BON A BON B Schreeuwend zeilt Siete Meeter zich naar de top Pech houdt Tjalle Reitsma van Europese titel af TAXI? bd 05157 5050 Hidde Visser na bijna 48 dienstjaren bij PTT met pensioen H. VAN DER WERF 8 f Titelverdediger speelt blufpoker GESLAAGD Uniek concert van de Loughborough Youth Brassband in de „Klink” te Koudum Puntenklassement eerste klas kaatsers Workumer camping ondanks minder goed zomerweer toch vol P.V. De Luchtpost Bolsward Bloemen bestellen Brandsma bellen JELLESMA WINT ZILVEREN ZWEEP TIJDENS RINGRIJDEN IN WORKUM Fierljeppen Y Tine 19 van Oosterender Jac. Noordmans „100.000 kg-koe” Pagina 6 BOLSWARDS NIEUWSBLAD WOENSDAG 25 JULI 1979 NU OOK IN MAKKUM E.O. zegt Lodewijk. Zijn eigen prestaties vallen dit jaar tegen. doorhalen wat niet van toepassing is (wacht u met het voldoen van het abonnementsgeld tot u van ons een accept-girokaart hebt ontvangen). TEL. 2525 Het komt in orde OOK VOOR: ZIEKENVERVOER TROUWRIJDEN - TAXIBEDRIJF Harlingerstraat 14 - Bolsward 05157 - 5050 A U '1 HM STAVOREN - „As üs Siete it silen leare wol, moat er earst mar ris in jier of tsien by üs oan board komme,” heeft Lodewijk Meeter jaren geleden eens gezegd over de capaciteiten van zijn jonger „broertje” Siete aan het helmbout van een skütsje. Siete moest er om lachen.’ „Ik kin it seis wol,” riep hij. Lodewijk, schipper op het Huizumer skütsje, praat nu anders. Een ondertoon van respekt klinkt door in zijn stem, als hij het heeft over de prestaties van zijn broer. Een beetje afgunstig kijkt hij naar diens skütsje, de grote Bolsward, die Siete eigenhandig tot een „priisskütsje” verbouwde. „Hy rint hurd,” QUICK ADIDAS PUMA VOETBAL- en SPORT SCHOENEN TASSEN ii? Skütsje loopt hard bestelnr.: Blufpoker Ik geef onderstaande op als abonnee II II Ml 11 IM IX Naam Adres Postcode en Woonplaats Naam Adres Postcode en Woonplaats foarein, dat is nou wol oars. Dou kinst dy nou gjin fouten mear foroarlove, hwant dy wurde fuortendaliks öfstraft. As’t hwat forkeards dochste, leist daliks ef- teroan.” Deze prestatie werd geleverd door onze stadgenoot Hidde Visser, die op 1 augustus a.s. wegens het bereiken van de 65-jarige leeftijd de PTT- dienst officieel gaat verlaten. Als men het hem zelf vraagt zal hij het woord „prestatie” nauwelijks in de mond nemen. Wanneer men het voorrecht heeft een goede gezondheid te genie ten, met plezier naar je werk gaat en Ik maak binnen 14 dagen f 7,— over op giro 887926 t.n.v. Bolswards Nieuwsblad onder vermelding van poster: Bestelnr. Ondergetekende, abonnee op het Bolswards Nieuwsblad bestelt hierbij de poster van en zon op een list. „Dat kin sa net jonkje,” riep hij toen naar een ver schrikte De Vreeze, de benjamin onder de skütsjeskippers, „dou moast dêr wei, hwant dit komt net goed!” Met een zwaai gooide De Vreeze zijn tjalk door de wind, terwijl Meeter grijnzend toekeek. „It is noch gjin skipper, ju, hy moat noch in soad leare.” Ik wil als welkomspremie de poster van bestelnr. ontvangen. w - WORKUM - In Akmarijp won Fouke de Vries (Heidenschap) in de A-klasse een 2e prijs (14.93 m.) en zijn plaatsgenoot Henk Miedema behaalde in de C-klasse een 3e prijs (13.06 m.). In Menaldum werd Pier Sjaarda (Hei denschap) in de A-klasse tweede (14.09 m.) en Fouke de Vries 3e (13.90 m.). B- klasse: Sjoerd Huitema 2e (12.95 m.) en junioren 14 en 15 jr.: Jan Yntema Workum 2e (12.56 m.). In Oppenhuizen behaalde in de A-klasse