Babe Skroar Makkum glorieus winnaar Freulepartij 1979 mannen mode gaat. Tilbury als het om kV WOMMELS. Tilbury Politie zoekt Utrechtse flessentrekker STREEKBLAD VOOR WEST- EN ZUIDWEST-FRIESLAND Verschijnt in: Bolsward, Baarderadeel, Hennaarderadeel, Hindeloopen, Wonseradeel, Workum en Wymbritseradeel SSv.d.Werf Geld uit kleedkamers sportvelden gestolen f 1 3 F F i w tilbury 118e JAARGANG Nr. 63 VRIJDAG 10 AUGUSTUS 1979 vervolg op pagina 5 ideale weer, een drukte hield haar Freulepartij. Verschijnt WOENSDAGS en VRIJDAGS Abonnementsprijs f 14,75 p. halfjaar (bij vooruitbetaling) Giro 887926 Advertentie-tarieven op aanvraag ós hjoed to sizzen Freegje wol om goerie, mar brük binammen eigen soun forstan Bolswanls Nieuwsblad ft» straat 6 Eolswara Uitgave A. J. OSINGA b.v. Bolsward - Marktstraat 13 Administratie- en Redaktieadres: Postbus 5, 8700 AA Bolsward Tel. 05157 - 2044, na 18 uur 2660 Redaktie na 18 uur 4661 BOLSWARD - De politie zoekt een man uit Utrecht die zich, zowel in Bolsward als in Workum, enkele malen heeft schuldig gemaakt aan flessentrekkerij. In Workum huurde de man, die een valse naam opgaf, een auto bij het taxibedrijf Speer- stra. Toen de man de wagen terug bracht, bleek dat hij geen geld bij zich had. Hij zou bij de Rabo-bank geld opnemen, maar de Utrechtenaar verdween. Ook haalde hij dit „grap je” uit bij hotel De Wijnberg in Workum. Hier had hij een fiks aantal consumpties opgenomen. Met het zelfde smoesje „ik zal even geld van de bank halen” verdween de man. Daags erna dook de man op in Bolsward waar hij de nacht doorbracht in hotel De Wijnberg. Na het ontbijt liet hij weten eerst naar de bank te moeten. De man liet zijn tas in het hotel achter. Men heeft hem niet weer terug gezien. Ondanks het feit dat de man zich onder een valse naam had laten inschrijven, is de ware identiteit bekend. De Urechtenaar wordt opgespoord. BOLSWARD - Uit de kleedkamers op de Bolswarder sportvelden zijn de afge lopen dagen diverse malen portemon nees van sportmensen gestolen. De die ven slaan hun slag als de voetballers op het trainingsveld in aktie zijn. Enkele Bolswarders en iemand uit Wommels zijn de dupe van deze diefstallen gewor den. Behalve geld is er het afgelopen weekend ook een horloge gestolen. Traditiegetrouw wapperde de Friese vlag afgelopen woensdag op toren van de Hervormde Kerk in Wommels. Op het keatslan was het, ondanks het minder van jewelste, zoals wel uit deze foto blijkt. Wommels Optimale concentratie bij Peter Rinia (links) en Theo Bootsma, die samen met Frans Huisman het winnende partuur uit Makkum vormden. Derde omloop 3; Makkum - 7. Roordahuizum 5 - 0 - 6 - 6; 12. Arum-15. Pingjum 5 - 2 - 6 - 4; 19. Beverwijk - 22. Dokkum 0 - 5 - 2 - 6; 25 Sint Anna - 29 Deinum 5 - 4 - 6 - 0; 33. Dronten - 40 St. Jacob 5 - 4 - 6 - 0; 42. Beetgum - 47. Franeker 1 - 5 - 6 - 6; 51. Menaldum - 53 Stiens 1 - 5 - 0 - 6. wacht. Ze brachten er letterlijk