Gahe ükroar tl Bolsward kan en moet meer doen voor de watersporters Havenmeester Meine de Wagt teleurgesteld Tilbury als het om Wespennest achter bejaardenwoning Plaatsing verkeerslichten heet hangijzer in raad Workum mannen mode gaat. Tilbury l «r Ds. G. Visser uit Sneek overleden Zomeravond Orgelconcert met Charles de Wolff Martinikerk te Bolsward Sneek-Bolsward-Sneek-loop in ere hersteld STREEKBLAD VOOR WEST- EN ZUIDWEST-FRIESLAND 'Verschijnt in: Bolsward:, Baarderadeel, Hennaarderadeel, Hindeloopen, Wonseradeel, Workum en Wymbritseradeel |SSV.d .Werf Priisütrikking Rely Jorritsma- priisfraech ■■■■■■MHHiHHHi 118e JAARGANG Nr. 65 VRIJDAG 17 AUGUUSTUS 1979 9 v. '-W:- Ml Verschijnt WOENSDAGS en VRIJDAGS Abonnementsprijs f 14,75 p. halfjaar (bij vooruitbetaling) Giro 887926 Advertentie-tarieven op aanvraag BOLSWARD - De Bolswarder havenmeester Meine de Wagt is van mening dat er in Bolsward veel te weinig wordt gedaan voor de toeristen die de hanzestad tijdens hun vakantie aandoen; en dan met name voor de talrijke watersporters die hun boten afmeren in en om de stad. „De Bolswarders vinden het allemaal prachtig dat er zoveel toeristen naar de stad komen, maar naar mijn idee wordt er te weinig op ingespeeld.” De Wagt vergelijkt Bolsward in dit verband met plaatsen zoals Workum, Koudum en Sneek, waar gedurende de zomermaanden een scala van festiviteiten voor de toeristen worden georganiseerd. Kritiek derhalve heeft de gemeenteambtenaar op de Bolswarder middenstand, V.V.V., de BOOG en volgens hem is er ook voor het Bolswards Nieuwsblad in deze een taak weggelegd. In een morellenboom aan de achterkant van de bejaardenwoningen aan het Estrikwerk in Makkum hadden honderden wespen een vakkundig nest gebouwd. De bewoners van het Estrikwerk waren minder ingenomen met het gonzende insektenvolkje in hun buurt. De dienst gemeentewerken Wonseradeel werd „oer it nest” geïnformeerd en die heeft op haar beurt het nest verwijderd. Uitgave A. J. OSINGA b.v. Bolsward - Marktstraat 13 Administratie- en Redaktieadres: Postbus 5, 8700 AA Bolsward Tel. 05157 - 2044, na 18 uur 2660 Redaktie na 18 uur 4661 -T-N +4wat hal Alleen bij een duizendste overnachting wordt er door de middenstand een beetje aandacht aan de watersporters besteedt. De Wagt is van mening dat dit meer moet gebeuren. w r vervolg op pagina 5 De gemeente Bolsward is volgens Meine de Wagt al aardig op de goede maar een paar ideetjes. Ik weet wel dat ze niet binnen een jaar kunnen worden uitgevoerd, maai’ toch ik üs hjoed to sizzen Yn de iensumens kin men alles krije, ütsein karakter. XMX Tilbury 'W Bolswards Nieuwsblad Over de Bolswarder brugwachter hoort De Wagt slechts positieve ge luiden. „Alle lof voor Cathrinus Eek- hof en Sjoerd Buikstra. Deze mannen zijn zeer behulpzaam. Dat hoor ik steeds weer. Ook zijn de toeristen te spreken over de netheid in en van het HAVENMEESTER MEINE DE WAGT: ..Er moet in Bolsward, vooral in de avonduren meer voor de watersporters worden georganiseerd, Bolsward is na zes uur 's avonds zo dood als een pier.” !r 7 De start is zondag 2 uur bij de Melk fabriek in Sneek. Als de wedstrijdlopers gestart zijn, komen daarna de trimmers aan de beurt. Opgave hiervoor is nog steeds mogelijk en wel bij het bestuur van de organiserende atletiekvereniging. BOLSWARD - Het 11e concert in deze serie op dinsdag 21 augustus a.s. wordt gespeeld door Charles J. de Wolff, die het volgende programma hoopt uit te voeren: Grote Fantasie over de naam B.A.C.H. van Franz Liszt; O Welt, ich muss dich lassen en Herzlich tut mich verlangen van Johannes Brahms; Toccata en Fuga in c van Max Reger; Variaties over „Mein junges Leben hat ein End” van J. P. Sweelinck; Vijf Variaties over het „Driekoningenlied” van Gerrit Wielenga; Toccata van Anthon van der Horst; Liebster Jezu, wir isind hier en Passa- caglia in c van Joh. Seb. Bach. Ook dit concert