Pier Sjaarda de 2e pr. (14.97 m.) en Fouke de Vries de derde (14.86 m.) KT TJALLE REITSMA „Geen woorden maar daden” hoog in het vaandel. Op 19 augustus is hij weer vlak bij huis in aktie, n.l. tijdens de grasbaanraces te Joure. KOUDUM - De serie brassconcerten in „De Klink” wordt dit jaar geconti nueerd met het optreden van een wel zeer speciale jeugdband, de bekende „Loughborough Band” o.l.v. Bud Fisher. Specialiteit van deze band is het behalen van kampioenschappen aan de lopende band: van 1974 t.e.m. 1978 vijfmaal kampioen in de Regio Midlands, eveneens in de zelfde serie van vijfjaren kampioen van het Lei cestershire Festival, dit alles be kroond met het Nationaal Kampioen schap van Great Britain voor Jeugd- bands in 1978 in de Royal Albert Hall te Londen. Senioren en jeugd worden op zondag middag en op vijf avonden in de week getraind door Bud Fisher, de zeer populaire dirigent van deze band, terwijl de vermaarde Peter Parks, dirigent van de „Black Dyke Mills” dikwijls optreedt als gastdirigent van de jeugdband. De ruim 30 leden tellende band, in leeftijd variërend van 12 tot 25 jaar, brengt een 18 nummers tellend programma in „De Klink” met drie solowerken, gespeeld door de hoorniste Rachel Archer, euphoniumspeler Michael Archer en cornettist David Archer. David en Michael zijn broers, terwijl Rachel de echtgenote is van Michael. Het pro gramma vermeld diverse populaire werken als de bekende „Floral Dan ce”, „Hootenanny” enz., meer klas sieke werken als de ouverture „Na bucco” en de Introductie derde acte uit de „Lohengrin”, een selektie uit de „West Side Story” en Eric Ball’s bekende „Resurgam”. De band treedt op in Gorredijk 20 aug., Leeuarden 21 aug„ Bergum 22 aug., terwijl het slotconcert wordt gepresenteerd in „De klink” te Koudum op donderdag avond 23 augustus a.s. WORKUM - Zaterdag j.l. werd het traditionele ringsteken in Workum gehouden. Het was droog, doch herfstachtig weer. De publieke be langstelling was groot. Men zou om 7 uur starten, maar het werd iets later omdat men moest wachten op een paar deelnemers en de politie. Om half acht waren er politie-agenten ter plaatse en kon het verkeer wor den omgelegd. Speaker Grijpsma uit Joure voorzag het ringsteken van kommentaar. Hij vertelde één en ander over de sjezen waarvan sommige dateren uit 1850. Ze hebben een kapitale waarde. Hij noemde bedragen van f 35.000,- en als men de waarde van de gouden „earizers”, die de dames dragen, hierbij rekent, komt men op een respectabel bedrag. De heer Grijpsma kent elke rijder en elk paard en vertelde het een en ander op humoristi sche wijze. Er waren slechts 11 deel nemers, zodat het ringsteken niet lang duurde. Om de 7e prijs moest worden overgereden door de heren Engelsma, Abma en B. Brouwer. De zege was voor de heer Abma. De heer Engelsma uit het Heidenschap viel dus niet in de prijzen, maar kreeg later een extra applaus van het publiek, omdat hij met een Wor- kumse het enigste Workumer koppel vormde. („Warkum en It Heidenskip is ien”). Na de uitreiking van lintjes, bloemen en Aurora-produkten, volgde nog een ere-ronde. De heer Grijpsma sprak nog een kort slotwoord en wenste een ieder wel thuis in dit „vriendelijke stadje”. Uitslagen: le prijs De zilveren zweep: L. Jellesma, Rotstergaast (voor de twee de keer in Workum); 2e prijs f 100,- S. Postma, Koufurderrige; 3e prijs f 80,- S. J. Brouwer, Nijtrijne; 4e prijs f 