niets van terecht. In record tijd werden ze met schone telegraaf van het veld ge veegd. Op de stand 0 - 5 - 2 - 6 sloeg Anne Spijkstra, die de eerste opslag van Johan Hiemstra had overgeno men, buiten. MANNEN MODE Hijlaard-14 Giekerk 2 - 5 - 4 - 6; 15. Pingjum - 16. Holwerd 5 - 1 - 6 - 2; 17 Oosterlittens - 18 Engelum 5 - 5 - 4 - 6; 19. Beverwijk - 20. Berlikum 5 - 0 - 6 - 4; 22. Dokkum - 22. Akkerwoude 5 - 3 - 6 - 4; 23. Dronrijp - 24. Witmarsum 5 - 3 - 6 - 4; 25. St. Anna Par. - 26. Bozum 5 - Tweede omloop: 1. Wijtgaard - 3. Mak kum 0 - 5 - 4 - 6; 5. Mantgum - 7. Roor dahuizum 3 - 5 - 0 - 6; 10 Minnertsga - 12. Arum 1 - 5 - 2 - 6; 14. Giekerk-15. Pingjum 0 - 5 - 0 - 6; 18. Engelum - 19 Beverwijk 5 - 5 - 4 - 6; 22. Dokkum - 23 Dronrijp 5 - 2 - 6 - 4; 25 Sint Anna - 27 Marsum 5 - 4 - 6 - 0; 29. Deinum - 32 Heerenveen 5 - 4 - 6 - 4; 33. Dronten - 36 Dongjum 5 - 2 - 6 - 4; 38 Itens - 40 Sint Jacob 1 - 5 - 2 - 6; 42. Beetgum - 43 Win- sum 5 - 2 - 6 - 2; 46. Harlingen - 47 Fra neker 4 - 5 - 4 - 6; 53 lens - 56. Leeuwar den 5 - 1 - 6 - 6. In de eerste halve finale ontmoeten elkaar Stiens en Makkum. Hier neemt Makkum met 2 - 1 de leiding, maar krijgt dan een enorme inzinking, (de enige deze dag) met als gevolg, dat Stiens in no time met slechts 4 punten tegen, de leiding met 4 - 2 overneemt. Met de drie buitenslagen op rij helpt dan Sjoerd Greydanus Makkum over zijn inzinking heen. Stiens raakt nu op zijn beurt helemaal van de kook. De vier ontbre kende bordjes pakt een nu weer sterk spelend Makkum met in het geheel slechts vier punten tegen. Op de stand 5 - 4 - 6 - 2 plaatst Peter Rinia een zitbal. Voor de finale hadden zich dus geplaatst Makkum en Franeker. Ge zien het sterke spel in voorgaande partijen en het iets kompletere par tuur tipte men Franeker algemeen als de eindwinnaar. Maar Makkum dacht hier anders over In de andere halve finale, die ging tussen Sint Anna en Franeker, is Fra neker wel favoriet, maar dat het een komplete afgang voor de Bildtkers zou worden, had toch niemand ver- WOMMELS - Woensdag beleefde Wommels weer de jaarlijkse hoog- tijdaag. Duizenden kaatsliefhebbers, waaronder velen van buiten Friesland, waren naar de oude terp gekomen om dit kaatsfestijn mee te maken. Of ze geheel voldaan huiswaarts zijn gekeerd is wel de vraag. Door de gunstige loting kwamen vrijwel alle sterke parturen bij de laatste zeven. De verwachtingen waren dan ook hoog gespannen. Dit viel echter tegen. Diverse parturen stelden teleur. Niet echter Makkum, met als grote man Peter Rinia, goed gesteund door zijn beide maten Frans Huisman en Theo Bootsma behaalde Makkum een regelmatige en volkomen verdiende zege. Veel jeugdig talent konden we helaas niet ontdekken, maar voor Peter Rinia lijkt een grote toekomst weggelegd. Het kan voor Makkum niet op dit jaar; winnaar van de Bond en daarbij ook winnaar van de Freulepartij. Uitslagen eerste omloop: 1Wijtgaard - 2. Tzummarum 5 - 3 - 6 - 2; 3. Mak kum - 4. Herbayum 5 - 1 - 6 - 0; 5. Mant gum - 6 Grouw 5 - 3 - 6 - 2; 7. Roorda- huizum - 8. Bolsward 5 - 1 - 6 - 4; 9. Rauwerd - 10 Minnertsga 0 - 5 - 4 - 6; 11. Wynaldum - 12 Arum 3 - 5 - 6 - 6; 13. •Hwat hat 3- 6-2; 27. Marssurfi - 28 Goutum 5 - 4- 6-6; 29. Deinum - 30 IJsbrechtum 5 - 0 - 6 - 2; 31. Huins - 32 Heerenveen 3 - 5 - 2 - 6; 33 Dronten - 34 Wommels 5 - 1 - 6 - 4; 35 Ijlst - 36. Dongjum 0 - 5 - 6 - 6; 37. Irnsum - 38. Itens 1 - 5 - 0 - 6; 39 Hijum - 40 Sint Jacob 4 - 5 - 4 - 6; 41 Jelsum C - 42. Beetgum 3 - 5 - 4 - 6; 43. Winsum - 44. Comwerd 5 - 4 - 6 - 4; 45. Peins - 46. Harlingen 0 - 5 - 6 - 6; 47. Franeker - 48 Weidum 5 - 2 - 6 - 4; 49. Oude Leije - 50 Ternaard 1 - 5 - 2 - 6; 54. Menaldum - 52 Holwerd 5 - 5 - 6 - 2; 53. Stiens - 54 Ferwerd 5 - 0 - 6 - 6; 55. Warga - 56. Leeuwarden 1 - 5 - 2 - 6 Vierde omloop 3. Makkum - 12. Arum; 22 Dokkum - 25. St. Anna - 33 Dronten - Franeker en Stiens had een staand nummer. De vierde omloop startte met de wed strijd Makkum - Arum. Dit werd wel een goede partij; algemeen gaf men Arum, winnaar van de bondspartij de beste kansen. Arum nam met 2 - 0 de leiding, maar met een zitbal op 2 - 2 - 6 - 6 zorgde Rinia voor een 3 - 2 voorsprong voor Makkum. Arum kwam weer langszij door een retourslag van Rusticus op 2 - 3-6-6. Met een zitbal op 3 - 3 - 6 - 6 hergaf Rinia Makkum weer de leiding. Makkum won, doordat Theo Bootsma op de stand 5 - 3 - 6 - 6 voor de kaats keer de. Vervolgens traden Dokkum en St. Anna in het strijdperk. Sint Anna nam met 2-1 de leiding, maar hierna liep Dokkum uit naar een 4 - 2 voorsprong; op 1 - 2 - 6 - 6 keert Westerhof voor de kaats; en op 3 - 2 - 6 - 6 slaat Piet Wes terhof boven. Sint Anna komt dan weer langszij; op 4 - 2 - 6 - 6 mist Ronner het perk en op 3 - 4 plaatst Johan Hiemstra een zitbal. Via een zitbal op 4 - 4 - 6 - 0 hergeeft Ronner Dokkum weer de lei ding. Maar op 5 - 4 - 2 - 6 slaat hij dan buiten. Sint Anna wint tenslotte, doordat Anne Spiekstra op de stand 5 - 5 - 6 - 2 de kaats passeert. In de slotpartij van deze omloop is Dronten dat dit seizoen nogal eens een prijs in de wacht sleept, lang niet opgewassen tegen een superieur Frane ker. Franeker neemt een 3 - 0 voor sprong; op 6 - 4 Funno Schurer de kaats voorbij, op 0 - 1 - 6 - 6 Smedinga kwaad uit en op 0 - 2 - 4 - 6 faalt Vlietstra op een kleine kaats. Piet Smeding helpt dan Dronten aan een eerst door op 0 - 3 - 6 - 4 de kaats te passeren. Hierna echter snelt Franeker in sneltreinvaart naar de finish. In de resterende drie eersten wordt Dronten nog slechts vier punten gegund. Op de stand 5 - 1 - 6 - 0 passeert Funno Schurer de kaats. Onder leiding van dirigent Tjeerd Verbeek musiceerde het plaatselijke muziekkorps „Euphonia” in een speciaal voor dit doel geplaatste tent. F

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Bolswards Nieuwsblad nl | 1979 | | pagina 1