Gemeente Gabe SKroap Klein-Azië reis Hervormde Bolsward Blauwe luchten wijdse verten mannen mode gaat. Tilbury als het om Honden speuren portemonnaie met f 2.600,- op ■n Tilbury Debuutelpee van Harlinger duo Politie Bolsward zit met gevonden voorwerpen in de maag Nieuwe burgemeester van Sloten Bouwbedrijf neemt HMS-komplex over It goudene üleboerd IT GOUDENE ÜLEBOERD A. J. OSINGA BV SSVJj.v\/erf STREEKBLAD VOOR WEST- EN ZUIDWEST-FRIESLAND Verschijnt in: Bolsward, Baarderadeel, Hennaarderadeel, Hindeloopen, Wonseradeel, Workum en Wymbritseradeel i ■K. SS 118e JAARGANG Nr. 61 VRIJDAG 3 AUGUSTUS 1979 DE SFEER VAN DE GEBIEDEN DOEL GEVAARLIJK LASTIG LEIDING AANPAK OPMERKELIJK DEELNEMERS vanzelfsprekendheid, "Hwat hat Krekt ütkommen: (8) Alashehir; de ruïne van een Byzanthijnse kerk in het oude Philadelphia. I I Verschijnt WOENSDAGS en VRIJDAGS Abonnementsprijs f 14,75 p. halfjaar (bij vooruitbetaling) Giro 887926 Adverteptie-tarieven op aanvraag üs hjoed to sizzen De liniael kin it fan de moaiste bocht net sette, dat dy krum is. BOLSWARD - Door bouwbedrijf Bleeker b.v. te Bolsward is met de direktie van de Hollandse Melksui- kerfabriek b.v. overeenstemming be reikt over de aankoop van het gehele HMS-komplex te Bolsward inklusief installaties en inventaris. Naar men ons berichtte is de bedoe ling van het bouwbedrijf om, na gedeeltelijke sloop van het komplex, hier een woongebied etc. te kreëren, waarvoor architectenburo J. Grun- stra b.v. te Bolsward, na overleg met de verschillende instanties, de ver dere plannen zal ontwikkelen. Dit forhael spilet him of op de Fryske heide yn de foarige ieu. It byleauwe spile doedestiids in grea- te rol yn it deistich bi- stean fan it heidefolk. In spannend boek, dêr’t ek gans aide folksbrükmen en folkloare yn forarbei- de binne. 214 bis., 2e pr. f 14,90 To krijen yn ’e boek- hannel en by de ütjo- wer. FOLSGARE - Twee speciaal daar toe opgeleide honden hebben begin deze week de portemonnaie met f 2.600 van veehouder K. Osinga uit Folsgare opgespeurd. De heer Osinga verloor zijn portemonnaie tij dens het hooien op een groot stuk land. Naarstig werdt gezocht naar de beurs doch zonder resultaat. Zelfs de inspanning van een poli tiehond werden niet beloond. Ten einde raad werd alle hooi ver plaatst. De portemonaie leek even wel voor goed te zijn verdwenen. MANNEN MODE BOLSWARD - De volgende gevon den voorwerpen wachten op het poli- tieburo in Bolsward op hun recht matige eigenaren. G. Spaanderman- Wielinga G. SpamtófeTTiiijn Postbus 5 Boalsert Tilbury ■W Als leider van het gezelschap trad ds. L. A. Nell op. Hij was reeds eerder in Istanboel en West-Turkije geweest, zij het niet op Patmos, dat overigens bij Griekenland behoort. Ook kon hij paraat staan met kennis van de bijbel en van de Grieks-orthodoxe kerk in deze gebieden. WEER Het weer was onveranderlijk goed. Temperaturen overdag in de regel boven de 30 graden en soms in de buurt van de 40. Alleen op de laatste avond, in Istanboel, regende het even. moeite kostte de oorspronkelijke be naming te gebruiken. Luisteren naar „Blauwe luchten, wijd- se verten” betekent dat men met Jelle en Ko een wandeling door het ver leden maakt. Oude dingen die ver dwenen zijn worden op een nostal gische manier belicht. Met een zekere weemoed en een hoeveelheid senti ment, zonder echter sentimenteel te worden. Ieder kent in ziip directe omgeving de „kleine winkel op het hoekje,” die verdwenen is als gevolg van de schaalvergroting. Zo bezingt Jelle ook de sfeer die men ondergaat als men de jaarlijkse PC-wedstrijden in het Keningstêdsje Franeker be zoekt. Jelle spreekt in beelden die ieder begrijpt. Zingt in een taal die ieder kent. De liedjes zijn in het Fries, Har- lingers of