BEL nieuwtjes BIJ JOUW pple four EXTRA VOORDEEL! VROEGKOOP OP ALLE NIEUWE WINTERLAARZEN otermaad modeschoenen <3 EBI „Natuursteen IHIMK HE w U eenvoudig GEBOORTEKAARTJES OSINGA MASSIEF EIKEN ZANTMAN VEEL VOOR HALVE PRIJS BOEKHANDEL Voor GELDIG TOT EN MET 31 JULI 1979 ROUWDRUKWERK JONGEMASTRAAT 45 - BOLSWARD TEL. 05157-3302 - T/O AMRO-BANK Drukkerij OSINGA BV Bolsward BOLSWARD VAKANTIE van 28 juli t/m 19 aug. AFWEZIG van 27 juli tot 20 aug. A. J. Osinga WOONRUIMTE HOEKSTRA OOofl oiIOol ut bolsward jo— J maandagmiddag geopend ■■MB rpi iri iel ik SYBRANDUS RONALD JAN VAN DER MEULEN J. van der Linde arts S. VAN HOUTEN tandarts te Bolsward BOEKHANNEL DRUKKERIJ VAN DER MEULEN' Duid War II ’3w->fu<r»‘‘‘l4<iW»^* f?ïw'*'w!',v3 MHH WOENSDAG 25 JULI. 1979 379 BOLSWARDS NIEUWSBLAD 'agina 3 Vrijdag 27 juli gaan ons baasje en vrouwtje ’t is te geef in ondertrouw. 10 en 25 gulden TE KOOP prijsjes DIVERSEN te st) 1 W. de Boer Dedgum, juli 1979 ?an PIETER TIETEMA 10% KORTING Harlingen: Jt- voor een DEGELIJKE n- UITVOERING 99 )e ’S i) KONA GROUP IS as vie liet af op .et ip el Tjerkwerd, juli 1979 Kerkstraat 19/Singel 15 Van 20.00 tot 22.00 uur kunt u ons gelukwensen in het Waltahüs te Tjerk- werd. De Houten 10 8701 ZW Bolsward echtgenoot van J. Mooi, eerder weduwnaar van G. de Boer en B. v.d. Pol in de ouderdom van 85 jaar. BERNARD BATTERUM Wij wensen te berusten in Gods woord. Openb. 1413 „Zalig zijn de doden, die in de Here sterven”. Leek: Hoogeveen: Bolsward, juli 1979 Elim, kamer 9 Skraerd, july 1979 Easterleane 6a Langs deze weg willen wij iedereen hartelijk be danken voor de vele ge lukwensen, bloemen en prachtige cadeaus die wij op onze huwelijksdag mochten ontvangen. Het is voor ons een onver ge telijke dag geworden. Witmarsum, juli 1979 Schoolstraat 15 Mevr. H. Schakel de Vries Arjen en Aleida Bakker-Heeres Johannes en Johanna Bakker Whisky Rummy Ginny Leerling HTS Bolsward zoekt Spoedgevallen: 30, 31 juli kollega’s Workum; 1 t/m 19 aug. plaatse lijke kollega’s. nog maar 37 jaar oud. Wij wensen buurman en de kinderen veel sterkte toe in dit grote verdriet. Bolsward, 21 juli 1979 le Hollandiastraat in een enorm assortiment (boeken ter in zage). En een leuke verrassing voor de gelukkige ouders. verbouwings- opruiming Waarneming Bolswarder huisartsen NAAIMACHINE-reparatie aan alle merken. Het oudste adres ter plaatse: Sikma, Jongemastraat 5, telef. 3153. ZEEMLEREN, alleen de beste soort vindt u al sinds jaren bij „De Ossekop”. MAAK zelf uw naamplaatje of tekstplaatje 86x30 mm. 115x30 mm. en 143x30 mm. Alleen bij boekhandel Osin- ga, Bolsward. ANTIEK boerderij „Hunia Sate o/d Nijland, Huniadyk 9, richting Oosterend. Iedere week iets nieuws! Geopend dond. t/m zondags vanaf 2 uur. PERSONEEL GEVRAAGD TE HUUR GEVRAAGD oer 'ol- ver ilik ;en te iel dy ze tje JAAP KAMPEN Z.G.O.H. Volkswagen Kever 1973 m. tr.haak. Tel. 05157- 4081. iar De iat :te en n, en zo en en YNSKJE OOSTENVELD en RIKA MEEK Mevr. E. W. RIEMERSMA- DE VRIES KUNSTGEBITTEN-Repa- raties (65+ spec, tarief) bin nen een uur gereed! Afgeven tussen 5 en 6 uur ’s avonds of na telefonische afspraak. Kleine Dijlakker25 Bolsward tel. 05157-4891. WATERPOMPTANGEN, speedboren, schroevendraai ers, beitels, bankschroeven, hamers, bahco’s, doppendo- zen, voegijzers, troffels, spa nen, sloopijzers, glassnijders, ring- en steeksleutels. „De Ossenkop” Bolsward. VERMIST: klein zwart poes je met wit halsbandje. Fam. Mulder, Kon. Wilhelminaln. 