KERKDIENSTEN ZWART MAAR LIEFLIJK KAPPIE EN DE KRAAK-KRAKERS l BANKGIRO BONDS- SPAARBANK i 2644 05100 - 55 555 Roman fan de earme Fryske heide fan J. A. Visscher „Reizgjende earste tongersdei” Bijzondere dienst Baptisten Gemeente Zomeravond- orgelconcerten in Martinikerk te Bolsward bondsspaarbank bolsward 0011 XII WATSE CUPERUS Visite aanvragen van 9-10 uur 2 uur spreekuur spreekuur 10.00 - 10.30 uur ’s avonds 6.30 - 7.00 uur ZONDAG 9 SEPTEMBER NED. HERV. KERK WEEKENDDIENSTEN gezinsbank zonder winstdoel Pagina 2 BOLSWARDS NIEUWSBLAD VRIJDAG 7 SEPTEMBER 1979 GEREF. KERK DOKTERS en ZUSTERS 37 BAPTISTEN GEMEENTE R.K. KERK WYMBRITSERADEEL DIVERSEN APOTHEEK help DOOPSGEZINDE GEMEENTE Hartelijk welkom de vlotste manier van H betalen voor AL uw girale betalingen. HOOFDSTUK X Uit het Fries vertaald door E. S. de Jong 18 thuis is. goede de zeedijk en in vervolgd) (Wordt 1 Vanaf vrijdagavonds 6 uur Alleen voor spoedgevallen BOLSWARD: Verg, van gelovigen, Laag 14: 9.30 uur: Samenkomst met breking des broods SNEEK: Geref. Kerk (vrijgemaakt), Kleinzand 22: 9.30 en 17.00 uur: ds. De Jong, H.A. BOLSWARD, Kapel Skilwyk: 19.00 uur: Bijz. dienst MAKKUM: 10.45 uur: ds. Horjus BOLSWARD: zaterdagavonds 19.00 u.: Eucharistieviering; zondags om 9.30 uur: Hoogmis; 11.30 uur: Mis. BURGWERD: St. Johanneskapel: 10.00 uur: Eucharistieviering. WORKUM: 8.00 uur: Vroegmis; 10.00 uur: Hoogmis. MAKKUM: zaterdag 19.30 uur: H. Mis; zondag 9.00 uur: Hoogmis. WITMARSUM: zaterdag 18.00 uur: H. Mis; zondag 10.30 uur: Hoogmis. ROODHUIS: zaterdag 19.00 uur: H.Mis; zondag 9.30 uur: H. Mis. Esther Tims uit Zwolle zingt zondagavond 19.00 uur in de Doopsgezinde Kerk. Bijzondere dienst Baptisten Gemeente. (Wurdt fuortset) „MOEDERS voor MOEDERS” voor: Sneek, Bolsward: Mevr. M. van Veen-Stout, Kaar 12, Sneek, telefoon 05150 - 14543 APOTHEEK VAN DER SLUIS Marktstraat 12, Sneek Telefoon 05150 - 12832 G. MIE DE MA Grote Dijlakker 19, tel. 2452 H. DRENTH S. Sjeardemalaan 72, Ijlst Telefoon 05155 - 1263 TANDARTSEN TH. J. MENGER Grootzand 15, Bolsward Telefoon 05157 - 2346 Stichting Maatschappelijke Dienstverlening FRIESLAND-WEST De Spinnekop 8 - Witmarsum telefoon 05175 - 1615 Grote Dijlakker 18 - Bolsward telefoon 05157 - 2377 POLITIE BOLSWARD Politie Alarmnummer: b.g.g. in spoedgevallen: ACHLUM: 9.30 uur: ds. Hylarides HITZUM: 13.30 uur: ds. Hylarides EXMORRA: 9.30 uur: 13.45 uur: ds. Van Helden ARUM: 9.30 uur: ds. v.d. Wal WELSRIJP: 13.30 uur: Jeugddienst, ds. Jukema BAIJUM: 9.30 uur: Kand. Bloemhof BOLSWARD: 8.45 en 10.00 uur: Avondmaalsviering GAAST: 19.30 uur: ds. Meijer, dankz. FERWOUDE: 9.30 uur: ds. Van Helden, H.A. BURGWERD: 9.00 uur: ds. Roozendal KIMSWERD: Zie Arum KUBAARD: 13.30 uur: ds. Wiltink WAAXENS: 10.30 uur: ds Roozendal LUTKEWIERUM: 11.00 uur: ds. De Bue MAKKUM: 9.30 uur: ds. Glashouwer 19.00 uur: Dezelfde beide diensten in Geref Kerk SCHETTENS: 9.30 uur: ds. Verbaan 13.45 uur: ds De Bue CORNWERD: 9.30 uur: ds. Bergstra PIAAM: 13.30 uur: ds. Dekker OOSTEREND: 9.30 uur: ds. Veninga 19.15 uur: ds. v.d. Hoeven OOSTERLITTENS: 10.30 uur: ds. Wiltink PARREGA: 9.30 uur: ds. Kranenburg van Hoogeveen; bev. kandidaat T. Wol- tinga; 13.45 uur: ds. T. Woltinga PINGJUM: Dienst in Zurich SPANNUM: 9.15 uur: ds. Wiltink 13.30 uur: ds. Folkertsma TZUM: 9.30 uur: ds. Dee, H.A. 13.30 uur: ds Sloof WITMARSUM: 9.15 uur: ds. Bomer BAARD: 10.30 uur: da. Y. Slik YTENS: 9.30 uur: ds. v.d. Hoeven WINSUM: 9.30 uur: da. Y. Slik WOMMELS: 9.30 uur: ds. Nieboer, gez. dienst; Geref. Kerk: 9.30 