Merendeel raad Bolsward wenste geen medewerking te verlenen aan oprichting neutraal bijzondere school Gabe Skroar nieuwbouw Er waren nog te veel onduidelijkheden Eerdmans assurantiën vonder Werf I I I Rabobank C9 Winkel in natuurprodukten n V KINDEREN VERZEKEREN: SCHOOLVOORDEELD VAN GOED VERZEKEREN! Gas- en waterleiding- installaties Palingfuiken in Workum ontvreemd Dronken jongeman zonder rijbewijs achter stuur UITGEWASSEN GRINTTEGELS Franse stenen in Bolsward te koop Bolswarder aktiegroep ten dele in gelijk gesteld door Kroon Gratis openlucht concert Pub Street Bluesband bij stadhuis op koopavond Verzekeringen, hypotheken, financieringen, bemiddeling onroerend goed. Van der Weerd b.v. STREEKBLAD VOOR WEST- EN ZUIDWEST-FRIESLAND Verschijnt in: Bolsward, Baarderadeel, Hennaarderadeel, Hindeloopen, Wonseradeel, Workum en Wymbritseradeel „De Mistel” van Louis Warnier I JH| bouwbedrijf Bleeker bv Bolsward g g g g 5. a J— g g g WOENSDAG 8 AUGUSTUS 1979 118e JAARGANG Nr. 62 79 )0 n- n- vervolg op pagina 5 .'lil; h, 8701 AM .Bolsward Floridus Campuslaan 2 diverse maten en kleuren stapt u gewoon even bij de RABOBANK binnen. sa» aanleg, onderhoud en reparaties Uitgave A. J. OSINGA b.v. Bolsward - Marktstraat 13 Administratie- en Redaktieadres: Postbus 5, 8700 AA Bolsward Tel. 05157 - 2044, na 18 uur 2660 Redaktie na 18 uur 4661 Verschijnt WOENSDAGS en VRIJDAGS Abonnementsprijs f 14,75 p. halfjaar (bij vooruitbetaling) Giro 887926 Advertentie-tarieven op aanvraag e- ig in ie it tel. 05157-2294/3464 b.g.g. 2593/3776/4055 De heer Stef de Haas (PvdA) zei het geen plezierige taak te vinden om voor te stemmen daar hij het openbaar onder wijs een warm hart toedroeg. De socialist zag in het stichten van een dergelijke neutraal bijzondere lagere school een soort motie van wantrouwen ten aanzien van het beleid van de wethouder van onderwijs zaken, de heer Hulshoff. Een opmerking die een aantal raadsleden in het verkeerde keelsgat schoot. „Een onzuiver element van de heer De Haas om hierin een motie van wantrouwen aan het adres van Hulshof te zien,” vond de heer Mulder. „Onbehoorlijk politiek spel, waar ik bezwaar tegen moet ma ken,” zo riep de voorzitter uit. üs hjoed to sizzen Léze is foar de geast, hwat gymnastyk is foar it lichem BOLSWARD - Onder het motto: „als het publiek niet naar de muzi kant wil komen, komt de muzikant bij het publiek" organiseert Vannu aanstaande vrijdagavond in de schaduw van het Bolswarder stad huis een gratis openluchtconcert, waaraan de Bolswarder vijfmans- formatie Pub Street Bluesband haar medewerking zal verlenen. De Pub Street Bluesband timmert al een aantal jaren aan de weg en heeft al heel wat optredens, zowel binnen als buiten de provinciegrenzen, ach ter de rug. Het concert, dat ongeveer anderhalf uur zal gaan duren, be gint om half acht. De toegang is, zoals gezegd, GRATIS. ig •l- of e- Broerestraat 13 tel. 05157-3946 lil in .f- e. sn a- gekt en goede raad BOUWSTOFFEN BOLSWARD - TEL. 2316 il, at o- 7; 6; >1. •i- '6 14 7; in L 15 met ingang van de volgende week met de lessen op de school zou beginnen.” Een utopie volgens de heer Mulder, die de leden van de raad voorrekende dat mocht de raad haar medewerking aan de school ver lenen er toch nog maanden zouden verstrijken eer men met de lessen kon aanvangen. Zoals gezegd wil Louis zijn Mistel niet biologisch dynamisch of ma- kro biotisch noemen. Hij wil geen etiket opgeplakt krijgen. Boven dien is het moeilijk na te gaan