Met de huifkar op trektocht Gabe Shroar nieuwbouw onderhoud renovatie J Wonseradeel verklaart bezwaren buurtbewoners ontvankelijk Eerdmans assurantiën Rabobank C3 Geen nieuwe supermarkt in Witmarsum Makelaardij/O\ Bolsward ...diillllllllllllllllllllllllliw REISVERZEKERINGEN Aircondition Politie treft vrouw in bewusteloze toestand aan Bolswarder jongens meenden UFO te zien Plannen Groene Kruisgebouw te vernieuwen Motorrijder kan jeugdige fietser ternauwernood ontwijken Oprichting Bijzondere Neutrale School Van der Weerd b.v. Buit in Bolswarder garage nihil Andante” kreeg f 2000,- voor nieuwe piano Bolsward knapt woningen op Doorgereden na aanrijding Jeugdige boeven verrassen echtpaar in slaapkamer De Kandelaar heeft 9e leslokaal nodig Wasserij niet „royaal” voor inbrekers STREEKBLAD VOOR WEST- EN ZUIDWEST-FRIESLAND Verschijnt in: Bolsward, Baarderadeel, Hennaalderadeel, Hindeloopen, Wonseradeel, Workum en Wymbritseradeel Jll HAAL UW KREDIETBRIEF VOOR AAN- EN VERKOOP VAN ONROEREND GOED '"t bouwbedrijf Bleeker bv ANWB REIS- en SNEL EN GOED GEREGELD BIJ 8701 AM Bolsward ook dit jaar gewoon bij de RABOBANK en sluit tegelijk een REISVERZEKERING af Verschijnt WOENSDAGS en VRIJDAGS Abonnementsprijs f 14,75 p. halfjaar (bij vooruitbetaling) Giro 887926 Advertentie-tarieven op aanvraag FINANCIËN HYPOTHEKEN VERZEKERING na vertrek aan, ponylief vertikte het om over de veekeringsroosters in de weg langs de zeedijk te stappen. Het dier moest uitge spannen worden. Door een hekje omgeleid en dan weer aangespan nen worden. üs hjoed to sizzen De liniael kin it fan de moaiste bocht net sette, dat dy krum is. enkel commentaar te geven. Op onze vraag of de bouwplannen gerealiseerd kunnen worden antwoordde hij: „Ik ha gjin kommentaer.” Gevraagd of de bouw van de supermarkt dan niet door zou gaan, gaf hij te kennen: „Dat wit ik net. Myn compagnon regelt it.” De heer Ate Zijlstra wenste niet te verklaren dat die compagnon de heer Willem Zijlstra was, zoals reeds in onze editie van 20 april werd beves tigd: „Jo ha mei in Zijlstra to dwaen, ja. Fierder ha ik gjin kommentaer.” Floridus Campuslaan 2 tel. 05157-2294/3464 b.g.g. 2593/3776/4055 Bolsward Broerestraat 13 tel. 05157-3946 Technisch installatiebedrijf Makkum, Bolsward, Franeker, Harlingen A Tel. 05178 6041 ge*d en goede raad Groene Kruisgebouw te moderniseren en zodanig aan te passen dat het beter voor de door de vereniging te ontplooien aktiviteiten kan worden benut. Het is bekend dat het deel van het gebouw dat jaren in gebruik is geweest als badhuis, al geruime tijd buiten gebruik is. Om trent de realisering van bouwplannen is reeds een aantal keren kontakt met B. en W. geweest en zij zijn met het bestuur van de vereniging van mening dat het gebouw, wil men de taken voldoende kunnen uitvoeren, dient te worden ver nieuwd. Op de agenda van de a.s. raadsvergade ring te Bolsward, te houden op maandag 16 aug. 1979 om ’s middags 4 uur, staat onder punt 19 van de 24 punten tellende agenda, het voorstel van B. en W. tot medewerking aan het oprichten van een Bijzondere Neutrale School. In een bege leidend schrijven delen B. en W. echter mee tot nu toe nog geen voorstel te kunnen doen omtrent de gevraagde me dewerking daar pas op donderdag 2 augustus a.s. het college omtrent deze aangelegenheid een gesprek zal hebben met het bestuur van de Bijzondere Neutrale