uur: Dhr. Dik HIDAARD: 19.30 uur: ds. Nieboer, Fr. tsjinst WONS: 13.30 uur: ds. Speelman ZURICH: 10.30 uur: ds. Bomer NIJLAND: 9.30 uur: ds. Ypma, H.D. 13.45 uur: Dhr. Lammertsma De dei fan tolve maaie kaam neioan. Rintebtelje, sei it kontrakt. En öflosse En mei kaam de eangst wer opsetten. It slimste wie noch, dat hja dêrre yn de omkriten wol wisten, dat Gosling syn heit gjin reade sint hie om it aid minske te jaan. En leau mar dat dy der om frege! En neffens de oerienkomst hie se der ek rjocht op. Wa’t it ferteld hie, foei net nei te gean, mar nei alle gedachten hie de frou der seis it ien en oar oer loslitten. Faaks hie ek Rinse, dy’t Gosling by har wei kommen sjoen hie, it wol buorkundich makke. Hoe dan ek, hja hiene der weet fan yn it gea, want op in jün kaam Haaie, dy’t dels mei in beswierre hushaiding by har op it streekje wenne, panstappen en lei by Gosling-en-dy grou tsien güne op tafel. Hy die oars net as ienfaldich sizze: „Mear kin ik op dit stuit net misse, want oars krigen jo alles. Dit is foar de rinte.” Fan in wegering mocht gjin sprake wêze. Haaie woe der gjin wurd mear oer hearre. Hy liet it jild gewoan op tafel lizze en gie wer fuort. Doe kaam der in plan op by Gosling. Hy woe dit jild daliks by it aid minske bringe. It wie noch fjirtjin dagen foar aide maaie. En dan soed er de oare moarns betiid to Ljouwert sjen en Tet-muoi en Freark-om noch in kear om freegje, ek al soe it in swiere gong foar him wêze. It wie al tsjuster, doe’t Gosling by har kaam. Hja stiet as in GUU 11ÖV «1 J. It wie in hearlike iere maitiidsdei, doe’t Gosling de oaren moarns ier nei Ljouwert ta fytste. It foaijier briek no oan alle kanten troch en it jonge grien en de earste blommen brochten fleur oer de fjilden. De knoppen tynden üt, der hong in grien waas oer de beammen en op it gers pearele de diamanten dau. Sa’n Heidekeardel Zr. M. C. BOUHUYS v. Sytzamaweg 11, Arum Telefoon 05176 - 266 Vrijdag om 18.00 uur en eindigende maandag 8.00 uur Spreekuren: Maatschappelijk Werk Witmarsum: elke ochtend (ma. t/m vrijd.) 8.30 - 9.30 uur Bolsward: elke donderdag van 9-10 uur BOALSERT - Salang’t de FNP bistiet komme leden en net-leden op de earste tongersdei fan elke moanne gear om oer forskate politieke ünderwerpen to pra ten. De léste trije jier wiene dy gear- komsten yn ’t partijhüs, dêrfoar, doe’t de FNP noch net in eigen ünderkommen hie, yn Hotel de Kroon. Der komt nou wer foroaring, hwant leden fan it haed- bistjür sille tonei ëlke earste tongersdei yn ’e moanne nei ien fan de gemeentlike ófdielingen ta reizgje. Yn septimber sil dat nei Wymbritseradiel wêze, nei it doarpshüs „Oan it Far” yn ’e Hommerts. Yn oktober folget Ljouwerteradiel. Ek dizze gearkomsten binne wer iepenbier. BOLSWARD - Tot besluit van deze serie is er dinsdag 11 september a.s., ’s avonds 8 uur, het 14de concert, dat zal worden verzorgd door de organist van de Martinikerk, drs. Ad Houtman, terwijl medewerking wordt verleend door het Elburgs Vocaal Dubbelkwartet onder lei ding van Maarten Seijbel. De heer Houtman speelt de volgende werken: Joh. Pachelbel, „Ciaconna in d”; Joh. Seb. Bach, „Preludium in b”, „Herzlich tut mich verlangen”, Prelu dium und Fuge in b”; J. B. Lully, „Air Tendre” en „Courante”; J. Ph. Rameau, „Musette” en „Rondeau”; Ad. Hout man, „Paraphrase Meester, men zoekt U”; Hendrik Andriesen, „Drie Intermez zi”; Henri Gagnebin, „Psalm 23” om het concert met een Improvisatie te beslui ten. Het Elburgs Vocaal Dubbelkwartet, dat in het voorjaar van 1976 werd opgericht, heeft reeds een grote bekendheid gekregen; naast concerten in de eigen stad, Elburg, werkt het dubbelkwartet veelvuldig mee aan concerten, o.a. in Gouda, Schiedam, Bussum en voor de T.V. Tevens staan voor het komende najaar diverse radio-opnamen op het programma. Het dubbelkwartet zingt vanavond enkele Geestelijke liederen van Schütz, J. S. Bach, Brahms en Reger. 