5, tel. 2573. BOERENKOOLPLANTEN Kleiweg 7, Makkum, D. Kam- stra, tel. 05158-1304. VERMIST: helmduiven. Haitsma, Mariënpoort 3, tel. 4492. EEN optimist als nieuw. Tel. 05157-2426. GEDIPLOMEERD voetkun- dig Pedicure, dhr. P. Nijdam, tel. afspraken 05157-3887. ONTWIKKELINGSWER KER zoekt huis in Bolsward vanaf aug. tot dec. Kontakt- tel. 4557 Bolsward. :as Dy t?” pe ien in en CORRIE VAN LEEUWEN BOLSWARD as i’n ird •ije :r- et Kerkstraat 80 Telef. 05157-3712-4727 e- u- ijk if- ekt en lar we ar. rre ud dy iyn Tige tank foar alle blom men, lokwinsken en ka- do’s dy’t wy krigen by de berte fan üs jonkje ATZE K Wij gaan wonen: Swingoerd 22, Wommels Tel. 023-331213. Brie ven onder nr. 523. MUZIEKLESSEN orgel-pi- ano-gitaar-dwarsfluit-zang. Muziekhuis De Harp, Dijk- str. 27, Bolsward, tel. 2542. U HOUDT VAN APARTE MODELLEN. EN TOEGEEFLIJKE PRIJZEN’ DAN TOCH EENS KOMEN KIJKEN' zijn erg blij te vertellen, ook namens onze ou ders, dat wij op D.V. woensdag 8 augustus ho pen te trouwen. Wij gaan om 14.00 uur naar het gemeentehuis te Wit marsum. De kerkelijke inzege ning zal om 15.00 uur plaatsvinden in de Ge- ref. Kerk te Tjerkwerd door de weleerwaarde heer ds. P. van Helden. Voor ons onverwacht, maar op Gods tijd, nam de Here tot Zich, mijn innig geliefde man, en der kinderen vader, groot- en overgrootvader OOK tijdens de bouwvak kunt u bij ons terecht voor onderdelen van gas, water, elektrisch, c.v., dakbedek king, riolering enz. Installa tiebedrijf F. v.d. Pol, Turfka- de 15, Bolsward, tel. 05157- 2780, b.g.g. 3780. KLOMPEN, laarzen, werk schoenen, klompslofjes, be zems, borstels, smeermidde len, spaden, batsen, stalvor- ken, halsters en dekken, vliegenbestrijding, carbole- um, klauwpootzakken. „De Ossenkop” Bolsward. danken een ieder voor het bezoek, goede wensen, bloemen en geschenken. Dit alles heeft ons 25-jarig huwelijksfeest tot een onvergefelijke dag gemaakt. Leek, 19 juli 1979 Tolberterstraat 32 (Gr.) De begrafenis heeft inmiddels plaatsge vonden in Oldemarkt (Ov.). GRAFMONUMENTEN GRAFONDERHOUD en RESTAURATIE De diepbedroefden: J. Tietema-Mooi J. J. van Slageren- Tietema P. v. Slageren en kinderen E. J. Tietema en kinderen Fam. F. Siemonsma Fam. P. Schraa Fam. Sj. Tiesma Fam. A. Schotanus Fam. K. Louwsma Fam. Sj. de Jong Fam. Rijpma Fam. Jorna Fam. De Broek Mevr. v.d. Schaaf Fam. E. IJsma Fam. D. Postma Dhr. A. Koopmans Fam. 0. Adema H. Hoogeveen DE NEIKLAP Auke Bulsma syn heit hie yn 'e oarloch sa slim de kant fan de Dütsers keazen, dat der in great gefaer foar de forsetsminsken wie. It koe net mear oars, hy moast üt ’e wei rom- me wurde. De bern, dy’t doe noch lyts wiene, hiene part noch diel oan it dwaen en litten fan har heit, mar hja hawwe hiel har libben der wol de nei- klap fan ünderfoun. 