DEZE ZOMER HEBBEN WIJ BESLIST GEEN LAST VAN DE WARMTE, MAAR WANT ZE SMElT^N NOG STEEDS WEG IN ONZE DAT BETEKENT VOOR U: KOOPJES VOOR EXTRA LAGE PRIJZEN VELE ARTIKELEN (niet allemaal) VOOR HALVE PRIJZEN Fan stêd en lan Us kontrei fan foar 500 jier ONZE PRIJZEN WEL, sa’n WAARHEEN IN BOLSWARD schildersbedrijf Veldman-Timme GESLAAGD Straatkaatsen WIELERVARIA Nijlander autocross resulteert in zege Hendrik Kooistra Martien Stoel suksesvol WOENSDAG 25 JULI 1979 BOLSWARDS NIEUWSBLAD 'agina 5 9 MARKTSTRAAT 2 - BOLSWARD -TEL. 05157-2309 Yn dy roerige tiden (1496) waerd Menno Simens berne. 8701 KA Bolsward Stoombootkade 29 tel. 05157-4117 OPRUIMING Aan de Rijks Universiteit te Groningen Sybolt Greidanus; Ronde De 15e ieu bringt de ünsillige striid tusken de Skieringers en Fetkeapers, hwertroch Fryslan op ’e ranne fan ’e öfgroun komt. De oarsprong fan dy skelen fait min mei krektens oan to jaen. Hast oeral is it in swier laden tiid. Yn Hollan giet it tusken de Hoeken en Kabeljauwen, yn Utert tusken de Lonk- horsten en Lichtenbergers, yn Gelderlan tusken de Heeckerens en Bronkhorsten. It is in tiid dat folie op foroarjen stiet. Alles wiist hinne nei in nije tiid. De tsjerklike machtsienheit is har tiid oan it oerlibjen. Yn Fryslan binne de kleasters troch harren great lanbisit in macht fan bitsjut- ting wurden. By harren giet it tusken de Sisterieners en Premonstratensers, hwa’t wol it measte ütblinke sil. En dat slacht dan wer op de eallju, by hwa’t him inselde machtsforskynsel oppenearret. Dwers troch al dy faktoaren hinne merk- byt men in ekonomysk forskynsel, dat wer üntstiet tusken adel en stêdden. De striid tusken Skier en Fet sil men dan ek sjen moatte yn it ramt fan de greate wraldwrakseling dy’t oer hiel West-Eu- ropa geande is. De faktoaren rinne lykwols allegear yn elkoar, ommers de slaagde Tineke Toussaint uit Bolsward voor apotheker kwam de stemming er goed in. Vele standjes waar alles, van de meeste grote stokbrood tot het meest onnoze le flesje Heiniken-importbier verkocht werd voor flink opgeschroefde prij zen. Op het parcours zelf was toen nog niets te zien. De handel in petjes van Hinault, Zoetemelk (met plak plaatjes erop gedrukt, stond er ook vaak Zoetehnek), Kuiper, Knetemann etc. liep prima, evenals de verkoop van fietsjes aan een touwtje, en de verkoop van een boek met de Tour- In ’t jier fors op Uws Fresna Liaef- frouwen dei isser in Friesian en da oara landen bij da zeekant lidzende so graetten schaed schijd fan ’t wetter datter zijn leven nin greatter is weized bijzonderling hier in Friesian. Want dit giet uws miest ter hirten. Dit onwaer bijgon op uws Frouwen jound also dat op uws Liaeffrouwen deij de zeed’jken in briecken uwrmits wtter- miette heag wetter oppa alle dijcken stoe, dat aldeer sioen was, dat heel Friesian solde verdrints habbe. Also dat elk man wtroun <yn zijn beesten te bergien ende dar waarden folie fent wetter bijroun ende verdrinckten bei de menschen en beesten. Da huijsen driouwen weij meij wiif en bern, en al hetter in wier, also datter folie kae- men drioun aan da waedzijde en ora kanten en plaetsen fen kisten tresoren wed en wolster kuw en kaeael, hincten en oxen, bem in da widza ensfh. Aldergeloks telt Fryslan in greate rige sneupers, dy’t in waerm, ja, somtiids brannend hert hawwe foar de skiednis fan lan en folk. len fan de foaroanstean- den yn dizze rige wie sunder mis de hear R. S. Roarda. Fan him soe, om de wurden fan dr. C. G. Smit, de riedsman fan it Sint Anna Lien, to bruken, sein wurde kinne „Sneuper by de graesje Gods”. Wy ha in bysündere reden - dêr’t wy earstdeis wol op weromkomme - om hjoed ien en oar üt it wurk fan R. S. Roarda to sitearjen. It giet dan oer de tiid fan foech 500 jier lyn. Op 29-1-1515 baerne de Frjentsjerters to Kimswert tsjerke, toer en huzen plat. Ek de pleats fan greate Pier. En dat set by Pier wol sok kwea bloed dat er mei koarten al in 30 ta 40 man üt Kimswert, Arum en Wytmarsum om him hinne sammelt om dêr de fijan mei to liif to gean. Hy stelt him yn tsjinst fan de hartoch fan Gelre, dy’t Pier wysmakket, dat it him der