c 6abe Shroar onderhoud Motorsailer in Makkum te water s g g g Eerdmans assurantiën Boalserter Skotsploech yn Frankryk Sanitaire installaties Rabobank C3 Makelaardij. Bolsward TAV REISVERZEKERINGEN Weer 2500-ste doorvaart in Workum Diefstal bij Bolswarder juwelier Kampioenschappen fierljeppen 11 aug. te Winsum Zomeravond- orgelconcerten in Martinikerk te Bolsward Medio augustus ingebruikname defosfate- ringsvoorzieningen in Sloten en Lemmer Van der Weerd b.v. ..iiiiiiiiiiiimiiiiiiiiw i STREEKBLAD VOOR WEST- EN ZUIDWEST-FRIESLAND Verschijnt in: Bolsward, Baarderadeel, Hennaarderadeel, Hindeloopen, Wonseradeel, Workum en Wymbritseradeel t HAAL UW KREDIETBRIEF - Buit van ongeveer f 8.000- VOOR AAN- EN VERKOOP VAN ONROEREND GOED bouwbedrijf Bleeker bv Bolsward Broerestraat 13 tel. 05157-3946 afd. onderhoud 3069 - ANWB REIS- 118e JAARGANG Nr. 58 379 WOENSDAG 25 JULI 1979 W De 15-de july Komplemint Gebit Plaquette Nice Hantsjeklappen 40.000 SNEL EN GOED GEREGELD BIJ i Floridus Campuslaan 2 8701 AM Bolsward •HwaJ bat *s=»- ook dit jaar gewoon bij de RABOBANK sluit tegelijk een REISVERZEKERING af ■M MM Verschijnt WOENSDAGS en VRIJDAGS Abonnementsprijs f 14,75 p. halfjaar (bij vooruitbetaling) Giro 887926 Advertentie-tarieven op aanvraag FINANCIËN HYPOTHEKEN VERZEKERING tel. 05157-2294/3464 b-9-g. 2593/3776/4055 Enkele technische gegevens over de Danish Flower: Lengte over dek: wei) troch te rinnen. Underweis waard der noch in kear as wat dünse, wat by publyk ek tige yn ’e smaak foei. Op de ein spile in muzykkorps alle folks- lieten en waarden de nationale flaggen hise. ös hjoe'd to sizzen Hwat trije minsken witte, wit gau it hiele folk. Technisch installatiebedrijf Makkum, Bolsward, Franeker, Harlingen Tel. 05178-6041 geld en goede raad «r MÉ Krüspolka Yn Rotterdam moast wachte wurde op de slieptrein, dy’t de skotsploech nei Nice bringe soe. In ferslachjouwer fan it „Algemeen Dagblad” seach hjir wol in ferhaaltsje yn, en makke in foto fan de „krüspolka” op it perron fan it Centraal Station. Doe’t de „Venti- miglia-express” kaam, sette it wol op in dringen, mar op it lést hie dochs elts plak. Underweis krige Janke van Gosliga it oan de stok mei in Franfaise dy’t yn ien fan de öfhierde sliepcoupé’s woe. Se soe al 20 oeren op ’e fuotten west hawwe, werop Janke antwurde: „Dan kin se de laatste uurkes oek noch wel staan.” Mei in hiele ploech fait reizg- jen net sa swier en it wie dan ek sa mar let. Doe moast de bêderij klear makke wurde, wat ek al wer in soad fertier joech. Doe’t de measten al leinen, seis yn elke coupé, waard noch wakker lake: „Niet su hoog Klaas, anders donderst der üt!” v 8 De measte manlju waarden nei it stran lutsen, wêr’t noch al wat topless froulju wiene, mar foar de foarsitter wie it spitich dat der ek in manske hun omrün. Sa mei de Middellanske Sé om ’e küten wie it yn de températuer fan sa’n 30 gr. C. bést üt te halden en wie de dei ek sa mar om, Pity en Marietje hienen dizze dei de taak om nei in byienkomst fan groepsfertsjint- wurdigers te gean. De „Boalserter Skotsploech” krige dér in moai komp- limint. De groep hie in goede yndruk efter litten en wie noch moaier as foar 8 jier! Jüns wie it léste optreden al wer. Nochris yn it fermidden fan skitteren- de groepen. It