Janse verzoekt wethouder La Roi woorden terug te nemen Gabe Shroar I Bols warder meisje met Marco Bakker in „Muziek uit duizenden” „Aantijgingen aan mijn adres zijn vals en intens gemeen” I DENK OM ZWEMVIERDAAGSE Allingawier: Lang van naam en groot van daden mannen mode gaat. Tilbury als het om Tilbury Nu reeds veel belangstelling voor Woord en Beeld centrum in Nijland B en W Wymbritseradeel willen grond aankopen ten behoeve van multifunktioneel Zomeravond Orgelconcerten Martinikerk Bolsward STREEKBLAD VOOR WEST- EN ZUIDWEST-FRIESLAND Verschijnt in: Bolsward, Baarderadeel, Hennaarderadeel, Hindeloopen, Wonseradeel, Workum en Wymbritseradeel SSv.d.Werf Magere vangst voor Vannu-vissertjes IS JS 118e JAARGANG Nr. 67 .979 VRIJDAG 24 AUGUSTUS 1979 INTENS GEMEEN de NU NIET REAGEREN Voor het liedje „To Boalsert yn 'e merke” werd Marco Bakker bijgestaan door Elbrich Bosma uit Bolsward. Er zijn MANNEN Uitgave A. J. OSINGA b.v, Bolsward - Marktstraat 13 Administratie- en Redaktieadres: Postbus 5, 8700 AA Bolsward Tel. 05157 - 2044, na 18 uur 2660 Redaktie na 18 uur 4661 Verschijnt WOENSDAGS en VRIJDAGS Abonnementsprijs f 14,75 p. halfjaar (bij vooruitbetaling) Giro 887926 Advertentie-tarieven op aanvraag ilbury Bolswards Nieuwsblad Hfrstiaatf Bolswaro BOLSWARD - De vangst tijdens de Vannu-viswedstrijd in de stads gracht was afgelopen woensdagmid dag karig. Tussen twee en vier uur werden slechts 6 vissen gevangen door de 31 hengelaars. De brief aan de raad gaat vergezeld van de bezwaarschrift procedure plan Alten burg. Uit het bijgevoegde schema blijkt dat van vertraging van het bestem mingsplan door bezwaarschriften geen sprake is. Volgens de heer Janse moet een bestemmingsplan ten alle tijde, bezwaarschriften of geen bezwaarschrif ten, door G.S. worden goedgekeurd. In de bijlage schrijft Janse voorts dat van de ongeveer 70 beslissingen van G.S. in Lr zijn meer grote dingen in Allingawier. Steeds weet men er met een zekere zwier, waar men in Wonseradeel blijk baar slechts het geheim van kent, eve nementen feestelijk, fleurig en kleurig te omlijsten weet men gasten van formaat en allure aan te trekken en van gebeur lijkheden een evenement te maken. Zo was het zaterdagmorgen weer bijzonder sfeervol. Gewone gasten, die toevalliger wijs tussen de officiële verzeild raakten, keken zich de ogen uit. Het begon al met een gezellig samenzijn in de antiekboer- derij De Izeren Kou, de traditionele happeningsplaats. Natuurlijk met koek en koffie met kandij. En, vooral niet minder smaakvol afgelsoten met een natje en een droogje. Maar dat „droogje” was dan wel een verzorgde openlucht koffietafel van de warme bakker, die al zijn heerlijkheden had uitgestald. Woord en beeld BOLSWARD - Het twaalfde concert in deze serie is dinsdag 28 augustus a.s. De organist van deze avond is Feike Asma, die het volgende programma tot klinken zal brengen. Joh. Seb. Bach: Prealudium und Fuge in c-moll; Frantisel Tuma: Suite in A (Minuet-Siciliano-Gavotte); Felix Men delssohn Bartoldy: Sonate no. 5 in D- dur; Robert Schumann: Fuge no. 6 (über den namen B.A.C.H.); Charles Marie Widor: Allegro Vivace; Jan Zwart: Fan tasie over Psalm 24 en Elegisch Voorspel Ps. 51 om het concert met een Finale van eigen hand te besluiten. Zoals gewoonlijk begint het concert om 8 uur. Dinsdag 4 september a.s. zal Feike Asma ook het concert verzorgen; hij hoopt dan een selectie uit binnengekomen verzoe- voor de Bolswarder jeugd. 1979 inzake bestemmingsplannen behandeling 1/3 van het aantal plannen langer duurde dan zes maanden. Tien procent werd binnen 3 tot 4 maanden af gehandeld; de rest (3/5) werd afgehan deld in een tijdsbestek van 5 tot 6 maanden. „Van vertraging van plan Altenburg is derhalve geen sprake,” zo besluit de heer Janse. „Hiermee wil ik dus aantonen hoever de wethouder mis is met zijn beschuldigingen. Vanwege reeds genoemde onschendbaarheid kan ik mijn recht niet halen bij de rechter. Evenmin kan ik mij in een raadsvergadering verweren. Mijn enigste verweer is dat ik duidelijk kan maken dat' La Roi ongelijk heeft en zijn positie misbruikt om bur gers in diskrediet te brengen en dat dit