of een produkt makro biotisch is of niet. Wat er met de produkten in het land van herkomst gebeurt, is moeilijk te „peilen” meent Louis. Louis hoopt dat het nog eens zover komt dat hij zijn meel voor het bakken van brood van een mole naar uit de omgeving kan be trekken of dat er iemand is uit Bolsward of omgeving die brood voor hem wil bakken. Louis laat zich in dit verband de term „kleinschaligheid” ontvallen. BOLSWARD - Het merendeel van de Bolswarder raadsleden bleek maandagavond tijdens de maandelijke bijeenkomst geen medewer king te willen verlenen aan de oprichting van een neutraal bijzondere lagere school in Bolsward. Zoals bekend zijn een aantal ouders van kinderen die op de openbare lagere school zitten ontevreden over de gang van zaken op deze school. In juni besloten zij over te gaan tot stichting van een bijzonder neutrale school. Hiervoor waren een rechtsgeldig aantal handtekeningen van ouders nodig wiens kin deren naar een dergelijke school zouden gaan. Dit wettelijk aantal (50) werd gehaald. Na aftrek van een aantal namen van kinderen bleef er een lijst met 64 namen over die samen met het verzoek tot oprichting van de school werd ingediend. Het kollege van B en W stelde in eerste instantie de raadsleden voor, om de gevraagde medewerking bij het stichten van de school te verlenen. Aan het einde van de talrijke diskussies bleek evenwel de WD en het CDA (op de heer Henk van Dalen na) tegen het verlenen van die medewerking te zijn. Ook wethouder Jan Hulshof (SDB) voelde er niets voor en stemde op die manier tegen een eigen voorstel. sterk in twijfel. „De plannen tot oprichting van die school zijn uit ontevredenheid ontstaan. Het enige verschil met de o.l.s. is de bestuur lijke vorm.” Het WD raadslid voel de weinig voor het voorstel en stem de derhalve tegen. De tegenstanders van het voorstel vonden voorts dat er te veel onduide lijkheden bestonden en dan met na me omtrent de lijst met namen van kinderen. De mogelijkheid was na melijk aanwezig dat een aantal kin deren die op de lijst voor De Opbouw voorkomen ook stonden op de lijsten van andere bijzondere scholen in de hanzestad. Deze mogelijkheid was door het college bij het beoordelen van de aanvraag niet onderzocht, daar hiervoor te weinig tijd was. ,Het college heeft alleen gekeken naar het aantal handtekeningen dat wettelijk aanwezig moest zijn. Verder hoefden we niet te zien,” zo zei de heer Mulder, die voorts meedeelde dat het college voorbij was gegaan aan de ideële eisen waaraan de aanvraag moest voldoen. De voorzitter zei zijn vraagtekens te hebben „Er is de ouders van de kinderen voorgehouden dat men al migen - dat cichorei in tegenstel ling tot koffie niet oppept. Mevrouw Annemarie Jorritsma-Leb- bink van de WD was ervan over tuigd dat het bestuur van de Vere niging voor Neutraal Bijzonder On derwijs, die in Bolsward de naam „de Opbouw” meekreeg, aan de wette lijke eisen had voldaan. Of ook aan de ideëele eisen was voldaan trok zij Warnier is ervan overtuigd dat er toekomst in zijn handel zit. Dit mag blijken uit het feit dat hij zijn vak als drukker momentelijk nog slechts voor halve dagen uitoefent. De rest van de tijd zal hij besteden aan zijn winkel. Zeven a acht jaar geleden bestonden er bijna geen winkeltjes zoals die van Louis. In die tijd waren er alleen de reformhuizen. De belangstelling voor zuivere natuurprodukten heeft echter de laatste tijd een dergelijke grote vlucht genomen dat Louis de toe komst wat