19,50 HOMMA JORRITSMA h.v. HEUGA TAPIJT TEGELS BEL nieuwtjes WWRKT De wylde boerinne BROEKEN WERKVOORBEREIDER 6.90 t/m 6 Okt. 19,50 Daarna f 13,-duurder. im f f60,- A f 80- BOUTIQUE JEANET (NAAST DE WIJNBERG) fes i 8 I 1 I I 93 9Ö 93 I 8 I I I Boek van de Maand EEN UITVOERDER RODE KRUIS, afd. Bolsward WONINGEN TE SPANNUM EN HIDAARD flanellen ruitblousjes En oar wurk AFWEZIG CULTUREEL JONGEREN PASPOORT 1 A. J. OSINGA B.V. cp tp 93 92 tp tp 93 tb tp rg tp 93 92 93 M 93 HL i i Bi>: Boekhandel A. J. Osinga b.v. - Bolsward O p i,; I ÊP 93 tp tp tp :k I Pagina 3 BOLSWARDS NIEUWSBLAD VRIJDAG 7 SEPTEMBER 1979 '9 t VELE KLEUREN JOHANNES SONSMA VANAF op de leeftijd van 55 jaar. Bolsward, 4 september 1979 Paterswolde: NU Apeldoorn: Hoogkerk: Bolsward: BIJ r Bolsward: Zaandam: Beverwijk: t BOUWBEDRIJF Het Bestuur «r JOHANNES SONSMA op de leeftijd van 55 jaar. vraagt op korte termijn een: Bolsward: f 15,90 200 bis. een J. SONSMA UI»® <3 Lize Koopman CHRISTINE ANNA Bolsward, 4 sept. 1979 meeneemprijs TE KOOP JOHANNES SONSMA DIVERSEN ht re Bolsward, 4 sept. 1979 ;d) re Na een ernstige ziekte is hedenmiddag toch nog onverwachts overleden onze beste buurman Bijna 40 jaar heeft hij zijn beste krachten aan ons bedrijf gegeven. Wij wensen zijn vrouw en kinderen veel sterkte toe dit verlies te dragen. Bolsward, 4 sept. 1979 Direktie en personeel Nestlé Nederland BV fabriek Bolsward Bolsward: Driel: Fam. Brattinga Fam. Breimer Fam. v.d. Zee en kinderen Bestuur en leden Personeelsvereniging Nestlé-Bolsward Makkum, 31 aug. 1979 Tichelwerk 18 Hij is 25 jaar als een vader voor mij geweest en ik zal hem altijd blijven gedenken. Makkum, september 1979 Slotmakerstraat 4 De begrafenis zal plaatsvinden op maandag 10 september om 2 uur vanuit het Jeugd huis bij de Geref. Kerk. Gelegenheid te condoleren op vrijdagavond van 7 tot 8 uur in de aula, Kerkstraat. Korrespondentie-adres: Slotmakersstraat 4, Makkum. Makkum, 6 september 1979 Slotmakersstraat 4 op de leeftijd van 80 jaar, sedert 10 juli 1956 weduwnaar van Hendrikje Ploegstra. M. Cuperus F. Cuperus-Jansen Anna Geertje Hielke Ruurd Harmen Jan JONGE vrouw zoekt hulp in fin. moeilijkheden. Brieven onder nr. 534 van dit blad. Bezichtiging op de verkoopdagen van 13.00-14.30 uur en zaterdag 15 en 22 september van 15.00- 18.00 uur. Mr. L. A. Detmar, notaris ter standplaats de gemeenten Bolsward en Hennaarderadeel, zal op dinsdag 11 september a.s. provisioneel en op dinsdag 25 september a.s. finaal, beide keren ’s middags om 14.30 uur in café-restaurant „It Reade Hynder” te Wommels, publiek verkopen: beide panden zijn op korte termijn vrij te aanvaarden. Belangstellenden kunnen schriftelijk solliciteren bij: Bouwbedrijf Jorritsma B.V., Postbus 22, 8700 AA te Bolsward. 