begint om 8 uur. „Waarom is er in Bolsward bijvoor beeld niet een beschreven en gete kende rondleiding door de stad met op het eindpunt een bezichtiging van het stadhuis en de Martinikerk in de avonduren. Ook zou men een rond vaart door de grachten kunnen hou den met als tussenhalte het Wapen van Wonseradeel waar men een kop koffie krijgt aangeboden en als eind doel een optreden van de Skots- ploech, Oranje, Hollandia of Omke Romke. Zelfs zou je een puzzeltocht te water kunnen organiseren door en om Bolsward met kleine volgbootjes. Een optreden van Omke Romke in de avonduren langs de aanlegplaatsen is toch een mogelijkheid. Ik noem bij voorbeeld nog een balavond voor de watersporters; gewoon door de week. Zoiets heb je al in tal van andere plaatsen, waarom niet hier.” De heer De Wagt noemt een bustocht vanuit Bolsward langs de Aldfaerserf- route als een andere mogelijkheid iets voor de watersporters te doen. Ten slotte lanceert de havenmeester het idee om onder het stadhuis een koffiebar te maken, met een auto matische doorlopende diavoorstelling over Bolsward. Minder te spreken is Meine de Wagt over de middenstand. „Behalve dan de kleine aandacht die men schenkt aan de 1000- ste overnachting doet de middenstand niets speciaals voor de watersporters. Kijk, het toerisme levert hen duizenden guldens extra omzet op; me dunkt, daar mag toch ook wat tegenover staan. Bij het V. V. V- kantoor kan men dan wel terecht voor foldertjes en informatie maar ook hier zou men meer service kunnen verlenen. Het zelfde geldt voor de BOOG en zelfs voor de krant. We moeten met z'n allen trachten meer te doen voor de mensen die onze stad komen bezoeken. Dat ié mogelijk. Ik heb al wat voorbeelden gegeven van zaken die in andere plaatsen al heel gewoon zijn. Het is toch te gek dat een Bolswarder Skots- ploech voor de watersporters in Workum optreedt terwijl er in eigen stad nog zoveel moet gebeuren. BOLSWARD - De Sneek-Bolsward- Sneek-loop is in ere hersteld. De 20 kilometer worden aanstaande zon dag weer door een groot aantal langeafstandlopers afgelegd. De or ganisatie van de loop is in handen van de Sneker atletiekvereniging Horror. Aan de wedstrijd nemen behalve de Friese topatleten ook sportmensen van buiten Friesland deel. Bij Horro kwamen aanmeldin gen binnen uit de Noord-Oostpolder en Haarlem. In tegenstelling tot vroeger komen de atleten dit jaar niet door Bolsward. Tussen Nijland en Bolsward slaan ze af richting Hartwerd, om daarna via Tirns weer naar de waterpoortstad terug te keren. beroep gaan. De voorzitter zei dat opnieuw protesteren moeilijk gaat, doch men zal de ontwikkelingen zéér nauw keurig nagaan. En waar zou men in beroep moeten gaan. Er is geen beroeps mogelijkheid. De beide wethouders staan achter de burgemeester en laten geen nieuws meer horen. Op een vraag van mevrouw De Vries of er mondeling kontakt geweest is, antwoordt de voorzitter bevestigend, doch het heeft geen sukses gehad. De heer G. J. Hoekstra spreekt ook zijn teleurstelling uit over de plannen van GS en de heer L. Tj. Folkertsma zou een verkeerstelling willen, zodra de nieuwe weg geopend is. De voorzitter zal rekening houden met de opmerkingen van de raadsleden en de nodige zorg besteden aan hun ongerust heid en men zal alsnog kennis geven van een en anders aan GS. Is dus niet zonder meer voor kennisgeving aangenomen. Over een schrijven van CRM (Monu mentenzorg) inzake reservering van gelden, achtte mevrouw De Vries meer publikatie nodig en de heer Visser stelde een paar vragen over de besteding der gelden. In verband met een schrijven van Warkum’s Erfskip bracht de heer Sj. de Vries de restauratie van de Ybemamolen ter sprake. Er zijn echter nog geen konkrete gegevens bekend, zei de voorzitter. De heer Van der Bijl onderschrijft een schrijven van Zuidwest-Friesland inzake een proces van dorpsvernieuwing. Ten slotte