Politie over in Bolsward: Campingbeheerder Wibbo Johannes Postma: n*n IlïfcL-rV „zigeuners „De minsken komme hjir foar de rêst” „Se ha gjin kwea yn ’t sin” Tilbury mannen mode gaat. Tilbury als het om 1 I Buit bij Nooitgedagt groter Twee auto's total loss na botsing onder Wommels Mogelijk feestelijke intocht Bolswarder skutsje Automobilisten op de bon in Workum SATOH, fakir TON v.d. MEER en de MISFITS en NORMAAL MIDZOMER POPFEEST SSv<c|vyerf Oostenrijkse volksdansgroep in Nynke Pleats te Piaam I STREEKBLAD VOOR WEST- EN ZUIDWEST-FRIESLAND Verschijnt in: Bolsward, Baarderadeel, Hennaarderadeel, Hindeloopen, Wonseradeel, Workum en Wymbritseradeel MORGENAVOND: - 1979 1978 1977 1723 1486 1669 VRIJDAG 27 JULI 1979 9 118e JAARGANG Nr. 59 V H»4a»<M»o«»<>«a»oaa»oM»o«a»<»«i aanvang 19.30 uur LS W W (R) "Wj Verschijnt WOENSDAGS en VRIJDAGS Abonnementsprijs f 14,75 p. halfjaar (bij vooruitbetaling) Giro 887926 Advertentie-tarieven op aanvraag feesttent Süvelleantsje Bolsward m.m.v.: De Bolswarder politie heeft gisteravond ettelijke telefoontjes binnengekregen. „Bange meldingen,” zo zei de woord voerder van de Bolswarder politie waarin 386 95 328 8 498 91 238 0 De politie ziet de aantijging dan ook niet tot haar persoonlijk gericht: Ze heeft begrip voor het standpunt dat de groep inneemt. De naam van de politie is dan ook alleen maar ge noemd omdat zij tot de uitvoerende macht behoort en deze mensen bij het Studio Steggerda maakte deze foto vorig jaar van het sportfondsenbad tijdens de zwemvierdaagse die dit jaar van 27 augustus tot 1 september plaats vindt. Hopelijk weten dan net als vorig jaar zes a zevenhonderd mensen de weg naar het zwembad te vinden. WORKUM - De rijkspolitie te Workum heeft woensdagmorgen tussen half elf en twaalf uur snelheidskontrole uitgeoefend op de Spoardyk te Workum. De hermanr dad van Workum behoefde slechts vijf bestuurders op de bon te slingeren, die in het drukke Workum de maximum snelheid van 50 km overschreden. Een kwestie van urgentie en prioriteit dus. Het sportveldenkomplex omvat vier velden. Eén daarvan is in het bezit van de voetbalvereniging RES. Voor de overige verenigingen blijven er volgens Postma dus maar drie over. Eigenlijk twee omdat één van die drie naar zijn zeggen hem voornamelijk als oefenveld MANNEN MODE te noemen op de camping. Er is wasgelegenheid, w.c. en elektriciteit. Als men een douche wil nemen, kan men gebruik maken van die in het sportfondsenbad. Verdere voorzienin gen zijn er niet. Dat is ook niet nodig, zo laat de heer Postma dóórscheme ren. Aktiviteiten op het gebied van de rekreatie worden niet ontplooid. Eén en andere hangt nauw samen met de funktie van de camping: een passan tencamping. „De minsken komme hjir mar foar in pear dagen. De minsken komme hjir foar de rêst. Se ha gjin bihoefte oan aktiviteiten,” zo konsta- teert Postma. Postma zou een gat in de lucht springen als het zwembad kon worden uitge breid. Het binnenbad is voor onder andere het houden van officiële water- polowedstrijden vier meter te smal en vijf meter te kort. Het Bolswarder waterpoloteam speelt dan ook in Wor kum. Ook dat bad voldoet niet aan de wettelijke eisen, doch men heeft dispen satie kunnen krijgen voor het houden van officiële wedstrijden. Postma weet dat „zijn probleem” de aandacht van de gemeente Bolsward heeft. Ook weet hij dat het nodig is dat het aantal sportvelden worden uitgebreid. gesproken werd over een groep zigeu ners. Bolsward heeft van de 28 mensen niks te vrezen, meent de politie. „Se ha gjin kwea yn ’t sin”. De politie wees ons erop de vakantiegangers vooral niet als zigeuners of woonwagenbewoners te be titelen. Volgens haar is het gewoon een groep mensen die zijn eigen middelen van bestaan heeft en een paar dagen in Bolsward wil vertoeven. Zoals gezegd vervult Postma hoofd zakelijk de funktie van bedrijfsleider