60,- A. Bouma, Oldeboorn; 5e prijs f 40,- H. Kortstra, Bantega; 6e prijs f 20,- G. Smit, Exmorra; 7e prijs: f 10,- Joh. Abma, Hartwerd. Prijs voor het schoonste geheel: B. Brouwer (Noordwolde). Dat betekent dat de skütsjes gelijkwaar diger zijn geworden, dat ze elkaar in snelheid minder ontlopen dan vroeger wel eens het geval is geweest. Iedere tjalk vaart nu met ballast in de vorm van een buikdenning van het zware azobéhout voor de lichtere schepen en een lichte vurenhouten denning voor de zwaardere tjalken. Even nog dacht Siete de heren controleurs te slim af te zijn. In Grouw verscheen hij aan de start met een buikdenning die veel te licht was. De kom missie had hem onmiddellijk door. Meeter kon maar zorgen dat hij de voorgeschre ven buikdening in het ruim kreeg, want anders kon hij wel blijven liggen! Siete koos eieren voor zijn geld. Bepaald geen ongelukkige keuze, want de „Bolsward”, die na de verlenging van twee jaar geleden nu ongeveer 43 ton meet, loopt als de spreekwoordelijke trein. „It skipke rint hurd,” zegt Siete, „ünder de wyn op wol er bést, mar mei heal wyn en foar de wyn öf ek. Wier, wy binne dik tofreden.” Dat kon ook moeilijk anders, want vastberaden worstelen Meeter en zijn mannen zich een weg naar de top. En dat gaat dan op de geheel eigen wijze. Tijdens de wedstrijd kun je Siete vaak al van verre horen schreeuwen, wanneer hij bijvoorbeeld meent bij een ton ruimte te moeten hebben. Hij roept echter ook, wanneer hij daar geen recht op heeft. „Blufpoker,” grijnst Siete, „jo moatte dochs hwat.” Voor de akte M.O. Engels slaagde mevrouw T. Swart-Schale uit Makkum. BOLSWARD - Wedvlucht Deventer, afstand 99 km, lostijd 8.00 uur, wind Z.W. Na een tijd van opleven en 2 africhtingsvluchten kwam dan de dag dat de jonge duiven voor hun eerste wed- strijdvlucht de mand ingingen. Het was J. Huisman die 256 mededingers te vlug af was door de eerste duif om 9.25.27 uur te klokken. Het was een mooie snelle vlucht, met weinig of geen verliezen, waardoor de 52 prijsduiven in 22 minu ten verdiend waren. Het leverde de volgende uitslag op: J. Huisman: 1, 19, 35; W. Vallinga: 2, 4, 18, 31, 42, 43, 46; O. Adema: 3, 7, 8, 10, 34; H. v.d. Laan: 5; L. Jorritsma: 6, 9, 25, 50, 52; A. Vallinga Zn.: 11, 13, 33, 51; S. Bosma: 12, 27, 44; B. Adema: 14, 21; B. Flapper Zn.: 15, 17, 24, 29, 38, 40, 47; W. Vallinga Azn.: 16, 20; P. Ketelaar: 22, 45; Joh. Adema: 23; C. Molendijk: 26, 32; L. Graafsma Zn.: 28; P. Dykstra: 30, 36, 39, 41; F. Zijlstra: 37, Soms levert hem dat voordeel op, zoals die keer in Grouw, toen, zoals het verhaal wil, het hele veld van dertien skütsjes over stuurboord naar de startlijn gleed. Alleen nieuw komer Piet de Vreeze van de Joure voer over bakboord, en had dus een gouden startpositie, want bakboord gaat voor stuurboord. Siete zag dat, Klassement: Na zes wedstrijden ziet het klassement, met aftrek van de slechtste wedstrijd er als volgt uit: 1. Rienk Zwaga, Zuidwesthoek 15 pnt.; 2. Siete Meeter, Bolsward 16,3 pnt.; 3. Joop Mink, Grouw 17 pnt.; 4. Tjitte Brouwer, Heerenveen 18,9 pnt.; 5. Sytze Hobma, Lemmer 23,9 pnt.; 6. Albert Visset, Sneek 24 pnt.; 7. Lodewijk Meeter, Huizum 32,9 pnt.; 8. Lammert Zwaga, Langweer, 35,8 pnt.; 9. Keimpe van der Meulen, Woudsend 38 pnt.; 10. Albert van Akker, Leeuwarden 44 pnt.; 11. Hidzer Meeter, Eernewoude 45 pnt.; 12. Chris Brouwer, d’Halve Maen 46 pnt.; 13. Hattum