8aöeSkroar Eerdmans assurantiën O onderhoud BONDSSPAARBANK BOLSWARD Rabobank O Makelaardij Bolsward Nieuw weggedeelte Makkum-Wons officieel voor verkeer opengesteld GROEISPAARREWIJZEN AAN TOONDER .dillilllllllllllllllllllilll! Inbraakbeveiligingen REISVERZEKERINGEN Botendief op heterdaad betrapt Vals alarm bij juwelier Dijkstra Perzisch tapijt gestolen uit hotel in Stavoren SCHUIFRAMEN EN DEUREN Van der Weerd b.v. Drie Bolswarders liepen in Balk tegen de lamp STREEKBLAD VOOR WEST- EN ZUIDWEST-FRIESLAND 'Verschijnt in: Bolsward, Baarderadeel, Hennaarderadeel, Hindeloopen, Wonseradeel, Workuni en Wymbritseradeel 1 l i'. d ft 1 ut I HAAL UW KREDIETBRIEF VOOR AAN- EN VERKOOP VAN ONROEREND GOED -->■= bouwbedrijf Bleeker bv Bolsward Broerestraat 13 tel. 05157-3946 afd. onderhoud 3069 ANWB REIS- en +4wat hat k' 1 WOENSDAG 11 JULI 1979' 118e JAARGANG Nr. 54 krekt een hotel SNEL EN GOED GEREGELD BIJ 8701 AM Bolsward vervolg op pagina 7 ook dit jaar gewoon bij de RABOBANK en sluit tegelijk een REISVERZEKERING at' I’ De rekreatiezaal/kantine van het nieuwe Bolswarder tehuis vormt de vaste ontmoetingsplaats van de bejaarden in Huylckenstein. (foto Studio Steggerda). Uitgave A. J. OSINGA b.v. Bolsward - Marktstraat 13 Administratie- en Redaktieadres: Postbus 5, 8700 AA Bolsward Tel. 05157 - 2044, na 18 uur 2660 Redaktie na 18 uur 4661 Verschijnt WOENSDAGS en VRIJDAGS Abonnementsprijs f 14,75 p. halfjaar (bij vooruitbetaling) Giro 887926 Advertentie-tarieven op aanvraag BOLSWARD - In de nacht van vrij dag op zaterdag ontdekten surveil lerende agenten in het midden van de Leeuwardervaart, nabij de algemene begraafplaats, een speedboot. In de boot bevond zich de 15-jarige D.P.J. uit Sneek. De jongeman had de boot, die het eigendom is van de heer Reinders uit Bolsward, losgemaakt met de bedoeling de boot mee te nemen naar de waterpoortstad. Uit het onderzoek bleek dat de jonge Sneker speciaal voor dit doel naar Bols ward was gekomen. Tegen de knaap is proces verbaal opgemaakt. BOLSWARD - Maandagmiddag ging bij juwelier Dijkstra aan de Jongemastraat het inbrekersalarm over. De toegesnelde politie kon evenwel niets verdachts vin den en moesten, na het alarm te hebben uitgeschakeld, onverrichter zake terug keren. De heer Dijkstra was op het moment van het alarm niet thuis. Floridus Campuslaan 2 tel. 05157-2294/3464 b.g.g. 2593/3776/4055 FINANCIËN HYPOTHEKEN VERZEKERING ALUMINIUM JONGEMASTRAAT 13 TEGENOVER HET STADHUIS Technisch installatiebedrijf Makkum, Bolsward, Franeker, Harlingen Tel. 05178-6041 op maat te leveren van. cfat1 Werf BOUWSTOFFEN BOLSWARD - TEL. 2316 geld en goede raad is een restaurant/ontspanningszaal, (de maaltijden kunnen naar keuze op de kamer of in het restaurant worden gebruikt), een tweede ontspannings- zaal op de eerste verdieping (biljart en bibliotheek), een zaal voor gym nastiek, handwerken, handenarbeid, een kapel waar verschillende diens ten worden gehouden, de hal met een gezellig zitje (nu al de „leugenbank” genoemd), een eigen winkeltje voor de dingen van alle dag. Voorts heb ben instanties als de P.T.T. en de banken bepaalde zittingsuren; ko men kapper, pedicure, arts en fysio therapeut aan huis. Geen wonder dat donderdagmiddag één van de bewo ners over het nieuwe huis zei: „Het is krekt een hotel.” Donderdagmorgen kwamen de bewo ners van Huylckenstein en het bestuur bijeen in de kapel van het tehuis waar een openingsdienst werd gehouden. De dienst werd geleid door pater Jacques van der Ven en ds. Louis Nell. Daarna volgde het koffieuurtje