Gabe Shroar OSINGA gehandicapten mannen mode gaat. 30 jaar raadlidmaatschap: koninklijke onderscheiding voor E. S. de Jong Tilbury als het om Enquete Interkerkelijk Vredesberaad in Bolsward Hoe het in 1978 reilde en zeilde met het dagverblijf voor oudere geestelijk gehandicapten in Bolsward i Tilbury Resultaten worden aangeboden aan politieke partijen I Frysk Orkest met operakonsert in sporthal Makkum Twee ongevallen met gewonden SSv<jvverf j VRIJDAGAVOND even naar om een BOEK OF TIJDSCHRIFT r STREEKBLAD VOOR WEST- EN ZUIDWEST-FRIESLAND Verschijnt in: Bolsward, Baarderadeel, Hennaarderadeel, Hindeloopen, Wonseradeel, Workum en Wymbritseradeel 118e JAARGANG Nr. 71 VRIJDAG 7 SEPTEMBER 1979 i >1!» zie vervolg pag. 5 w w (fi) Verschijnt WOENSDAGS en VRIJDAGS Abonnementsprijs f 14,75 p. halfjaar (bij vooruitbetaling) Giro 887926 Advertentie-tarieven op aanvraag MANNEN MODE Zo is de heer De Jong o.a. werkzaam als notulist bij de vergaderingen van de Provinciale Staten, is hij propaganda leider van de K.F.F.B., bestuurslid van het Houckemaleen, notulist van de be stuursvergaderingen van het diaconesse- huis, skriuwer fan de provinciale kom- misje bifoardering Frysk Taelgebruk, idem, tevens waarnemend voorzitter van de werkgroep Fryske wurden en üt- drukkingen, benoemd lid van de Fryske Akademy. Uiteraard der zaak maakt de heer De Jong ook deel uit van diverse raadscommissies en is hij 2 e voorzitter van de CDA-fraktie. MAKKUM - Vorige week vrijdaga vond concerteerde het Frysk Orkest in de sporthal Maggenheim in Mak kum voor een niet al te groot publiek. De aanwezigen hebben echter ge noten van het programma. Als dirigent trad op Guus Haltmayer, solistische medewerking werd verleend door Maria van Dongen, sopraan. De Bij deze folder hoort een stemkaart met de volgende tekst: Op de kaart dient men in te vullen of men het eens is, niet eens is, of geen mening heeft over de uitspraak: „Ik vind dat de kernwapens de wereld uit moeten. Ik vind ook dat Nederland een eerste stap moet zetten op weg naar ver mindering van kernwapens. Ik wil daarom dat de partij van mijn keuze in haar verkiezingsprogramma het voorstel van het IKV opneemt: „In de komende ka binetsperiode moeten de kernwapens uit Nederland verwijderd worden.” us hjoed to sizzen Hwa’t op twa hazzen tagelyk jaget, fangt ornaris gjinien. Tilbury Diezelfde nacht ontstond op de Caspar di Roblesweg onder Zurich opnieuw een ongeval. Ook nu is de oorzaak onbekend. Nabij het tankstation reden twee inwo-, ners van Harlingen, de 21-jarige J. van der P. en de 33-jarige S. M. F. frontaal op elkaar. Beide bestuurders liepen daarbij flinke verwondingen op en moes ten worden overgebracht naar het zie kenhuis. Beide auto’s zijn total-loss. Op de kop af dertig jaar geleden kwam de heer Eelke S. de Jong in de Bolswarder gemeenteraad. Nog maar enkele jaren in de Hanzestad wist de C.H.U. De Jong te „strikken” en kwam hij als lijstaanvoerder voor deze partij in de gemeenteraad. De grootste interesse van De Jong gin gen, en gaan nog steeds, uit naar de culturele zaken. Derhalve werd hij al spoedig benoemd in de gemeente lijke culturele commissie. „Een uit gesproken specialist als het gaat om historische straatnamen,” zo noem de burgemeester Mulder hem woens dag. „Een man met een enorme hoeveelheid historische kennis, waarvan wij als gemeentebestuur, de betrokkenen eikaars mogelijkhe den te benutten. Een gehandicapte moet op dat dagverblijf komen, dat gezien zijn persoon en handicap voor de beste opvang kan zorgen. De woonplaats speelt daarbij een onder geschikte rol. Zijn er geen bijzondere