a Suvels kunnen terugzien op zeer geslaagde jubileumfeesten met spel, sport, muziek en kabaret Van Smeden wint Bloemhof-beker op laatste kaatspartij Sparta foto Dames Kubaard en Wommels kaatsten voor het nieuwe damseizoen 2 DOS maakt zich op VRIJDAG 7 SEPTEMBER 1979 Pagina 4 F BOLSWARDS NIEUWSBLAD u FOTO STUDIO VAN DIJK BOLSWARD - De Suvels kunnen terugzien op zeer geslaagde feesten die in het kader van het 75-jarig bestaan van de school werden ge houden. Vijdagavond vond in het Julianapark een openluchtkonsert plaats. In de schijnwerpers stonden de Dizzy Man’s Band en White Honey. Over het algemeen konden de ruim 500 bezoekers die de kassa passeerden meer waardering opbrengen voor de muziek van de Groningse formatie dan voor die van Dizzy. Het sukses van deze avond zou een teken aan de wand zijn. Zaterdagmorgen vond op Plein 1455 een soort verbroedering van volkeren plaats. Enkele honderden kinderen die in groepjes waren ingedeeld hadden „landen” gemaakt. Verschillende moeders hielpen hun kinderen bij het schminken. Kleurrijk beschilderd en in bonte kledij gestoken was het voor de kinderen plezierig toeven op Plein 1455 SNEL EN GOED I "*■- - rg. X. W Zelfs aan spelletjes zijn gevaren verbonden. Dat ondervonden deze twee dames zaterdag aan den lijve. Nadat verband was aangelegd pufte het tweetal even uit op een pak stro. De kruiwagenraces trokken zaterdag veel bekijks. P. van Vilsteren en B. Vogelzang kwamen tenslotte als het sterkste koppel uit de bus. BURGERLIJKE STAND hj 'ÜF t te V: *'■«8 Ook deze deelnemer liep een nat pak op bij het kuipjesteken, zaterdagmiddag op Plein OHMI i Deze twee charmante „serveersters” zorg den tijdens de pleinfeesten voor een natje en een droogje. Klaar terwijl u wacht! Jongemastraat31-33 Bolsward telefoon 05157 - 2325 - w- KUBAARD - Woensdagavond j.l. kwa men 12 dames van Wommels op uitnodi ging van enkele kaatsliefhebsters naar Kubaard. Er werd enthousiast en met inzet gekaatst. Het publiek leefde erg mee en moedigde de dorpsgenoten aan. Koning Ward en koningin Bols kozen het mooiste land uit. De beschilderde en bont uitgedoste kinderen voerden het spel zoals gezegd op in het kader van het 75-jarig bestaan van de suvelskoalle. De school had voor de diverse aktiviteiten een beroep gedaan op de Interkerkelijke Stichting voor Sociaal en Kultureel Werk Vannu en het Kreativiteitscentrum uit Leeuwarden. In het zalencentrum Het Park werd zaterdagavond een kabaretprogramma opgevoerd door de Suvels. Het Bols- warder Andante zorgde voor de muzikale omlijsting. Na afloop kon er tot in de kleine uurtjes nog een dansje worden ge maakt. Bij het ter perse gaan van deze editie zijn alle prijswinnaars waarschijnlijk al in het bezit van hun prijsje. Mocht dat niet het geval zijn dan worden deze één dezer dagen bij u thuis bezorgd. Alle kinderen die in hun pakket een fles wijn hebben aangetroffen kunnen die desgewenst bij de heer A. Hettema in wisselen tegen iets lekkers. Naast bovenstaande werd er nog volley bal gespeeld, was er voor de kleintjes bij het stadhuis een poppenkast, terwijl het kuipjesteken en de kruiwagenrace even eens niet ontbraken. Ook de bejaarden werden niet vergeten. In Huylckenstein werd speciaal voor