Wethouder La Roi Achteraf verstandiger geweest Gabe Shroar Tweeduizendste overnachting watersporters in Bolsward hartekreet achterwege te laten" Sportman Jan Ykema opende Harlinger visserijdagen mannen mode gaat. Tilbury als het om Tilbury Opbrengst kollekte PvdA-man Stef de Haas; Albert Heyn handelt in strijd met de wet Man tracht pastoor op te lichten Inbraak bij VéGé- winkel te Makkum PvdA-fraktie wil extra raadsvergadering over zaak Vannu PvdA-raadslid Bonte bedankt vanwege vertrek Heerenveen SSvxj.werf staat6 Bolswardj Bejaarde bromfietsers rijden op autosnelweg Wommelser manufacturier plukte „tweelingpeer” STREEKBLAD VOOR WEST- EN ZUIDWEST-FRIESLAND Verschijnt in: Bolsward, Baarderadeel, Hennaarderadeel, Hindeloopen, Wonseradeel, Workum en Wymbritseradeel A 19 +4wat hat 118e JAARGANG Nr. 69 VRIJDAG 31 AUGUSTUS 1979 t» Nieuw hoofd o.l.s. Uitgave A. J. OSINGA b.v. Bolsward - Marktstraat 13 Administratie- en Redaktieadres: Postbus 5, 8700 AA Bolsward Tel. 05157 - 2044, na 18 uur 2660 Redaktie na 18 uur 4661 Verschijnt WOENSDAGS en VRIJDAGS Abonnementsprijs f 14,75 p. halfjaar (bij vooruitbetaling) Giro 887926 Advertentie-tarieven op aanvraag MM De hoofdrolspelers van het tweeduizend ste ovemachtingsceremonieel. Van links naar rechts: havenmeester De Wagt, de heer Vis en het echtpaar Markerink uit Neede. dijk in Dokkum bouwen. Daarvoor zeil den de echtelieden regelmatig, maar omdat de heer Markerink „het in de rug kreeg” schaften de Markerinks een vlet aan die geriefelijker is en meer komfort biedt dan een zeilboot. MANNEN MODE zwaarschriften inzake de wet op de ruimtelijke ordening. heer De Haas („de secretaris kan doodvallen en dronkemanspolitiek”) die nooit terug werden genomen.” De zaak wordt door De Haas belachelijk hoog opgeblazen.” Evenals mevrouw Annemarie Jorritsma- Lebbink (VVD) was hij van mening dat de raadsleden niet verantwoordelijk zijn voor de uitspraken in de raad gedaan. Het CDA wenste, evenals de VVD zich niet te distancieren van de woorden van de heer La Roi. De motie van de PvdA werd daardoor met negen tegen vier stemmen verworpen. Alleen de socialis ten stemden voor. Tilbury ■■w BOLSWARD - In een schrijven aan de voorzitter van het hoofd-stemburo heeft het PvdA-raadslid Piet Bonte laten we ten, dat hij wegens vertrek uit Bolsward genoodzaakt is te bedanken als lid van de gemeenteraad. De heer Bonte heeft een jaar deel uit gemaakt van de Bolswarder PvdA-fraktie. Hij vertrekt naar Heeren veen. Piet Bonte zal waarschijnlijk in de fraktie worden opgevolgd door de heer Henny Graafsma. Laatstgenoemde zat tijdens de vorige raadsperiode ook al in de socialistische fraktie. Zoals bekend haalde de genoemde wethouder de vergadering daarvoor fel uit naar de heer Janse, die door zijn bezwaarschriften tegen het nieuwe plan Altenburg er voor zou hebben gezorgd, dat Bolsward met een nijpend woningtekort zit en der halve volgens La Roi geen ruimte kon bieden aan de Vietnamese boot vluchtelingen. De heer Janse ver zocht nu in een schrijven aan de raad de heer La Roi zijn woorden terug te willen nemen. Voorts wilde de heer Janse dat de leden van de raad zich distancieerden van de woorden van de wethouder. BOLSWARD - „In de vorige raadsvergadering heb ik getracht uiting te geven aan onze onmacht geen woningen beschikbaar te kunnen stellen aan de bootvluchtelingen. Ik heb toen gesproken over een bezwaarschrift tegen plan Altenburg, maar ook over bezwaar schriften indertijd tegen Eekwerd 2. Hierdoor hebben wij een achterstand in onze woningvoorraad opgelopen, waardoor wij thans niet in staat zijn een stuk herbergzaamheid te betrachten. Over mijn uitlatingen zijn wat ingezonden stukken verschenen en krijgt de raad nu een brief te behandelen van de heer Janse. Ik ga niet in op de inhoud van de brief; evenmin heb ik er behoefte aan te reageren op allerlei kwalifikaties aan mijn adres geuit. Ze zijn namelijk gebaseerd op een weergave en interpretatie van mijn woorden door derden, en dan haalt het ene woord maar weer het andere uit. Het is mij echter achteraf gebleken dat ik er verstandiger aan had gedaan, mijn hartekreet maar achterwege te laten.” Zo luidde de verklaring var wethouder Wim la Roi afgelopen dinsdagavond vlak voor d< behandeling van de brief van