1 d y n e Inl. Bureau CJP, Grote Kerkstraat 41, Leeuwarden, tel. 05100-34615 Onverwacht is van mij heengegaan mijn lieve huisgenoot FRANK KUIPER 104 t/m 164 ALLE soorten lijsten en re- produkties. Verf-, behang- en hobbyshop Fa. I. Ettema, Dijkstraat 43, Bolsward, tel. 3239. SPOORBIELSEN en wissel- houten desgewenst op lengte gezaagd en geschaafd. J. Stienstra, Noord 17 te Wom mels, tel. 05159-1428. i it- ?t. :n ig :n ie T. ODINGA- WIERSMA pedicure van 10 tot 23 sept. n, a- >g verkrijgbaar op alle POSTKANTOREN voor f 6,50 (CORDUROY) r die zelfstandig kan werken; ruime ervaring heeft; in het bezit is van diploma MTS of HTS (of gelijkwaardig); salaris in overeenstemming met het belang van de funktie. p. stuk allemaal. Dankbaar en blij dat wij nog eens mochten beleven dat God ons gezin een dochtertje en zusje heeft gegeven Na een langdurige en ernstige ziekte is, gesterkt door de Sacramenten der Zieken, toch nog vrij onverwacht van ons heenge gaan onze lieve zoon, broeder, zwager en oom Na een geduldig gedragen ernstige ziekte, en gesterkt door de Sacramenten der Zieken, is heengegaan mijn lieve man en onze vader en schoonvader EEN uitgebreide sortering in handenarbeid vindt u in Verf- behang- en hobbyshop Fa. I. Ettema, Dijkstraat 43, Bols ward, telef. 3239. 208 bis. Ynboun f 14,90 A. J. Osinga Bolsward, 4 september 1979 Hid Heroplantsoen 27 Terschelling: Wijk bij Duurstede: Bolsward: Koudum: Bolsward: Bolsward: E. Sonsma-Dijkstra A. Sonsma T. Sonsma-Brouwer D. Sonsma M. Sonsma-Hemel P. v.d. Berg O. v.d. Berg-Sonsma J. Juma C. Juma-Sonsma E. Pijper M. Pijper-Sonsma S. Sonsma A. Sonsma-Hettinga S. Sonsma N. Sonsma-v.d. Meer J. Sonsma T. Sonsma-Konijn en neven en nichten A Het woonhuis met dubbele garage, erf en grond en aanbehoren te Spannum, Tsjerkebuor- ren 46, ter grootte van 4 are 40 centiare, geheel voorzien van centrale verwarming; ruime woon kamer met open haard; badkamer met ligbad; moderne inbouwkeuken (eiken); hobby/studeer- ruimte van plm. 30 m2; 3 slaapkamers. Verkoopvoorwaarden in den brede omschreven op biljetten, verkrijgbaar ten notariskantore, Jongema- straat 11 te Bolsward (tel. 05157-2455) of op de zitting in It Dielshüs te Wommels op dinsdagoch tend en donderdagmiddag. HEERLIJK ZACHT EN STERK 5 JAAR GARANTIE 50 X50 CM Wij hopen dat buurvrouw en de kinderen de kracht mogen ontvangen dit verlies te kunnen dragen. W, B i is-1 MET BIESBAND I een bedrijf met vestigingen te Bolsward en Drachten en met binnen haar totale organisatie een personeelsbestand van plm. 200 medewerkers. VANAF heden alle dagen volop pruimen. G. Vis, Arum. PARTIJ glaswoldekens a 70 ct. per m2. Na 5 uur. Tel. 05130-31828. Ons bereikte het bericht, dat na langdurige ziekte is overleden onze mede werker de heer To krijen yn ’e boekhannel en by de ütjower POSTBUS 5 - BOALSERT Onverwacht is van ons heengegaan onze lieve vader en grootvader FRANK KUIPER B. Het woonhuis met garage, erf en grond en aanbehoren te Hidaard, Doniadyk 7, ter grootte van 2 are 20 centiare, met het vruchtgenot van een lang gedeelte berm. Deze goed onderhou den woning biedt rondom uitzicht over de greiden. Indeling: hal, woonkeuken, woonkamer met zij slaapkamertje; kelder; moderne douche