62 Staande op een onderzeese rotspunt probeerde Priezel het hoofd boven water te houden, maar de vloed en de stroom werkten hem danig tegen en hij stond dan ook op het punt zijn evenwicht te verliezen, toen Eulalia haar roeibootje naast hem stuurde. „Wat doe je nou?” vroeg ze kribbig. „Je kunt toch niet zwemmen? Wat sta je daar dan? Heb je het baken verzet? En is de Kraak gezonken? Heeft ons plan gewerkt?” „Bbbrrr”zei Priezel klappertandend. „Bbb weet nietbrr niets gezien zat -oprotspuntniet gezien brr Het gelaat van de dame betrok, maar voordat ze boos had kunnen worden kreeg ze enig voortdrijvend houtwerk in het oog. Het waren voorwerpen die uit de gescheurde boeg van het passagiersschip in zee ------------ hekse yn elkoar dükt by it Ijocht fan in suterich petroalje- lampke. Hja woe it jild wol oannimme, mar drige mei har piipjend lüd, dat it gjin ferlechje wêze mocht om fan it oare öf to kommen. Hja die gjin lichten it oar soe op tolve maaie pront op tafel lizze moatte. Gosling hie efkes beteutere sjoen by dizze bedriging. Hy wie sa ferbouwerearre en der kamen efkes sokke tinzen yn syn holle op, dat er syn piip, dy’t ütgien wie en dy’t er yn ’e büse stopje woe, der neist stiek, dat dy, doe’t er oerein gie, op ’e stoel lizze bleau. Hy wie bliid dat er wer bütendoar wie! Doe’t er thus wer by syn aldelju yn ’e hüs siet, wied er der noch stil fan. Syn heit femaam it wol en sünder wat te sizzen, skode er him de tabakdoaze ta. Dat wie syn manear fan treast en stipe jaan. Mar hoe’t Gosling ek socht, hy koe syn piip net fine. Hied er dy weibrocht? „Nuver”, sei syn heit, „wa wit no net, wer’t er syn piip hat! Mar wer’t Gosling ek socht, yn syn broeksbüsen, yn syn binnenbüse, yn it tafelslaad, yn de geitestal, gjin piip! „Och, jonkje!” sei syn heit op it lést, „sykje mar net langer, faaks leit er wol eame bütendoar en dan fynst him moarn wol, sa’n ding kin net wei wêze en komt der wol wer. Nea om in ding sykje, it komt fanseis foar it Ijocht. Sjoch, krij myn piip mar, ik smook jün dochs net mear!” Doe kaam it Gosling yn it sin, dat er syn piip faaks by it aid minske lizze litten hie, dêr hied er noch smookt, mar hy tocht: „Dan mar gjin piip! En oars keapje ik leaver in nijenien as dat ik dêr wer hinne moat!” Gezinsverzorging/Bejaarden/ Chron. ziekenzorg zowel te Witmarsum als Bols ward elke ochtend (ma. t.e.m. ynjd.)' van 8.30 - 9.30 uur. Zaterdag en zondagsmorgens vóór 7.45 uur zaterdag en zondagmiddag 1 - 2 uur N.B. Apotheek Berkhemer geopend: zaterdag 14.30 - 15.00 u. en zondag 17.30 - 18.00 uur ARUM, v. Camminghaweg: 9.30 uur ds. Spriensma; 14.00 uur: ds. v. Belzen BOLSWARD: 9.30 uur ds. Sinia 17.00 uur: ds. Verbaan SCHETTENS: 9.30 uur: ds. Verbaan 13.45 uur: ds. De Bue WOMMELS: 9.30 uur: Geref. Kerk: Dhr. Dik; 9.30 uur: Herv. Kerk: ds. Nieboer; 13.45 uur: ds. Smilde, Fr. tsj. TJERKWERD: 11.00 en 13.30 uur: ds. Rabbers BIJ BRAND: Voor brandmelding belle men: „Het is maar een grapje, Jantsje," sust de veldwachter. Dat weet ik wel, jij bent geen Bouke Ruurds en ik geen Jakob Jitses en verder ben ik wat ik ben, maar het is gemakkelijker lang vol te houden een slechte te zijn, dan