Burgemeester Mulder slaat paal voor nieuw autoschade- GaheSkroar herstelbedrijf in Bolsward Met de trekker naar het stadhuis 1TRHPKE Zeshonderd reünisten in Schettens en Longerhouw Eerdmans assurantiën nieuwbouw onderhoud renovatie izom dtr Werf ft IP II “Mijl r I" r' I r Rabobank O I 'Willig lil lil III BÉ MONTAGE-KOZIJNEN Voetbalseizoen staat voor de deur In Workum: Hond bijt jongetje (4) in het hoofd STREEKBLAD VOOR WEST- EN ZUIDWEST-FRIESLAND Verschijnt in: Bolsward, Baarderadeel, Hennaarderadeel, Hindetoopen, Wonseradeel, Workum en Wymbritseradeel rookontwikkeling in jongerenflat Verzekeringen, hypotheken, financieringen, bemiddeling onroerend goed. e |l| tl. Bgu '«■F* i KINDEREN VERZEKEREN: SCHOOLVOORBEELD VAN GOED VERZEKERENI Kerkstr.29 Makkum Centrale verwarming bouwbedrijf Bleeker bv Bolsward 1 Van der Weerd b.v. - 15 ORAfl +4wat hat w i M 9 118e JAARGANG Nr. 66 WOENSDAG 22 AUGUSTUS 1979 in Vuren en Meranti voor een scholieren-ongevallenverzekering stapt u gewoon even bij de RABOBANK binnen. Uitgave A. J. OSINGA b.v. Bolsward - Marktstraat 13 Administratie- en Redaktieadres: Postbus 5, 8700 AA Bolsward Tel. 05157 - 2044, na 18 uur 2660 Redaktie na 18 uur 4661 Verschijnt WOENSDAGS en VRIJDAGS Abonnementsprijs f 14,75 p. halfjaar (bij vooruitbetaling) Giro 887926 Advertentie-tarieven op aanvraag ’s Middags verzamelden de reünisten zich in een grote tent die in de schaduw van de kerk in Schettens was neergezet. üs hjoed to sizzen Troch fol to halden birikte ek de slak de arke. in woning, industrie en agrarisch bedrijf Broerestraat 13 tel. 05157-3946 Bolswarils Nieuwsblad geld en goede raad BOUWSTOFFEN BOLSWARD - TEL. 2316 I SCHETTENS - Zo’n zeshonderd mensen ontmoetten elkaar afgelopen donderdag in hun oude woonplaatsen Schettens en Longerhouw tijdens een reunie, die was georganiseerd door Dorpsbelang van de beide dorpen. De aktieve vereniging vierde hiermee haar 55 jarig bestaan. Niet alleen uit de direkte omgeving van Longerhouw en Schettens, maar zelfs uit het buitenland waren de oud-inwoners naar Schettens gekomen om aan deze reunie, de eerste die ooit gehouden is, deel te nemen. „Een succes dat zeker voor herhaling vatbaar is,” zo zei ons één van de bestuurleden van Dorpsbelang de heer Lyckle Spijksma. BOLSWARD - Het nieuwe voetbal seizoen staat weer voor de deur. De trainingen zijn inmiddels begonnen en een groot gedeelte van het oefen programma is door de verenigingen afgewerkt. Nieuwe aanwinsten zijn uitgeprobeerd en de trainers moeten hun keuze maken uit het spelers- materiaal dat zij tot hun beschik king hebben gekregen. Evenals voorgaande jaren zocht het Bolswards Nieuwsblad enkele ver tegenwoordigers van clubs uit de buurt op om met hen te praten over de elftallen en over de prognoses voor het komend seizoen. De inter- vieuws leest u op de speciale voet- balpagina. Nu reeds worden voorzieningen inge bouwd voor de plaatsing van een tweede cabine. Speciaal voor de reunie waren alleen al uit Canada en de Verenigde Staten twintig oud-Schettensers en oud- Longerhouwsters naar Schettens ge komen. Onder hen bevond zich de heer Klaas Reinsma die in 1960 samen met zijn vrouw naar Canada emigreerde en nu eerst na zoveel jaren zijn oud-plaatsgenoten weer de hand kon drukken. „Het is ge weldig,” was de reaktie van Reinsma. In Groningen werd de kleine Stigter