is altyd wer in wónder dat de earizers en de fryske dunsen it altyd wer goed dogge tusken it geweld fan Hongaren en Roemenen yn. En no wer liet de Skotsploech yn tsien minuten tiid wer goed sjen wat er wurdich wie. Nei de tiid hat men buten noch efkes noflik byinoar sitten. It wie noch altyd waarm en in bytsje rêst nei de ynspanning die de ploech goed. Werom De léste dei oan de Cóte d’ Azur soe trochbrocht wurde yn Monaco. De koffers moasten mar yn it depot fan it station, mar dit pakte wol oars üt. Doe’t men dér efter de pust oankaam, MAKKUM - Recentelijk werd bij jachthaven Bloemsma te Makkum een schip te water gelaten. Nu gebeurt dat uiteraard wel vaker, maar deze keer betrof het een kompleet zeiljacht, type Danish Flower 35 als motorsailer inplaats van een stalen kasko al dan niet met motor. Het ontwerp van de motorsailei is van de heer M. H. Uitgave A. J. OSINGA b.v. Bolsward - Marktstraat 13 Administratie- en Redaktieadres: Postbus 5, 8700 AA Bolsward Tel. 05157 - 2044, na 18 uur 2660 Redaktie na 18 uur 4661 „Jonges, soe de kofje noch komme?"; tóarstich kaam de skotsploech wer üt de béden wei. It meinommen drinken wie foar it grutste part op en „thüs” lei noch 10 oeren riden fierder. Pas yn Antwerpen wie der kofje, en koe it kielsgat wer wat smard wurde. De reis ferrün fierders sünder swierrichheden, men koe maklik fan de iene besprutsen trein yn de oare oerstappe, en sa kaam de Boalserter Skotsploech tige foldien wer yn Boalsert oan. „Blinders, Sjoerd, do hast myn gebitte- bakje omskopt, no stiet myn gebit droech, wie it earste dat moarns troch it krappe gonkje roppen waard. Elts hie wat sliep troch de lea han. Nachts wiene de leden fan de skotsploech Avignon al foarby riden en buten wie de Middellanske Seekust mei syn palmbeammen al te sjen. It duorre dan ek net sa lang mear of men ried it stasjon fan Nice yn, dêr't al guon de Boalserters opwachten. Ek al wie Stien, dy’t as tolk fungearje soe, skor wurden, mei help fan Pity rekke men dochs yn de beide hotels. Bekebrede uit Workum. De motor- sailer is bedoeld als demonstratie model. Kopers in spé kunnen er een proefvaart mee maken op het Ijsselmeer. De prijs van het vaar tuig ligt tussen de f 150.000,- en de f 200.000,-, al naar gelang de uitvoering. a g g g g g1 g g g g g /-■ De middeis nei iten koe elts dwaan wat er woe, en jüns wie it earste optreden. Under nümer san fan ’e wurklist moast dünse wurde yn it greate Theatre de Verdure”. It suk- ses wie great. Tusken de groepen üt Eastenryk, Tsjechoslowakije, Finlan, Roemenië, lerlan, Poalen, Ruslan, Ingelan, Hongarije, Switserlan, Frank- wachting makke hienen, werby wy it insigne fan ’e stêd Boalsert oerlange hawwe, en in plaquette fan ’e stêd Nice werom krigen, krige elts de gelegenheit freonen te meitsjen. Hjir- fan waard wol gebrük makke. Sa koe men minsken üt Israël temidden fan ’e Russen sjen en in Hongaar dy’t op de foto woe mei in famke üt Spanje, sa ek wienen der Boalserters te sjen yn ’t fermidden fan oare groepen. lykas alle dagen fierders, yn in restau rant. De middeis stie de grutte parade op it program. Yn de 2 km lange optocht diene neist de boppeneamde lannen ek noch Grikenlan, Israël, Liechtenstein en in stikmannich Franske drumbands, 28 groepen