205 bis. Ynboun f 14,90 BOALSERT KL Dijlakker 42, tel. 05157-2473, Bolsward IS ïi!ll AJOSINGABVBOLSWARD AJOSINGAB VBOLSWARDAJOSINGABVBOLSWARDAJO AJOSINGABVBOLSWARDAJOSINGAB VBOLSWARDAJOSINGABVBOLSWARDAJO; ajosingabvbolsward ajosingab vbolswardajosinGabVBölswardajU AJOSINGABVBOLSWARDAJOSINGABVBOLSWARDAJOSINGABVBOLSWARDAJO AJOSINGAB MBOLSWARDAJOSINCABVBOLSWARBAJOSINGAWBOLSWARDAJO: AJOSINGABVBOLSWARDAJOSINGABVBOLSWARDAJOSINGABVBOLSWARDAJO. AJOSINGABVBOLSWAMtóJOSINGABVBpLSWARDAJiSINlMBVBOLSWARDAJO; A.IOSIN(^Vm>IJ«WAn«IMSv|M>M«lsMBBVBOLSWARI>AJO AJOSINGABVBOLSWAW«R.WBnlf4H»WlWMWjWi3WHBVBOLSWARDAJO. AJOSINGABVBOLSWARD AJOSINGABVBOLSWARD AJOSINGAB VBOLSWARDAJO^ a IQgTNGAPVjaoi WAMt IQUIWIif WWIji 'JU AJOSINGAB’ - -- - - AJOSINGAB’ AJOSINGAB’ AJOSINGABVBOLSWARD AJOSINGABVBOLSWARD AJOSINGAB VBOLSWARDAJO. AJOSINGABVBOLSWARDJ0B6 INGjWVBOLSWARDAJOMNGABVBOLSWARDAJO A.io.SINGAB\ BOI.SWARD/4>in 4Mt* \HVBOLSWARbA.K WUSISGABVBOLSWAUI A IHB O O''' GA BVBULSW \RIJA.IO AJOSINGAB VBOLSWARDïWJSÏWIJbWO^WJIWMjSBInGAB VBOLSWARDAJO AJOSINGABVBOLSWARD AJOSINGABVBOLSWARD AJOSINGABVBOLSWARDAJO AJOSINGAB VBOLSW ARP AJOSINGAB VBÖLSW ARP AJOSINGAB VBOLSWARDAJO ‘^'!2™2ABVBOLSWARi)AJÓSÏN‘GABVBOLSWARDAJOSINGABVBOLSWARDAJÖ AJOSINGAB VBOLSWARD AJOSINGAB VBOLSWARDAJOSINGABVBOLSWARDAJO (AJOSINGABVBOLSWARD AJOSINGAB VBOLSWARDAJOSINGABVBOLSWARDAJO Met verslagenheid na men wij kennis van het zeer plotseling heengaan van onze buurvrouw Hierbij wil ik iedereen bedanken voor de vele kaarten, bloemen en fruit, die ik in het zie kenhuis en bij mijn thuiskomst mocht ont vangen. Bij dezen wil ik een ieder bedanken voor de vele kaarten, bloemen en der gelijke, ontvangen tij dens mijn verblijf in het ziekenhuis te Sneek en bij mijn thuiskomst. OF NOTEN KASTEN. TAFELS. STOELEN BANKSTELLEN SLAAPKAMERS TIJDLOZ MODELLEN. IN GROTE GETALE APPELMARKT 15A BOLSWARD Bij de trap op. eerste en tweede etage. Geopend van woensdags t/m zaterdags. Tel. 05157-2475 MACHINEBEDIENERS bussenfabriek. Een tijdelijk dienstverband (minimaal 2 maanden) behoort ook tot de mogelijkheden. Sollicitaties aan afd. pers, zaken Nestlé Bolsward, Harlingerstraat 65 Tel. nr. 05157-3141. per 1 augustus. 39,75; wastafelmengki^an m. .+.J chroomsifon 42,50; gekleur- de badkuipen v.a. 145<-; Alli- - -*1 Verhuizen!!... loekstra maakt het 1 Groot of klein Binnen- en buitenland Meubel transporten Verwarmde meubelopslag Emigratie - verpakkingen De Wearen 40, Oudega [W] Tel. 51 54-35 41 Makkum, juli 1979 Ged. Putten 14 V Steenhouwerij :'WbB2BSWARDAJOSI?WABVBOLSWARWil4QSINGAyBOL§^yA1 .W^JOSINGACVijpLSWARDAJfiSINCMl i e w 1 IJW16INGABVB0LSWARDAJ0MNI >4PSSjWCjfBWO^WMtWjaÜNGABVBQLSWARDAJO AJOSINGABVBOLSWARD AJOSINGAB VBÖLSW ARP AJOSINGAB VBOLSWARDAJO ^'!S§™J.:aüvboi'swardajos,ngabvbolswardajosingabvbo,-®wardajo KANOCENTRUM Fries land meer dan 15 soorten kano’s in voorraad. Haske ütgongen 3, tel. 05130-77301 of 27335, Oudehaske. WASTAFELS, kleur vanaf 59,-; fonteinbakjes, kleur v.a. chroomsifon 42,50; gekleur- E,.- fi -• Alli- hert massagedouches, geen 49,- nu 39,-. Installatiebe drijf F. v.d. Pol, Turfkade 15, Bolsward, tel. 05157-2780, b.g. 3780.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Bolswards Nieuwsblad nl | 1979 | | pagina 3