het kampioenschap nieuwbouw Siete Meeter denkt niet aan ARUMER BOUWDE SPINNEKOPMOLEN vaMdwWerf BONDSSPAARBANK BOLSWARD Eerdmans assurantiën i Rabobank S3 Zinkwerken Makelaardij Bolsward GROEISPAARBEWIJZEN AAN TOONDER 'lllllllll llb^ i iüfllllllllllllllllllll. REISVERZEKERINGEN „Der kin noch fan alles barre” Bolswarder Skütsje Kommissie Politie Bolsward heldert diefstal bromfietsen op Politie Wommels vangt honden bij Achlum HANDVORM BAKSTEENSTRIPS Van der Weerd b.v. STREEKBLAD VOOR WEST- EN ZUIDWEST-FRIESLAND Verschijnt in: Bolsward, Baarderadeel, Hennaarderadeel, Hindeloopen, Wonseradeel, Workum en Wymbritseradeel f 4 79 A Reparaties goten eet. HAAL UW KREDIETBRIEF VOOR AAN- EN VERKOOP VAN ONROEREND GOED g g g g g g g g g g g g bouwbedrijf ■ZZ7ZZ7 Bleeker bv Bolsward ANWB REIS- en WOENSDAG 18 JULI 1979 118e JAARGANG Nr. 56 SIETE MEETER SNEL EN GOED GEREGELD BIJ in geel en rood 8701 AM Bol sward Floridus Campuslaan 2 ook dit jaar gewoon bij de RABOBANK en sluit tegelijk een REISVERZEKERING af Uitgave A. J. OSINGA b.v. Bolsward - Marktstraat 13 Administratie- en Redaktieadres: Postbus 5, 8700 AA Bolsward Tet 05157 - 2044, na 18 uur 2660 Redaktie na 18 uur 4661 Verschijnt WOENSDAGS en VRIJDAGS Abonnementsprijs f 14,75 p. halfjaar (bij vooruitbetaling) Giro 887926 Advertentietarieven op aanvraag de Jouster nieuwkomer Piet de Vreeze - die er tot nu toe nog weinig van terecht brengt - hadden slechts het nakijken. Uitslagen en klassement: Grouw: 1. Siete Meeter, Bolsward; 2. Joop Mink, Grouw; 3. Keimpe van der Meulen, Woudsend; 4. Tjitte Brouwer, Heerenveen; 5. Rienk Zwaga, Zuidwest hoek; 6. Sytze Hobma, Lemmer; 7. Lodewijk Meeter, Huizum; 8. Albert van Akker, Leeuwarden; 9. Albert Visser, FINANCIËN HYPOTHEKEN VERZEKERING tel. 05157-2294/3464 b.g.g. 2593/3776/4055 BOUWSTOFFEN BOLSWARD - TEL. 2316 JONGEMASTRAAT 13 TEGENOVER HET STADHUIS geö en goede raad ACHLUM - De rijkspolitie van Wom mels heeft in de omgeving van Ach lum twee loslopende honden gevan gen. De beesten zijn ondergebracht in het dierenpension van de heer Baarda onder Burgwerd. Het handelt om een bruine bastaard stabij zonder halsband en een zwarte bouvier met halsband. De rechtmatige eigenaren van de twee reuen worden verzocht in kontakt te treden met kennel en dierenpension Baarda, De Hemert 2 te Burgwerd, telefoon 05157-2858. BOLSWARD - De politie van Bols ward heeft twee inwoners van de hanzestad aangehouden die hebben bekend sinds begin mei vier brom fietsen te hebben gestolen. Het twee tal, de 15-jarige D.C.E. en de 17- jarige R.R.K., is inmiddels weer op vrije voeten gesteld. Het duo sloopte de bromfietsen geheel of gedeeltelijk. Bruikbare onderdelen wer- BOLSWARD - Voor de tocht van donderdag 19 juli a.s. voor de skütsjewedstrijd in Langweer zijn nog een aantal plaatsen vrij. Ie dereen die het skütsjesilen een warm hart toedraagt, kan vanaf een volgboot, die gehuurd is door de Bolswarder Skütsje Kommis sie, de wedstrijd van zeer nabij meemaken. Vertrek: donderdag morgen 19 juli om half elf vanaf de Stoombootkade. U kunt zich opgeven bij: Bloemen- huis Van der Weide, Dijkstraat 15 te Bolsward. Kosten: f 10,- en voor donateurs van het Bolswar der Skütsje op vertoon van hun donateurskaart f 7,50. Steun het Bolswarder Skütsje, en wordt lid van de Bolswarder Skütsje Kom missie. de Lemmer, die zo mooi won, was in aantocht. „Efkes Sytse de han jaen,” riep Siete. „Wy hawwe üs ek hwat forgalop- peard, zegt hij dan, toen hij terug kwam. Wy ha in misse slach makke. Dat is sa. Mar it skip roun ek net sa as oars. Mar hwat wolst ek mei al dy rein. It sell hwat fierstento wiet en to stiif." Tiende dus in de tweede wedstrijd. Siete Meeter kan er niet al te zeer mee ompakken. „Foarich jier bin ik EERNEWOUDE - „Wy moatte net troch de wyn, bliksem. Fêst halde dy skoaten. Under de wal, der leit de wyn. Moast mar ris