Hoekstra, Drachten 53 pnt.; 14. Piet de Vreeze, Joure 56 pnt. OOSTEREND - De koe Tine 19 van de heer Jac. Noordmans uit Oosterend is onlangs, wat de melkproduktie betreft, de 100.000 kg gepasseerd. De Stichting voor de Rundveeverbetering heeft in overleg met het Friesch Rundvee Stam boek ter gelegenheid van dit feit een enigszins feestelijk programma opge steld. Maandag 6 augustus aanstaande kan het bedrijf van de heer Noordmans worden bezichtigd waarna een receptie volgt in „Us Gebou” te Oosterend. BOLSWARD - Terwijl de grasbaan- sport al jaren het verdient om ook voor de tv in de kijker te komen, moest er een Europees Kampioen schap in Assen zijn om de grasbaan- coureurs eindelijk eens recht te doen. Want al jaren bieden zij het publiek een spektakel, waar maar weinig spor ten tegenop kunnen. Naast de prachtige en spannende opnamen van het skütsjesilen kon heel Nederland nu ook genieten van nog een produkt van Friese bodem, n.l. Tjalle Reitsma uit Bolsward! Wat reed hij grandioos en wat scheelde het weinig! Na de series aan de leiding met 17 punten en een beetje een redelijke finale zou de titel binnen brengen. Helaas, onderuit in de eerste bocht. Toch nog een gedeelde 3e plaats in het Europees Kampioen schap! En dat is een sukses, dat ook in het buitenland aanspreekt! Tjalle en Ankie zullen de grens nu wel heel dikwijls passeren. Maar. ook voor de nationale titel staat Tjalle Reitsma aan de leiding. En.Tjalle Reitsma is een echte Fries. Ondanks alle soesa van radio, t.v. en pers, supporters etc. blijft hij gewoon zich zelf. Nuchter en met het devies: Men komt natuurlijk vaak in de stad, vooral op de donderdagmiddag als het markt is begeeft men zich er naar toe, evenals vele Workumers en mensen uit de naburige dorpen. Er zijn nu 3 marktmiddagen geweest, er volgen even eens nog 3. Men heeft het aardig getroffen, wat het weer aangaat. Bij de eerste middagen was het prachtig weer. Bij de derde markt een beetje kouder. Steeds waren er ook ettelijke belangstel lenden. De Boalserter Skotsploech ver leende o.a. haar medewerking op één van de middagen. Ondergetekende geeft zich voor minstens 1 jaar op als abonnee op het Bols wards Nieuwsblad a f 14,75 per halfjaar (resp. 19,80 voor postabonnees). WORKUM - Ondanks het minder mooie zomerweer is de camping „It Soal” te Workum vol. Het regent af en toe wel, maarhet regent geen klachten. De heer Westra en zijn team zorgen er wel voor, dat in deze toptijd, het is „üngetiid” voor hen, dat er voldoende afleiding is, in de vorm van diverse aktiviteiten. Er zijn ca. 400 seizoenkampeerders en ca. 200 kampeerders die enkele weken komen. Verder worden nog enkele huisjes verhuurd. Wat de buitenland se kampeerders betreft: zij zijn van ongeveer 20 verschillende nationali teiten. Hij komt niet verder dan een plaats in de middenmoot, terwijl in het verleden een derde positie voor de kleine, maar felle Huizumer skütsje, die in het vuur van de strijd als een kikker over het helmhout heen en weer pleegt te springen, nog niet goed genoeg was. Tweemaal is hij kampioen geworden, vorig jaar streek zijn broer met deze grootste sehippers-eer, en na de wedstrijd bij Stavoren lijkt de titelverdediger dit jaar opnieuw een serieuze gooi naar de eindoverwinning te doen. „Loa- dewyk moat mar by üs oan board komme, dan kin hy ris leare hoe’t it moat,” grijnst Siete, „hwant dat wy it wol kinne, wit er nou fansels