School. Zo spoedig mogelijk daarna zullen B. en W. de raad nader berichten, zodat het definitieve voorstel de raad vermoedelijk nog tijdig kan bereiken. BOLSWARD - De 6-jarige S. M. S. kwam vrijdag met de schrik vrij nadat hij vanuit de Ludophusstraat plotseling de Snekerstraat opfietste terwijl de 38- jarige motorrijder J. Z. uit Bolsward kwam aanrijden die door alert te rea geren ternauwernood een aanrijding kon vermijden. Het jongetje liep enkel een paar schrammetjes op. BOLSWARD - Gistermorgen omstreeks kwart over tien verschenen op ons redactiekantoor een drietal jongelui, res pectievelijk Ronald Baarda (11), Schelte a Bolswertstr. 1 en zijn broertje Edwin Baarda (9) en hun vriend Jouke de Haan, Schelte a Bolswertstr. 15. Zij vertelden opgewonden dat zij een kwartier ge leden boven Bolsward een vreemd voor werp hadden gezien. Het bromde en vloog heel hoog. Het was geen gewoon vliegtuig. Het leek een groot kruis met vier punten in het midden daarvan een rond iets, dat leek op een ruimtelabora- torium. Illlllllllllllllllllllliii Bij navraag bleek dat de politie geen melding had binnengekregen. Wel had men daar een vliegtuig gehoord. De jongens hadden dat vliegtuigje ook wel opgemerkt, maar dat vloog veel lager. WITMARSUM - Zoals de zaken er nu voor staan zal Zijlstra b.v. uit Kims- werd geen nieuwe supermarkt mogen bouwen aan de Menno Simonsstraat te Witmarsum. De bezwaren van een dertigtal bewoners uit de Menno Si monsstraat, de Schoolstraat, het Ver lengd Oostend en de Bewaarschool- straat zijn namelijk door de gemeente Wonseradeel ontvankelijk verklaard. De plannen voor de bouw van een supermarkt in Witmarsum date ren van ongeveer anderhalf jaar geleden. De te verwachten ver keersoverlast vormde voor de meeste buurtbewoners het groot ste bezwaar omdat men vreest voor de veiligheid van o.a de kinderen in verband met de grote toevloed van auto’s. Tn de smalle MAKKUM - Vakantie houden kun je op verschillende manieren doen, de 14-jarige René van der Bles en de evenoude Eduard Ge- nee uit Makkum deden dit met pony en huifkar. Op mandag 16 juli vertrokken zij vanuit Mak kum richting Workum. De eerste moeilijkheden dienden zich al kort Uitgave A. J. OSINGA b.v. Bolsward - Marktstraat 13 Administratie- en Redaktieadres: Postbus 5, 8700 AA Bolsward Tel. 05157 - 2044, na 18 uur 2660 Redaktie na 18 uur 4661 sk. Moeder Riet van der Bles-ten Brink geeft de laatste instrukties mee voor het vertrek. Links Rene van der Bles en rechts Eduard Genee. straten zijn bovendien geen trot toirs aanwezig. In onze krant van 20 april j.l. ver klaarde gemeentesekretaris Folkert de Hoop nog dat hij het probleem van de verkeersoverlast niet zag zitten. Hij wees er toen op dat de supermarkt alleen vanaf de Menno Simonsstraat zou zijn te bereiken zodat de omlig gende straten geen grotere verkeers drukte te verwerken zouden krijgen. Wonseradeel heeft nu dus duidelijk bakzeil gehaald. De b.v. Zijlstra zal, zo staat in een brief van de gemeente Wonseradeel aan de schrijvers van bezwaarschriften, geen vestigingsver gunning worden afgegeven op grond van het voorbereidingsbesluit. De heer Ate Zijlstra, één van de direkteuren van de b.v. wenste >wn De huifkar werd dan met mankracht over het rooster gereden. Zelfs in de omgeving van Workum moest men een stuk uit een hek weghalen, om de pony niet in al te grote