Gaöe Skroar Voorzitter Hoekstra van Bolswarder dagverblijf „It Mearke': Er is meer dan geld alleen nodig” mannen mode gaat. Tilbury als het om Bolsward dit jaar geen zomertentoonstelling? De WD en de inpoldering Kosten uitbreiding en renovatie gemeentehuis Wonseradeel belopen 2'Z> miljoen gulden Tilbury Nu reeds veel belangstelling voor bezichtiging stadhuis SSv.d.werf Vrouw stal beurs met f 4300,- uit diepvrieskist De Skotsploech is wer yn ’e stêd Hwat haf l '•■'Li STREEKBLAD VOOR WEST- EN ZUIDWEST-FRIESLAND VRIJDAG 20 JULI 1979 118e JAARGANG Nr. 57 979 Verschijnt WOENSDAGS en VRIJDAGS Abonnementsprijs f 14,75 p. halfjaar (bij vooruitbetaling) Giro 887926 Advertentie-tarieven op aanvraag BOLSWARD - Hoe heerlijk een mannequin het ook vindt mooie en dure kleren te tonen, telkens weer in een andere kreatie de ogen van bezoekers te boeien, hoe prettig het is een welverdiend applaus te ontvangen en goede kritieken in de bladen te krijgen, vroeg of laat zal bij haar de gedachte opkomen: Och mag ik eindelijk ook eens mijzelf zijn? Mag ik eens gezien worden zoals ik werkelijk ben? Mag ik mij eens écht ontspannen voelen in mijn eigen kostuum, mag ik mijn privé-sieraden alstublieft ook eens laten bewonderen? Sieraden uit rijk familiebezit, geërfd van verre voorgeslachten? Uitgave A. J. OSINGA b.v. Bolsward - Marktstraat 13 Administratie- en Redaktieadres: Postbus 5, 8700 AA Bolsward Tel 05157 - 2044, na 18 uur 266Ó Redaktie na 18 uur 4661 üs hjoed to sizzen Hwa’t gjin flater meitsje kin, is ta neat by steat. Het werkgebied van „It Mearke” is uitgestrekt. De kinderen komen qit de volgende gemeenten: Sloten (1), Bols ward (2), Sneek (6), Harlingen (4), Hennaarderadeel (1), Wymbritsera- deel (4), Baarderadeel (1), Gaaster- land (4), Hemelumer Oldeferd (1), Franekeradeel (1), Franeker (1). Voor het vervoer zorgt het Bolswarder taxibedrijf H. van der Werf. Dit bedrijf zet dagelijks vijf a zes taxi’s in. Voor acht uur starten de auto’s vanaf het dagverblijf. In elke auto is een leidster aanwezig die voor de begelei ding zorgt. De kinderen zitten in zitjes of gordels, aangepast aan ieder kind afzonderlijk. De kinderen zijn ingedeeld in drie groepen. De bezetting van „It Mearke” bedraagt maximaal 25 kinderen. Tot aan het eind van het verslagjaar was de indeling als volgt: Flinters: zes meervoudig gehandicapte jongens en meisjes van 3-15 jaar, de zogenaamde ligkinderen; Frosken: acht jongens en meisjes van 3 tot 11 jaar, de zoge naamde mobiele kinderen; Protters: acht jongens en meisjes van 3 tot 8 jaar, eveneens een groep van zoge naamde mobiele kinderen. Een regenachtige vakantiedag? Gasten of logé’s, familie of vrienden over? Een middagje stadhuis kan de dag goed maken. Waarom zou u altijd van verre zoeken wat dichtbij te vinden is? BOLSWARD - Na het Kabinetsbe sluit geen concessie te verlenen voor de uitvoering van plan-D heeft de fraktie in de Provinciale Staten en het bestuur van de Kamercentrale Friesland van de WD een schrijven gericht aan de fraktie van de WD in de Tweede Kamer. MANNEN MODE 'MUS» Rikstraat€ Bolsward OUDEGA (W) - Met de aanhouding van de 57-jarige mevrouw J.L. uit Leeuwarden is de diefstal van een beurs met f 4300,- uit een diepvries kist opgelost. De vrouw ontvreemdde de beurs vorige week dinsdag uit de diepvriezer die in de kast van de woning stond van de heer Hylke Jansen. De dag ervoor was ze met een kennis nog bij de heer Jansen op bezoek geweest om f 200,- te innen die hij bij de vrouw nog schuldig was. Toen de heer Jansen vorige week dinsdag afwezig was, kwam de inwoonster van Leeuwarden terug en stal de beurs uit de diepvrieskist. De politie heeft inmiddels proces-verbaal tegen de vrouw opge maakt. Van het gestolen geld was bij haar aanhoud in? no? f 3800 - oer. ■R Eens was er zo’n mannequin. Zij had tientallen jaren geshowd: kostbare ge waden, historische kledij tot die in moderne snit. Eenmaal zelfs het mooi ste zilver, dat haar land bezat. De kaartjes