nieuwbouw Eerdmans assurantiën Raad Wonseradeel doet beroep op tweede kamer vaststellen tracé Zwarte Haan - Holwerd vcucderWerf Poolse dansgroep morgenvroeg in Bolsward Blauwhuis vierde op grandioze wijze feest Rabobank O Makelaardij Bolsward Merkekommisje organiseerde voor 106-maal Blauhüster-merke BONDSSPAARBANK BOLSWARD GROEISPAARBEWIJZEN AAN TOONDER lllllllllllll. Dakbedekkingen Serie inbraken in Bolswarder binnenstad Schijnwerper op Witmarsum HANDVORM BAKSTEENSTRIPS In geel en rood Eeuwke de Groot 30 jaar bij Tichelaar Makkum I g g g g Van der Weerd b.v. Verzekeringen, hypotheken, financieringen, bemiddeling onroerend goed. Man wil uitlaat verwijderen f 1562,85 KINDEREN VERZEKEREN: SCHOOLVOORDEELD VAN GOED VERZEKERENI ^iil VOOR AAN- EN VERKOOP VAN ONROEREND GOED Financiën HYPOTHEKEN VERZEKERING bouwbedrijf Bleeker bv Bolsward g I C3 g g g g Auto uitgebrand in Workum STREEKBLAD VOOR WEST- EN ZUIDWEST-FRIESLAND 118e JAARGANG Nr. 68 WOENSDAG 29 AUGUSTUS 1979 79 het bestuur. EEUWKE DE GROOT Uitgave A. J. OSINGA b.v. Bolsward - Marktstraat 13 Administratie- en Redaktieadres: Postbus 5, 8700 AA Bolsward Tel. 05157 - 2044, na 18 uur 2660 Redaktie na 18 uur 4661 Verschijnt WOENSDAGS en VRIJDAGS Abonnementsprijs f 14,75 p. halfjaar (bij vooruitbetaling) Giro 887926 Advertentie-tarieven op aanvraag voor woningen en industrie hallen BOUWSTOFFEN BOLSWARD - TEL. 2316 Broerestraat 13 tel. 05157-3846 geld en goede raad BOLSWARD - Op tal van plaatsen is er de afgelopen dagen in de binnen stad van Bolsward ingebroken. Het opvallende hierbij is dat er in geen van de gevallen iets is ontvreemd. De politie vermoedt derhalve, dat het de inbrekers deze maal louter om geld is te doen. Van de daders ontbreekt nog ieder spoor. S co "St g g «5 g g Morgenvroeg treedt in Bolsward de Poolse zang- en dansgroep „Kielce” op. De organisatie hiervan is in handen van het B.O.O.G. en het B.O.V. BOLSWARD - Morgenvroeg zal in Bols ward tijdens de wekelijkse markt de Poolse dans- en zanggroep „Kielce” op het plankier naast het stadhuis een optreden verzorgen. De vermaarde groep, die uit zo’n veertig mensen be staat, komt naar Nederland in het kader van een kulturele uitwisseling met de ge meente Raalte, ter gelegenheid van de oogstfeesten aldaar. Behalve in Bols ward treden de Poolse zangers en dan sers ook op in Franeker (georganiseerd door modehuis Lemstra) en in Harlingen (ter gelegenheid van de Visserijdagen). De groep „Kielce” komt naar Bolsward Na 5 jaar ontvangt u Technisch installatiebedrijf Makkum, Bolsward, Franeker, Harlingen Tel. 05178-6041 In de loods van loonbedrijf Jonkman trachtte de heer J. Heeres uit Hinde- loopen met behulp van een lasapparaat de uitlaat van de auto te verwijderen. Tijdens deze werkzaamheden vloog de auto plotseling in brand. De heer Heeres kon door de wagen naar buiten te rijden brand in de loods voorkomen. De Wor- kumer brandweer bluste het vuur. De auto brandde evenwel geheel uit. WORKUM-In Workum is vrijdag middag omstreeks kwart voor vijf aan het Papeleantsje een personen auto, toebehorend aan de heer S. Dijkstra uit Dracthen, volledig uitge brand. De festiviteiten die dit jaar op het pro gramma stonden waren een rondgang door het dorp met het jubilerende muziekkorps „Eendracht maakt Macht” uit Oudega (W), een estafetteloop voor voor een scholieren-ongevallenverzekering stapt u gewoon even bij de RABOBANK binnen. WITMARS UM - Aanstaande za terdag staat het hoofddorp van de gemeente Wonseradeel, Witmar sum een hele dag bol van de aktiviteiten. Zowel voor jong als voor oud zijn er festiviteiten op touw gezet. Een reden voor het Bolswards Nieuwsblad nu eens de schijnwer pers te richten op Witmarsum. Het vriendelijke dorp met het eigen gezicht. In deze editie ziet en leest U meer over de