Nederlands. Begrijpelijk en verstaanbaar voor ieder van ons. De teneur die het duo met hun liedjes beoogt is duidelijk op de plaat over gekomen. Centraal stelt Jelle de men sen. Hij houdt van de mensen en de dingen om hen en hem heen. Zo bezingt hij in meerdere liedjes de liefde tot zijn woonplaats Harlingen. De Turkse mentaliteit is duidelijk anders dan de onze. Dat blijkt uit hun aanpak. Toen in Pammukkale enkelen postzegels hadden gekocht, bleek men achter het loket door de voorraad heen te zijn; iets dergelijks kon gebeuren bij een speciale geldwisselafdeling in een groot hotel. Een boot, die om 5.00 zal arriveren, komt om 5.45 uur. Overal in het land, tot in de grootste steden valt vrij wel dagelij ks voor korte of lange tij d het licht uit. Idem met waterleiding. Dat zaken niet precies, anders, later of veel later, desnoods morgen, doorgaan, is daar een van 20 tot 73 jaar. De samenhang was goed. BOLSWARD - Evenals de reizen naar Israël in 1976 en 1978 betrof het een initiatief vanuit de Her vormde Gemeente van Bolsward. In de afgelopen winter opperden sommigen het plan en door ds. L. A. Nell, die ook bij de voorgaande rei zen was betrokken, werden de nodige kontakten gelegd. waarover niemand zich (ook wegens de warmte) druk maakt. Het wisselen van een cheque is vaak onmogelijk; indien wel mogelijk kan het vijf kwartier duren, terwijl ondertussen met de grootste vriendelijkheid sigaretten en thee worden aangeboden HARLINGEN - Een jaar trokken Jelle Dijkstra en Ko Bonnema met hun programma „Blauwe luchten, wijdse verten” door Friesland. Met veel succes. Het succesvolle optre den in Trébol in Harlingen en in april dit jaar was aanleiding het programma op de plaat vast te leg gen. Achteraf gezien was het jam mer dat die bewuste avond de op name apparatuur niet in de Harlin- ger schouwburg stond om het ge beuren op die avond vast te leggen. Om de sfeer toch zoveel mogelijk te benaderen besloot men in de Spits bergen Studio in Zuidbroek de liedjes zo direkt mogelijk op te nemen. De voor dit genre noodzakelijke sfeer zou dan vermoedelijk het beste worden benaderd. De aan deze methode van werken verbonden nadelen verdwe nen door de enthousiaste manier van werken van Jelle en Ko. Hier en daar valt van de gevolgde werkwijze nog iets te merken. Een voorbeeldje: In zijn jeugd sprak Jelle steeds van „Sükerlan” als hij het „Sjükelan” in Franeker bedoelde. Deze benaming uit zijn jeugd bleek bij de zanger zo ingebakken te zitten, dat het hem A •A Bestraat6 Bolsward Uitgave A. J. OSINGA b.v. Bolsward - Marktstraat 13 Administratie- en Redaktieadres; Postbus 5, 8700 AA Bolsward Tel. 05157 - 2044, na 18 uur 2660 Redaktie na 18 uur 4661 GEEN KOFFIE Koffiedrinken is voor Nederlanders een vrijwel onontbeerlijke zaak. In Turkije was echter nergens, zelfs niet in de beste gelegenheden, koffie ver krijgbaar. Zelfs de zogenoemde Turkse koffie, die voor velen een begrip is (kleine kopjes, veel prut onderin, erg heet en ook zeer zoet) was er niet. En dat moet voor de Turken ook wel wat betekenen, toen het gezelschap ergens wel koffie wilde drinken, met eigen oploskoffie, en daarvoor vroeg om kopjes, warm water en melk, deed een kelner schichtig het verzoek in een papieren servet enige oploskoffie mee te geven De reden van dit alles is, dat de Turkse regering in verband met de moeilijke ekonomische situatie een algeheel invoerverbod van koffie heeft afgekondigd. Overigens wordt er zeer veel thee gedronken, die in eigen land wordt geteeld. Bovenstaande foto werd gemaakt tijdens een bezoek aan de opgravingen van Sardes. Bijna een dag nadat de heer Osinga het geldsbedrag was verloren werd de hulp ingeroepen van de heer Kregmeijer uit Leek die met twee speciaal daartoe opgeleide