die zij moest tonen bevatten soms de namen van beroemdheden uit binnen- en buitenland. Zij had het steeds als een eer beschouwd. En het was een eer dit te mogen doen, elk jaar weer. Maar nu mocht zij dan zelf. Haar wens werd vervuld. Ze showde zichzelf. En de kijkers kwamen. En ze vonden haar mooi. Zo natuurlijk, zo echt, niet opge poetst, maar puur. En ze zeiden: Wij kwamen al telkenjare om u zelf te zien, maar steeds was u door anderen aange kleed, nu zien we u in uw ware gedaante en daar zijn we u dankbaar voor! Het lijkt wel haast een sprookje. Maar het verhaal is echt! De mannequin is Bolsward zelf. Is het stadhuis, nader gezegd. Naast het spelen met ontwikkelings materiaal wordt er gezwommen en zijn de kinderen kreatief bezig, wordt er gewandeld, gezongen en muziek gemaakt. De verjaardagen van leiding en kinderen worden zoveel mogelijk gezamenlijk gevierd. Op het Sinter klaasfeest zijn bovendien ouders, be stuur en teamleden aanwezig. Voor het eerst in de geschiedenis van het dagverblijf maakten de kinderen in het verslagjaar een schoolreisje en wel naar Gaasterland. Voor het bevorderen van de zelfred zaamheid van de kinderen is de lunch erg belangrijk. Deze wordt door het dagverblijf verzorgd terwijl de leid (st)ers hun lunchpakket van huis meenemen. De kinderen smeren bo terhammen, beleggen, snijden en eten zoveel mogelijk zelfstandig. Begin 1978 telde het dagverblijf 21 pupillen. Aan het eind van dat jaar waren het er 22. Alle pupillen wonen bij hun ouders thuis. De leeftijdsop bouw was als volgt: 3 jaar: 2 kinderen; 4 jaar: 5 kinderen; 6 jaar: 2 kinderen; 7 jaar: 1 kind; 10 jaar: 2 kinderen; 12 jaar: 2 kinderen. De gemiddelde bezetting was in 1978 22,05 terwijl het aantal openingsdagen 230 bedroeg. De kosten per pupil per dag in 1978 beliepen f 112,-. De totale kosten van het dagverblijf bedroegen in 1978 f 568.000,- Aan personeelskos ten (323 duizend), huisvestingskosten (114 duizend) en vervoerskosten (91 duizend) moest alleen al f528.000,- worden betaald. De tekst luidt als volgt: „Namens het bestuur van de Kamercen trale Friesland en de VVD-fraktie in Provinciale Staten van Friesland vragen wij uw aandacht voor het volgende: Blijkens mededelingen in de nieuws media heeft het Kabinet besloten, de concessie voor inpoldering van het land- aanwinningsgebied ten noorden van de gemeenten Het Bildt en Ferwerderadeel (dijkaanleg volgens tracé-D) niet te ver lenen. Wij betreuren deze beslissing. Zoals bekend heeft de VVD in Friesland zich één en andermaal sterk gemaakt vóór dijkaanleg volgens tracé-D. De argu menten voor deze keuze laten zich sa menvatten als volgt: - behoud en versterking van de cen- trumfunktie voor de pootaardappel- teelt; - vergroting van de werkgelegenheid; - honorering zowel van de jarenlang gewekte verwachtingen als van duidelijke wensen, zoals die leven bij de meerderheid van de bevolking van het bij de dijkaanleg meest betrokken gebied. Wij zijn daarbij nooit blind geweest voor de bezwaren op het gebied van het milieubehoud, maar wij waren en zijn van mening dat daaraan in belangrijke mate kan worden tegemoetgekomen door: - het met kracht ter hand nemen van nieuwe landaanwinningswerken op daartoe geschikte plaatsen langs de Waddenkust; - het reserveren van een gebied aan de binnenzijde van de aan te leggen dijk (volgens tracé-D) als rustgebied voor vogels, zoals aangegeven in de conces- sie-aanvraag. kleurtje krijgen. De verwachting is dat het werk eind dit jaar opgeleverd kon worden. Zoals de zaken er nu voor staan zal dat waarschijnlijk twee maanden later worden. De winter heeft roet in het eten gegooid. De verwachting is dan ook dat het gebouw nog meer dan een half jaar in de steigers zal moeten staan. Opvallend is dat de gemeente Wonseradeel bijna al de werkzaamheden laat verrichten door bedrijven uit Makkum. Zo zijn bouwbe drijf Draaisma, schildersbedrijf Terpstra en de firma Van der Weerd, die voor de „elektriciteit” zorg