redenen, dan is het voor de hand liggend, dat gehandicapten uit Sneek en direkte omgeving het dagverblijf te Sneek bezoeken. De anderen uit zuidwest Friesland gaan derhalve naar Bolsward. Konkreter, pupillen die ongeveer op de grens van het werkgebied wonen, wonen in Pingjum, Oosterend en Oudemirdum. De politie van Wonseradeel nu vraagt eventuele getuigen van de ongevallen (zowel op de Afsluitdijk als bij Zurich) zich in kontakt te willen stellen met het buro Witmarsum. In de folder staat verder te lezen: „Kernwapens uit Nederland is militair gezien maar een kleine stap. Politiek gezien betekent deze stap veel meer, omdat het een begin is. Een begin dat ook in andere landen begrepen zal worden, omdat daar, net 'als bij ons, mensen wonen die afwillen van de waanzinnige bewapening. De heer Anton Hettema, die namens het CDA het woord voerde sprak in dit verband de hoop uit dat de memoires van De Jong eens op papier worden gezet. Dertig jaar geleden werd ook de heer Hettema als Bols warder raadslid beëdigd. In tegen stelling tot de heer De Jong bleef de heer Hettema niet deze hele periode aan. „De verhoudingen in de raad lagen zo’n dertig jaar geleden ge makkelijker en waren niet zo toege spitst als tegenwoordig,” vond de heer Hettema. Ook de heer De Jong kwam in zijn dankwoord tot een dergelijke konklusie. De nestor van de raad splitste de dertig jaar op in drie periodes. De eerste tien jaar waren volgens de heer De Jong een periode van inspiratie, gevolgd door tien jaar van konsolidatie. De laatste tien jaar in de raad („dat leit net oan jo, boargemaster”) zijn jaren van frus tratie, aldus De Jong. de familie van de heer De Jong, waren tal van oud-raadsleden, collega’s, vrienden, buren en kennissen naar het stadhuis gekomen, alsmede delegaties van het Diaconessenhuis, de Fryske Akademy, het Frysk Letterkundich Museum, de K.F.F.B., it Kristlik Frysk Selskip en vele anderen. BOLSWARD - Het Interkerkelijk Vredesberaad houdt binnenkort een enquete. Eén en ander hangt nauw samen met de verkiezingen voor de tweede kamer in 1981. Ook in Bolsward wordt zo’n enquete gehouden. De geënqueteerden ontvangen eerst een inleidende brief. Daarna een folder waarna men wordt verzocht een zogenaamde stemkaart in te vullen. De tekst van de folder luidt: BOLSWARD-,,Ik hald fan de Keningin; en hja blykber nou ek fan my.” Dit was afgelopen woensdagavond de reaktie van de heer Eelke S. de Jong, nadat burgemeester Johan M. A. Mulder hem de eremedaille verbonden aan de Orde van Oranje Nassau in goud had opgespeld. De heer De Jong kreeg de koninklijke onderscheiding vanwege zijn dertigjarig raadslidmaatschap van de gemeente Bols ward. „Een goed lid van de gemeenteraad,” zo sprak burgemeester Mulder. „Iemand die in alles welwillend is, maar beslist niet alles slikt.” Ook de heer Anton Hettema sprak lovend over de werkzaam heden van „E.S.”, zoals De Jong in de wandelgangen meestal wordt genoemd. De heer Hettema sprak, evenals later collega-raadslid Annemarie Jorritsma-Lebbink, in de Fryske tael. Namens het Provin ciaal bestuur sprak gedeputeerde drs. Jaap Mulder, die de heer De Jong „in wrotter en wramer” noemde. Uitgave A. J. OSINGA b.v. Bolsward - Marktstraat 13 Administratie- en Redaktieadres: Postbus 5, 8700 AA Bolsward Tel. 05157 - 2044, na 18 uur 2660 Redaktie na 18 uur 4661 Het IKV vindt dan ook dat de Neder landers moeten helpen de wederzijd se ontwapening op gang te brengen. Ze denkt dat men invloed kan uit-, oefenen door de kaart bij de folder in te vullen. De antwoorden worden opgehaald en aan de politieke par tijen in Bolsward aangeboden. avonden