Gate Sluw onderhoud I CD i vancterWerf Jetze Visser 50 jaar bij Tichelaar in Makkum Eerdmans assurantiën Braderie en kinderspelen mede door fraai zomerweer zeer geslaagd l Rabobank tS Vijftienduizend gulden voor dorpshuis Gaast wel in niet KINDEREN VERZEKEREN: SCHOOLVOORREEID VAN GOED VERZEKERENI Krachtinstallaties Verlichtingsprojecten Opnieuw weekend met serie inbraken Levend geitje bij kadaverbak in Rien HANDVORM BAKSTEENSTRIPS in geel en rood Morgen extra raads vergadering Bolsward in verband kwestie Vannu Van der Weerd b.v. Zwemvierdaagse feestelijk afgesloten Vrouw gewond bij aanrijding Nieuws voor Bolswarder Skütsj e vrienden Verzekeringen, hypotheken, financieringen, bemiddeling onroerend goed. „Novakarta” de Doele, „Black Slate” STREEKBLAD VOOR WEST- EN ZUIDWEST-FRIESLAND Verschijnt in: Bolsward, Baarderadeel, Hennaarderadeel, Hindeloopen, Wonseradeel, Workum en Wymbritseradeel (4 it Politie doet beroep op publiek i bouwbedrijf Bleeker bv Bolsward l» b w a «sMssi 118e JAARGANG Nr. 70 WOENSDAG 5 SEPTEMBER 1979 9 8701 AM .Bolsward voor een scholieren-ongevallenverzekering stapt u gewoon even bij de RABOBANK binnen. Uitgave A. J. OSINGA b.v. Bolsward - Marktstraat 13 Administratie- en Redaktieadres: Postbus 5, 8700 AA Bolsward Tel. 05157 - 2044, na 18 uur 2660 Redaktie na 18 uur. 4661 Verschijnt WOENSDAGS en VRIJDAGS Abonnementsprijs f 14,75 p. halfjaar (bij vooruitbetaling) Giro 887926 Advertentie-tarieven op aanvraag us hjoed to sizzen Hwa’t op twa hazzen tagelyk jaget, fangt ornaris gjinien. BOLSWARD - In onze editie van vrijdag 31 augustus is een foutje geslopen. Doordat men ons onjuiste informatie verschafte, berichtten wij dat zaterdag 8 september aanstaan de konserten zouden plaats vinden van „Novakarta” en „Black Slate" in de Bolswarder Doele. Zaterdag vanaf negen uur zal alleen „Nova karta", de nieuwe „Magna Carta" in de Doele konserteren. „Black Slate” speelt die avond elders. Floridus Campuslaan 2 tel. 05157-2294/3464 b.g.g. 2593/3776/4055 Broerestraat 13 tel. 05157-3946 afd. onderhoud 3069 Technisch installatiebedrijf Makkum, Bolsward, Franeker, Harlingen Tel. 05178-6041 Q s g g g g g g geld en goede raad BOUWSTOFFEN BOLSWARD - TEL. 2316 GAAST - Het bestuur van het Dorpshuis te Gaast heeft van het Nationaal Jeugd- fonds een bedrag van f 10.000,- ontvan gen. Dit bedrag zal worden aangewend voor de verbouw van het dorpshuis. Het Anjerfonds zegde een som van f 3.200,- toe voor het toneel, terwijl de stichting Madurodam f 2.000,- wil schenken dat waarschijnlijk zal worden bestemd voor de aanschaf van een kleitafel en handen- arbeidspulletjes. BOLSWARD - Ook dit weekend is er in Bolsward weer op verschillende plaatsen ingebroken. Deze maal slaagden onbekenden erin de King- ma’s bank aan de Marktstraat binnen te dringen. Ook moest een raam van juwelier Dijkstra (eveneens midden in het centrum) het ontgelden. In beide gevallen kozen de inbrekers het hazepad doordat het alarm in werking werd gesteld. De Bolswar der politie doet nu een beroep op de Bolswarders: „als u iets verdachts ziet, schroom niet, maar schakel de politie in.” Adjudant Boersma: „Ik ben er zeker van dat we de daders eerder in de kraag vatten, als de burgers maar willen meewerken.” BOLSWARD - Zaterdag vonden op verschillende plaatsen in Bolsward tal van aktiviteiten plaats. Behalve bij de „Süvel-festiviteiten” kon men zaterdag ook in het Bolswarder zwembad terecht. Hier kon men dit ter gelegenheid van de afsluiting van de traditionele zwemvierdaagse, ge nieten van een waterpolowedstrijd, parachutespringen en een demon stratie van de Bolswarder brand weer. Eén van de onderdelen die de Bolswar der spuitgasten vlot afwerkten was het redden van een „gewonde” die, op