draagt, in Witmar- sum aktief. Met de aanleg van de centrale verwarming houdt een „buiten lands” bedrijf zich bezig, namelijk Wes- termann uit Leeuwarden niet moeten laten omkopen, blijft als curiositeit op de plaats waar vroeger recht werd gesproken in de vierschaar hangen. De oudheidkamers tonen een mogelijk hulp verlenen waar dat mo gelijk is. Nadat een kind bij het dagverblijf is aangemeld bezoekt de maaschappe- lijk werker van „It Mearke” het gezin waaruit het kind komt en maakt een zogenaamd milieuverslag. Ook de an dere deskundigen van „It Mearke” verrichten een onderzoek op het kind. Vervolgens worden de verschillende rapporten besproken tijdens een ver gadering van het team van deskundi gen waarna advies volgt. De plaatsing die daarop volgt is altijd een proef plaatsing voor een periode van drie maanden. Daarna vindt opnieuw een onderzoek plaats aan de hand van een rapportage-verslag van de groeps leiding. Het eindverslag na de proef periode wordt tezamen met de ouders besproken met maatschappelijk wer ker, orthopedagoge en leiding. De bouw van het dagverblijf is gericht op de funktie, de sfeer en de indenti- teit. Aan de eisen gesteld aan het werken met gehandicapte kinderen is voldaan. In het verslagjaar ondervond men veel overlast tengevolge van lekkage door gebreken in dakbedek king. Deze werd dan ook geheel vernieuwd. Ook de verwarmingsin- stallatie vertoonde herhaaldelijk sto ringen zodat uitgebreide revisie nood zakelijk was. BOLSWARD - In het jaarverslag over 1978 van het Bolswarder kinderdagverblijf „It Mearke” vraagt de heer S. Hoekstra, de voorzitter van het bestuur van het dagverblijf, aandacht voor het werk dat in „It Mearke” gebeurt. Hij meent dat het nodig is steeds meer aandacht voor de zwakzin nigenzorg te vragen omdat deze zorg bedreigd wordt door een komplex van bezuinigingsmaatre gelen. Volgens hem dreigt de be zetting van deskundigen in gevaar te komen in de sektor van het maatschappelijk werk en worste len sommige inrichtingen reeds met een personeelsstop. De heer Hoekstra: „Kreten als „zorg voor de zwakkeren in de samenleving” doen het in dat verband uitstekend maar wie zijn die zwakkeren eigenlijk? Mensen die zich in machtige bonden orga niseren en massaal de straat op trekken? Onder hen zullen zich ongetwijfeld zwakkeren bevinden, maar dikwijls wordt die zwakte vertaald in wat meer of minder guldens. Al hoe belangrijk deze materiële zaken - ook voor ons! - ook mogen zijn, ze dekken toch niet alle tekorten”. Volgens Hoek stra is er meer dan geld alleen nodig. Hij konstateert dat er soms een tekort aan begrip, opvang, begeleiding en menselijke warmte is. Nu wordt de wensdroom bewaarheid. Mannequin Bolsward mag eindelijk zich zelf tonen. In haar eigen waardigheid. Het prachtige schilderij van H.M. Ko ningin Juliana, geschilderd door de Frie se portrettist Piet van der Hem, behoeft niet van de muur, maar mag in de raadzaal blijven. Het statieportret van de Friese stadhouder Willem Lodewijk, „Us Heit” mag ook in het oog blijven met het grote doek van de Friese hofschilder Wijbrand de Geest op de burgemeesters kamer. Salomo’s oordeel, het genrestuk, dat ons moraliserend leert, dat „die giften die ogen der wiizen verblinden”, m.a.w. dat de rechters zich in Bolsward schat van Bolswards verleden. Dit jaar komt er géén specifieke zomer tentoonstelling in Bolsward, maar wordt aan de wens van velen voldaan om het stadhuis te tonen zoals het is. Met zijn eigen aankleding, met zijn eigen overge ërfde schatten. Iedere toerist - en waar om ook niet iedere Bolswarder? - kan er vrij binnenwandelen tegen een luttel bedrag van 1,- per persoon het stad huis gaan verkennen, al of niet onder geleide. De altijd aanwezige bode licht u er graag over in, of anders kunt u aan het loket terecht. Zelfs als de burgemeester op zijn werkkamer zit, mag u daar vrij binnenlopen. Zo er toevallig geen be spreking is - maar dat komt in de zomermaanden zelden voor - is hij