de heer Sake Janse. De heer De Haas zei in zijn toelichting op de ingediende motie de uitleg van de heer La Roi „een te geringe af zwakking van een zware beschuldi ging was.” De socialist vond het „banaal, triviaal en getuigen van een laag allooi dat een bezwaarschrift door de heer La Roi werd gekoppeld aan het lot van de bootvluchtelingen. Volgens De Haas had de wethouder weinig begrepen van de veranderin gen in de huidige demokratie. BOLSWARD - „In de acht jaar dat ik in de gemeenteraad van Neede heb gezeten, heb ik nog nooit zo veel geschenken ontvangen als hier in Bolsward.” Dit was de eers te reaktie van de heer. F. Marke rink nadat de heren De Wagt en Vis hem en zijn echtgenote met ge schenken overlaadden. Daartoe was ook alle reden want het echt paar uit de Achterhoek zou van dinsdag op woensdag voor de tweeduizendste „bootovernach- ting dit jaar in Bolsward zorgen. Havenmeester De Wagt en de heer Vis (Bolswarder Ondernemers Vereniging) boden het Overijssel se echtpaar onder andere een wa teratlas, een boek over Friesland en een fles Berenburg aan. De woordvoerder van het CDA, de heer Anton Hettema vond de woorden van de socialist klaarblijkelijk ietwat zwaarbeladen want op zijn beurt haalde de heer Hettema fel uit naar De Haas. „Als ik zo uw woorden beluister dan lijkt het wel of La Roi iemand een vernietigende klap heeft uitgedeeld, waarvan hij de eerste 25 jaar niet weer bijkomt,” zo zei de heer Hettema, die voorts vond dat deze zaak werd gebruikt om de wethouder nog eens flink na te trappen. De heer Hettema wist zich te herinneren dat wel eens vaker in de raad uitsoraken waren gedaan en dan met name door de BOLSWARD - De Partij van de Ar- beid-fraktie is van mening dat het schilderen van de voorgevel van het Bolswarder Albert Heyn-filiaal in strijd is met de monumenten wet. Het pand, dat op de monumentenlijst staat, werd bij de laatste „opknap beurt” bruin geverfd. Er was nu weer een verzoek binnengekomen van A. H. om opnieuw de gevel te schil deren. De PvdA-fraktie liet, bij mon de van de heer Stef de Haas weten, hier tegen te zijn. De socialisten wilden het monumentale pand in de binnenstad liever weer in de origine le staat terug hebben. Omdat A. H. in strijd handelde met de wet, verzocht de heer De Haas het gemeentebestuur stappen te onderne men. Burgemeester Johan Mulder, die volgens zijn zeggen over deze zaak al eens eerder door de heer De Haas was getipt, was van mening dat de kontróle op de naleving van de monumentenwet berustte bij CRM. De zaak was destijds bij de eerste verfbeurt al eens doorge geven aan monumentenzorg. Tot op heden had men geen reaktie meer gehad op dit schrijven. Het was derhalve volgens de voorzitter geen taak van de gemeente en daardoor kon niet aan het verzoek van de heer De Haas worden voldaan. „De gemeente heeft in dezen louter een adviserende taak,” aldus de heer Mulder. Volgens de PvdA-fraktie is de voor malige tennisbaan de meest geschikte ruimte om het jongerencentrum te bou wen. De rooms-katholieke kerk in Bols ward, waarachter de tennisvelden zich bevinden heeft echter een claim op de grond. Desnoods wil de socialistische fraktie het nu op een gerechtelijke procedure aan laten komen. Bijzonder blij waren de Bolswarder vroede vaderen over het feit dat er een nieuw hoofd op de veelbesproken open bare lagere school De Blinker kon wor den benoemd. Uit een drietal kandidaten werd door de raad (met tien van de dertien stemmen) gekozen voor de heer Klaas Slagter uit Abbekerk. De Partij van de Arbeid-fraktie vond de verklaring van de wethouder op de zaak onvoldoende en diende daarop een motie in. Hierin schreven de socialisten dat het volgens hen volstrekt onjuist was om te stellen, dat een lopend bezwaarschrift tegen plan Altenburg nu reeds de bouw van woningen aldaar zou verhinderen en daardoor er geen huizen beschikbaar zouden zijn voor bootvluchtelingen in Bolsward. De PvdA-fraktie distancieerde zich van de uitleg die de wethouder gegeven had aan de wijze waarop de heer Janse gebruik heeft gemaakt van zijn demokratische rechten in het kader van de mogelijkheid tot het indienen van be- (8 De opbrengst van de Rode Kruis kollekte afdeling de Greidhoeke heeft in Hennaar- deradeel ruim 3600 en in Baarderadeel bijna 