onverklaarbare wijze, terecht was geko men op het dak van de toren van het sportfondsenbad. Evenals deze oefening werden ook de andere onderdelen snel afgewerkt. BOLSWARD - Op verzoek van de PvdA-fraktie is morgenavond een extra raadsvergadering van de gemeente Bols ward belegd. Belangrijkste agendapunt is de kwestie Vannu. De Interkerkelijke Stichting voor Sociaal en Kultureel Werk zit sedert de brand in het gebouw aan de Hoogstraat na bijna één jaar,nog steeds zonder permanent onderkomen. In een eerdere bijeenkomst van de Bolswarder raad werd besloten een bedrag van één miljoen uit te trekken voor een nieuw Vanpu. Als mogelijke alternatieven voor een nieuw gebouw gelden de voormalige tennisbanen aan het Laag Bolwerk en „Bolta’ aan het Plantsoen. BOLSWARD - Maandagmorgen, Het echtpaar Visser-Rinia tijdens de rij toer door Makkum. De leidsels zijn in handen van Haye Attema. Naast hem, niet geheel zichtbaar, ir. P. J. Tichelaar. WITMARSUM - Mede door het fraaie zomerweer kan de braderie die afgelopen zaterdag in Witmarsum door het W.O.K. (Witmarsumer Ontspannings Komité) op touw was gezet, als zeer geslaagd worden bestempeld. Behalve bij de braderie, waar de hele middag „een vracht” mensen langs de vele kraampjes schoof, trok vooral de kinderspelen enorm veel publiek, ’s Middags waren dat er zo’n 500 belangstellenden en bij het kuipj esteken stonden maar liefst 700 mensen langs de lijn. RIEN - D^politie van Wommels heeft bij een kaaaverbak, in Rien een levend jong geitje aangetroffen. De politie heeft de zaak in onderzoek. Zij werd getipt door een inwoner van Rien. Het geitje moest worden afgemaakt. In een volle zaal „De Waag” werd de jubilaris en zijn familie een receptie aangeboden. Naast de kado’s en atten ties, werd Visser toegesproken door Ir. Piet J. Tichelaar, die o.m. zei dat een dergelijk jubileum niet meer voor zal komen in de toekomst, gezien de in zwang zijnde vervroegde pensionering. De jubilaris ontving de bekende enve- loppes met inhoud, terwijl zijn vrouw in de bloemetjes werd gezet. Mr. E. Foppes sprak als voorzitter van het Departement Leeuwarden van de Maatschappij van Nijverheid en Handel. De heer Visser werd onderscheiden met de gouden medaille van de Ned. Maat schappij voor Nijverheid en Handel. Bij zijn veertigjarig jubileum was de heer Visser reeds koninklijk onderscheiden. De president-commissaris van het be drijf, ir. S. A. Posthumus, sprak van een schoolvoorbeeld van trouw om lang aan één bedrijf verbonden te blijven, hierbij de situatie van Jetze Visser schetsend. 3e en 4e klas: 1. Perry Kooyenga; 2. Maranda Terpstra; 3. Fenny v.d. Wal; 4. Ellen Posthuma. Autoped-race: 1. Gerlof Sinnema; 2. Jan-Sikke Boorsma; 3. Ronald de Boer; 4. Gerard v.d. Witte. Het aantal deelnemers bij deze kinder spelen was 80. Kuipjesteken, jongste categorie: 1. Bea Hogenhuis; 2. Welmoed Boorsma. Oudste categorie: 1. Sj. Kooistra; 2. duo Bert Haitsma, Jappie v.d. Witte. Het aantal deelnemers bij het kuipje steken bedroeg 57. Rollade raden: Het gewicht was 1710 gram. 1. D. Eisinga met 1705 gram. Deze uitslag is na loting tot stand gekomen. Naam pop raden: Haar naam was: Maaike. 1. F. de Graaf. gevierd. Het echtpaar Visser werd van huis gehaald door het plaatselijke harmonie-orkest „Halleluja”, drumband en majorettes, die „jubileumklanken over het dorp uitstrooiden”. Gezeten in een „weintsje” werd een rijtoer door het dorp gemaakt en over een gedeelte van het nieuwe fabrieksterrein. De heer Ale de Boer vervulde een dubbelrol in de rij van sprekers, als eerste als voorzitter van de personeels vereniging Tichelaar, noemde hij Visser één van de trouwste leden. Ook sprak de heer De Boer namens de buurtvereniging „Trije yn ien”. Na het officiële