Twee wereldkampioenen slagen er niet in elfstedentocht te volbrengen s Eerste paal industrie- handelsgebouw LIS O door burgemeester Mulder geschroefd Bij z onderbeden Industrieterrein ,de Wymert Tilbury als het om mannen mode gaat. .r_I Bouwkosten 7,5 miljoen gulden In TE WEINIG WIND r Tilbury I—J 7 Uit woning in Oudega(W) f 4300,- ontvreemd STREEKBLAD VOOR WEST- EN ZUIDWEST-FRIESLAND Verschijnt in: Bolsward, Baarderadeel, Hennaarderadeel, Hindeloopen, Wonseradeel, Workum en Wymbritseradeel’ IU/ ,.»hu EZJL il!; i: 7? f T SS F U iüL.4 SSv.ci.Werf A 5" huurt J I 118e JAARGANG Nr. 55 979 VRIJDAG 13 JULI 1979 bewoners steeds meer bleek, dat I Zo zal men in de toekomst vanaf rijksweg A7 de zuidgevel van het nieuwe Industrie-Handelsgebouw zien. Het gebouw zal omstreeks eind 1980 in gebruik worden genomen. Dinsdagavond kwamen broer en zus Derk en Bep Thijs in de hanzestad aan op hun 6.70 meter lange en 50 kilo wegende surfplank. Bolsward was de laatste stad die het tweetal zouden aandoen. Tijdens hun etappe naar Harlingen moesten zij de poging om dë elfstedentocht met een zeilplank te volbrengen staken. In het najaar zullen zij opnieuw een poging ondernemen. Verschijnt WOENSDAGS en VRIJDAGS Abonnementsprijs f 14,75 p. halfjaar (bij vooruitbetaling) Giro 887926 Advertentie-.tarieven op aanvraag OUDEGA (W) - Uit de woning van de 75-jarige alleenstaande heer H. Jansen aan de Stationslaan te Oudega (W) is afgelopen dinsdag tussen 15.00 en 19.00 uur f 4300,- ontvreemd. De dader(s) verschafte(n) zich via de niet afgesloten achterdeur toegang tot de woning. Eigen bedrijfspand Dit voorjaar werd door bbB tevens een aanvang gemaakt met de bouw van een eigen bedrijfspand welke zal dienen voor hun machinale afdeling en voor de opslag van materialen. Het ligt in de bedoeling om volgend jaar hier ook hun nieuwe kantoren te realiseren. Dit bedrijf be weegt zich in vele sektoren van de bouw zoals utiliteitsbouw, renovatie, verbou wingen en onderhoudswerken. Vooral vanwege de vele verbouwingen en onder houdswerken werd een volledig geoutil leerde machinale afdeling steeds drin gender. Verwacht wordt dat dit najaar een en ander gerealiseerd is en in gebruik zal kunnen worden genomen. ten de nacht door in hotel „De Wijnberg”. De beide wereldkampioenen zijn echter niet in hun poging geslaagd de elfsteden tocht te volbrengen. Woensdag, de tweede dag, zou de reis naar Harlingen gaan. Te weinig wind en te smalle vaarten tussen de hanzestad en de havenstad waren er de oorzaak van dat Bep en Derk Thijs de tocht moesten staken. In het najaar zullen de beide sportmansen een tweede poging wagen. ditie en extern transport voornamelijk in de sektor voedings- en genotmiddelen. Dit alles zal haar beslag krijgen als ook de nieuwe garage en kantoren gerealiseerd zijn. MANNEN MODE ,'Z „Het laatste stuk vandaag, vanaf Wor- kum viel niet mee,” zo vertelde Derk Thijs ons dinsdagavond terwijl hij de zeilplank, een „windglidertandem” op het droge trok. „Er was weinig wind en daar kwam nog bij dat in het trajekt vanaf Workum veel boerderijen langs het water staan en als je dan in de luwte daarvan komt, gaat het natuurlijk niet zo snel.” BOLSWARD - Dinsdagmorgen stap ten in de schaduw van de oude waterpoort in Sneek broer en zus Derk en Bep Thijs uit Middelburg op hun twee-persoons surfplank om de eerste etappe van de elfstedentocht op de zeilplank af te leggen. Een etappe die bijna 12 uren in beslag Uitgave A. J. OSINGA b.v. Bolsward - Marktstraat 13 Administratie- en Redaktieadres: Postbus 5, 8700 AA Bolsward Tet 05.157 - 2044, na 18 uur 2660 Redaktie na 18 uur 4661 Industrie-handelsg e bouw In de afgelopen maand juni is een aanvang gemaakt met de bouw van het industrie-handelsgébouw, waarvan de eerste paal gistermorgen door burge meester Mulder de grond in werd ge schroefd. Het gaat hier om een gebouw, met in hoge mate flexibele plattegronden, waarin totaal 5.500 vierkante meter vloeroppervlakte voor verhuur be schikbaar zijn. De ruimte is ver deeld over vijf bouwlagen, waarvan de eerste drie lagen de hoofdbouwmas sa vormen, met daarboven een dak- opbouw met nog twee verdiepingen. tilbury I "-.-.