aktiviteiten die aan staande zaterdag in het dorp wor den ontplooid; over enkele inwoners uit het dorp en vindt U een pagina vol advertentieaanbiedingen. '^ngemastr., 19 Bolsward. tel. 05157-4955? k^-g.g. ’s avOnds S. Heeres 05150-14139 MAKKUM - Tijdens een gezellig samen zijn in de bedrijfskantine van Tichelaars Koninklijke Makkumer Aardewerk- en Tegelfabriek vond vrijdagmiddag 24 au gustus een huldiging plaats van de werk nemer Eeuwke de Groot, ter gelegenheid van zijn 30-jarig dienstjubileum. De Groot is, evenals zijn vader destijds, steeds als plateelschilder werkzaam ge weest. In een vlotte toespraak memoreerde de direkteur, P. J. Tichelaar, de verdienste van de jubilaris en roemde met name zijn trouw aan het bedrijf. De voorzitter van de Personeels Vereniging, A. de Boer en S. Jaspers als vertegenwoordiger van de vakorganisaties voerden vervolgens kort ’t woord. De bijeenkomst werd door ongeveer 50 familieleden en collega’s van de jubi laris bijgewoond. „Zo’n honderd jaar geleden gingen de bestuursfuncties over van vader op zoon. Dat is nu niet meer zo,” vertelde ons een lid van de kom missie, de heer Teake Kuipers. „Er komt heel wat voor kijken om alles een beetje goed op poten te zetten. Je vergadert eigenlijk het hele jaar door. Al direkt na het feest begin je weer met de voorbereidingen voor het volgend jaar.” De eerste melding kwam in de nacht van donderdag op vrijdag. Toen was men het (tijdelijke) postkantoor op de Broere straat bihnendrongen. De volgende nacht werd de deur van de firma R. P. de Boer aan de Dijkstraat geforceerd. Bo vendien brak men daar een brandvrije kast open. De brandkast was echter leeg. In dezelfde nacht bracht men een „be zoek” bij dokter Staverman aan de Marktstraat. In de nacht van zondag op maandag werd ingebroken bij het kan toor van het waterschap „Marnelan”. De verbouw en uitbreiding van de muziek school in Bolsward, kostenraming f 398.005,00 betekent voor de gemeente Wonseradeel een extra jaarlijkse last van f 16.834,50. Ook nu bleek deze school weer een heet hangijzer te zijn. De heer Hilarides wilde daarom maar een brief sturen, dat het op deze wijze niet kan doorgaan. CDA-er A. van Dijk infor meerde welk onderdeel ten aanzien van bijvoorbeeld de lesgelden deze investe ring zou opleveren. Het antwoord hierop kon niet worden gegeven, was ook niet aan de orde volgens de voorzitter. Met de stemmen van G. J. Draayer, F. Horjus, P. Dijkstra (allen CDA) en L. Hilarides (VVD) tegen, ging de rest van de raad wel akkoord met deze extra jaar lijkse last. Floridus Campuslaan 2 8701 AM .Bolsward tel. 05157-2294/3464 b.g.g. 2593/3776/4055 Aylvaweg/Arumerweg leverde meer moeilijkheden op. Dit vraagt een totale investering van f 930.000,-. L. Hilarides vond het maar een vreemde zaak dat deze post als nummer 14 op het inves teringsprogramma (in de begrotingsbe handeling kregen de nummers 1 t/m 8 prioriteit) naar voren was geschoven. Hij voelde er weinig voor om Witmarsum „midden yn ’e winter op ’e kop to setten.” Een ingediend amendement de gelden wel beschikbaar te stellen, maar de uitvoering niet voor 1 maart 1980, Zie vervolg op pagina 15 met Jelle Dijkstra en Ko Bonnema. Voor de jeugd was er donderdagavond een country-avond waaraan de formatie „New Deal” haar medewerking verleen de. Vrijdags reden alle kinderen van de lagere school op versierde fietsen door Blauwhuis. Op het Dykslan kwam de jeugd daarna tegen elkaar uit bij het ringfietsen. ’s Middags trad Pommetje Horlepiep (Bram Biesterveld) in de grote feesttent op. Zaterdag tegen de avond was er steltlopen; volksspelen en kon men zowel in de feesttent (de groep Sundance) als in De Freonskip (waar het Apollo-trio optrad) terecht om het feest op de dansvloer af te sluiten. Blauwhuis kan terugzien op een bijzonder