gedeelte werd nog de film gedraaid over Makkum, die vijftien jaar geleden is opgenomen en waarbij veel oude gezichten in de herinnering werden teruggeroepen. Een feestelijke avond als afsluiting voor de heer Visser (en familie) van een werkzaam levensdeel en als begin van een welverdiende pensione ring. In dezelfde nacht werd bij garage Fenne- ma uit een geparkeerde wagen een auto radio gestolen, eveneens in het weekend stal mén 'een auto van het parkeerterrein bij garage Boontje. Het kenteken van de wagen, een groen Simca 1100, is 34-02- ZL. BOLSWARD - Ter afsluiting van het Skütsje-zeilseizoen 1979 organi seert de Skütsje Kommissie Bols ward nog een zeiltocht vanuit Eer- newoude en wel op zondag 18 sept. Start 10.00 uur vanuit café Jeen Wester. Deze zeiltocht die wordt gehouden op het Bolswarder skütsje is bestemd voor sponsors, dona teurs en leden en niet-leden..- De deelname is beperkt en spoedige opgave is dan ook gewenst De kosten bedragen voor leden f 12,50 en voor niet-leden f 20,-. Opgave bij bloemenhuis v.d. Weide, tel. 05157- 2203. Tevens vraagt de kommissie een ieder die het Skütsje een warm hart toedraagt zich op te geven voor een jaarlijkse bijdrage ter ondersteuning van schip en bemanning voor het organiseren van diverse aktiviteiten waarbij elk lid diverse voordelen geniet. Opgave bij bovenstaand adres, waarna u de opgave-formu- lieren krijgt thuisgestuurd. In de nacht van zondag op maandag gooiden onbekenden een klinker door het etalageruit van juwelier Dijkstra. De rui ten zijn-echter voorzien van zogenaamd slagvast glas, waardoor de steen niet verder kwam dan de eerste glaslaag. Ook hier maakten de daders zich na het overgaan van het alarm uit de voeten. In dezelfe nacht trachte men in het gebouw van de r.k. pastorie te komen. Het bleef bij een poging, want de inbrekers werden betrapt. Ze maakten zich uit de voeten. Later in de nacht slaagden de inbrekers erin de Kingma’s bank aan dé Marktstraat binnen te komen. Hoe men is binnengekomen was niet bekend. Enkele buroladen werden vernield. Ook heeft men getracht de kluis open te breken. Door het overgaan van alarm staakte men deze poging en kozen de inbrekers het hazepad. +4wat hat Zoals gezegd was het ook dit weekend weer raak in Bolsward. De eerste in de serie was het modehuis Aggie. In de nacht van vrijdag op zaterdag wist men hier door eerst de voordeur te hebben geforceerd binnen te komen. Er werden enkele kledingrekken omver gegooid en de kassa werd leeggehaald. Men ging er met een bedrag van ongeveer 50 gulden aan klein geld vandoor. Hoewel dat niet uit bovenstaande foto blijkt, werd de braderie in Witmarsum afgelopen zaterdag door enkele honderden mensen bezocht. MAKKUM - Het vijftigjarig dienstjubileum van Jetze Visser en tegelijk zijn pensionering als plateelschilder bij Tichelaar’s Aarde werk- en Tegelfabriek BV in Makkum is vrijdagavond feestelijk DULdWAnu - Maandagmorgen, om- streeks half elf, ontstond op de hoek van de Franekerstraat en het Laag Bolwerk een aanrijding, waarbij een vrouw uit Bolsward werd gewond. Het was de 66- jarige mevrouw S. die naar het zieken huis in Sneek moest worden vervoerd. Ze bleek enkele gebroken ribben te hebben opgelopen. De politie heeft de zaak in onderzoek. Voor de muzikale omlijsting zorgden het plaatselijk korps en een gast- korps. De uitslagen van de kinder spelen en de andere wedstrijden is als volgt: Kinderspelen le klas: 1. Meinte Tjebbe van Beets; 2. Corry v.d. Lei; 3. Yoong Kun Bandstra; 4. Anja Reinsma; 2e klas: 1. Saco Terpstra; 2.xTietia Hooghiemstra; 3. Marcel Herrema; 4. Caroline Koops. Bolswards Nieuwsblad I te/ r. 1

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Bolswards Nieuwsblad nl | 1979 | | pagina 1