nog n.a.v. een schrijven van mevr. Schaap-Veltman, namens de Doltewal- bewoners inzake de verkeersproblemen aan de Doltewal. De heer Sj. de Vries zei dat het niet alleen de auto’s van de fa. Boekema zijn, doch dat er al enkele weken andere wagens staan. Als men vanuit de Balkfinne naar de Doltewal rijdt, kan men soms geen ruimte vinden Qm te passeren. Hij wil gele strepen laten plaatsen en de heer L. Tj. Folkertsma merkte op, dat men haast moet maken. Er zit in elk geval meer schot in en misschien is het einde binnenkort in zicht. De voorzitter zegt toe er steeds aandacht aan te besteden. En nu de agendapunten: Voorstel tot het verlenen van eervol ontslag aan mej. T. Duhoux, weg. „Het liggeld in Bolsward is bijzonder laag en dat wordt door de watersporters erg gewaardeerd. Me de hierdoor blijven de mensen nog een nacht extra in de stad en vaak zie je ze het volgend jaar terugkomen. Ook treedt de gemeente regelend op bij het zoeken naar een geschikte lig plaats. Meer dan de helft van de toeristen heeft iets te vragen. Voor informatie kan men steeds bij ons terecht. Op de kwitantie voor het liggeld staat interessante informatie en handige tips, zoals bijvoorbeeld over medische hulp in de stad. Ook dit treft men bijna nergens aan! toiletgebouw. Hiervoor zorgt de heer Veenstra.” WORKUM - Een agenda van slechts 6 punten, waarmee men echter na een uurtje begon, want van een twintigtal ingekomen stukken en me dedelingen kwamen er 5 stuks in bespreking. De meeste tijd nam de discussie over een schrijven van GS inzake plaatsing verkeerslichten bij de kruising van de provinciale weg Lemmer-Bolsward met de Spoardyk te Workum in beslag. De raad heeft genoeg gedaan, zei de heer H. G. Visser. De heer Van der Bijl zei dat de bezwaren blijven bestaan maar dat de verantwoording bij GS ligt. k, Bosraat6 Eotewarü kleuterleidster aan de Openbare Kleu terschool: hamerstuk; Voorstel tot vast stelling yan het programma en begroting 1979 Plaatselijk Vormings- en Ontwikke lingswerk voor volwassenen in de ge meente Workum: de heer H. G. Visser staat achter B. en W„ maar niet alle raadsleden. Mevrouw De Vries zou grote waarde hechten aan een cursus emanci patie i.p.v. een z.g. klusjes-cursus en de heer L. Tj. Folkertsma aan een Friese kursus. Dat is voordeliger dan bij de AFUK. Verder attendeerde de heer Folkertsma de raadsleden er op, dat het CDA nu de kans heeft dit te bevorderen. Hij reikt fotokopiën uit aan de raads leden. De heer Hoekstra beweert dat men als CDA het programma behoorlijk uitvoert. In zijn antwoord laat de voorzitter horen dat men geen belangstelling toont voor een Friese cursus en dat men met een klusje-cursus meer kans op subsidie heeft. Het voorstel van de heer Folkert sma tegen te stemmen, wordt onder steund door mevrouw De Vries; doch met 9-2 stemmen verworpen. Voorstel tot het nemen van een voorbereidingsbe- sluit voor een deel van het bestemmings plan „Langs de Trekvaart”: hamerstuk. Voorstel inzake grondverkoop aan garage Speerstra: aangenomen. Weliswaar niet zonder kritiek. De voorzitter zei dat de stukken nog bij de Raad van State zijn, doch dat met bouwen zal worden begon nen. Vanwege de zuivelindustrie is men bezig om bouw te voorkomen, omdat men daar liever geen industrie in de nabijheid heeft. Hij is diep teleurgesteld dat men geen verkeerslichten wil plaatsen en is het met de heer Visser eens dat de raad haar best gedaan heeft, evenals mevr. De Vries die zich bij de vorige sprekers kon aansluiten en alsnog een duidelijk protest wilde laten horen. De heer Witteveen zei, dat GS toch ook de moeilijkheden moet zien, want er kunnen ongelukken gebeuren en dan is menselijk leed veel erger dan de centen-kwestie. Hij wilde zelfs in hoger MANNEN MODE •X. Ondanks het feit dat het merendeel van de toeristen bijzonder enthousiast is over de vele bezienswaardigheden in de stad, moet De