geopereerd aan de schedel. Zowel de familie Stigter als de familie Kon waren op vakantie in Workum. Hun boten lagen aangemeerd aan de Trekvaart nabij garage Siemonsma. De Ierse setter lag aan de lijn naast de boot. Leonard had de hond zaterdag diverse keren geaaid. Toen de familie Stigter ’s middags uit de stad terugkeerde beet de hond plotseling op het jongetje in. De hond werd afgemaakt door een veearts middels een injektie. De toestand van de kleuter wordt thans be vredigend genoemd. Direkteur van het nieuwe Bolswarder bedrijf wordt de heer Romke Lauwe Hoogstra, die tot voor kort medefirmant was van Hoogstra’s Carosseriebedrijf in Dokkum. De dertigjarige direkteur is woonachtig in Damwoude, maar zal binnen kort naar de Hanzestad verhuizen. In het bedrijf is ruimte voor vijf werknemers. Mevrouw Antje Hoogstra-Braaksma, de echtgenote van de jonge direkteur, zal, zo vertelde zij ons, zich bezig houden met de administratie. Technisch installatiebedrijf Makkum, Bolsward, Franeker, Harlingen Tel. 05178 6041 WORKUM-De 4-jarige Leonard Kees Stigter uit Anna Palowna is afgelopen zaterdag ernstig in zijn hoofd gebeten door een viereneen half jaar oude Ierse setter van de heer Wietse Koh uit Gerkesloot. Na behandeld te zijn door dokter Mudde uit Workum werd het jongetje over gebracht naar het St. Antoniuszie- kenhuis in Sneek. Daar achtte men het noodzakelijk dat de kleuter naar Groningen, naar de akademisch zie kenhuis werd getransporteerd. wasserij Florence op het industrieterrein De Klokslag werd de eerste palen voor het nieuwe Achter de maandag door burgemeester Mulder één van bedrijf van de firma Hoogstra geslagen. Voordat men zich naar de feesttent begaf, verzamelden zich de inwoners van Schettens en Longerhouw in de straten van Schettens. In een wagen op het feestterrein kon men terecht voor de fototentoonstelling van de geschiedenis van beide dorpen. Voorts was er een boekje voor de reünisten gedrukt met alle infor matie over vroeger en over Schettens en Longerhouw van nu. BOLSWARD - „U lijkt zo meer op een slager dan op een heier,” zo was de reaktie van heibaas Willem Damstra uit Kootstertille bij het zien van burgemeester Johan Mulder. Bolswards eerste burger, die maandagmiddag één van de eerste palen voor het nieuw te bouwen autoschade-herstelbedrijf Hoogstra de grond in heide, was voor dit doel uitgedost in een smetteloze bedrijfsjas. De paal die door de burgemeester werd geslagen was eén van de 89 palen waarop het nieuwe bedrijf zal rusten. De palen zijn elk negen meter lang. BOLSWARD - Zondagnacht ontstond er in een trappenhuis van de Bolswarder jongerenflat Zuid brand in een doos papier, die een enorme rookontwikke ling teweeg bracht. Onmiddellijk werd door omwonenden de politie ingescha keld. De brandweer heeft de zaak ge blust. Persoonlijke ongelukken deden zich niet voor'. De schade bedraagt naar schatting enkele honderden guldens. De politie kan niet zeggen of hier sprake was van brandstichting. de staalkonstruktie. De dak- en wand platen komen kan Kombouw uit Hooge- veen en gas-water en elektra zullen wor den aangelegd door Pranger en Rosier uit Dokkum. Hier werden de oud-inwoners verwel komd door de voorzitter van dorpsbelang de heer Harm Boersma. Na een gezellig theeuurtje was er gelegenheid voor een „kuijer” door de beide dorpen en werd men in