een beste.” „Zo is het,” geeft de veldwachter toe, „afijn, ik zal deze zaak met de burgemeester bespreken, in ieder geval krijg je vijftien gulden voor het vinden en mochten we deze man niet thuis kunnen brengen, dan krijg je bovendien van het geld, wat je eerlijk toekomt.” „Wel een tientje, dacht je?” vraagt Jantsje hoopvol. „Wat bedoel je daar zo mee?” „Ja kijk es. Bouke Ruurds vraagt een borg voor een vol jaar huishuur en ik zou niet graag willen, dat de man zijn leven om mij zou verkorten.” „Je krijgt volgende week vijftien gulden en je kunt Bouke Ruurds de complimenten overbrengen en zeggen, dat de veldwachter zich borg stelt voor het overige.” „Hoe bestaat het,” zegt Jantsje dankbaar, „dat de Boze in eigen persoon nog zo’n goede vriend heeft.” Even later stapt Jantsje welgemoed door het dorp en brengt ze de kruiwagen naar de wagenmaker. Het wiel piepte zo erg, dat er moest zeker iets aan gebeuren. Ze had vandaag een goede dag en wie weet welke vrachten zij er nog mee moest verkruien. Onderweg, ter hoogte van Knillisboer, schiet het haar te binnen, dat de aardappels ook bijna op zijn. Zou Knillis boer niet een paar maaltjes voor haar over hebben? De boer staat op het achtererf in gesprek met Piter Pi ters, een boer uit de Rijp, en als Jantsje haar vraag heeft gedaan, zegt hij: „Ik dacht, dat je weer om spek kwam.” BOLSWARD - Zondag aanstaande houdt de Baptisten Gemeente een appèl- dienst in de Doopsgezinde kerk te Bols ward. Medewerking zal worden verleend door de bekende zangeres Esther Fims uit Zwolle. Ds. O. Oldenburger zal spreken en getuigen van de bemoeienis van God met de mensen. ene dijkjutter iets voor de andere gevallen waren en die nu stuurloos op het klotsende water dobberden. „Wrakhout!” stelde Eulalia opklarend vast. „Van de sleepboot natuurlijk. De Kraak is gezonken en we kunnen de verzekering opstrijken! Kom mee, we gaan terug naar Lutjewier.” Met deze woorden wendde ze de boeg en begon de terugtocht naar het eiland waar Priezel zijn helicopter had staan. En na een half uurtje kozen ze het luchtruim. „Dat gaat de verzekering een lieve duit kosten!” mompelde de dame opgewonden. „Ze moeten ons het schip èn de goudlading uitbetalen. Ha-ha-ha! Dat hebben we toch maar handig gedaan.” „Ha-ha herhaalde Priezel,” hatsjoe!” BOLSWARD: 14.00 uur: ds. Knipscheer MAKKUM: 14.00 uur: Dienst in Bols ward WITMARSUM: 10.30 uur: da. Van Zetten HINDELOOPEN: 14.00 uur: Dienst in Bolsward WORKUM: 14.00 uur: Dienst in Bols ward i It like dy jüns wol oft de lampe freonliker skynde as oars wol. En hoe woldiedich die de kachelwaarmte heit en mem oan. En mem woe ditkear seis de kofje ynjitte. Hja griemde wol wat mei har stive yn elkoar ferwrongen hannen mei dy pynlike knükels, mar it hindere allegearre neat, it wie har alle trije sa wündere skoan. En Gosling spile mar it iene liet nei it oare, wylst syn mem en hysels der by songen en heit op de mjitte syn holle op en del of hinne en wer gean liet. Sa treasten hja elkoar en giene lang om let woltemoede op bêd. „Nee,” zegt Jantsje, „ik heb vlees zat in de pekel moet je denken, maar aardappels heb ik niet meer.” „Nou, toe dan maar, er staan poters in de schuur op het eind van het dorshuis bij de paardenluiken, neem die maar." Als Jantsje in de schuur is verdwenen, grijnst de boer tegen Piter Piters: „Die zal ze wel laten staan, er zit wel ander half honderd pond in die zak!” Maar het duurt niet lang, of daar komt Jantsje met de grote zak aardappelen op haar nek uit de schuur en zegt, terwijl