dat betreft met een gerust hart tegemoet ziet. WORKUM - Onbekenden hebben het afgelopen weekeinde uit de Spoorputten in Workum dertien palingfuiken ont vreemd. De fuiken vertegenwoordigen een waarde van meer dan duizend gulden en zijn het eigendom van de beroeps visser E. W. Visser uit Workum. BOLSWARD - De Kroon heeft de Bolswarder aktiegroep, die zich heeft ingezet tegen de stank- en geluidsoverlast van de VLF-fabriek, voor een deel in het gelijk gesteld. In een schrijven deelt de minister mee, dat er op de twee grote branders van de VLF-fabriek zogenaamde naver- branders moeten worden geplaatst, die er voor moeten zorgen dat de rookgassen, alvorens in de buiten lucht te worden geloosd, optimaal van reukstoffen worden ontdaan. De groep, onder aanvoering van de heer Sake Janse, is met haar akties tegen de Verenigde Levensmiddelen Fabrieken in het jaar 1974 begonnen. De eerste bezwaren van de groep waren gekant tegen de bouw van de fabriek aan de Koopman Heeresweg. De bezwaar- schriftschrijvers haalden met deze aktie evenwel bakzeil. Ook het bezwaar tegen de geluidsoverlast werd door de raad van state niet geaccepteerd. De heer Wieger Holwerda, één van de twee direkteuren die de VLF telt, zei ons in een eerste reaktie, „de uitspraak van de Kroon te respekteren. Deze uitspraak is bindend, dus zullen we de zaak moeten uitvoe ren.” Met het aanbrengen van de twee naver- branders is een extra investering van 150.000,- gemoeid. De beide apparaten zullen op korte termijn worden aange bracht. voor een scholieren-ongevallenverzekering J BOLSWARD - Met ingang van van daag gaat Louis Warnier uit Bols ward aan het Skilwyk een winkeltje runnen in wat hij noemt natuurpro dukten. Louis wil alleen produkten verkopen die zuiver verwerkt zijn en zonder kunstmest of bestrijdingsmid delen zijn „grootgebracht”. Of het een lukratieve business gaat worden valt moeilijk te voorspellen. Zeker is in ieder geval dat achter één en ander een stukje ideologie schuil gaat. Louis en zijn echtgenote houden zich al enkele jaren met zuiver natuurpro dukten in leven. In zijn vorige woon plaats Breda was zelfs een res taurant waar alleen maaltijden ver krijgbaar waren die uit zuivere na tuurprodukten waren bereid. Op het moment dat hij zich in Bolsward vestigde was hij voor konsumptie aan gewezen op steden als Sneek en Leeu warden. Nu dus gaat Warnier zelf een winkeltje in natuurprodukten runnen Louis wil zich richten op een zo breed mogelijk publiek. Hij noemt zijn „eetwaar” uit het tot „De Mistel” omgedoopte pandje aan het Skilwyk niet makro biothisch of biologisch dynamisch. Nee ge woon eerlijke, zuivere natuurpro dukten. Wat kan men zoal in de zaak van Louis tegemoetzien. On der andere is dat cichorei, de koffie die men bijvoorbeeld in de oorlog dronk. Met dien verstande dat die van Louis smakelijker is. Zijn chigorei wordt bereid uit een speciaal soort witlof die vervol gens gemalen en gebrand wordt. Louis denkt dat chigorei gezonder is dan gewone koffie omdat er geen coffeine in zit. Cichorei is trouwens ouder dan koffie. Nadeel is misschien, althans voor som- g De heer Piet Bonte (PvdA), die penningmeester is van het bestuur van De Opbouw wist dat er op de lijst inderdaad namen van kinderen voor kwamen die ook waren opgegeven voor een bijzondere school in de stad. De moeilijkheden op de o.l.s. speel den volgens de heer Bonte. „Een aantal ouders voelt voor dit alternatief maar ondanks dat heeft men hun kinderen noodgedwongen