publiekelijk bekend wordt.” NIJLAND - Voor de realisering van een multifunktioneel centrum in Nijland j moet door de gemeente Wymbritsera deel nog bijna 32.000 m2 grond worden aangekocht. Met de eigenaar van de bewuste grond, de heer K. Kramer, aan de Sylsterbuorren 9 te Nijland, is reeds overeenstemming bereikt over de koop som. Deze bedraagt bijna 324.000 gul den. De vroedschap van Wymbritsera deel zal zich dinsdagavond aanstaande over het voorstel van het college van B en W inzake het multifunktioneel centrum uitspreken. us hjoed to sizzen Stek gjin fjür oan, datst net dwêste kinst. Marco Bakker zingt, dit in tegenstelling tot voorgaande jaren waarin hij opera- en operette melodiën vertolkte, in deze nieuwe serie programma’s de wat meer populaire liedjes. Omdat deze maal in Friesland werd gefilmd waren dit de oude Friese liedjes. „To Boalsert yn 'e merke seach ik in fanke gean" zong Marco Bakker gister tijdens de wekelijkse markt. En hoe kan het ook anders, dit „famke” was een Bols warder meisje. Voor deze „rol” was de charmante 17-jarige Elbrich Bosma ge vraagd. Door bemiddeling van een buur vrouw van Elbrich was de keuze op haar gevallen. Elbrich Bosma zit in Leeuwar den op school. „Deze aantijgingen zijn met opzet gedaan en intens gemeen, omdat de wethouder zich bedient van leugens en valse voorstellingen van zaken, wetende dat hij voor deze uitlatin gen onschendbaar is,” zo zei ons de heer Janse. „Vanwege zijn on schendbaarheid van hetgeen door hem in een raadsvergadering wordt gezegd en vanwege het feit dat een burger zich in een raadsvergadering niet kan verweren is het voor een wethouder eenvoudig om door mid del van een valse voorstelling van zaken en onwaarheden een burger in een kwaad daglicht te stellen,” zo staat er in de brief van Janse aan de gemeenteraad. Voorts schrijft de heer Janse: „Nu het echter zo ver is gekomen, dat het kollege van B en W haar falen meent te moeten kamou- fleren door op personen te spelen en De grootste vis werd gevangen door Gerrit Jansen die daarmee de eerste prijs in de wacht sleepte. De tweede prijs ging naar Chris van der Plaats die de kleinste vis aan de haak sloeg. De gedeelde derde prijs kwam in handen van Peter Aukema en Han Mulder. Hun vissen hadden een lengte van 13 centimeter. Edwin Veld man kreeg de prijs voor de gekste vangst. Hij haalde een hoeveelheid bladeren boven water. I Wethouder La Roi die wij om kommentaar vroegen, vond het „verstandiger om pas op de brief in te gaan als deze in de raad aan de orde komt. Hij is gericht aan de leden van de raad en komt dus op de agenda. Pas dan wil ik op het schrijven van de heer Janse reageren.” Aanstaande dinsdag zal de brief van de heer Sake Janse in de raadsvergadering worden behandeld. BOLSWARD - Het TROS-televisieteam, onder aanvoering van regiseuse Kitty Knappert kwam gistermorgen naar Bolsward om hier een aantal opnames te maken voor het muziekprogramma „Muziek uit duizenden’. Het programma dat in voorgaande jaren werd opgenomen in het buitenland, maar waarvoor men nu lokaties in het eigen land heeft gezocht, draait om de populaire zanger Marco Bakker. Woensdag had men Harlingen, Piaam, Sneek en Hindeloopen als achtergrond. Gister was zoals gezegd de binnenstad van Bolsward aan de beurt. •Hwat hat komt erg filmisch over, temeer wanneer soms de drie beelden samen één geheel vormen. De samenstellers, het echtpaar Laura en Hans Samson hebben er niet alleen stad en land, maar ook woestijnen zeeën en bergen, voor afgereisd. Ze hebben unieke opnamen gemaakt van mensen en beesten, van landschappen en zeegezichten, van die gedeelten van de wereld die aan de oergeschiedenis doen denken. Als je je realiseert, zoals onlangs iemand bij het zien van een berglandschap zei: En dan te bedenken dat hier geen mensenhand aan is te pas gekomen, dan raakt men toch wel onder de indruk van de schepping. Het zijn wel de eeuwen die de tijd omspannen dat met muurschilderingen in de kerken het Woord moest worden ondersteund, tot de dag van heden waarop de moderne communicatie, een projectie als de nu gepresenteerde, kan worden getoond en is er veel denkwerk voor