geslaagde De heer P. H. van der Hoek (PvdA) sprak zijn dank uit aan het adres van de burgemeester voor de serieuze afdoening van een onderzoek naar de toedracht bij de alarmering van en de hulpverleing bij het ongeval met do delijke afloop op de rijksweg bij Schettens op 23 juni j.l. Vooral omdat er voortaan ruime aandacht zal wor den besteed voor het waarschuwen van een arts en dat de inspecteur voor de Volksgezondheid geen bezwaar heeft tegen vervoer van een overle dene per ambulance. Burgemeester Tjeerdsma zei nog wel van de bege leidingscommissie 0011 antwoord te verwachten, welke aandacht eraan besteed is. Er werden maandagavond verschillende grondprijzen van bestemmingsplannen in het bestemmingsplan Arum-Polle en Makkum-Krommesloot. In het laatste bestemmingsplan variëren de grondprij zen van f 90,50 - f 140,50 per vierkante meter. Het beschikbaar stellen van een krediet voor riolering en bestrating Van op uitnodiging van de B.O.O.G. en het B.O.V. Kielce werd in 1973 opgericht en treedt op in originele Poolse klederdracht. De groep, die afkomstig is uit een landstreek ten oosten van Warschau, treedt hoofd zakelijk op achter het ijzeren gordijn. Alvorens de leden van de groep met hun Bolswarder optreden aanvangen wordt de groep op het stadhuis ontvangen, waarna men een rondgang door de stad maakt. Omstreeks half 11 zullen de dansen en de muziek worden opgevoerd. De toegang voor het optreden, dat twee maal 20 minuten zal duren en tegen half twaalf zal zijn afgelopen, is geheel gratis. nominaal f 1000,- 5% - 15% na twee jaar inwisselbaar JONGEMASTRAAT 13 TEGENOVER HET STADHUIS WITMARSUM - De raad van Wonseradeel heeft maandagavond in een WD-CDA motie een beroep gedaan op de leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal het kabinet uit te nodigen opnieuw in overleg te treden met de betreffende lokale besturen in Friesland, om met spoed te komen tot een vaststelling van het tracé voor het dijkvak Zwarte Haan - Holwerd, met het doel: Zoveel mogelijk, reeds aanwezige, voor akkerbouw geschikte grond te beschermen door de aanleg van een nieuwe zeewering. Alleen mevr. P. de Bakker-Smith (PvdA) kon hierin niet meegaan als voorstandster van plan A. Burgemeester P. Tjeerdsma noemde de motie te „mager”. Hij had hierin graag gezien, dat als uitgangspunt plan D zou moeten dienen. Dit lukte hem niet, want één van de indieners van de motie, de heer G. J. Draayer (CDA) gaf te kennen: „De moasje is sa en bliuwt sa.” Burgemeester Tjeerdsma was niet bijzonder gelukkig over het zonder argumentatie afwijzen door het kabinet over het provinciaal genomen „ienriedich bislüt”, het zou in strijd zijn met een goed democratisch toepassen van de spelregels. WD-er L. Hilarides noemde het een triest punt, dat het kabinet had besloten terug te vallen op plan A. De mening van de streek zou zwaar wegen, maar nu de regering voor bijgegaan is aan de mening van de meerderheid voor plan D, heeft dit de streek „sear dien.” Daarom wilde hij er bij de Staten Generaal met klem op aandringen de zaak opnieuw te bezien. BLAUWHUIS - Er zijn maar weinig kommissies in den lande op te noemen die kunnen bogen op een zo lange historie als de Blauwhüster „merkekommisje”. Afgelopen donderdag, vrijdag en zaterdag na melijk organiseerde deze aktieve groep Blauwhuisters al voor de 106-de maal de Blauwhüster-merke. Tal van evenementen voor jong en oud waren door deze uit 14 man bestaande kommissie deze dagen op touw gezet. Voorzitter is de heer Jan Landman, die al langer dan 25 jaar deel uit maakt van het bestuur. Bolswards Nieuwsblad Verschijnt in: Bolsward, Baarderadeel, Hennaarderadeel, Hindeloopen, Wonseradeel, Workum en Wymbritseradeel

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Bolswards Nieuwsblad nl | 1979 | | pagina 1