zelfs graag bereid zijn gasten van de burge meesterskamer te vertellen. En dat is veel. Het beleid ten aanzien van de groeps indeling werd in 1978 gewijzigd. Tot nog toe ging men uit van selektie per groep naar handicap. Voortaan wordt uitgegaan van heterogene groepen. Het aantal „ligkinderen”, zwaar lich amelijk gehandicapten en niet mo biel, is qua aanbod groter dan het aantal schoolkinderen. De verhouding lig-schoolkinderen zal zelfs 12:13 zijn. Overigens blijft het bestuur zich ten aanzien van één en ander flexibel opstellen met als argument zoveel Meer dan 30 maal herbergen haar zalen en wandelgangen schilderijen en kunst voorwerpen uit Friesland, uit heel Neder land. Van bekende hedendaagse schil ders en uit het rijk bezit van het ver verleden. Er hingen Rembrandts, één maal een heel stadhuis vol! Er hingen werken van Frans Hals, van Ruysdael, van Jan Steen, van Van Gogh, van al die andere grootmeesters uit de gouden eeuw, Hollandse school, romantiek, im pressionisten, expressionisten. Er wer den schilderijen geshowd uit Limburg, eenmaal zelfs uit België, er hingen statieportretten, maar ook schilderingen van boer en burger, van bloemen en beesten, van zomerzotheid en van sneeuw en ijs. Heel het scala van de Nederlandse kunst kwam aan bod. Zelfs uit Italië, uit Afrika en uit het verre Indonesië. Het kon niet op, maar het eigen bezit, de eigen schoonheid werd zolang weggeborgen. WITMARSUM - De kosten van de uitbreiding en de renovatie van het gemeentehuis van Wonseradeel te Witmarsum zullen ongeveer 2!4 mil joen gulden belopen. De uitbreiding is reeds gerealiseerd. Begin juni nam het personeel van de gemeente-se- kretarie haar intrek in de nieuwe ruimte. Het eigenlijke gemeentehuis staat reeds geruime tijd in de stei gers. Het gemeentehuis was node aan renova tie toe. Zo waren kozijnen verrot, konden deuren niet meer goed worden afgesloten en was het nodig de verschillende ruim ten in het gebouw aan te passen aan de eisen des tijds. Het gebouw zal tevens onnieuw worden sevoeed en een nieuw öe Boalserter Skotsploech oan de Middellanske See yn Beaulieu sur mer. Steand fan lofts nei rjochts: Stien Lugtmeier, Thys Thysma, Johannes Rijpma, Marietje Heins, Doorke Rijpma, Siebren Heida, Vimke Heida, Jul Boersma, Dity Heida, Rudi Jasper, Janke v. Gosliga, Tryn Thijsma, Hiltsje Hartstra, Jetske v. Buren, Jappie Veenstra, Eelkie Tïmme, Jettie Winselaar, Sjoerd Hartstra, Karin Buren. Op 'e hurken fan l.n.r.: Pytsje de Vries, Marijke Boersma, Nicole (begeleidster), Clande, Meine Boersma, Mem v. Micole, Haukje v. Veen, Griet Roorda, Henny Tuiten, Loek Heida. BOALSERT- De leden fan de „Boalserter Skotsploech” kinne tofreden werom sjen op de slagge reis nei de Franske Rivièra. Yn Nice binne in tal optredens forsoarge under great enthousiasme fan de tüzenen besikers. Neist de fêststelde optredens is der in protte bard, en dit alles is to lézen yn it reisferslach, dat opnommen wurdt yn ’e woansdeikrante fan takommene wike. Alle argumenten afwegende in deze voor Friesland politiek zeer gevoelige zaak, komen wij tot de conclusie, dat tracé-D de voorkeur verdient. Het is niet de eerste maal dat wij u van ons standpunt op de hoogte stellen, maar wij menen dat er na de beslissing van het Kabinet, alle aanleiding is dit nogmaals te doen. Daarbij wijzen wij nog op het volgende: Naast ons pleidooi voor het alsnog doen wijzigen van de nu genomen regerings- beslissing dringen wij er echter met klem op aan, dat zo spoedig mogelijk met de aanleg van de dijk op Delta-hoogte - volgens welk tracé dan ook) wordt begonnen. Deze laatst genoemde wens wordt, naar onze indruk, door alle be trokken groeperingen en door alle poli tieke partijen in Friesland onderschre ven”. •W’ Bolswards Nieuwsblad Verschijnt in: Bolsward. Baarderadeel. Hennaarderadeel. Hindetoopen. Wonseradeel. Workum en Wymbritseradeel Ai

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Bolswards Nieuwsblad nl | 1979 | | pagina 1