wuidwWerf Eerdmans assurantiën De Opbouw in beroep bij g.s. er onderhoud I op vakantie door Nederland Schaafsma: De Neutraal Bijzondere School zal beslist komen Freulewinnaars feestelijk onthaald in Makkum BONDSSPAARBANK BOLSWARD Rabobank C3 Makelaardij Bolsward TAV J°ngemasïr7Ï9Bolsward, tel. 05157-4955. yb-g'g- ’s avonds S. Heeres 05150-14139 Engels gezin in „Old Timers” GROEISPAARBEWIJZEN AAN TOONDER Earste klas Raad Hennaarderadeel laat busreizigers niet in de kou staan Twee doden bij ernstig auto-ongeluk GEFINEERDE BINNENDEUREN I s Centrale verwarming in woning, industrie en agrarisch bedrijf Van der Weerd b.v. keatsdemonstraesje yn Hartwert Verzekeringen, hypotheken, financieringen, bemiddeling onroerend goed. Zelfde persoon twee processen verbaal in één J J nacht STREEKBLAD VOOR WEST- EN ZUIDWEST-FRIESLAND Verschijnt in: Bolsward, Baarderadeel, Hennaarderadeel, Hindeloopen, Wonseradeel, Workum en Wymbritseradeel Dorpsvernieuwing in Oosterend Jllll 99 III KINDEREN VERZEKEREN: SCHOOLVOORBEELD VAN GOED VERZEKERENI g D VOOR AAN- EN VERKOOP VAN ONROEREND GOED bouwbedrijf Bleeker bv Bolsward Broerestraat 13 tel. 05157-3946 afd. onderhoud 3069 ••••••••••••••••••••a O 9 WOENSDAG 15 AUGUSTUS. 1979 118e JAARGANG Nr. 64 Floridus Campuslaan 2 in mahonie en eiken .dl] il 111 voor een scholieren-ongevallenverzekering stapt u gewoon even bij de RABOBANK binnen. Koetsier Hessel Bouma, daarnaast de leider van het trio Albert (Proppie) Rinia eri daarachter v.l.n.r. Frans Huisman, Peter Rinia en Theo Bootsma. C3 s g g s CL g g s g g Verschijnt WOENSDAGS en VRIJDAGS Abonnementsprijs f 14,75 p. halfjaar (bij vooruitbetaling) Giro 887926 Advertentie-tarieven op aanvraag FINANCIËN HYPOTHEKEN VERZEKERING den. In een brief zijn de sollicitanten van de beslissing van de gemeente raad op de hoogte gebracht. Het eklatante succes kreeg nog dezelfde avond in Makkum een ekstra dimensie middels een feestelijke intocht. Vele Makkumers zaten gekluisterd aan het radio toestel, waar radio Fryslan een rechtstreekse verslaggeving de ether in stuurde. Na het bekend worden van het geweldige succes, werden op verschil lende punten in het dorp de vlaggen uitgestoken. Het ging van mond tot mond: „Makkum hat de Freule woun.” Het succesvolle trio werd omstreeks 8 uur ’s avonds opgewacht aan de rand van het dorp, waar het overstapte in het open rijtuig van koetsier Hessel Bouma uit MAKKUM - Liefhebbers van oude auto’s komen tegenwoordig ge weldig aan hun trekken. Vorige week trok een club Austin-rijders door onze provincie. Ditmaal trof fen we op de Workumerdijk in Makkum een Engels gezin aan, dat met 2 Austin seven’s ’n vakantie trip door Nederland maakte. Het is het gezin Leviseur uit Hereford in Engeland. 8701 AM Bolsward tel. 05157-2294/3464 bgy- 2593/3776/4055 nominaal f 1000,- 5% - 15% na twee jaar inwisselbaar f 1577,30 JONGEMASTRAAT 13 TEGENOVER HET STADHUIS Technisch installatiebedrijf Makkum, Bolsward, Franeker, Harlingen Tel. 05178-6041 BOUWSTOFFEN BOLSWARD - TEL. 2316 geld en goede raad Behalve het vereiste aantal hand tekeningen was er bij de aanvraag een leerplan nodig en moest men een begroting hebben opgesteld. De Op bouw had hieraan voldaan. Zelfs de onderwijzers waren er al. Er hadden niet minder dan 41 sollicitanten ge schreven op de banen. Er zouden drie leerkrachten aangetrokken wcr- BOLSWARD - De voor enige maanden geleden in het leven geroepen vereniging voor Neutraal Bijzonder Onderwijs De Opbouw in Bols ward legt zich niet zondermeer neer bij de beslissing van de gemeenteraad. Zoals bekend stemde de kleinst mogelijke meerder heid van deze raad tegen het oprichten van de school. Het bestuur van De Opbouw nu is tegen de beslissing bij Gedeputeerde Staten in beroep gegaan. Een beroep dat men ongetwijfeld Zal gaan winnen omdat, zo zeiden ons de leden van het bestuur vorige week, aan alle wettelijke voorschriften is voldaan. land en België. Zij zijn van Dover naai Brugge met de boot ovegestoken. Van daar ging het door Zeeland en Brabant naar Arnhem. Hier kreeg men met pech te kampen. Eén van de zuigers brak doormidden. Dankzij de voor treffelijke hulp van een dealer kon men in Engeland aan nieuwe zuigers ko men. Na