in de ontspan- BOLSWARD - Donderdagmiddag om half drie werd door een drietal bejaarden het nieuwe verzorgingstehuis Huylckenstein officieel geo pend. Twee van hen, de 92-jarige Sjoerd Bangma en de vijf jaar jongere Folkert Zijlstra meerden hun „trekschuit” af in de haven van Huylckenstein. De tros van het schip werd vastgelegd door de oudste bewoner van het tehuis, de 97 jarige mevrouw Akke Haringa Zwaagstra. Met dit tafreel, dat de rustplaats voor schipers tussen Leeuwarden en Bolsward symboliseerde en waaraan Huylckenstein haar naam ontleent, was de opening van het nieuwe verzorgings tehuis een feit. MAKKUM - Met het doorknippen van een lint heeft burgemeester Pieter ijeerdsma van de gemeente Wonsera- deel vrijdagmorgen om half twaalf het vernieuwde en verbrede weggedeelte Makkum-Wons officieel voor het ver keer opengesteld. Het ceremonieel vond plaats op de „nieuwe” Laanzichtbrug” nabij de bebouwde kom van Makkum. Ver z or gin gstehuis officieel geopend Huylckenstein is üs hjoed to sizzen As jo de freugde fordübelje wolle, moatte jo dy mei in oar diele. y Jongemastr., 19 Bolsward, tel. 05157-4955, b.g.g. ’s avonds S. Heeres 05150-14139 nigszaal. Hier werden de bestuurleden aan de bewoners voorgesteld. Het be stuur bestaat uit de volgende personen: Harry A. H. Lunter (voorzitter), Piet Elzinga (secretaris), Eddy Brandsma (penningmeester), Willem Wielsma (vice voorzitter), Jan de Boer (opvolger van de heer Bert Albersen), Atzede Groot en de dames Steggerda-Stoop, Van der Weg- Bokma en Falkena-de Vries. De dage lijkse leiding is in handen van direkteur Tjamme Draaijer en adjunct direktrice zr. Eugène Terpstra. Eén van de mensen die liever het bejaar dentehuis binnen die stadgrachten had gezien was de heer Martinus Adema (87) die zelf nu een onderdak heeft gekregen in Huylckenstein. Hij had zich volgens zijn zeggen neergelegd bij deze demo- kratische beslissing. Hij riep de mede bewoners op in „een goede geest er van te maken wat er van te maken is.” De heer Adema, die namens de oud-bewo- ners van huize St. Martinus het woord voerde, bood het bestuur een wandver siering aan. Er waren meer kado’s voor Huylckenstein. Zo bood de heer Alting, De openingsbijeenkomst, welke ge houden werd in de bloedhete rekrea- tiezaal, werd bijgewoond door een groot aantal genodigden, waaronder, behalve de bewoners, burgemeester Johan Mulder, de besturen van Hen drik Nanneshof en Huize St. Marti nus, de vertegenwoordigster van de bejaardenzorg Friesland, een verte genwoordiger van de diaconie van de N.H.-gemeente en mevrouw Jorrits- ma van de parochieraad. Huylcken stein is een verzorginstehuis voor bejaarden, dat wil zeggen dat de bewoners in meerdere of mindere mate verzorgd moeten worden. Een en ander wordt niet door de direktie van het tehuis bepaald, doch door een indicatiecommissie hiertoe van over heidswege aangesteld. De bouw kosten van het tehuis bedroegen 8,5 miljoen gulden. Behalve een komfor- tabele kamer met balkon hebben de bewoners van Huylckenstein de be schikking over een aantal gemeen schappelijke ruimten voor sociale kontakten met de medebewoners. Er STAVOREN - Onbekenden hebben af gelopen zaterdagavond tussen half zeven en elf uur een perzisch tapijt ontvreemd uit de hal van hotel De Vrouw van Stavoren, te Stavoren. De diefstal werd gepleegd op een moment dat de zaak erg druk beklant was. Hoe groot de waarde is van het originele perzische tapijt is niet bekend. BALK - Drie Bolswarder knapen, in de leeftijd van 15, 16 en 17 jaar zijn bij een