honden kwam opdraven. Na enig speurwerk kwam de portemonnaie tenslotte uit het hooi tevoorschijn. De heer Osinga had tijdens de werkzaam heden zoveel geld op zak omdat hij voornemens was een pink te kopen. Een woordvoerder van de politie ver telde dat de honden van de heer Kreg- meier een speur-opleiding hebben ge had die afwijkt van de meest gangbare. Normaal is dat een hond in het onder havige geval snuffelt aan bijvoorbeeld de zakdoek van de boer en dan een aanvang maakt niet het speurwerk. De honden van de heer Kregmeijer halen die voorwerpen tevoorschijn die in een bepaalde omgeving niet thuis horen. In dit geval de portemonnaie in een hoe veelheid hooi. Om de dieren - als het speurwerk niet zo voorspoedig ver loopt - te stimulerenverstoptmenzoaf en toe bijvoorbeeld een pakje lucifers in het hooi. Als de honden hun inspan ningen na enkele uren niet zien beloond met het vinden van een of ander voor werp zijn ze volgens de politie snel geneigd de kop te laten hangen. In ieder geval hebben de honden in Folsgare sukses geboekt. Het platteland van Turkije ademt een I sfeer van een lang verleden, ondanks moderne landbouwmethoden, Izmir, de derde stad van het land, doet modern aan; Istanboel, de oude hoofdstad voor het tegenwoordige Ankara, toont vele herinneringen aan de grootse geschiedenis, vooral die van het Byzantijnse Rijk (Oostromeinse Rijk). Patmos: een betrekkelijk klein, grillig gevormd eiland, diverse kloosters, vele kerken en kapellen, vrijere Griekse sfeer. Toen het gezelschap in het hotel op Patmos aankwam, wees de eigenaar erop vooral niet van het leidingwater te drinken. Of het daardoor kwam of niet, men sprak ook over een virus, maar de meesten kregen een dag last van al te snelle doorstroming zowel naar boven als naar beneden. Er waren in totaal 42 deelnemers. In de eerste plaats waren zij afkomstig uit de Bolswardse Hervormde Gemeente. Maar ook niet-hervormden en trouwens ook niet-Bolswarders waren van de partij. In leeftijd varieerde men Bos sleutels in bruin lederen etui,inhou dende 1 lips 821, 1 lips 810 1 vego; Deksel van een bagagekoffer van Harley Davidson of Moto Guizi motorfiets; bos sleutels in lederen knipetui met 1 huis sleutel en 2 lipssleutels; bankbillet van f 100,-; huissleutel no 25; zilveren arm band met naam Petra; jonge zwarte kat met witte pootjes; pak Donald Ducks; sleuteltje van Yamaha bromfiets en 2 huissleutels aan bruin lederen sleutel hanger; beursje met 45 cent. Tevens staan nog enkele fietsen op hun eige naren te wachten. WEL BENZINE De berichten over een groot benzinegebrek in Turkije bleken over dreven te zijn. Ook volgens de Turken zou er sprake van zijn, dat men in de grote steden 20 liter benzine voor een personenauto per week kon krijgen. Maar aan de enorme verkeersstroom, vooral in Istanboel, viel geen enkele beperking op te maken. Tot de bijzondere ervaringen behoort ook het feit, dat op allerlei plaatsen waar zich herinneringen bevinden aan de oude zeven ge meenten, nü geen kerken en gemeenten meer zijn. En dat in het gebied, waar tijdens de eerste vijf eeuwen van het christendom juist de grote concilies en synodes van de wereldkerk werden gehouden. Op dit punt hebben de Turkse en Een tocht over de Egeïsche zee is schitterend. Overal eilanden te zien, die overigens in werkelijkheid vrij veraf blijken te liggen. Opeens, op woensdagmiddag 18 juli op terugtocht Patmos-Koesadaai, niet ver van het doel, ruwe zee met grote golven. De boot maakt plotseling zo’n schommeling, dat mensen hun spullen grijpen die overboord dreigen te gaan en zelfs één medereiziger moeten vasthouden die reeds bezig was met een zwaai in de richting van het ruime sop. Komponist Ko Bonnema is er treffend in geslaagd bij