gehouden. Deze staan vooral in het teken van de ontmoeting: ouders onderling, ouders met leiding, bestuur en teamleden. Er wordt voorts informatie gegeven vanuit bestuur en leiding over diverse ge meenschappelijke zaken. Tweemaal per jaar, dan wel vaker indien dat wenselijk is, worden de ouders thuis bezocht door de groepsleiders. Nu echter 12 pupillen in het gezinsvervangend tehuis zijn gaan wonen, zal hier wellicht verandering in komen. Ook met de leiding van dit tehuis zal een goede samenwerking moeten groeien. Over de vorm waarin deze moeten worden gegoten vinden nog be sprekingen plaats. Het nieuws van het dagverblijf wordt vier maal per jaar in een krant gezet waarvan de redactie overwegend bestaat uit dagverblijvers. Echter vanuit de leiding wordt de krant benut om informatie dor te spelen aan ouders en vele anderen. WITMARSUM - Woensdagavond raakte de 25-jarige bestuurder van een bestelbus R. B. L. uit Leeuwar den door onbekende oorzaak met zijn wagen van de rijbaan. De man reed op de Afsluitdijk, nabij Korn- werderzand, richting Friesland. Hij ramde daarbij een betonpaal en sloeg daarna enkele malen met de auto Over de kop. De inwoner van Leeuwarden werd daarbij uit de auto geslingerd. Door een tweetal toeval lig passerende artsen werd de jon geman ongeveer 25 meter van de plaats waar de auto lag gevonden. Door hen is eerste hulp verleend. L. moest worden overgebracht naar het Oranjeoord-ziekenhuis in Harlin gen. Later is de man overgebracht naar het Diaconessenhuis in Leeu warden. R. B. L. liep bij het ongeval zwaar hoofdletsel op. dankbaar gebruik maken.” Zoals bekend was de heer E. S. de Jong het eerste Bolswarder raadslid dat het Fries tijdens de raadsbijeen- komsten bezigde. „Het Fries werd door de heer De Jong in de raad gemeengoed,” zo sprak de burge meester. Behalve de bevordering van de Friese taal had en heeft de heer De Jong meerdere interesses en vervult hij tal van funkties. De ouders worden veelvuldig uitgeno digd om op diverse wijzen kontakt met het dagverblijf te onderhouden. Indien een aanvraag om opneming wordt geho noreerd, vindt drie maanden na plaatsing een evaluerende bespreking met het team van deskundigen plaats. De resulta ten van dit gesprek worden aan de ouders voorgelegd alvorens zij definitief worden vastgelegd. Ook na de bespre king van een pupil in het team vindt een gesprek met de ouders plaats. Op deze wijze wordt getracht een zo volledig mogelijk samenspel tussen dagverblijf en ouders of verzorgers te verkrijgen. Daar toe worden ook tweemaal per jaar ouder- Carter heeft, toen hij president werd, gezegd dat hij een eind wil maken aan de kernbewapening; de Russische partijleider Breznew heeft onlangs voorgesteld een ver drag te sluiten, waarin Oost en West beloven elkaar niet aan te vallen, geen kernwapens te gebruiken en te gaan ontwapenen; vrijwel alle partijen in Nederland tonen zich bezorgd over de toe nemende bewapening; maar desondanks gebeurt er niets aan ontwapening.” bijdrage levert aan een begin van ont wapening. Er ligt al een concreet voorstel om de kernwapens te verminderen. Een voorstel waarmee Nederland een be gin kan maken. Dat is de oproep van het Interkerkelijk Vredesberaad (IKV): „Help de kernwapens de wereld uit, om te beginnen uit Nederland.” In de tweede helft van 1978 kwam het Gezins Vervangend Tehuis (G.V.T.) te Koudum gereed. Drie van de reeds op het dagverblijf aanwezige pupillen werden daar geplaatst. Daarnaast werd door het g.v.t. om opname ver zocht van nog negen andere bewo ners. In 1978 zijn er daar reeds vijf van op het dagverblijf gekomen. To- V