■vj Op de vraag waarom de beide zeilers de elfstedentocht maakten, antwoordde Bep Thijs, die in Sneek een. Surfschool runt: „Het leek ons wel eens aardig de tocht per plank af te leggen. In het buitenland zijn wel vaker van dergelijke lange afstanden op een surfplank vol bracht, dus waarom zou dat hier niet mogelijk zijn.” uewmiers steeas meer meek, dat „men ziet dat het ook voor de buurtbewoners beter wordt.” We horen nu vaak: als het zo gaat worden, hebben we geen kritiek meer en zijn ze als bewoners blij dat het zo gebeurt.” zou nemen. Derk en Bep Thijs, die het afgelopen weekend hun nationale titels op de zeilplank hebben gepro longeerd en zich bovendien allebei wereldkampioenen surfen mogen noemen, kwamen om kwart voor acht ’s avonds in Bolsward, het eindpunt van de eerste etappe, aan. Ze brach- T ,u J ftfrstraat€ BÓKward De heer Mulder wees er in dit verband op dat de bestrating en de riolering in de Hollandiastraten ho pelijk nog dit jaar verbeterd zullen worden. „Uit de gelden die thans zijn vrijgekomen kunnen we nu de Hol- landiabuurten een beter aanzien ge ven.” De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd door Grebe uit Sneek. Het gebouw zelf heeft een beton- skelet met voorgespannen beton- vloeren. De gevels zullen bestaan uit gemetselde muren met houten ko zijnen. De dakopbouw heeft een staalkonstruktie, eveneens met hou ten kozijnen en een wandbekleding van leien. Over de vestiging van de industrieën op het terrein nabij de Hollandiafabriek is destijds nogal enige diskussie gevoerd. Vooral de buurtbewoners uit de Hollan diastraten protesteeren destijds hevig. Burgemeester Mulder wist de aanwezi gen nu te vertellen, dat uit de kontakten tussen het gemeentebestuur en de buurt- Verdere ontwikkeling Door bbB (bouw bedrijf Bleeker) werd de verdere ontwikkeling van dit terrein ter hand genomen om het bouwrijp te maken, zodat in het voorjaar van 1978 een aanvang werd gemaakt met de aanleg van riolering en wegen. Dit pakket werk werd in het najaar van 1978 voltooid. Het ontwerp van het industrie-handelsge- bouw is van het Bolswarder architekten- buro Van der Zee, Beyert en Alting, terwijl de sterkteberekeningen zijn verzorgd door het ingenieursburo Het Noorden b.v. uit Leeuwarden. De bouw wordt uitgevoerd door Bleeker’s Bouwbedrijf b.v. uit Bols ward. De centrale verwarming en de luchtbehandelingsinstallatie zullen wor den aangelegd door Bronswerk b.v. uit Leeuwarden. Voor de elektrotechnische installaties zorgen de medewerkers van Boomsma b.v. eveneens uit de Friese hoofdstad. Het gebouw zal rusten op 156 stuks in de grond gevormde palen (het zgn. systeem Soletón schroefpalen). Van af het maaiveld wordt een schroef de grond ingedraaid. Op de vereiste diepte wordt de schroef rechtstandig uit het gat getrokken, waarbij alle holle ruimten onder de schroefpunt vol worden geperst met beton. Deze beton wordt met overdruk in het boorgat geperst, waardoor spanning ontstaat tussen de paal en omslui tende grond. Bs. BOLSWARD - Nadat in eind 1977 dit terrein werd angekocht door bouwbedrijf Bleeker b.v. te Bolsward en Wiersma’s Int. Transport b.v. te Bolsward van de gemeente Bolsward, is het zinvol nu enige verslaggeving te doen van de verdere ontwikkelingen op „de Wymert”. t BOLSWARD - Gistermorgen werd door burgemeester Johan A. Mulder de eerste paal voor een industrie-handelsgebouw op het industrieterrein De Wymert nabij de A7 in Bolsward de grond in geschroefd. De opdrachtgever voor de bouw hiervan is de b.v. Maatschapij tot Exploitatie van Onroerende Goederen LISO uit Amsterdam. De bouwkosten van het nieuwe complex op het eveneens nieuwe industrieterrein zullen, inklusief elektrische installaties, 7,5 miljoen gulden bedragen. Het gebouw zal omstreeks eind 1980 in gebruik worden genomen. Wiersma-transport Door bbB werd na de (lange) winter periode een aanvang gemaakt met de bouw van een loods voor Wiersma’s Int. Transort b.v., welke bouw als een eerste aanzet geldt voor een nieuw projekt van dit bedrijf dat, naast het tankvervoer en binnen- en buitenlandse transporten, zich gaat richten op op- en overslag van alle soorten goederen met een speciali satie in de z.g.n. physical distributions’. Dit laatste is een verzameling van aktivi- teiten, zoals omzetplanning, voorraadbe heer, verpakking, op- en overslag, expe- Links nog net zichtbaar het gebouw van Wiersma-transport. Daarachter verrijst het pand van Dieselmotorbedrijf. Rechts komt het bedrijfspand van bouwbedrijf Bleeker. Op de voorgrond zal het nieuwe industrie-handelsgebouw LISO worden ^gebouwd. Dieselmotorenbedrijf In oktober 1978 werd de bouw gestart van een bedrijfspand en kantoren Be drijfswagen Service Werkplaats „B.S.W. Bolsward” b.v., waarvan de exploitatie tot 1 april 1979 plaats vond onder de naam Dieselmotorenbedrijf b.v. te Bols ward. De bouw van dit projekt werd Bolswards Nieuwsblac uitgevoerd door bbB en is nu zover gevorderd dat op 6 september a.s. de officiële opening zal plaatsvinden. Na afloop van het schroeven van de eerste paal zei burgemeester Mulder in het zalencentrum „Het Park” bijzonder ingenomen te zijn met de komst van dit bedrijf naar Bolsward. Hij sprak de hoop uit dat dit bedrijf werkgelegenheid zal bieden aan veel mensen. 1

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Bolswards Nieuwsblad nl | 1979 | | pagina 1