Wagt vaak dezelfde klachten aanhoren. „Men weet niet waar men in de avonduren naar toe moet. Er is gedurende die tijd niets voor de toerist in Bolsward te doen.” Daar moet volgens Meine de Wagt hoog nodig wat aan gebeuren. Zelf komt hij met een aantal suggesties. „Het zijn LJOUWERT - De priisütrikking fan it Rely Jorritsma Founs, priisfraech 1978, sil wêze op sneon 25 augustus, de middeis healwei fjouweren yn ’e Jorwer- ter tsjerke. Men sil dêr it juryrapport hearre kinne, foarlêzen fan of üt it bikroande wurk en fierders wurdt der muzikale meiwurking forliend troch in koar fan ald-studinten fan ’e Kr. P.A. De Him to Snits en in kombo, meiinoar under lieding fan de hear H. van der Meer fan Goaijingea. It oargel sil bispile wurde troch de Weidumer oargelist, de hear B. van der Sloot. Elk is fan herten wolkom, men kin jouns nei it lepenloft- spul en kin nou dizze priisütrikking dêrmei kombinearje. Tot en met 1 augustus j.l. meerden niet minder dan 1800 boten in Bols ward af. En dat betekent ten opzichte van 1978 nu al een flinke stijging. In dat jaar kwamen 1600 boten naar de „aide gysberstêd”. De gemiddelde lengte van de boten bedroeg 9 m. en volgens de havenmeester bevonden zich per boot gemiddeld 3 a 4 mensen aan boord. De plaatsen waar men het meest de boot afmeerde waren langs de Stoombootkade, de Turfkade, Gasthuissingel en het Kruiswater. De dinsdag en de woensdag golden als de drukste dagen. Voor de watersporters zijn er langs het water voorzieningen ge troffen zoals een toiletgebouw, wa terkranen en containers. Een uit breiding van die akkomodatie is nabij de Blauwpoortsbrug wenselijk aldus de heer De Wagt. „Er is veel vraag naar douche-gelegenheid. Die is er niet, dus verwijs ik de mensen maar naar het zwembad. Daar zijn douches aanwezig. BOLSWARD - Ds. G. Visser uit Sneek, emeritus predikant van de Unie van Baptisten Gemeenten, is afgelopen maandag na een ziekte van enkele maanden op ruim achten zeventig jarige leeftijd in het Dia conessenhuis te Leeuwarden over leden. Hij zal vandaag op de algeme ne begraafplaats te Sneek worden begraven, nadat om half twee in de baptisten kerk te Sneek een rouw dienst zal zijn gehouden, waarin zal voorgaan ds. Oldenburger, predikant van de Baptisten Gemeente te Sneek. Gerard Visser werd op 9 september 1902 uit een predikantsgezin te Vriescheloo in de burgerlijke gemeente Bellingwolde in de provincie Groningen gebo’ren. (Zijn vader, ds. H. Visser diende van 1910 tot zijn emeritaat in 1938 nog vele jaren-de Baptisten Gemeente van Sneek en is op 31 maart 1955 te Sneek overleden). Hij bezocht eerst de vakteken- en avond- handelsschool te Sneek en was ongeveer zeven jaar te Sneek achtereenvolgens werkzaam bij een goudsmid en horloge maker, in een manufacturenzaak, op een deurwaarderskantoor en tenslotte ook nog als jongste en aankomende bediende bij de Bank van de Gelderse Crediet- vereniging, waai- hij wegens de destijds snel opkomende malaise met ingang van I juli 1922 met andere bedienden werd ontslagen. Naderhand ontving hij zijn theologische opleiding aan de Bijbel- school van de Belgische Evangelische Zending (Norton Mission) te Brussel, waar hij op 29 september 1925 afstu deerde. Tijdens het laatste jaar van zijn opleiding aan de Bijbelschool te Brussel was de heer Visser werkzaam als aan komend evangelist te Hoboken bij Ant werpen in België. Nadat de heer Visser te Brussel was afgestudeerd, werd hij op II oktober van datzelfde jaar (1925) door zijn ambtsvoorganger, nu wijlen ds. J. van der Schors, toen nog predikant te Haarlem, bevestigd als predikant van de Baptisten Gemeente van Emmer Erf- scheidenveen in de burgerlijke gemeente Emmen in de provincie Drente. Daarna diende ds. Visser verder nog de Baptis ten Gemeenten van Hoorn en Workum s J

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Bolswards Nieuwsblad nl | 1979 | | pagina 1