sti aal 6 Eotswarq Tenslotte worden de ouders en andere be trokkenen steeds opnieuw gevraagd regel matig het dagverblijf te bezoeken, al dan niet aangekondigd. Een kopje koffie of thee drinken, dan wel zo maar een uurtje in de groep kijken, het wordt zeer op prijs gesteld. Sommigen maken daar gretig In Zuidwest Friesland wonen geeste lijk gehandicapten, die aangewezen zijn op een dagverblijf voor ouderen. Daarvoor zijn twee mogelijkheden, Sneek of Bolsward. Deze beide dag verblijven spraken af nauw met elkaar samen te werken en in het belang van Op 10 oktober 1977 kwamen de eerste pupillen naar het dagverblijf/ Het waren er zeven, die tot dan het d.v.o. Cronen- burgh te Sneek bezochten. Snel daarna kwamen er ook nog twee van het d.v.o. De Lytse Keats te Franeker. In nauw overleg met de ouders werd een kénnis- making en geleidelijke overgang geor ganiseerd. Omdat er daarna nog twee pupillen van Cronenburgh kwamen, ter wijl er één van de sociale werkplaats werd overgeplaatst, bestond het pupil lenbestand op 31 - 12 - 1977 uit 12 per sonen. In 1978 zijn er verhoudingsgewijs veel schoolverlaters naar het d.v.o ge komen, n.l. acht. Aangevuld met twee nieuwkomers, die thuis bij ouders of familie woonden en werden toegelaten, bracht dit het aantal bezoekers van het d.v.o. op 31 - 12 - 1978 op 22. Uit de handen van mevrouw Annemarie Jorritsma-Lebbink (WD) ontving de heer De Jong namens zijn collega raadsleden een pot van Workumer aardewerk. Ge deputeerde Mulder overhandigde de jubi laris een bloemstuk. De korte bijeenkomst, die in de vierschaar later op de avond werd voortgezet, werd bijgewoond door een grote schare belangstellenden. Behalve -Hwat hat Door burgemeester Mulder werd afgelopen woensdag in een volle raadszaal de heer E. S. de Jong de eremedaille verbonden aan de Orde van Oranje Nassau in het goud opgespeld. De bijeenkomst werd door velen bijgewoond. Alhoewel de formele beslissing omtrent de toelating berust bij het bestuur wordt belangrijk voorbereidend werk verricht door het zogenaamde team van deskun digen dat een adviserende taak heeft in deze.Behalve het werk in verband met toelating zorgt het team tevens voor adviezen inzake de begeleiding van pu pillen. In zeer nauwe samenwerking met de leiding wordt regelmatig gesproken over en gezocht naar een zo goed mogelijke werk wijze om het gestelde doel te bereiken. Bolswards Nieuwsblad taal woonden er derhalve acht pupil len in het nieuwe g.v.t. Daarnaast woonden er dertien bij ouders en familie, terwijl er één in een ver pleeginrichting verbleef. „Over 114 jaar zijn er weer verkiezingen voor de Tweede Kamer. De politieke partijen zijn al begonnen met het opstel len van een verkiezingsprogramma. Die programma’s gaan bepalen hoe er straks geregeerd gaat worden. In 1981 gaat u stemmen, maar u kunt nu al invloed uit oefenen op de inhoud van de verkiezings programma’s. Wilt u daarom deze folder beantwoorden. Uw antwoord zal worden voorgelegd aan de plaatselijke afdelingen van de politieke partijen. Deze gaan binnenkort beslissen over de inhoud van de verkiezingsprogramma’s. Een van de grootste problemen van deze tijd is de bewapening. Sinds 1945 zijn de wapens alsmaar in kracht toege nomen. Bovendien hebben we ook nog kernwapens gekregen, die alles vernie tigend zijn. Om de ander angst aan te jagen houden Oost en West elkaar iedere minuut van de dag onder schot met die kernwapens. Als er in Europa ooit een oorlog uitbreekt gaat waar schijnlijk alles er aan. Zelfs overlevenden zullen lijden onder de gevolgen van radio-actieve straling, of gebukt gaan onder de angst