sjen. Hwat docht Keimpe nou? Giet hy al troch? Moai. Dan lizze wy nou foaroan!” „Grimitich” kijkt Siete Meeter achterom,terwijl zijn Bolswarder skütsje onder de wal van de Sietebuurster Ee bij Grouw wind krijgt, en mooi begint te lopen. Keimpe van der Meulen van Woudsend, die tot dan de kop heeft gehad, valt hele einden af. De vlaag die Siete heeft geroken, had hij over het hoofd gezien. Het pleit is beslist, de slag bij Grouw is voor Siete. Een overtuigende ouverture, waar het publiek langs de boorden van de Tynje best even voor wil klappen. Grijnzend steekt Siete de hand omhoog. De titelverdediger zat op rozen. De basis voor een eventuele prolongatie was gelegd. Toen sloeg het noodlot toe. Een misse slag in het twirrige kruisrak, dat door de schiftende wind soms helemaal geen kruisrak was, maar gewoon bezeild kon worden, leidde tot zijn ondergang. Met een klap viel het Bolswarder skütsje terug. Kreunend aanschouwde Siete hoe hij te laag lag en weer terug gepakt werd. Niets kon hij uitrichten. Een machteloze woede balde zich in hem samen, „mar hwat kin jo der oan dwaen?” vroeg hij zich af. Hij vocht terug. Sloeg van zich af, maar kwam uiteindelijk toch niet verder dan een tiende plaats. „As dit net in gelokssilerij wie, dan wit ik it net mear” verklaarde hij na afloop. Ja, best, maar die omstandigheden gelden toch voor allemaal? „Dat is sa," erkende Siete, „mar dochs, wie dit nou silen? De wyn wie sa hinne en wer as it mar koe. Hwat moatte jo dan?” Sytse Hobma van ARUM -Als men langs de Schoolstraat in Arum loopt, ziet men dadelijk „hjir is hwat oars” en inderdaad staat in de tuin van huize Klaas Terpstra (67) en zijn vrouw Tiete Terpstra-Bootsma een prachtige Spinnekopmolen. Het is een werkstuk vervaardigd in de lange winter door de heer Terpstra. Hij is er in zijn werkplaatsje vele lange uren mee bezig geweest en met noeste ijver is dan de molen nu klaar en in de tuin geplaatst. De onderbouw is van steentjes en verder is de molen bijna geheel van hout. Veel werk heeft Terpstra aan het mechaniek gehad. Er was ook materiaal bij van „ald spul”, zoals b.v. de wasma- chinemotor, die met vertraging werkt. De „wiken" zijn zelf van hout met koper en de vang is ook van hout. Het raamwerk is van plastic en alles is donkergroen en bruin geschilderd. Het remwerk kan elektrisch bediend worden, maar het mooist is het-als de „heer wind” de molen zelf in beweging Sneek; 10. Chris Brouwer, d’halve maen; 11. Hidzer Meeter Lzn., Eernewoude en 12. Piet de Vreeze, Joure. Hattum Hoekstra van Drachten moest met een kapot blok van het fokkeval de wedstrijd verlaten, terwijl Lammert Zwaga van de Langweerder Zwaan na een protest werd uitgesloten. De Veenhoop: 1. Sytze Hobma, 2. Rienk Zwaga, 3. Joop Mink, 4. Chris Brouwer, 5. Lodewijk Meeter, 6. Tjitte Brouwer, 7. Albert van Akker, 8. Albert Visser, 9. Lammert Zwaga, 10 Siete Meeter, 11 Hattum Hoekstra. 12. Keimpe van der Meulen, 13. Hidzer Meeter Lzn., 14. Piet de Vreeze. Klassement na 2 wedstrijden: 1. Joop Mink 5 pnt.; 2. Sytze Hobma 6,9 pnt.; 3. Rienk Zwaga 7 pnt.; 4. Tjitte Brouwer 10 pnt.; 5. Siete Meeter 10,9 pnt.; 6. Lodewijk Meeter 12 pnt.; 7. Chris Brouwer 14 pnt.; 8. Keimpe van der Meulen 15 pnt.; 9. Albert van Akker 15 pnt.; 10. Albert Visser 17 pnt.; 11. Lammert Zwaga 23 pnt.; 12. Hattum 1 Hoekstra 24 pnt.; 13. Hidzer Meeter 24 pnt.; 14. Piet de Vreeze 26 pnt. Jen verkocht of voor eigen gebruik 'aangewend. De rest werd aan het water van de Leeuwardervaart toevertrouwd. Zaterdagmorgen togen de leden van de Bolswarder Skütsje Kommissie naar Grouw om Siete Meeter en de bemanning van het Bolswarder skütsje in een nieuw jasje te steken. Dit „uniform” dat hen werd aangeboden door de Skütsje Kommissie namens alle sponsors en donateurs, bestaat uit een blauwe overall en een blauwe kiel. Met een daverend applaus van alle bemanningsleden