wol.” Waarom kan Lodewijk dan niet mee komen? Wil het schip niet, is het minder snel? Vragen, waar de Huizumer schip per eerst wat om heen draait. Dan zegt hij: „Och, üs skip is wol goed. It rint wol, mar de oaren rinne better. Froeger wienen der mar in pear skippen yn de Behalve met veel lawaai, zeilt Siete ook brutaal. Albert Visser van de Sneker Pan kan daar over meepraten. i „Ik kin net in kant mear üt,” riep 1 Siete hem aan, toen beiden zaterdag i in de strijd om de tweede en derde i plaats bij Elahuizen naar de laatste ton stoven. „Kom der dan mar tus- ken,” bood Visser goedmoedig aan. I Gretig maakte ^Meeter van dat aanbod gebruik, maar begon de Sneker in het volgende kruisrak onmiddellijk af te dekken. Weg was diens tweede posi tie. Siete greep de winst. „Net spor- tyf,” vond Visser, „mar wy sille dit ünthalde”. Siete haalt zijn schouders op. je in de leefgemeenschap Bolsward thuisvoelt, dan is een jaar maar kort en terugziende begrijpt men niet waar de tijd gebleven is. Als we, met Hidde Visser, nog even achterom kijken naar 48 jaar PTT, dan blijkt dat hij bij heel wat facetten van dit veelzijdige bedrijf betrokken is geweest. Op 15 augustus 1931 trad hij in dienst als „jongeling”. Een titel, waar de geëmancipeerde vrouw van tegenwoordig wel wat moeite mee zal hebben, omdat deze uitsluitend was voorbehouden aan jonge mannen, die daarin een aanloop zagen naar de funktie van besteller. Visser moest deze aanloop nemen in de crisistijd van de jaren dertig en hij had er dan ook bijna 10 jaar voor nodig. Op 1 juli 1941 werd hij benoemd tot besteller. Zijn superieuren hadden inmiddels ontdekt dat de jonge postbode wel wat meer in zijn mars had en na een geslaagde opleiding werd hij op 1 augustus 1946 benoemd tot kantoor bediende. Hij doorliep de rangen Employé 3e, 2e en le Idas en op 1 januari 1964 werd hij bevorderd tot Hoofdemployé in welke rang hij nu zijn loopbaan gaat beëindigen. Naast zijn werk bij PTT was hij op verschillende terreinen van het maatschappelijk en kerkelijk ge beuren aktief. Hij was o.a. bestuurslid van de toenmalige KAB, een tijdlang jeugdleider bij de v.v. RES, lid van het St. Franciscuskoor en organist in de St. Franciscuskerk. Op dinsdag 31 juli a.s. 's avonds om 19.30 uur zal hij in „De Wijnberg” afscheid nemen van de tegenwoordige medewerkers en de oud-kollega’s. Vrienden en bekenden die daarbij aanwezig willen zijn, zullen hij en zijn vrouw gaarne verwelkomen. BOLSWARD - Het puntenklasse ment bij de eerste klas kaatsers van de KNKB ziet er na de wedstrijden in Metslawier en Huizum als volgt uit: 1. Sake Saakstra 44 p.; 2. Piet Jetze Faber en Flip Soolsma 32 p.; 4. Sjouke de Boer 22 p.; 5/6 Johannes Brandsma en Reinder Triemstra 20 p.; 7. Wiep van Wieren 18 p.; 8/10. Dirk Fokkema, Wietse Punter en Bert Rinia 15 p.; 11. Dirk Talsma en Klaas van Wieren 14 p.; 13. Minne Hovenga, Johannes van der Meij en Cathrinus van Seijst 13 p.; 16. Jan van der Molen 12 p.; 17. Tjisse Wallendal 11 p.; 18. Eelco v.d. Akker, André Blümers, Yde Haarsma en Jan Vaas 9 p. Wanneer iemand het geluk heeft gehad nooit werkloos te zijn, bijna 48 jaar bij één werkgever heeft gediend en al die tijd op dezelfde standplaats heeft gewerkt, dan kan men, gezien in het licht van de tegenwoordige tijd, bijna van een unicum spreken.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Bolswards Nieuwsblad nl | 1979 | | pagina 6