van het sportfondsenbad. Qua bezoe kersaantallen gaat het niet lekker met het zwembad. Er zijn dit jaar onge veer 5000 zwemgasten minder ge weest dan vorig jaar rond deze tijd. „En doe wie it al in min jier,” overpeinst Postma. Het weer is duide lijk de grote spelbreker. Op dit ogenblik ontvangen alleen enkele groepen bejaarden zwemonderricht, terwijl een enkele zwemfanaticus zich in het buitenbad waagt. Wellicht weten tijdens de zwemvier daagse meer mensen de weg naar het De heer Postma verklaarde desge vraagd: „Ik woe se doe net ha, hwant oars gean de oare gasten fuort. Ik ha se der foarich jier öfskopt.” Dit jaar heeft de groep van 28 vakantiegan gers niet bij de heer Postma aange- Idopt omdat men, zo beaamde de politie, toch nul op het rekest zou hebben gekregen. De heer Postma meende dat een dergelijke groep beter kan worden opgenomen in het woonwagenkamp te Sneek of Harlin gen. De politie deelde ons mee dat bedoelde kampen vol zijn. Praktisch iedereen die verontrust over de komst van de groep de politie waarschuwde, sprak over „zigeuners”. De hermandad van Bolsward verklaarde dat de groep zoals gezegd eigen midde len van bestaan heeft. Welke dat zijn vertelde ze niet. Men maakt duidelijk verschil tussen zigeuners en de thans aanwezige groep. De politie denkt bij „zigeuners” aan roof en diefstal; bij de thans aanwezige groep is daar volgens haar beslist geen sprake van. Een woordvoerder van de politie van Bolsward vertelde ons dat het om een gezelschap gaat dat ook vorig jaar een tijdje in Bolsward vertoefde. In eerste instantie verbleef de groep toen een paar dagen op de camping bij het zwembad. De beheerder van de camping (de heer Postma, red.) zou toen gezegd hebben dat hij geen zigeuners op zijn camping wenste. Bijna was men op de vuist gegaan, doch de politie van Bolsward kon toen erger voorkomen. De rest van de vakantie bracht de groep vorig jaar door in de buurt van de Hollan- diafabriek. Volgens de woordvoerder van de politie te Bolsward heeft men de heer Postma vorig jaar nog duide lijk proberen te maken dat het noch om woonwagenbewoners, noch om zigeuners ging, doch „Postma woe der neat fan witte.” IJLST - De inbraak enkele dagen gele den bij Nooitgedagt BV in Ijlst heeft meer opgeleverd dan men in eerste instantie dacht. Aanvankelijk werd opge geven dat slechts dertig gulden was' gestolen. Achteraf blijkt dat bovendien nog een bedrag aan buitenlands geld ter waarde van ruim drieduizend gulden is gestolen. Van de daders ontbreekt tot op dit moment ieder spoor. Hoewel menigeen zijn afkeuring zal uitspreken over het ophangen van een dergelijk spandoek, is er sprake van enig „aid sear”. De oudste van de groep van 28 mannen, vrouwen en kinderen, een man van een jaar of 65, heeft nogal het één en ander meege maakt in de tweede wereldoorlog. Veel van zijn vrienden zijn voor zijn ogen doodgeschoten of werden, om dat ze vanwege hun donker uiterlijk voor zigeuners werden aangezien, net als de joden getransporteerd en ver gast. Hij kan het dan ook maar erg moeilijk verkroppen dat hij en de zijnen als vee worden opgejaagd en van de ene plaats naar de andere worden apstuurd. Het roept bij hem denkbeelden van weleer op. De tekst op het spandoek is trouwens niet gericht tegen de politie maar tegen de regering, zo wist ons een politie- funktionaris te vertellen. WOMMELS - Op een kruising van de provinciale weg Boksum-Workum, ter hoogte van de Warntille bij Wommels, vond dinsdagavond om kwart voor elf een botsing tussen een VW-bus en een Opel Manta plaats. De Opel werd be stuurd door de heer K.H. (20) uit Spannum, die de provinciale weg wilde oversteken richting. Spannum. De heer H. verleende geen'voorrang aan de bus van de heer Jan Nauta uit Bolsward die richting Leeuwarden reed. De beide auto’s raakten total loss. De bestuurders van zowel de bus als