 'i.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Bolswards Nieuwsblad nl | 1979 | | pagina 1