3000 gulden opgebracht. üs hjoed to sizzen Stek gjin fjür oan, datst net dwêste kinst. MAKKUM - De rijkspolitie van Makkum heeft woensdag twee be jaarde echtparen uit Enschede „in de kraag gevat”. De twee heren met hun echtgenotes als duopassagiers wilden een bezoekje aan Sneek brengen en namen daartoe de auto snelweg. De politie attendeerde de echtparen erop dat ze op een snel weg reden - nog wel op de vlucht strook - en dat ze het veiliger achtte de binnenweggetjes te nemen. De bromfietsers gaven zonder morren gevolg aan de oproep van de rijks- dienaars. BOLSWARD - De PvdA-fraktie wil op zo kort mogelijke termijn een extra raadsvergadering laten uit schrijven. Dit naar aanleiding van de besloten zitting die dinsdagavond na de openbare raadsvergadering plaatsvond en waarbij de kwestie Vannu centraal stond. Zoals bekend is er (nog steeds) geen geschikte plaats gevonden in Bolsward voor een sociaal cultureel jongerencen trum. Daar er volgens de heer Stef de Haas (PvdA) voor 25 september een beslissing omtrent een definitieve plaats moet worden genomen van het ministerie, dringt de tijd. MAKKUM - In de nacht van donderdag op vrijdag omstreeks 04.30 uur werd ingebroken bij de VéGé-winkel in Mak kum. De dader was via een WC-raam het pand binnengeklommen. Toen hij echter de deur van de WC naar het magazijn wilde openen, trad het alarm in werking. Hierna vluchtte de dader via dezelfde weg. De vlucht ging zo snel dat de stortbak van de WC waaraan de dader zich vermoedelijk omhoog trok, afknapte en vernield werd. De politie is de dader nog niet op het spoor. WOMMELS - „Us famke sei al: „Heit, it liket wol in kontsje”. Aan het woord is de heer Oeds Delfsma uit Wommels. Groot was zijn verba zing toen hij enkele dagen geleden aan één van zijn bomen in de achtertuin deze „dubbele peer’, „tweelingpeer”, „siamese peer" of hoe men de vrucht ook wil noemen, zag hangen. De jonge manufacturier had iets dergelijks nog nooit eerder meegemaakt en stelde ons van zijn vondst op de hoogte. Het ondernemers echtpaar uit Neede - de heer Markerink is direkteur van een fabriek waarin aluminium- en kunststof- produkten worden gefabriceerd, terwijl zijn vrouw de komputer bedient - is erg verknocht aan het water. „Friesland trekt ons enorm, wij hoeven niet naar Spanje, want zonaanbidders zijn wij niet,” zegt mevrouw Markerink. Hoewel het echtpaar al 25 jaar de va kanties op het water doorbrengt is het sinds pas twee jaar in het bezit van een vlet. Tot nog toe vond men nog niet de tijd het gevaarte een naam te geven. De heer Markerink liet de vlet bij Wester- Bolswards Nieuwsblad MAKKUM - Een ongeveer vijftig jaar oude man heeft dinsdagavond omstreeks half twaalf getracht de pastoor van Makkum op te lichten. De man belde bij de RK parochie aan en verzocht de pas tor hem vijftig gulden te lenen omdat hij panne had met zijn boot en woensdag naar Rotterdam wilde afreizen. De pastoor evenwel vertrouwde het zaakje niet en schakelde de politie in. Later zou blijken dat de toerist in een kafé in Makkum vele rondjes had gegeven. Blijkbaar zat hij toch niet zo slecht in de slappe was. De rijkspolitie te Makkum waarschuwt de bevolking niet op de uitnodigingen van de vijftigjarige man in te gaan. HARLINGEN - De Harlinger „sport- jongen van het jaar”, de schaatser Jan Ykema opende woensdagmiddag officieel de twintigste visserijdagen. Hij deed dit door een knop in te drukken, waarna uit een aantal ka nonnen konfettie over de hoofden van het visserijcomité, burgemeester De Haan en het talrijke publiek werd „geschoten”. Tal van evenementen zijn georganiseerd. Ook vandaag en morgen valt er in de Friese haven stad nog van alles te beleven. Zo is er vanavond een taptoe van Advendo uit Sneek, is er kaatsen in Midlum en treden er in de C.C. Trebol een aantal Harlinger koren en korpsen op. Morgen is er ondermeer ringrij- derij, tobbedansen, mosseleneten, een vlootschouw en vindt er (op nieuw in Trebol) een slotfeest plaats, waaraan o.a. mee werken Saskia en Serge, het Lowland Trio, de La Vida Jazzband en Glady’s en the new five. De twintigste visserijdagen worden, volgens traditie afgesloten met een groots vuurwerk.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Bolswards Nieuwsblad nl | 1979 | | pagina 1