en hun vrouwen werden de kleren in ontvangst genomen. nominaal f 1000,- 5% - 15% na twee jaar inwisselbaar Na 5 jaar ontvangt u f 1577,30 MH I mei mear punten üt de Feanhoop kommen, en doe waerd ik kampi oen,” lachtte hij. „Mar ja, it is fansels nou al sa, dat it nou net minder wurde moat. Dit tsiende plak soe ik eins as minste wedstriid óflüke moatte.” De strijd ligt nog volkomen open en begint y volgens sommigen pas bij Terhome op het ruime water van het Sneekermeer. De „grimerij” in de Technisch installatiebedrijf Makkum, Bolsward, Franeker, Harlingen Tel. 05178-6041 ...^^^^^M^lliiii, zet. De „flecht” bedraagt 2.20 meter, dus is het niet een kleine molen, maar één van royale afmeting. De heer Terpstra heeft al heel wat verschillende dingen vervaardigd, zoals b.v. een poppenhuis dat een echte villa voorstelt en niet te vergeten de mooie draaimolen, die hij in 1941 maakte en waarmee hij op een tentoonstelling veel sukses had. Al zijn „maaksels” op te noemen is te veel van het goede, maar de Spinnekop zal wel niet het laatste werk stuk zijn dat van zijn hand komt. Vroeger is Arum meer dan één echte molen rijk geweest. Op het einde van de Pólle stond een „pelmolen’ die 1907 is af gebrand. En in het boekje „Uit de geschiedenis van het dorp Arum” door F. J. Broos staat dat er omstreeks 1700 op het z.g.n. Krüs een houtmolen stond. Thans bestaat nog de naam en straatnaam „Het Molen rak” en de kleuterschool draagt de naam „De Molenrakkertjes”. Broerestraat 13 tel. 05157-3946 Luid wordt er geapplaudiseerd als Siete en zijn mannen na afloop van de strijd het Theehuis binnen stappen. ,,It liket wol carnaval,” merkt iemand op en wijst op de uitmonstering van de Bolswarder ploeg, die door het thuisfront in het nieuw is gestoken. „Wy binne efkes loslitten üt Feanhüzen,” verklaart Eldert Sietesz Meeter lachend. „Ik ha al tsjin de Boalserters sein dat it streepke yn it boesgroen net to breed moast, oars soenen wy wol bajesklanten lykje.” De stemming zit er prima in. In de top van de mast van het skütsje waait een enorme Bolswarder vlag. Daaronder wappert fier de kampioenswimpel. „Yn Boalsert binne sy al dwaende mei it kampioensfeest,” wordt in het Theehuis gekscherend gezegd. „Sa fier bin ik noch net,” denkt Siete, „der kin noch fan alles barre. En och, dan sizze sy wolris, dat jo gelok hawn ha, mar dat jildt foar üs allegearre. Dat is foar üs allegearre gelyk. Hjoed bin ik nou earst, moarn is it miskien in oar.” Zijn woorden zouden bewaarheid wor den. Op de Veenhoop bakte Siete er weinig van. Gestart werd vanaf nummers in het smalle Grietmansrak. Om de startvolgorde was vrijdagavond in de Bierhalle in Grouw geloot. Siete trok nummer veertien en moest dus als laatste vertrekken. Een weinig rooskleu rig uitgangspunt, „hwant de klappen falie altyd efteryn,” zou schipper Rienk Zwa ga van het Zuidwesthoekskütsje later zeggen. „As jo foaroan farre, kinne jo jo gong mar gean.” Siete leek de uitzondering op de regel te zullen worden. Een Meeter geeft zich niet zo maar gewonnen. Terwijl de regen neerplensde en zo nu en dan een „twirre" over het water streek, trok Siete ten strijde. Eén, twee, drie, ja zelfs vier plaatsen rukte hij op. Mannen als Albert Visser van Sneek, Hidzer Meeter Lzn. van Eerne- woude, Hattum Hoekstra van Drachten en U-7*"* smüke, maar soms wel erg nauwe wateren van Grouw, De Veenhoop en Eernewoude, waar gisteren in de Princehof werd gezeild, is dan achter de rug. „Op it romme wetter kinne jo mekoar tominsten hwat earder oan- kommen sjen,” zegt schipper Tjitte Brouwer van Heerenveen, „op dat smelle wetter moatte jo mekoar hwat meije.” Bolswanls Nieuwsblad Jongemastr., 19 Bolsward, tel. 05157-4955, b.g;g. ’s avonds S. Heeres 05150-14139 5 i A.1 u IW I i; Ak - 'X

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Bolswards Nieuwsblad nl | 1979 | | pagina 1