daarvoor. Iedereen zegt dat er ontwapend moet worden. Niemand doet het, noch Oost noch West. SS-20 raketten, neutronenbommen, kruisraket ten en noem maar op, zijn in aantocht. Dat we de wereld al meer dan 25 keer kunnen vernietigen, geeft kennelijk niet; we gaan gewoon door met bewapenen. Het is de hoogste tijd dat er concreet aan ontwapening gewerkt gaat worden. Aan mooie uitspraken hebben we niets. Er zijn stappen nodig in de richting van ont wapening. Nederland moet zelf een eerste stap zetten. Dat wil niet zeggen dat we van andere landen niets verwachten. Maar elk land in Oost en West moet eerst beginnen met een eigen bijdrage te leveren. Er komt anders niets van ont wapening terecht. Van de landen in Oost-Europa wor den dus ook concrete ontwapenings- plannen verwacht. Maar daar hoeven we niet op te gaan zitten wachten, nu het nog slechts gaat om het zetten van de éérste stap. Wanneer een aantal landen zulke eerste stappen hebben gezet, zullen o.a. NAVO en War schaupact overeenstemming moeten bereiken over verdergaande stappen. Concrete ontwapeningsstappen wor den mogelijk als politieke partijen die in hun verkiezings programma’s op nemen. Als u dan op die partij stemt weet u tenminste, dat ook u een zangeres is verbonden aan de opera in Zürich (Zwitserland). Voor de pauze werden werken uitgevoerd van Verdi. O.m. uit I Masnadiere, Preludio; Aria uit Aida Ritoma vincitor; Balletmuziek uit II Trovatore; Aria uit Don Carlos, Tu che la venita; Sinfonia Battaglia di Legano en Aria uit II Trovatore Tacea la notte. Na de pauze stonden er werken op het programma van Bellini, Rossini, Puccini en Verdi. Ondanks de geringe publieke belangstel ling, is een dergelijke uitvoering van het Fryks Orkest zeer zeker voor herhaling vatbaar en verdiend het een veel grotere belangstelling. De soliste Maria van Dongen, op de rüg gezien de dirigent Guus Haltmayer en het musicerende orkest. ,w. BOLSWARD - Nadat in het kader van de provinciale planning was komen vast te staan, dat er in Bols ward een dagverblijf voor oudere geestelijk gehandicapten moest ko men, deed zich de vraag voor wie het initiatief zou moeten nemen. Daar voor waren twee gegadigden: de stichting dagverblijven voor gehan dicapten Sneek e.o. en de stichting dagverblijven voor gehandicapten Bolsward e.o.. De eerste exploiteer de een dagverblijf voor oudere gees telijk gehandicapten te Sneek en de tweede een kinderdagverblijf te Bolsward. Uiteindelijk besloten beide stichtin gen te gaan samenwerken. Er werd een stichting opgericht waarin beide participeerden. De stichting kreeg een tijdelijk karakter. Overwogen werd namelijk in de toekomst toe te werken naar één stichting in Zuid west Friesland, die de d.v.o.’s te Sneek en Bolsward en het k.d.v. in Bolsward zou gaan beheren. De pe riode van realisering van het nieuwe dagverblijf kon worden gebruikt om de samenwerking gestalte te geven. 0p 5 mei 1977 werd opgericht de stichting: „Stichting Dagverblijven voor Gehandicapten Zuidwest Friesland”. Al hoewel de opdracht was een nieuw dagverblijf te bouwen, realiseerde het bestuur zich dat reeds nu een aantal gehandicapten op toelating stonden te wachten. Daarom werd besloten, te trachten een voorlopige oplossing te vinden. In overleg met de gemeente Bols ward kon de voormalige lokaliteit van de Chr. MAVO aan de prof. Titus Brands- malaan voor drie jaar worden afgehuurd met ingang' van 1 oktober 1977. Het ministerie van C.R.M. ging hiermee akkoord en bepaalde de kapaciteit op 24. i S'* St:

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Bolswards Nieuwsblad nl | 1979 | | pagina 1