moeilijkheden te brengen, maar dit gelukte best. „We hebben alles keurig netjes achter gelaten,” zo zeiden de vakantiegan gers. De eerste nacht werd doorgebracht in Hindeloopen. De dag daarop stond op het programma als eindpunt Stavo ren, maar in Bakhuizen zijn we „ge strand” staat in het logboek. Donderdag werd Lemmer bereikt, ook vrijdag vertoefde het duo hier, de volgende twee dagen bracht men door in Langweer. Zondag beschouwden de jeugdige vakantiegangers als een rustdag. Maandag werd koers gezet naar Joure, waar de huifkar een lekke band opliep. Bij een oom van Rene werd een bandje gehaald. Vanuit Joure ging het op Deersum aan en donderdags arriveerden de Makkum- ers in de Hanzestad voor de over nachting. En zo kwamen zij na een vakantietrip op vrijdag 27 juli weer in Makkum aan, wel voldaan en met als commentaar: „Het regende pijpeste- len toen we weg gingen. We hebben veel regen gehad, maar nu we weer thuis zijn is het prachtig weer.” Bolsward - De rijkspolitie van Bolsward heeft afgelopen vrijdag een inwoonster van de Hanzestad in bewusteloze toe stand in haar .woning aangetroffen. De politie waarschuwde een arts die de vrouw liet overbrengen naar het Sint Antoniuspiekenhuis in Sneek om haar ,op te kalefateren’. De Bolswarder politie kwam in aktie na een telefoontje van iemand die de woning van de vrouw was gepasseerd. Uit piëteitsoverwegingen wilde de politie geen verdere medede lingen doen. Het bestuur van de Vereniging „Het Groene Kruis” te Bolsward heeft ver zocht om toekenning van een extra subsidie voor het jaar 1979. De vereni ging is reeds geruime tijd bezig plannen te doen ontwerpen om het huidige Het bestuur van de Stichting Woning bouw Bolsward wil 33 woningen te weten Pieter Coopmansstraat 62 t/m 68 (even), Parkstraat 71 t/m 75 (oneven), - Hid Herostraat 40 t/m 50 (even) en Pater Brugmanstraat 2 t/m 40 (even) een algehele opknapbeurt geven en heeft hiervoor een renovatieplan ingediend. Deze renovatie omvat: algehele ver nieuwing van de buiten en binnenriolering; het aanbrengen van nieuwe toiletten; het vervangen van bestaande raamkozijnen door alluminium raamkozijnen; het op knappen van de schuurtjes; het zo nodig vernieuwen van voor- en achterdeuren; het vergroten van de keuken en de aanpassing met nieuw aanrecht etc. aan de huidige eisen; algehele aanpassing van de electrische installatie, de gas en water- binnenleidingen en de sanitaire instal latie; het plaatsen van nieuwe kasten; het aanbrengen van brandvrije plafonds; het aanbrengen van een douche-gelegenheid met wastafel; de aanleg van een c.v. installatie. De uit de renovatie voortvloeiende ex ploitatielasten zullen gedeeltelijk moeten worden gedekt uit een huurdersbijdrage. In het ongedekt blijvende gedeelte van de lasten verleent het Rijk een bijdrage van maximaal 100%. De kosten per woning zijn gemiddeld f 50.787,- Het bestuur van het amusementsorkest „Andante” te Bolsward, heeft dringend behoefte aan een nieuwe piano. De kosten hiervan zullen naar raming f 5000,- bedragen, welk bedrag de vere niging niet uit de gewone exploitatie kan betalen. Om deze reden heeft het be stuur verzocht om een renteloos voor schot tot bovenvermeld bedrag, hetwelk in 10 jaar kan worden afgelost. Het Prov. Anjerfonds heeft een bijdrage van f 2.000,- verleend, zodat het renteloos voorschot beperkt kan blijven tot f 3.000,-. Gezien