nodig geweest om het tot stand te brengen, maar het resultaat mag dan ook letterlijk gezien worden. Door de Com missaris der Koningin in Friesland mr. Hedzer Rypstra in werking gesteld, heb ben de talrijke gasten er echt van genoten. De Woord en Beeld kerk wordt een welkome rustpauze op reisjes van ver enigingen en gezelschappen, van jonge ren en ouderen. Het idee is van de „schepper” van Allingawier, de heer Yde Schakel, die het bekroond zag met de eerste Friese burgerschapsoorkonde, hem en zijn familie overhandigd door de direkteur van de Friese VVV, tevens voor zitter van de Aldfaers Erfroute, die het kerkje gaat beheren, de heer G. Kooy- man. deze door kreten en leugens in een openbare raadsvergadering ver dacht te maken, wordt het tijd dat voor eens en voor altijd duidelijk wordt gemaakt, dat enkele bezwaren de bestemmingsplanprocedure tot en met de goedkeuring van Gedepu teerde Staten niet vertragen.” ONSCHENDBAAR Het gebeuren was ditmaal tweeledig of misschien moet men zeggen drie maal was ook nu scheepsrecht. Het gerestaureerde kerkje werd in gebruik genomen, de permanente diaprojectie gepresenteerd en een luidklokje, ge schonken door de fam. D. Deinum, werd ingeluid. De kerk zelf is omgedoopt tot „Woord en Beeld kerk.” Diaprojectie Een grootbeeld diascherm, een drieluik ediend door 6 projektors, die op elkaar etgestemd een door geluid begeleid in e kaar overvloeiend beeld geven, zagen we voor het eerst in Duitsland, n.l. in het zdvermijnmuseum in Leitenthal. Het Eergisteren organiseerde Vannu een Hoewel de vangst enigszins tegenviel, viswedstrijd was het visgenot groot. Tijdens de opnames gooide de regen diverse malen roet in het eten. Kitty Knappert: „Kijk dat is het verschil met het buitenland. Toen we daar bezig waren scheen altijd het zonnetje. We zijn I nu al vier dagen aan het opnemen en I telkens moet je, vanwege de regen, het hotel weer invluchten.” B De Bolswarder shots zullen omstreeks begin volgend jaar op de televisie worden B uitgezonden. Niet alleen de markt vormde de achter grond voor de opnames in de hanzestad; ook het laatste optreden (voor dit sei zoen) van de Boalserter Skotsploech werd vastgelegd, en werden er nabij het stadhuis en op de Wipstraat korte opnamen gemaakt. BOLSWARD - De felle uitlatingen aan het adres van de heer Sake Janse, gedaan door wethouder Wim la Roi tijdens de laatste openbare i aadsvergadering zullen naar alle waarschijnlijkheid nog een staartje krijgen. De CDA-wethouder wees in die bewuste vergadering de bezwaarschriftschrijver Janse aan als de man die er voor had gezorgd dat de bouw in het nieuwe plan Altenburg stagneerde. Hierdoor bleef Bolsward volgens de wethouder kampen met het nijpende woninggebrek en kon de gemeente bovendien de Vietnamese bootvluchtelingen geen onderdak bieden. In een brief aan de gemeenteraad komt de heer Sake Janse nu op deze, zoals hij dat uitdrukt „valse aantijgingen van wethouder La Roi terug. De heer Janse wenst dat de wethouder zijn woorden terugneemt en voorts verzoekt hij de raadsleden in zijn schrijven zich te distancieren van de uitlatingen van La Roi. ALLINGAWIER - Vroeger zongen we het bekende kinderversje: Piet Hein, zijn naam is klein, zijn daden binne groot. Welnu, bepaald klein is de naam van het zelf wel kleine Allingawier niet. In Wonseradeel met zijn vele tweelettergrepige plaatsnamen als Makkum, Lollum, Arum, Pingjum enz. is het beslist een uitschieter: Al-lin-ga-wier. Maar niet alleen groot van naam, ook nog in andere zin(want Allingawier heeft door zijn Izeren Kou naam gemaakt, een grote naam!!) ook de daden van Allingawier zijn groot, om niet te zeggen groots. Behalve de Izeren Kou, een bescheiden openlucht museum van oude boerenwagens en huifkarren, een tsjasker in symbolisch bedrijf, een gerestaureerde Hervormde kerk, een parkeerplaats om van te iikkebaarden en nu een dagelijkse presentatie in de Woord en Beeldkerk, de voormalige gereformeerde kerk in het dorp eens door dichter Obe Postma wat smalend: „in skuorke yn ’e greide” genoemd. Sfeer

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Bolswards Nieuwsblad nl | 1979 | | pagina 1