de oudjes een pro gramma verzorgd. Eén van de organisatoren toonde zich „hartstikke tevereden” en was erg blij dat de samenwerking met Vannu zo voor treffelijk en vlekkeloos was verlopen. GMEENTE BOLSWARD 27 AUG. T/M 2 SEPT. 1979 Geboren: Eddy z.v. Jetze van der Schaaf en Hendrikje Hoekstra; Hermina Folkje d.v. Leonard Egbert Canrinus en Folkje Dijkstra. Bouwknegt. G. van Smeden kreeg de ko ningsbeker uit handen van F. Bloemhof uit Hartwert, die deze prachtige beker geschonken heeft, ’s Avonds was er een barbecue in samenwerking met de feest commissie. Een ideale avond, je kon zowaar tot ver in de nacht nog buiten zitten en wat men anders te veel aan wind had kon men die avond best ge bruiken, want het kostte veel moeite om de vuren aan te steken. Maar met mond en fietspompen ging het uiteindelijk toch en kon het festijn beginnen. De kaats- vereniging en de feestkommissie kunnen op een zeer geslaagde avond terugzien. Een en ander is zeer zeker voor herhaling vatbaar. BURGWERD - Wat een stralende dag was het zaterdag j.l. En als je dan toevallig deze dag de laatste kaats partij hebt georganiseerd dan zit je goed. Nou dat zat de k.v. Sparta uit Burgwerd zeker. Het begon ’s morgens voor de jeugd en door het goede weer waren er aardig wat toe schouwers. AANVULLING OVER DE PERIODE 30 JULI T/M 19 AUG. 1979 Geboorten: Ybeltje Tine d.v. Sjoerd van der Veen en Trijntje Procee; Bernardus Antonius z.v. Petrus Nicolaas Leemker en Aaltje ten Berg; Ondertrouw: Arend Pieter Schuil te Bolsward en Aptje Langhout te Arum; Siebe Hans Koopmans te Bolsward en Johanna Velema te Tjerkwerd; Klaas de Bruin en Pietje Flisijn, beiden te Bols ward. Gehuwd: Willem Jan Kramer en Martha Nauta beiden te Bolsward; Johannes Nicolaas Gerritsma en Minke Geeske Post, beiden te Bolsward; Tjalling Piet Bekema en Catharina Johanna Maria de Jong, beiden te Bolsward; Klaas Kruiten te Den Helder en Aukje Hielkje van der Veen te Hoogeveen. Overleden: Johannes Catharinus Ger ritsma geh. met Susanne Ufke Hiemstra 44 jr. OOSTEREND - Na de zomer die ei genlijk geen zomer was maken ver schillende verenigingen zich op voor het nieuwe seizoen. Zo ook de Oos- terender damvereniging DOS. Eer gisteravond kwam men in een zeer geanimeerde vergadering bijeen op de knusse bovenzaal van kafé Jelle Bergsma in Oosterend. De gebruikelijke agendapunten lever den weinig stof tot diskussie op. Eén van de weinige wapenfeiten was dat de heer Roel Nauta voor een nieuwe periode als sekretaris werd gestrikt. Roel kreeg 20 van de 23 uitgebrachte stemmen. De heer Ten Dam sr. die destijds jaren deel uitmaakte van het bestuur van DOS meldde zich maandagavond opnieuw als lid aan. In eerste instantie wilde hij zich afgelopen maandag nog niet op de ledenlijst geplaatst zien. Hij leek de kat nog even uit de boom te willen kijken doch op aandringen van verschillende leden stemde hij in een lidmaatschap toé waarna hij buurman Harm Bergsma grappend toevertrouwde: „Ik kin nije wike wol wer bidanke.” Voorts werd besloten per seizoen niet meer dan één vriendschappelijk massa- kamp te spelen. Hardegarijp, de klup van oud DOS-voorzitter Arie Feitsma zal eens per jaar bestreden worden. Het voorstel om in het nieuwe seizoen