allinne om to dwaen is Fryslan frij to meitsjen fan frjemde hearskippije. Syn fiere miich Jancko Douwama fan Aldeboarn fjochtet mei itselde doel oan de oare kant. Al mei al roerige tiden, sa’n 500 jier lyn. adel stiet alderminst oan ien kant. Sa rekket stins nei stins yn ’e jiske en it bloed streamt oer hiem, dyk en daem. De iene partij sawol as de oare hellet frjemd soldatefolk binnen de grinzen om mei dy help de oar de under to krijen. Op 1464 is Syardus Watkens pastoar to Arum. Yn 1475 stekt Ulberth Leijdekker de stêd Boalsert yn ’e bran. Yn dy rüzige tiden is it dat Trijn Fedderix dr. Mense- ma to Hidaerd it Sint Anna Lien stiftet. Mear jiertallen üt dy binearjende tiid: Op 26-12-1479 set de winter daliks mar tige strang ütein en hy duorret oan 1-4- 1480 ta. Op 29-2-1480 forrifelet Swob wid Hottinga to Nijlari har neef Skerne (skearde) Wybe (Sjoerds Grovenstins). Har stins to Nijlan wurdt swier bilegere. As it de bilegerders net rjocht slagje wol sil neef Wybe har wol efkes oer de streep helje. Swob wol mei him prate, mar hja docht oft hja siik is, dat neef moat mar oer de flapbrêge nei har ta komme. Dy docht dat yn goed bitrouwen, mar sadré’t er der oer is, lit hja him finzèn nimme en Kopij voor deze rubriek kan worden ingeleverd bij: Namens de BOOG: mevr. A. Houben-de Bruin, Godscalcusstraat 4, Bolsward; Mevr. H. Woudstra-Zijlstra, Kerkstraat 34, Bolsward. ruilet him wer üt tsjin oaren fan har partij. Yn 1485 wurdt Epo Aylva syn stins to Wytmarsum mei de groun lyk- makke. Ek Douwe Hiddema syn stins to Penjum wurdt fan de Skieren bilegere, mar hja wurde tobekslein. Yn 1487 is der to Ljouwert in great bieroproer. Yn 1492 stjert to Penjum de Skier Seerp Lieuwes Beyma. Yn 1494 wurdt Walthahüs to Tsjerkwert fan de Skieren mei de groun lyk makke. Op 13- 1-1496 is der in greate fjildslach by Sleat, dêr’t troch fordrinken en by 't fjochtsjen in 700 Waldtsjers de dea fine. Datselde jiers bilegerje de Fetkeapers de toer fan Koarnwert, dêr’t Edo op flechte is nei 't hja syn hüs forwoestge hiene. Mar Jongema fan Boalsert wurdt tobek slein en lit wol in 30 deaden en in 40 finzenen efter. Yn datselde jier komt Minne Simens to wrald. Op woansdei 29 april 1500 kom me der to Aldekleaster (Blomkamp) by Hartwert gear Siuerd Aylva Tyerck Wal- tha fan Tsjerkwert, Douwe Hiddema fan Penjum, Doytse Bonga en mear oaren. De gearsit is bilein tsjin de hartoch fan Saksen. Op 16-10-1502 brekke de sé- diken troch en stiet Fryslan foar in great part yn ’e splis. Mar der binne ek positiver birjochten: 26 juli: Optreden Boalserter Skotsploech achter Stadhuis; aanvang 12.00 u. 28 juli: „Midzomer popfeest” in de feest tent aan het Süvelleantsje m.m.v. Satoh (boeienkoning, vuurvreter); Ton v.d. Meer en de Misfits (Ned.- talige rock and roll) en Normaal; aanvang 19.30 uur. 30 juli - 3 aug.: Bolsward Kinderstad 31 juli: Orgelconcert Martinikerk: Willem- Hendrik Zwart; aanvang 20.00 uur. 4 aug.: Kaatsen: Ids Roukema, afd. par turen schooljongens; aanvang 12 uur. Yn 1504 bringt hartoch George ien- heit yn mjitten en wichten „dat men ower heel Vrieslant een maet van koorn ende ander saet een maet van wyn ende byer een ellen souden gebrucken dye maete van des loepens dye maete van wyn ende byer als van den omkannen half kannen mengelen ende penten opten maete van Leu- warden dye ellen soude wesen nae der ellen van Woerkum. Men moste nae den tyden geen gewichte dan Coel- sche geuichte brucken in Vrieslant.” De Tour de France zit erop, na drie weken volop in het licht van de publiciteit te hebben gestaan. De Friese amateurs koersten ge woon door. Domien Lolkema kwam vlak bij zijn tweede zege, maar op het beslissende moment ontbrak dat beetje kracht. Dit weekend kwam de coureur uit Oosterend bijvoorbeeld als derde over de streep in Kloosterburen. Hier werd Anne Koster tweede. Een dag daarvoor had de man uit Leeuwarden, de „Lus van Roden” gewonnen voor Dries Klein en Berend Duit. Op deze zege heeft Anne Koster (zijn laatste seizoen?) maanden gejaagd. Sybolt Greidanus heeft, hoorden wij, meegedaan aan de Ronde van Polen. Als