de gelegenheid gesteld de scho len, de kerken en het dorpshuis te bezichtigen, ’s Avonds was er een pro gramma in elkaar gezet, met onder andere enkele toneelstukjes, een optre den van de plaatselijke zangvereniging De Lofstem en werd er een dia-serie over oud- en nieuw Schettens en Longerhouw getoond. personenauto's ook vrachtwagens kun nen worden hersteld. Tevens worden in versterkte stroken in de bedrijfsvloer zogenaamde „korrektieframes” inge stort, waarop door middel van hieraan vast te koppelen fabrieksmallen auto’s weer kunnen worden recht getrokken. T~» 1 kan worden uitgebreid met ongeveer warder bedrijf bedraagt ruim een miljoen 200 m2 en achter het gebouw met gulden. ongeveer 350 m2, zodat het totaal aan vloeroppervlak na uitbreiding 1350 m2 kan bedragen. Het bedrijf, waar van de bebouwde oppervlakte 624 vierkant meter bedraagt, zal worden b.v. (Bolsward), Radeko uit Holwerd levert uitgerust met een autospuitcabine. begint te worden. Niet alleen de trekker bij het Bolswarder stadhuis, ook twee van en uit Nagele) waren speciaal voor het huwelijk met hun voertuigen de hanzestad gekomen. Floridus Campuslaan 2 8701 AM .Bolsward tel. 05157-2294/3464 b.g.g. 2593/3776/4055 BOLSWARD - Vrijdagmiddag stapte de 28-jarige Djurre Zij sling uit Tjerkwerd en de 23-jarige Annemarie Haster dit Bolsward in het huwelijksbootje; of liever gezegd in de huwelijkstrekker. De bruidegom is namelijk secretaris van de drie jaar oude Nederlandse Trekker-trek- organisatie. Een vereniging die zich bezig houdt met het organiseren van trekker-trekwedstrijden, een sport die vanuit Amerika is overgewaaid naar Nederland en die zo langzamerhand in ons land bijzonder populair begint te worden. Niet alleen de trekker van Zijsling stond vrijdagmiddag zijn teamgenoten (uit de Knipe naar Enthousiast, vrolijk en soms ont roerend was de hernieuwde kennis making tussen de Friezen „om ü- tens”. Ook de huidige inwoners van de beide dorpen, die hun huizen en straten feestelijk hadden versierd genoten intens mee. Achter de entree vindt men op de begane grond en administratie en direktiever- trekken, het magazijn en de kleedruimte. Op de vedieping is een royale kantine gesitueerd, voorts een ruimte voor de c.v. en compressor voor pneumatische appa ratuur. In de bedrijfshal kunnen 12 auto’s tegelijkertijd een behandeling onder gaan. Tevens vindt men hier een auto wasplaats, een hefbrug en de autospuit cabine. In verband met de brandveilig heid is een verfopslagruimte op veilige afstand achter het gebouw gelegen. De bouw, die op naam zal komen van De bedrijfsvloer is geschikt voor het Bolswarder bouwbedrijf Jorritsma (vracht)-auto’s tot 10 ton, zodat naast b.v. zal ongeveer vier maanden in personenauto’s ook vrachtwagens kun- beslag nemen. De heer Hoogstra nen worden hersteld. Tevens worden in hoopt derhalve dat men 1 januari de deuren voor het publiek kan openen. In de bouwkundige opzet is er reke ning mee gehouden dat het nu ge projecteerde vloeroppervlak van circa 800 vierkante meter naast het gebouw De totale investering in het nieuwe Bols- gulden. Architekt is J. Grunstra b.v. (Bolsward); konstrukteur is b.v. ingenieursburo Boorsma uit Drachten. Voor de binnen- afboow en de fundering zorgt Jorritsma 4 F

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Bolswards Nieuwsblad nl | 1979 | | pagina 1