een oponthoud van enkele dagen, kon men de trip voortzetten. Het gezin Leviseur uit overigens alleen maar lovende woorden aan het adres van Nederlanders. Overal waar zij ko men worden ze gastvrij ontvangen. Ook over de campings - zij overnach ten in twee meegebrachte tenten - is men zeer tevreden.De auto’s hebben inmidels 1500 km. in de benen zitten. De topsnelheid van de „old timers” bedraagt 70 km per uur. De kruissnel heid is 60 km per uur. Het benzine verbruik valt niet tegen. De wagens verbruiken één op 18 a 20 km MAKKUM - Voor de tweede maal volop kaatsvreugde in Makkum dit seizoen. Kort geleden werd de Bond gewonnen. Vandaag een week geleden waren het de jongens uit Makkum, die de Freulepartij in Wommels op hun naam schreven. Dolgelukkig toonde zich het winnende trio. Het is de eerste maal dat Makkum de Freulepartij wint en wel met de 17-jarige HAVO-leerling Peter Rinia, Theo Bootsma, een 16-jarige MAVO-leerling en Frans Huisman (15) een Atheneum leerling. Uitgave A. J. OSINGA b.v. Bolsward - Marktstraat 13 Administratie- en Redaktieadres: Postbus 5, 8700 AA Bolsward Tel. 05157 - 2044, na 18 uur 2660 Redaktie na 18 uur 4661 Ondanks de afwijzing van de aanvraag blijven de mensen van De Opbouw bij zonder strijdbaar. De ouders die een hand tekening op de lijst hebben gezet blijven fel. Vooral omdat men ziet dat de hele zaak gemeen is gespeeld komen er meer handte keningen. Er zat volgens de heer Schaafsma niets anders op dan bij G.S. in beroep te gaan. Een procedure die wel jaren kan duren. „Maar wat wit je. We hebben geen andere keus. Onze aanvraag blijft zijn rechtsgel digheid behouden en ook de handtekenin gen blijven geldig. Wij zijn dan wel niet op tijd gestart met de nieuwe school, maar neem van mij aan: de neutraal bijzondere school komt er.” HARTWERT - Moarntojoun wurdt it de tredde kear dat it greate keatsspektakel halden wurdt yn Hartwert. It wie net alhiel mooglik om de bikende komplete parturen - de heale finalisten fan de PC Sjouke de Boer, Klaas en Wiepie van Wieren en Johannes van der Meij, Johannes Brandsma en Min ne Hovenga - tsjinoer elkoar to krijen, omt sawol Minne Hovenga as Johannes van der Meij blesseard binne en Wiep van Wieren op it eilan sit. Mar der binne mear earste klas keatsers dy't wolris yn Hart wert keatse wolle. Dat sadwaende dizze parturen tsjinoer elkoar: Rienk de Groot, Johannes Brandsma en Reinder Triemstra tsjin Sjouke de Boer, Klaas van Wieren en Tjisse Wallendal. It bigjint om 7 ure. skiedsrjochter is Jan Bootsma fan Tirns. Na 5 jaar ontvangt u Een aantal dames uit het bestuur heeft de vrijdags voor de raadsvergadering een bezoek gebracht aan de heer Anton Hettema van het CDA. Volgens de heer Schaafsma was het CDA-raadslid toen nog van mening dat de school er beslist zou komen. ,,U voldoet toch aan de wettelijke eisen. Dames, zit u maar ner gens over in,” zo had de heer Hettema tegen de dames van De Opbouw gezegd. Dooi' deze voor De Opbouw positieve op stelling van de heer Hettema heerste er binnen het bestuur een soort feest stemming; immers op de steun van het CDA kon men rekenen. „We dachten het zal een hamerstuk worden,” zégt Schaafsma. Het zou anders gaan dah men had verwacht. De meerderheid van de Bolswarder raad (VVD en CDA behalve de heer Henk van Dalen) stemde tégen het voorstel. Ook de beide wethou ders zagen niets in de oprichting van de n.b. school. De heer Schaafsma zegt dat men van De Opbouw genoegen zou nemen met de bestaande lokaliteiten in Bolsward. „We waren desnoods bereid in een kleuter school te beginnen. Ook stond de voor malige huishoudschool aan de Twybaks- markt op ons lijstje.” Een ander be stuurslid, de heer Piet Bonte wist in dit verband te vertellen dat deze school al geruime tijd leeg staat en dat zoiets toch altijd maar zo’n 20.000 gulden per jaar kost. „Er mankeerde niets aan onze aanvraag,” zo zei de woordvoerder van het bestuur, de heer Thijs Schaafsma. „Nee er is door de aa 1 onredelijk en onwettelijk gehan deld. Een rotstreek,” zo vindt de heer Schaafsma. JELLUM-MANTGUM - In Jellum zijn in de voornacht van zaterdag op zondag twee inwoners van Mantgum bij een auto-ongeluk om het leven gekomen. De twe.e zaten in een