de personenwagen bleven ongedeerd, bok de twee mede passagiers van de heer H. liepen geen verwondingen op. Uitgave A. J. OSINGA Jb.v. Bolsward - Marktstraat 13 Administratie- en Redaktieadres: Postbus 5, 8700 AA Bolsward Tel. 05157 - 2044, na 18 uur 2660 Redaktie na 18 uur 4661 plannen en voorstellen dient üiteinde- lijk de gemeente Bolsward haar goed keuring te hechten. De heer Postma is niet dikwijls op de camping te vinden. Enerzijds is dat onmogelijk omdat hij zijn handen vol heeft aan de werkzaamheden die een funktie als bedrijfsleider van een zwembad met zich meebrengen, an derzijds is dat niet nodig vanwege de bezoekersaantallen en vanwege het feit dat hij waarnemend campingbe heerder is. Wibbo Postma: „Ik rin moarns en jouns ris efkes oer it terrein.” De sanitaire voorzieningen zijn goed Rifrstraat 6 Bolsward BOLSWARD - Bij het veldje aan de Cnossenlaan te Bolsward ter hoogte van het viaduct, arriveerde dinsdag een groep van 28 mensen met auto’s en caravans met de intentie een paar dagen vakantie te houden. Aan één van de caravans was een spandoek opgehangen waarop met zwarte letters stond geverfd: „Waarom is de politie tegen ons. Leven wei in 1979 of in ’40-’45”. De leuze eindigde met twee hakenkruisen. Klare taal dus. Eén van onze fotografen werd op niet mis te verstane wijze duidelijk gemaakt dat van het spandoek geen foto mocht worden gemaakt. Mocht dat wel gebeuren, dan zou men maatregelen nemen. Wij lieten één en ander dan ook achterwege. De Bolswarder politie ziet geen reden de groep elders heen te sturen. Zolang zich geen onregelmatigheden voordoen en men de zaak netjes achterlaat, vindt ze het prima. Ze voelt er niets voor een andere stad met de groep „op te schepen”. „Dat is foar dy seis maklik, mar dér sjitst neat mei op. Hwat hindert it nou as se hjir in pear dagen sitte. Foarich jier binne se hjir ek west. Se ha it hiel netsjes opromme en de rommel yn plastic puodden dien, dy’t de gemeente letter ophelle hat.” PIAAM - Zondag 5 augustus gooien de vijftig leden van de Volkstanzgruppe St. Margarethen de beentjes de lucht in in de Nynke Pleats te Piaam. Het gezelschap is momenteel op tournee door Nederland. De leeftijd van de leden van de groep varieert van 16 tot 21 jaar. St. Margarethen ligt in het Bergerland aan de Oostenrijks-Hon- gaarse grens. In de dansstijl zijn dan ook duidelijk Hongaarse invloeden te ontdek ken. BOLSWARD - „De minsken komme hjir foar de rêst,” zegt de bedrijfslei der van het Bolswarder sportfondsen bad, de heer Wibbo Postma, die tegelijkertijd de funktie van waarne mend beheerder van de Bolswarder camping uitoefent. Momenteel staan op de gemeentelijke camping 13 ten ten en caravans die plaats bieden aan 29 personen. Een bezettingsgraad van ruim 25 procent. Volgens ANWB- normen telt de camping 50 stand plaatsen. Dat kunnen caravans of bungalowtenten zijn. De lage bezet tingsgraad, en nog wel in de bouwvak, komt de heer Postma niet vreemd voor. In de ogen van Postma valt de camping in Bolsward niet te vergelij ken met bijvoorbeeld een camping als „It Soal” in Workum waar momenteel alle standplaatsen benut zijn. sportfondsenbad te vinden. Deze wordt gehouden van 27 augustus tot 1 september. In het weekeinde van 1 en 2 september organiseert het sport fondsenbad in samenwerking met de zwemclub Bolsward een nationaal waterpolotoumooi waaraan door een aantal gerenomeerde verenigingen wordt deelgenomen. Hoewel nog niet alle uitnodigingen beantwoord zijn, hebben onder andere teams uit Ut recht en Groningen hun deelneming aan het tournooi toegezegd. Hoewel het programma nog niet helemaal rond is, staat voor zaterdag 1 septem ber een kinderprogramma gepland. Een clown en enkele parachutesprin gers zullen hun opwachting maken. Momenteel zijn er kontakten met de Bolswarder brandweer over het geven van een demonstratie. s Avonds