en w.c.; ruime garage; boven: 3 slaapkamers. De bloedafname-avond van het Neder lands Rode Kruis is vastgesteld op donder- 11| dag 13 september a.s. in de LTS te Bolsward. MAAK zelf uw naamplaatje of tekstplaatje 86x30 mm. 115x30 mm. en 143x30 mm. Alleen bij boekhandel Osin ga, Bolsward. betaling koopsom uiterlijk 25 oktober a.s. GARAGES, loodsen en paar- denboxen. Folders K.J. de Vries en Zn. Industrieterrein Postbus 27, Buitenpost, tel. 05115-1273 b.g.g. 1656, 1507, 1653. Behalven it bekend ste wurk fan dizze skriuwer, de novelle „De wylde boerinne” is ek oar proaza én poëzij opnommen yn dit boek, dat utjün is mei. ynlieding e,n bi- bliografy troch J. Knol. It hat al bliken dien dat de ferteltechnyk fan Holtrop ek de jongere generaasje fan üs tiid skoan smakket. gg DIJKSTRAAT 29 (BIJ DE BUSHALTE) De gezongen uitvaartdienst zal worden gehouden op vrijdag 7 september a.s. om 11.00 uur in de St. Franciscuskerk te Bolsward, waarna de crematieplechtigheid om 13.00 uur in het crematorium, Yndyk 1 te Goutum. Harlingen: R. Kuiper T. Kuiper-Mulder Harlingen: R. Kuiper F. Kuiper-Busmari L. Koopman (huisgen.) Harlingen: Frank en Jaap M. Sonsma-Terwisscha van Scheltinga Baukje en Douwe Elly en Jan Frank Annie Joan Oda t-y Bolsward: Augu^j „Kijk, economie” geschreven door Jan PenMjk,ecpna»ie Een amusant, leerzaam kijk- .aL. r en leesboek voor ons allemaal. Want economie gaat over ons Na een ernstige ziekte is overleden onze kollega de heer J. SONSMA vraagt voor een objekt omgeving Bolsward op korte termijn: Van deze funktioriaris wordt verwacht dat hij naast een ruime praktijkervaring ook kennis heeft van de moderne organisatietech- nieken in de bouw. n. <e I et Makkum: :n >k is m /e i- I et I et I BOEKHANNEL A. J. Osinga Moge zijn vrouw en kinderen de kracht vinden om dit verlies te dragen. ïil lij ll- 1 J Rh y i i i 1U i i o t 1 1 MEUBELHUIS Q muirvA meubelen t.o. het stadhuis Bolsward - telefoon: 05157 - 2489 J. de Jong LIBBENSSKAED Dit boek hat eins trije haedpersbanen: Jan Steensma, haed fan skoalle, hurd en kêld foar syn neisten, mar de man fan it doarp. Wibe Piantinga, syn underwizer, de man fan leafde en tawijing foar lyts en great om him hinne. En Janke Beet- sma, ünderwizeres oan deselde skoalle, dy’t mei de problemen fan har lesbysk wêzen tan- gele sit. Hja en Wibe hawwe hiel hwat foar elkoar west. BOEKHANNEL BOALSERT i i i S3 CP tp Bruorren Halbertsma RIMEN EN TELTSJES Dat it sammele wurk fan de bruorren Hal bertsma, de „Rimen en Teltsjes”, noch altyd populair is, docht wol bliken üt de forkeap fan dizze njoggende printing: it giet dat it slydjaget. Dizze nije edysje is wer yllustrearre mei sa’n 90 hysöndere his- toaryske tekeningen fan Ids Wiersma en hat in prachtich omslach yn kleuren meikrigen fan Marijke van Dijk. 600 bls. Great formaet mei goudstimpel ban f 47,50 BOALSERT 1: 11 1:1 1» ll:i 11: 11: 1:1 t; - f f

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Bolswards Nieuwsblad nl | 1979 | | pagina 3