wagen, die waar schijnlijk als gevolg van een te grote snelheid uit de bocht vloog tegen een betonnen damwand botste en over de kop sloeg. Beiden werden naar buiten geslingerd. De slachtoffers zijn de 18 jarige Durk Pieter de Jong en de evenoude Ernst Henk Noorman. De dorpsfeesten, die deze week in Mantgum gehouden zouden worden gaan niet door. De ene auto dateert uit 1931 waarvan vader Leviseur het stuurwiel in handen heeft, de tweede auto is van het bouw jaar 1935 en wordt bestuurd door mevrouw Leviseur. Alhoewel de oud ste twee zoons in het bezit zijn van een rijbewijs, klimmen zij niet achter het stuur. Zouden zij de auto gaan bestu ren, dan moet vader een aanmerkelijk hogere verzekeringspremie neertellen. Het gezin trekt vier weken door Neder- De gemeente beschikt reeds over abri’s in Baijum, Spannum, Kramershoek, I- tens, Rien en de Bieren. Men wil nu plaatsing van een viertal abri’s. Deze zullen worden geplaatst aan de Provin ciale weg (2), aan de Hottingawei te Wom mels en aan de Sibadawei te Oosterend. De totale kosten zijn geraamd op ruim f 17.000 gulden, maar door subsidie en gratis levering van 3 abri’s door de FRAM, blijft voor rekening van de ge meente nog ruim 9.000 gulden over. Idsegahuizum die met zijn Fries dubbel span een rondrit door het dorp maakte, voorafgegaan door de plaatselijke har monie Halleluja, kompleet met drum band en majorettes. Vele belangstellen den onthaalden de jongens feestelijk. Morgenavond is er tijdens een receptie in hotel De Zwaan gelegenheid de drie freulewinnaars persoonlijk de hand te drukken. De aanvang van de receptie, die muzikaal omlijst zal worden door Halle luja uit Makkum, vangt om acht uur aan. een ieder is, zo werd Ons meegedeeld dan van harte welkom. EXMORRA - In de nacht van vrij- dag op zaterdag hield de politie een nachtelijke kontrole op de Weer- sterweg tussen Makkum en Wons. De 20 jarige E. G. uit Exmorra bleek q iets te veel aan geestrijk vocht te hebben genuttigd en moest derhalve een blaasproef en een bloedproef afleggen. De automobilist kreeg een rijverbod opgelegd. Toen de Rijks- politie later in de nacht over de Weersterweg reed, bleek de auto van G. verdwenen te zijn. Een onderzoek wees uit dat het voertuig bij G. in Exmorra stond geparkeerd. G. werd uit zijn bed gelicht en bekende ondanks het opgelegde rijverbod, toch weer in de auto naar huis te zijn gereden. Behalve dat nu het rijbewijs werd ingevorderd, kreeg G. in dezelfde nacht voor de tweede J maal een proces verbaal. WOMMELS - Afgelopen donderdag heeft de raad van Hennaarderadeel be sloten geld uit te trekken voor het plaatsen van abri’s t.b.v. buspassagiers. Bolswards Nieuwsblad - v.l.n.r. Michael. Mr. Ivan Leviseur, Andrew, Mrs. Leviseur en Sean. De auto op de voorgrond stamt uit het jaar 1931 De gemeenteraad van Hennaarderadeel heeft donderdag j.l. besloten tot de aankoop van een loods en een opslag plaats in Oosterend, eigendom van de Gebr. Vellinga b.v. Met deze koop is een ^bedrag gemoeid van 90.000 gulden. Het bedrijf veroorzaakte binnen de kern van het dorp vaak hinderlijke overlast, en men verhuist nu dan ook naar de Sibadawei. De loods zal worden afgebroken en burgemeester en wethouders stellen voor om hier enkele woningen te bouwen. De heer Daan de Hoop (VVD) hoopte dat de stijl van de woningen aangepast zal wor den aan de bestaande .woningen. De burgemeester verzekerde de heer De Hoop dat dat zeker zal gebeuren. Ook de opslagplaats zal worden afgebroken en op de vrijgekomen plaats hopen B en W een plantsoentje te kunnen maken. De heer Ruerd Posthuma (FNP) was erg blij dat B en W nu eindelijk een stukje theorie m.b.t. de dorpsvernieuwing ver wezenlijkt hadden. Hij hoopte dat dit begin een vervolg zal krijgen en deed de suggestie om het vrijgekomen parkeer terrein aan de Sibadawei teveranderen in een vissteiger, omdat daar veel gevist wordt. Met deze aankoop heeft de gemeente dus een stukje dorpsver nieuwing gerealiseerd en daarom komt men in aanmerking vooi- een subsidie van 80%. Voor de gemeente blijft dus waar schijnlijk een post over van f 18.000,- 7 '.X«i ■<-

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Bolswards Nieuwsblad nl | 1979 | | pagina 1