de teksten de juiste melodie te vinden. Uitgaande van de door Jelle gekozen liedvorm, waarin het refrein regelmatig terugkeert, heeft hij zijn melodieën zo geschreven, dat de teksten het meest zullen aanspreken. Als hoofdinstrument voor de bege leiding koos Ko het electronisch orgel, aangezien dit instrument een waarde volle ondersteuning bleek voor de stem van Jelle. De warme klank van dit orgel in samenhang met de zorg vuldig gekozen akkoorden van de muziek en de incidenteel geplaatste figuraties op de melodie - als voor beelden noemen we in dit verband „Heel veel vriendschap onder ons mensen” en „De lytse ljurk” - tonen de kwaliteiten van componist-musicus Ko Bonnema. Het zijn de warmte van die klanken en de vreemde eenvoud van het orgelspel die de sfeer van hun zaaloptredens het best benadert. Herkenbaarheid met bijv, het ontreden in Trébol on 10 april heeft bij het maken van deze plaat vooropgestaan. Met hun pas versche nen LP „Blauwe luchten, wijdse ver ten” zijn Jelle Dijkstra en Ko Bon nema daar uitstekend in geslaagd. Dinsdagavond werd het eerste exem plaar van de LP aan burgemeester De Haan van Harlingen overhandigd. Eén en ander vond plaats tijdens een gezellige bijeenkomst in het visres taurant waar ongeveer 150 belang stellenden de plechtigheid bijwoonden en waar Jelle en Ko enkele liedjes van de plaat ten gehore brachten. A VONDGEZELLIGHEID Voor mensen die anders bijna nooit bij avond buiten kunnen zitten, was het een bijzondere ervaring op Patmos het avondleven op de vele terrasjes mee te maken. Daar klonk tot na twaalven muziek en werd er ook bediend. Erg druk, erg gezellig. Sommigen van het ge zelschap konden deze verleiding moeilijk weerstaan en hielden er daardoor slechts korte nachtrust op na. Verschil met vele plaatsen in Turkije: 's avonds levendiger, niet alleen mdnnen in kafé’s en op terrassen. Bolswards Nieuwsblad SLOTEN - Wegens benoeming van drs. H. A. van Zwieten tot bugemeester van de gemeente Breukelen per 1 september 1979 heeft de Commissaris der Koningin met ingang van dezelfde datum tot waarnemend burgemeester van de ge meente Sloten benoemd de heer F. Faber, burgemeester van de gemeente Lemsterland. Het eerste doel was verrijkende ervaring op te doen aan de hand van enkele gedeelten uit de bijbel. In dit verband ging het vooral om wat in de hoofdstukken 1 t/m 3 van het boek Openbaring staat: de apostel Johannes ondergaat een gedwongen verblijf op het eiland Patmos in de Egeïsche zee, ontvangt daar een bijzondere open baring van de Heer en schrijft als gevolg daarvan brieven aan de zeven gemeenten in Klein-Azië (West Turkije) waarmee hij banden had onderhouden. Trouwens ook de apostel Paulus heeft in dit gebied gewerkt (zie boek Handelingen en brieven aan de Galaten, Efeziërs en Kollossenzen). Als - ook belangrijke - mededoelen speelden mee: (meer) onderlinge kennismaking en natuurlijk de vakantie-ervaring van rust en vrijheid. andere volksstammen vroeger veel vernietigd en weggevaagd. Overigens is het hoofd van de Oosterse-Orthodoxe wereldkerk (volkskerken in Rusland, Joego slavië, Bulgarije, Roemenië, Griekenland en restanten daarvan onder de Griekse bevolking van Istanboel en omgeving), de „Oecumenisch Patriarch van Con- stantinopel”, nog steed in Istanboel gevestigd. De Patriarch had toegezegd de groep te ontvangen. Door ziekte moest een metropoliet zijn taak overnemen. Ook was door het patriarchaat een kerk voor de dienst op zondag 22 juli beschikbaar gesteld. Daarvan is inderdaad gebruik gemaakt onder belangstelling van enkele gemeen teleden van die kerk. <->z i <1 \JELLE DIJKSTRA KO BONNEMA W'Ï T MM mW: «t» wr

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Bolswards Nieuwsblad nl | 1979 | | pagina 1