voor een bijzondere school opgegeven. Ook staan hun handtekeningen op de lijst voor de neutraal bijzondere school.” Formeel mocht men volgens de heer Bonte deze handtekeningen toch meetellen. De socialist was voorts van mening, evenals de CDA-er Henk van Dalen dat het stichten van de school louter een formaliteit was. De heer Bonte: „Ook al zou men niet voor stichting stemmen dan is de oprich ting van de school over vier maanden automatisch toch een feit.” De heer Bonte vroeg de leden van de raad goed rekening te willen houden met de kinderen. „Want daar gaat het hier in feite om.” MAKKUM - De rijkspolitie te Makkum heeft zondagavond de 20-jarige J.L. uit de havenplaats aangehouden nadat deze in een auto een dolle rit had gemaakt door zijn woonplaats. De auto was het eigendom van Y. G„ een vriend van L. De politie arresteerde L. in een bar in Makkum. L. moest zich aan een blaas- en bloedproef onderwerpen. De tests vielen voor L. ongunstig uit. Bovendien bleek dat hij niet in het bezit was van een rijbewijs. De politie heeft proces verbaal opgemaakt tegen de jongeman. Het ligt in de bedoeling dat Louis twee keer in de week vers volkorenbrood in zijn winkeltje heeft liggen. Beurtelings betrekt Warnier dat brood uit Amster dam van Manna, een bedrijf dat zich bezig houdt met inkopen en distribue ren van onder andere volkorenbrood, en van De Raad uit Suawoude dat zich bezig houdt met de distributie van brood in Friesland. Daarnaast bestaat er een leefgemeenschap in Pietersbu- ren, Impuls waar Warnier eveneens brood van kan betrekken. Op brood hoort beleg, vandaar dat Warnier notepasta’s, appel en perenstroop en diverse jams in de handel heeft. Een ondernemend baasje die Louis Warnier. In zijn huurpandje aan het Skilwyk ziet hij kans koffie, groenten, zuivel, brood, graanprodukten, peul vruchten, vruchtensappen etc. uit te stallen. Technisch installatiebedrijf Makkum, Bolsward, Franeker, Harlingen Tel. 05178-6041 44wat hal BOLSWARD -Als je tijdens de vakantie in Zuid Frankrijk bezig bent geweest met het zoeken naar stenen, wil je op een of andere manier die werkzaamheden wel eens beloond zien. Dat moeten deze beifle dames gedacht hebben. Maandagmiddag spreidden zij hun glinsterende buiten landse stenen uit op een vloerkleed voor de Hema in Bolsward, om op die manier het materiaal aan de man te brengen. Of de beide jonge „zakenmensen" er in geslaagd zijn hun koopwaar aan de Bols- warders te slijten is ons onbekend. „Waarschijnlijk kunnen ze het aan de straatstenen niet kwijt," luidde de reaktie van een ietwat pessimistische passant. Louis heeft een keur van granen in zijn winkeltje al is het dan in kleine hoeveelheden; rogge, haver, gierst, mais, gerst etc. Daarnaast bijv, ver micelli en macaroni bereid uit granen en enigszins bruin van kleur in tegen stelling tot de meest gangbare, maar wel gezonder zo meent Louis. Aan peulvruchten heeft Louis onder meer, linzen, sojabonen, bruine en witte bonen, kapucijners in de handel. Als vruchten noemt Warnier amandelen, krenten, vijgen, pruimen en olijven. De oliën die Louis bij het bakken en braden gebruikt zijn olijf- zonne bloem- en sesamolie. Beter met deze oliën te bakken en te braden dan met boter of vet meent Louis. Om zijn maaltijden een beetje pittiger te ma ken gebruikt Warnier zeezout inplaats van jodiumzout. Bolswanls Nieuwsblad ir -■■V: „v 41

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Bolswards Nieuwsblad nl | 1979 | | pagina 1