zijn er voor de liefhebbers barbecues. Te zijner tijd komen wij op het program ma rond de zwemvierdaagse terug. wordt aangewend. Volgens de KNVB- richtlijnen mogen slechts vier of vijf wedstrijden per week op één en het zelfde veld worden gespeeld. In Bols ward ligt dat aantal volgens Postma op 14 a 15 per week. Mocht de sportakko- modatie in Bolsward worden uitge breid, dan is het naar de mening van Postma niet onmogelijk dat men eerst een vijfde sportveld aanlegt. Uitbrei ding van het zwembad op korte termijn ziet hij dan vooralsnog niet zitten, hoewel het een vurige wens van hem is. BOLSWARD - Bij het ter perse gaan van deze editie was het nog niet bekend wie zich kam pioen skütsjesilen 1979 mag noemen. Mocht het Bolswarder skutsje als eerste eindigen, dan vindt morgenavond om 20.00 uur de intocht van het skutsje plaats bij het Kruiswater. Met een praam zal de bemanning dan richting stadhuis varen, waar ze door afgevaardigen van de gemeente Bolsward zul len worden ontvangen. Vanaf 21.00 uur is het zoals elders in onze krant staat vermeld, groot feest in het Wapen van Wonse- radeel. Kampioen of niet. ontruimen van kampen e.d. altijd te^ maken heeft met de politie. nabijgelegen sportvelden werd geregi streerd. Niet alleen personen moeten betalen, maar ook voor honden wordt het volle pond per overnachting ge toucheerd. Dit laatste is niet uniek voor Bolsward, maar geschiedt elders eveneens, louter en alleen om het feit dat men bang is dat een ieder zijn trouwe huisdier mee op vakantie zal nemen, als er niet voor dient te worden gedokt. Voor de noodzakelijkerwijs benodig de kampeerregels wordt de kampeer de1 gehanteerd. Daarnaast houdt men zich in het algemeen aan de ANWB- normen wat betreft het aantal stand plaatsen etc., terwijl ook de sport veldenkommissie het één en ander in de melk te brokkelen heeft. Aan haar Zo zwemmen er bijvoorbeeld regelma tig mensen uit Sneek en omgeving les in Bolsward. Er bestaat zelfs een wacht lijst. Niet alleen scholen uit Bolsward zwemmen les in het zwembad. Ook scholen uit bijvoorbeeld Nijland, Scharnegoutum, Folsgare en Welsrijp zullen met ingang van het nieuwe schooljaar regelmatig in het sport fondsenbad zijn te vinden. Het „zwempersoneel” kan haar borst maar nat maken, want een blik op het planningsbord van de heer Postma leert dat met ingang van 1 augustus van ’s morgens half negen tot ’s avonds tien uur zwemonderricht gege ven wordt. De zwemclub Bolsward is zelfs genoodzaakt van ’s morgens zeven tot half negen te zwemmen. Het Bolswarder zwembad werd 1 augustus 1971 in gebruik genomen. De officiële opening vond 1 april 1972 plaats. Het sportfondsenbad biedt em plooi aan 14 mensen, vijf in vaste dienst en 9 parttimers. Het verzorgings gebied omvat Bolsward en het gebied dat ruwweg geldt binnen een straal van 6 km van de Hanzestad ligt. Natuurlijk zijn er wat Postma noemt „uitschieters” Postma ziet de Bolswarder camping aan de Snekerweg meer als een passantencamping. De camping wordt veelal gebruikt door vakantiegangers die bijvoorbeeld in Bolsward blijven overnachten teneinde de volgende dag de boot naar Terschelling te nemen. Ook komt het voor dat men drie of vier dagen blijft, de beziens waardigheden van Bolsward en omge ving bewondert en zich vervolgens weer op weg begeeft. Vaste gasten kent de camping nauwelijks. Ze zijn bijna in ieder geval op de vingers van één hand te tellen. Een uitschieter beleeft men in Bolsward in de periode voor en na de Elfstedentocht. Voor de statistici onder u is onderstaand over zichtje misschien wel aardig: 409 137 385 18 Gasten Tenten Caravans Auto’s Honden Postma maakt glimlachend melding van het aantal honden dat de afgelo pen drie jaar op de camping en de vier Bolswards Nieuwsblad 11 li

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Bolswards Nieuwsblad nl | 1979 | | pagina 1