enigste resultaat, wat we doorkre gen, was een zevende positie in één der etappes. Bij de dames wint Anna Möhlmann-Riemersma koers na koers en zal zij bij afwezigheid van Keetie van Oosten-Hage ongetwijfeld weer Nederlands kampioene achtervolging worden op de baan van het Olympisch Stadion te Amsterdam. Keetie van Oosten-Hage (en ook Tineke Fopma) doet mee aan een zesdaagse wegwed strijd in de Verenigde Staten. Al dit Friese wielernieuws kwam in de scha duw te staan van de Tour de France. We hebben de slotrit op de Champs- Élysées gezien. Een spektakel van de eerste orde gade geslagen door enkele WORKUM - op de laatste dag van de Nationale Zwemkampioenschappen in Amersfoort, kwamen er enkele medailles in het bezit van de Friezen. Zo behaalde Martien Stoel uit Workum op de 100 m. schoolslag (meisjes) een bronzen medail le. Ze legde de afstand af in 1.22.31 min. van Polen. Op 26 Sept. 1509 is de loft wyld en oerstjür. De wolkens jeije mei kügels feart by it loftrom lans. Kriezend swerm- je de séfügels oer de lannen. Al mar mear boazet de wyn oan, it wurdt needwaer. Der jaget in fleanende stoarm oer Frys lan. De al mar heger opjage, wytskom- koppige weagen bükje fül op ’e diken en fier slane de stikken skom it lan oer. En hoe’t men jin ek to war stelt, op mear as ien plak tagelyk slane der greate gatten yn ’e sédiken. Mei boarstend geweld streamt it salte wetter oer it Fryske lan op Leaffrouwedei 1509. It sljochtwei folk sjocht dit as in straf fan hegerhan, om’t hja fan de Saks de Leaffrouwedei net mear fiere mochten. Sünt 1345 hiene hja dy dei yn eare halden om de slach by Warns to bitinken. Edo Jongama skriuwt dat jiers: honderdduizenden mensen. Het be gon zaterdagavond al met het autovrij maken van de Elysées door tientallen gendarmes. De versieringen in de vorm van de Franse vlag hingen in elke boom. De volgende dag stroom den zo rond negen uur de eerste mensen al naar de dranghekken om maar vooraan te zitten of te staan. In de buurt van de finish was praktisch geen plaats, omdat dit bestemd was voor genodigden en Tour-medewer- kers. Naarmate de dag vorderde historie. Naarmate de rij mensen dikker werd, werden er ook meer spiegels verkocht om toch nog iets te volgen van de koers. Begonnen werd met een dameskoers, vervolgens een tandem wedstrijd, waarna de reklame- karavaan binnenstormde. Dat viel niet mee. Buiten een paar stuntende motorrijders, veel herrie met weinig inhoud. Het wachten voor iedereen was op de binnenkomst van de renners op de Champs-Élysées, waar voor de dranghekken om de tien NIJLAND - De door ruim 3000 mensen bijgewoonde autocross te Nijland is afgelopen zaterdag geëin digd in een zege voor Henk Kooistra uit Warga. Het cross-spektakel was de eerste wedstrijd die werd georga niseerd door de pas opgerichte Frie se Autocross Club (FAC). De uitslagen waren als volgt: Grote wagens: 1. Hendrik Kooistra, Warga; 2. Hendrik Jellesma, St. Nico- laasga; 3. Siebe de Vries, Cornwerd; 4. Einte Teitsma, Hallum; 5. Piet Bil, Wieringerwerf; 6. Jan de Vries, Wierin- gerwerf; 7. Klaas Halma, Makkum; 8. Otto Kloosterman, Sneek. Keverrace: 1. S. Heegstra, Leeuwarden; 2. R. Gren del, Leeuwarden; 3. Hans van der Berg, Wyckel. Massastart: 1. Lieuwe de Vries, Hallum; 2. H. Heinen, Wieringer werf; 3. W. Bosma, Nijland. De laatste autocross is op 22 september. meter een gendarme stond. Het „ge- Jopie, Jopie” en „Viva Bernard” of „Viva Hinault” was niet van de lucht. En toen de Fransman definitief won, stroomde elke Fransman naar het afgezette deel van de finish. ARUM - Folkert en Thea v. Gorkum organiseerden onlangs weer straatkaat sen. Op de Keatsersbuorren streden 8 parturen om de prijzen. De le prijs was voor het partuur R. Nadema, S. Hoekstra (Achlum) en D. J. Sinnema; 2e prijs: J. Hiemstra, G. Kuiken en Joh. Hibma. De prijs in de verliezersronde wonnen R. Wiersma, E. Tigchelaar en Jan Kuipers. De prijzen bestonden uit luxe voorwer pen die door de heer Van Gorkum met een gepast woord werden uitgereikt.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Bolswards Nieuwsblad nl | 1979 | | pagina 5