de funktie, welke deze vereniging in het culturele leven van onze gemeenschap vervult, menen B. en W. aan genoemd verzoek te moeten vol doen. Zij stellen dan ook voor boven vermeld voorschot beschikbaar te stel len. J°ngemastr., 19 Bolsward, tel. 05157-4955," Vb’g-g- ’s avonds S. Heeres 05150-14139 BOLSWARD - In de nacht van vrijdag op zaterdag is een bestelwagen van de heer Van der Weerd, die stond gepar keerd aan het Raadhuisplein te Bols ward, door een passerende automobi lisme) aangereden. De linkerachterzij- kant van de bestelwagen werd flink beschadigd. De dader koos na de aanrij ding het hazepad. Van hem ontbreekt tot op dit moment nog ieder spoor. Even tuele getuigen van de aanrijding worden verzocht kontakt op te nemen met de rijkspolitie te Bolsward, telefoon 05157 - 2644. BOLSWARD - Onbekenden hebben in de nacht van donderdag op vrijdag 75 gulden buitgemaakt bij de Florencewasserij aan de Koopman Heeresweg te Bolsward. Men ontvreemdde het geld uit 'n brandvrije kast die werd opengebroken. De dieven kwa men de wasserij via het bedrijfsgedeelte binnen nadat hiervan een ruit werd inge slagen. Vervolgens werd een deur van de receptie opengebroken. Naast het geroofde geld werden nog tal van deuren bescha digd. Een onzekere faktor omtrent de plannen is het feit dat omtrent de financiering van het kruiswerk in het algemeen nog geen zekerheid bestaat. Zeker is wel, dat het kruiswerk zal worden gefinancierd uit de middelen van de AWBZ, doch er is nog geen juiste taakafbakening bekend. Ten einde bij het bekend worden van de toekomstige taakstelling hierop te kun nen inspelen, menen B. en W. dat het juist is dat het bestuur van de vereniging reeds nu tracht de bouwplannen gereed te maken. Zij zullen dan ook voorstellen het gevraagde subsidie toe te kennen. BOLS WARD - Twee jeugdige boe ven hebben de heer en mevrouw Hiemstra aan de Snekerstraat 28 te Bolsward in de nacht van don derdag op vrijdag met een bezoek „vereerd”. Op zoek naar hun buit belandden zij per ongeluk in de slaapkamer van het slapende echt paar. Toen één van de wakker ge worden echtelieden vroeg met wie men de eer had kennis te maken was het antwoord: „welterusten”, waarop het tweetal vervolgens weer verdween. Het duo verschafte zich toegang tot de woning door de buitendeur te forceren. Her en der in het huis werden vernielingen aange richt. De buit was evenwel nihil. Het bestuur van de Vereniging voor Protestants Christelijk Kleuter- en Ba sisonderwijs te Bolsward verzoekt aan schaffing van schoolmeubilair voor het 9e leslokaal voor „De Kandelaar”. +4wat haf BOLSWARD - Dieven hebben in de nacht van donderdag op vrijdag de garage van de heer Vennema aan de Koopman Heeresweg doorzocht. Eén en ander leverde de boeven het door hun beoogde resultaat niet op want er wordt niks vermist. De nachtelijke inbrekers verschaften zich toegang tot de garage door een raam van de garagedeur te forceren en verdwenen weer via de magazijndeur. 118e JAARGANG Nr. 60 I iDe aktie van de buurtbewoners heeft vruchten afgeworpen. De gemeente Won seradeel zal Zijlstra b.v. uit Kimswerd geen vergunning verlenen voor de bouw van een supermarkt te Witmarsum. Op de foto de plaats waar de supermarkt had moeten verrijzen. Bols wards Nieuwsblad e- ';iT

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Bolswards Nieuwsblad nl | 1979 | | pagina 1