vol gens een ander systeem te spelen haalde de eindstreep niet. Ook in het nieuwe seizoen zal weer volgens het oude, het moyennesysteem worden gespeeld. Een ander voorstel, om een speler die weigert tegen een bepaalde tegenstander te spelen, twee punten in mindering te brengen, kon de goedkeuring van het meerendeel van dé vergadering wegdragen. Volgende week maandag brandt de kompetitiestrijd los. Dit was geen garantie voor een overwin ning, want Anneke Vermeulen, Sjoeke Zijlstra en José de Klerk moesten hun meerdere erkennen in Heilie v.d. Velde, Boukje Faber en Relie Smeding. Ook Jeltje Brouwer, Liesbeth Stroband en Tjitske de Boer waren niet opgewassen tegen Roelie Punter, Ankie de Boer en Akke Abma. Maar in de twee andere perken werd door de Kubaarder dames gewonnen, zodat de balans weer in evenwicht was. Hinke Eringa, Saskia Rijpma en Lolkje Feenstra wonnen na melijk van Ittie Bootsma, Marjolein Lancaster en Griet Wielinga. Marieke Hesseling, Rommie Feenstra en Heintje Stroband versloegen Mintje v.d. Velde, Greetje Zijlstra en Foekje Zijlstra. GEMEENTE BAARDERADEEL 27 AUG. T/M 2 SEPT. 1979 Geboorten: te Leeuwarden: Anne Pieter z.v. Siebolt Dijkstra en Aukje Boersma te Mantgum. Gehuwd: Evert Geertsma 23 j. en Janke Magdalena Verbeek 20 j. beiden te Wieuwerd. Overlijden: T. Koopmans 72 j. e.v. R. Zwaga te Bozum; D. Rodenhuis 81 j. e.v. W. C. Kemp te Jellum. De prijzen van de diverse spelen gingen naar: Volleybal: le prijs: B. Veldman, C. Jorritsma, J. Luyendijk, J. Veldman, G. Braaksma, B. Flapper; 2e prijs: J. Bouwma, S. J. Talsma, J. D. hoekstra, R. de Jong, B. Feenstra, A. R. Hoekstra; 3e prijs: J. Meerdink, N. Mi.nkema, E. Winia, N. de Boer, J. Hengst, B. van Foeken Kuipjesteken: 1. Fons Rentier; 2. Frans v.d. Zee; 3. Phillip Smit; 4. Meindert v.d. Akker Touwtrekken: Dames le prijs M. Altena, T. Teerenstra, B. Altena, R. Terpstra, T. Thiecke, Z. Pieksma. Heren le prijs: J. Meerdink, H. de Raat, P. v. Vilsteren, R. Rienks, B. Smid, B. Vogelzang. Tafeltennis: 1. E. Brandenburg; 1. E. de Beus; 3. S. Brattinga; 4. F. Lands- kroon. Kruiwagenrace: 1. P. v. Vilsteren en B. Vogelzang; 2. I. Namminga en Rollema; 3. Simonsma en Dijkstra; 4. J. Langhout en de Boer. Originaliteitsprijs: Nel de Willigen en Renske Straatsma Hindernisloop: 1. S. Zeegers; 2. A. Mulder; 3. J. E. Rentier; 4. F. Rentier. Tobbevaren: 1. Jeroen v.d. Rijst; 2. Ingrid Namminga; 3. Klaas de Vries; 4. Leo v.d. Weide. ’s Middags dus de Sparta partij voor de ouderen, waar de opkomst goed was. Stralend weer dus en behoorlijk warm, vooral als je 2 partijen achter elkaar moest kaatsen. Bij de jeugd kwamen als le prijs winnaars uit de bus Sj. v. Noort, J. G. Wynia en K. P. Eringa; 2e prijs: W v.d. Zee, G. Gerritsma en J. v.d. Zee. le prijs verliezersronde: W. Zeinstra, R- J, Bouwknegt en S. v. Kramer; 2e prijs: G. J. Koster, G. Eringa en A. J. Roozendal. Bij de senioren werden le G. v. Smeden (koning), A. Bosma en A. Feenstra; 2e prijs: Joh. Monsma. B. v. Smeden en 1. Sieperda; le prijs verliezers ronde J- Kooistra, S. de Boer en J. Wiersma; 2e prijs A. Hofstra, F. Sieperda en B. ‘Sf-

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Bolswards Nieuwsblad nl | 1979 | | pagina 4