mei- inoar, mei. It wie in barren op himsels om tusken in klappende en roppende ininskemassa (40.000 stienen lans de wie de baas fan it spul net earder te sprekken as „a midi”, in pear oeren letter! Nei wat gerop yn ’e Franske en Fryske taal moast men mei de koffers, wer werom nei it hotel, om dér de bagage efter te litten. De kaartsjes nei Monaco joegen ek al wer opskuor. De 15-de july wie as frije dei oanjün, elts koe dwaan wat er woe. Moarns wie der in mis yn ’e „Notre Dame”, wêr’t guon hinne west hawwe. Oaren woene leaver wat besjen, en giene nei moaie aide gebouwen, lykas de Rus- syske tsjerke, en wer oaren rünen leaver op ’e boulevard of sieten op in terraske. BOLSWARD - Onbekenden hebben in de vroege ochtend van afgelopen maan dag uit de portiekvitrine van juwelier Kramer aan de Marktstraat te Bolsward voor ongeveer f 8.000,- aan voorname lijk zilverwerk ontvreemd. De dieven graaiden de begeerde buit weg nadat een deurtje van de vitrine was ingeslagen. Normaliter is de vitrine ’s nachts buiten handbereik omdat dan een groot ijzeren hekwerk is neergelaten. De heer Kramer is verzekerd tegen diefstal. LEMMER/SLOTEN - Eind juni vorig jaar hebben Provinciale Staten van Friesland een krediet beschikbaar ge steld van f 230.000,- om bij wijze van experiment defosfateringsvoorzieningen aan te brengen op de rioolwaterzuive ringsinstallaties te Sloten en Lemmer. Deze installaties zijn de eerste zuive ringsinstallaties in Friesland waar volle dige defosfatering van het afvalwater zal plaats vinden. Op 15 augustus a.s. zullen de inmiddels aangebrachte defosfate ringsvoorzieningen op de rioolwaterzui veringsinstallatie te Sloten door een lid van het kollege van Gedeputeerde Sta ten, de heer Klaas Dankert, officieel in gebruik worden gesteld. WINSUM - Zaterdag 11 augustus vin den traditiegetrouw in Winsum weer dè kampioenschappen polsstokverspringen van Friesland plaats. De wedstrijden zijn uitgeschreven door het Frysk Ljeppers- boun, de Friese Bond van Polsstokver- springers. Gezien de prestaties die de Ijeppers tot nog toe hebben geleverd, verwacht men een grote belangstelling van de zijde van het publiek. AJongemastr., 19 Bolsward, tel. 05157-4955, b.g.g. ’s avonds S. Heeres 05150-14139 BOALSERT - Tongersdei 12 july sette de Boalserter Skotsploech nei Nice yn Frankryk óf. Dêr giene se dan, mei in smite koffers, en ütswaaid troch femylje en kennis sen, 29 leden fan ’e skotsploech. Dyjinge dy’t net meigienen dunsen wakker op it podium. Yn Ljouwert moast in setsje wachte wurde op ’e trein, mar al gau gyng it de kant fan Rotterdam üt. Der waard fan- sels in protte wille makke, dat it op it lést ütrün op in laitsjende warskoging troch de intercom fan ’e trein: „Wil de skotsploech een beetje rustig zijn?” 10.50 m.; lengte waterlijn 9.00 m.; breedte 3.50 m.; diepgang met kim- kielen 1.10 m. (met middenkiel wordt dat 1.50 m.). Motor: 50 pk BMC Commander. Zeiloppervlakte: groot zeil 20 m2, bazaan 12 m2, fok 17 m2, kluiver 20 m2. Aan de bouw van de motorsailer werd meegewerkt door: Scheepstimmerbe- drijf Kooistra, Lollum; Zeilmakerij M. F. de Vries, Lemmer; Mastenmakerij Van der Neut, Lemmer; Schildersbe drijf Nieuwmarkt, Lemmer; Elektri sche installatie: A. E. Poepjes, Mak kum en Stoffering: J. de Vries, Mak kum. WORKUM - De zoveelste 2500ste door vaart (Noorderbrug Workum) vond einde vorige week plaats. De door de brug wachter Pieter de Boer uitgeloofde BB viel ten deel aan de heer P. Vrolijk uit Leiden, met zijn zeiljacht Mark 2. Op 9 juli j.l. was de voorgaande 2500ste en sinds juli 1974 is de laatste doorvaart de 72.500e. BOLSWARD - Het volgende concert in deze serie (alweer het achtste) wordt verzorgd door de bekende Kamper orga nist van de Bovenkerk Willem Hendrik Zwart, op dinsdag 31 juli a.s., ’s avonds 8 uur. Het programma voor deze avond ziet er als volgt uit: Feestvoorspel en Koraal Psalm 81 en Koraalbewerking over „Leid vriend’lijk licht” van W. H. Zwart; Concerto No. 4 in C-dur en Choralvorspiel „Christ unser Herr zum Jordan kam” van J. S. Bach; Praeludium und Fuge D-dur van D. Buxtehude; 3 delen uit „Syphonie nr. 4” van C. M. Widor en besluit dan met „Meditatie Rust mijn ziel” en „Toccata Psalm 146” van Jan Zwart. Bolswards Nieuwsblad It rün üt op in dünsfestijn werby politike ferskillen weifoelen, en Rus sen, Boalserters, Poalen, Ingelsen ensfh, han yn han dünsen. „Su moest it altyd kenne, as se ruzie hewwe even danse, en dan is it weer goed!” Jüns moast der wer dünse wurde, dit kear yn in plakje net fier fan Nice óf, Beaulieu sur mer. Trochdat de Hon garen te let wienen, moasten wy in hiel skoft wachtsje. Doe’t hja oan- kamen moast der wer in parade rün wurde. Op ’t ein kaam dy üt yn it iepenlofttheater wêr’t de fjouwer groepen, Ingelan (mei de lillepypkers- bonge), Boalsert, Eastenryk (bille- kletse) en Hongarije in show fan om en de by tweintich minuten bringe mochten. Ek hjir wie it tastreamde publyk tige, op ’e trie, en sa koe de Skotsploech him nachts wurch, mar ek tefreden, deljaan. It wie net fertroud om sünder „body guards” kaartsjes te keapjen omdat in Ingelske frou net langer wachtsje koe, en dêrom goed luik wie. Dochs kaam men mei de trein, weryn noch songen waard foar Jetty dy’t har jierdei fierde, yn Monaco oan. De muoite wie net fergees west; „as ik jild hie, koft ik hjir in hüs,” sei ien fan de leden fan de Skotsploech. De oranje-appels, kaktussen en oare sierplanten, it paleis fan Grace en Rainier, mei de yn wite klean klaaide wachten, alles makke grutte yndruk op de beswitte skotsploechleden. Jammergenóch komt oan alles ek wer ris in ein, en sa ek kaam foar dizze reis it momint om wer nei hüs te gean. Gelokkich kaam men nei in soad gedraaf mei swiere koffers, dochs wer yn it tawezen treinstel en sa begün de reis wer op en nei, dit kear de kant fan Fryslan üt. ryk, Itaelje, Bulgarije, Spanje en Joegoslavië yn, die de skotsploech it tige goed, en krige dan ek in gol hantsjeklappen fan de tüzenen oan- wêzigen. Nei dizze resepsje moasten Meine en Stien mei de fertsjintwurdigers fan alle groepen oan tafel, en men iet, De 14-de soe slim drok wurde foar de dünsers. Om njoggen oere moast de ploech al klear stean foar in parade mei alle oanwêzige groepen nei it „Palais Masséna”, wêr’t de groepen foarsteld waarden oan de ünderboar- gemaster fan Nice, in ald-minister, en oan noch mear „hege” minsken. Nei dat alle groepen dünse en har op- - p-- i I en

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Bolswards Nieuwsblad nl | 1979 | | pagina 1