bromfietskontrole in Balk tegen de lamp gelopen. De brommer, die door één van de i Bolswarders bestuurd werd, bleek ^en uitgevijld framenummer te hebban. De politie vertrouwde de zaak niet en stelde een onderzoek in. Uit het onderzoek bleek dat de brommer vorige maand in Bolsward ontvreemd was. De bromfiets was het eigendom van de heer Dusseldorp, wonende aan het Broereplein. Tegen de drie knapen, die al vaker met de politie in aanraking zijn geweest, is proces verbaal opgemaakt. Tijdens de openingsbijeenkomst, die dinsdagmiddag werd gehouden en waarbij tal van sprekers het woord voerden, zei burgemeester Mulder ondermeer dat Bolsward trots kon zijn op dit tehuis. „Het is een goed onderkomen,” zo vond de heer Mul der die in zijn toespraak ook de voor geschiedenis aanhaalde. In dit ver band was volgens hem de friese uitspraak „Elts praet fan myn süpen, mar nimmen wit fan myn toarst goed van toepassing. Zoals bekend is met name de plaats van het nieuwe tehuis in de Bolswarder gemeenteraad een enorm punt van diskussie geweest. Ook de hoogte van het te bouwen bejaardencenrum leverde een aantal bezwaarschriften op. „Elts praete” zo sprak de burgemeester, „maar wij moetsen proberen in Bolsward een goed tehuis te bouwen. Van dat probleem, dat süpen, daar wist nie mand iets van.” Bolsward moest haast met de plannen maken. „Het was inmiddels één minuut voor twaalf ge worden,” aldus drukte burgemeester Mulder het uit. De bestaande tehui zen in de stad voldeden niet meer aan de eisen van de moderne tijd en de sluiting van een aantal bejaarden centra in de provincie dreigde. Geluk kig vond men bij het provinciaal bestuur een open oor voor de Bols warder moeilijkheden. „Bolsward kan trots zijn op dit nieuwe, onderkomen; en Bolsward vindt ondanks andere verhalen, dat U er bij hoort. Of het nu aan deze kant of aan de andere kant van de stadsgracht is,” zo besloot de heer Mulder. Namens de gemeente bood hij de stadsvlag aan. Bolswards Nieuwsblad Het tracé van 2,6 km lengte neep genosi f 2.543.000,-. Voor de fundering werd alleen al 36.000 ton hydraulische gebruikt en er is 14.000 ton asfalt ■verwerkt. Aanvankelijk zal de nieuwe weg nog doorgetrokken worden met de aansluiting op de A7 bij Kievitshorne. Dat de realisering hiervan nog op zich laat wachten, hangt gedeeltelijk nog af van de overeenkomst die tot stand moet komen met de agrariërs. Omtrent het afstaan van de weilanden „it giet om fiif pounsrhiet lan,” zo werd gezegd. Bij de opening werd ook geme moreerd, dat het jammer is dat niet direkt het resterende nieuwe weggedeel te kan worden aangelegd, temeer daar men het risico van ongevallen niet uitsluit. Vlak voor het dorp Tons gaat het nieuwe weggedeelte over in een wegversmalling op de bestaande weg, ter plaatse moeten ook de wielrijders en bromfietsers vanaf het fietspad de weg oversteken! nominaal f 1000,- 5% - 15% na twee jaar inwisselbaar Na 5 jaar ontvangt u f 1548,25 De opening werd door een aantal genodigden bijgewoond, o.m. waren hierbij aanwezig de beide wethouders W. H. Harders en S. G. Brunia. Parallel aan de nieuwe weg is een breed fietspad aangelegd. De werken werden Op 30 november 1977 aanbesteed. De afgelopen winter heeft het werk een aantal maanden stilgelegen. De weg is gereconstrueerd door het aannemersbedrijf A. Jager B V uit Midwolda. De direktie werd gevoerd door de Heidemaatschappij en de dienst gemeentewerken Wonseradeel. t» -.t ft F 'iifTthir - j 1 7

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Bolswards Nieuwsblad nl | 1979 | | pagina 1