ze haar hoofd de boer toewendt: „Nog wel bedankt!” Stomverbaasd ziet hij haar dan staan. Dan valt er een harde vloek. Hoe is het mogelijk, dat een vrouwspersoon zoiets kan dragen. Zoiets ziet men niet alle dagen gebeu ren en dit verzoent hem met zijn verlies. Met een zekere eerbied vraagt hij dan: „Zijn ze niet te zwaar, Jantsje?” „Nu ik ze eenmaal op de rug heb, valt het mee,” antwoordt Jantsje. „Je moet ‘maar denken, een dode zeeman is ook zo licht niet.” Met forse tred stapt ze de onthutste boeren voorbij en zet ze koers naar de zeedijk. Niet eenmaal blijft ze staan rusten, hoewel de boeren daar eigenlijk op hopen en haar achterna zien tot ze Dan moet ook Piter Piters een vloek zeggen. Jantsje brengt haar schat evenwel veilig in haar kelder en als ze alles overziet, die hoop aardappelen en die potten met gepekeld schapenvlees, lacht ze tevreden. Die rijkdom in de kelder is werkelijk te groot voor haar alleen. En nadenkend over haar voorrecht zoekt ze objecten om haar dochterschap van Kieke uit te kunnen leven. Want als ze eerlijk alles overdenkt, dan heeft ze de laatste nacht en dag wel wat al te veel gehandeld in de geest van Zwarte Gerlof, haar vader. Zei Tibben-oom vroeger niet bij de catechisatie: „Die twee rokken heeftWelnu, zij had maar één rok, maar schapevlees had ze wel en de zieken aan het dorp wist ze ook wel te vinden. De volgende dag is ze weer de dochter van Kieke en de leerlinge van Tibben Meines, als ze met de biezen bood schappenmand aan de arm hier en daar een huisje binnen gaat. Het is de volgende avond al weer schemerdonker, als Jant sje met de mand aan de arm het laatste huisje binnenstapt. Het is bij Sake en Klaske in de hoek van de Lobbedijk. Onder in de mand heeft ze haar laatste gave verborgen. Maar het is van het allerbeste van het lam. Sake’ Klaske heeft bij Jantsje nu eenmaal een wit voetje. Dat komt niet omdat Klaske nu zo'n speciale vriendin van Jantsje is. Ze heeft weliswaar geen scha van het mens ondervonden, maar ook geen voordeel. Dat zou de laatste jaren ook on mogelijk geweest zijn, want Klaske ligt sinds jaar en dag ziek in bed en is geheel verlamd. Maar ook vroeger heeft Jantsje van Klaske geen bijzondere gunsten genoten, die haar waardig zouden maken om nu met een extra hapje te worden bedacht. En toch krijgt ze het beste van al, want Klaske is een dochter van de oude Sjut van de Pakjeshoek, die nu ook al lang is gestorven, maar van wie Jantsje zoveel goeds heeft gehoord, vooral ook wat de zorg betreft éénmaal aan haar moeder Kieke betoond, dat zij nu met deze vette gave de moeder in de dochter wil eren. Haar geschenk wordt dan ook met grote blijdschap aan vaard, echter niet zozeer omdat Sake en Klaske gebrek zouden lijden, want Sake heeft onmeetbaar lange rijen net ten in zee en als men de vogels bij het zakvol vangt, gaan deze gewoonlijk niet geheel aan het eigen keelgat voorbij. Maar lamsvlees is toch een welkome afwisseling. Waar het vandaan komt, behoeft Sake niet te vragen. Hij weet het en hij weet zelfs aan wie het lam heeft toebehoord. Een boer van de Marrumerkant heeft heel de zeedijk en heel de kwelder afgezocht, omdat hij een lam te weinig had en nu Jantsje met deze gave komt, weet Sake meteen waar het dier is gebleven. Afijn, het is in een goede kelder terecht gekomen. Jantsje vertelt trouwens ook openhartig de hele toedracht van het geval. Och, waarom zou de verborgen houden?

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Bolswards Nieuwsblad nl | 1979 | | pagina 2