INGEZONDEN STUKKEN Rely-J orritsma-prizen ütrikt CAB- en RE S-veteranen wedstrijd eindigde gelijk Trekvaardigheidswedstrij den te Franeker Bel 1 Wordt Sybolt Greidanus prof? P.V. De Luchtpost Bolsward Bloemen bestellen Brandsma bellen Biiiiiiiiiiiiiiiiiiih Pagina 6 HUIS UIT? DEUR SLUITENI s LOTENVERKOOP TEN BATE VAN MALAWI B. A. Flapper en Zn. kampioen jonge duiven! Yn de tsjerke to Jorwert binne diskear de Rely-Jorritsmaprizen ütrikt. Great wie de rispinge net: ien priis foar in gedicht en 2 heale foar koarte forhalen. Jurylid P. Yedema sei, dat hoewol’t jo mei jild hiel hwat yn ’e hüs helje kinne, jo kinne der gjin literaire talinten mei boppe wetter helje. Hy hie it oanmoedigjen mei materiële middels net sa heech. Foar dejinge, dy’t troch dit middel tinkt eard to wurden, moat sein wurde dat de jury, ienfaldige minsken as hja binne, dêrfoar gjin inkel foech hat. Literatuer is klimaetgefoelich, sa sei de sprekker. Foar de üntjowing dêrfan is in goed klimaet noadich. giiiiiHiiiiiiiiiiininiiiii Voor VOLLEDIGE PLANNEN I 05157-2516-3018 HUITEMA B.V. j Hichtumerweg 2 - Bolsward FRANEKER - Op zaterdag 22 september a.s. zullen voor de 27e keer deze wedstrijden om het kampioenschap van Friesland in Franeker worden verreden. Aanvang wedstrijden 11.00 uur. Er zijn weer 2 klassen n.l. de Nieuwelingen en de Vrije klasse. Het te rijden parcours is voor beide klassen vrijwel hetzelfde en omvat een 10-tal hindernissen. Naast het te rijden parcours, kunnen de deelnemers strafpunten oplopen bij de technische keuring van de trekker en bij de test „veilig werken in de landbouw”. Kz VRIJDAG 7 SEPTEMBER 1979 BOLSWARDS NIEUWSBLAD WEL MEEDOEN AAN IKV-PEILING TIGE TANK FOAR JIM WURK WONSERADEEL RIJWIELTOCHT WORDT DONOR - UW BLOED KAN LEVENS REDDEN! It forhael „Doarren geane iepen” is in hwat wiidweidige, mar dochs wol boeien de komposysje warden. Hjir wurdt echt forteld. De spanning tusken it biskreaune barren en de morael dy’t de skriuwer foar eagen hat, is hieltyd fielber en net alto maklik oplosber. It wie fan ds. P. P. Miedema. ponearen is der in moai en oertsjügend wurkstik üntstien. It krige de priis. It wie fan Boukje Tsjerkje de Jong. PIT-KOLLEKTE: 10 t/m 15 SEP TEMBER TEL. 2525 Het komt in orde 5163 t.n.v. Pit Rijswijk It giet om in hiel kompleks fan faktoaren en omstannichheden, hwerby’t ek wol materiële saken byspylje, mar swak, it swiertepunt leit by mear geastlike saken: in mentaliteit. De literatuer moat him net opslute yn in frysk rountsje, hja moat har foar de wrald iepenstelle, en as wy al nét münsterje kinne mei de bütenlanske kanonnen op dit mêd, dan is it minste dochs wol om üs dêr fan biwust to bliuwen. It foardiel fan de fryske rountsjes is dat men it dêr trochstrings mei inoar iens is. It gefoel fan under mekoar to wezen, it eigene, hat de driuw om jin to profilear- jen bidimme. Immen dy’t bisiket him finael earlik, iensidich en hertstochtlik to uterjen hat hjir gau de kans foar in stêdsgek of in doarpsidioat gean to moatten, mar om literatuer to meitsjen moat er dat al. Elk op har wize hawwe de trije priiswin- ners bisocht mear to sizzen dan it frysk to sizzen, safier wie de jury it alteast al iens. Der binne dit jier 21 gedichten ynstjürd. Der binne gjin gedichten op- stjürd hweryn ’t net op ien of oare wize eat poëtysk oan to Ontdekken foei. Elk ynstjüring hie wol in boaretlikheit, in klankfynst, in djip wurd faeks. It gedicht „kleiliet” telt alf rigels en 26 wurden. Dit gedicht foarmet al in ienheit hoewol’t it barstende fol sit mei tsjinstellingen. Der wurdt yn praet oer de harkjende stilte, it lüd fan de stilte, dat net to fomearen is, it deade liet. De tael fan it gedicht is ienfaldich, mar troch dy sobere kar oan wurden en de moed om tsjinstellings to It oare forhael dat de jury op healwei oer de streep lüke koe, wie dat Onder de titel „Bitizing”. De prakkesaesjes en nuver- aerdichheden fan de foriensume aide haedfiguer wurde op kundige wize for- frissele. Eat fan de wünderlike bitizing fan skyn en werklikheit komt op de lêzer oer, wylst de taelmiddels tige ienfaldich mar wol biwust keazen skine to wezen. Ek details wurde op treffende wize sichtber en dat is in kunst dy’t mar in bytsje bihearske wurdt. Allinne de pointe fan it stik, dy’t oan it gehiel in biskate needsakelikheit jaen moat, founen wy minder oertsjügend. Zo trachtte men in de loop der eeuwen steeds op allerlei manieren patiënten met bloed te genezen, maar helaas met erg weinig succes doordat men nog onvoldoende kennis had omtrent de eigenschappen van menselijk bloed. Thans is de wetenschap op dit gebied enorm uitgebreid en is een bloedtrans- tournooi. Aan dit tournooi namen behalve de beide Bolswarder vereni gingen ook ONS, LSC en Mulier deel. Het Sneker LSC werd in Bolsward nummer één, gevolgd door RES. Beide elftallen gaan over naar de volgende ronde. Op de foto ziet u de beide Bolswarder veteranenelftal len. Afgelopen woensdagavond kreeg ik een schrijven door de brievenbus, waarin een peiling van het IKV werd aangekondigd. Een uitstekend initiatief. Met de resul taten van de peiling wil het IKV naar de plaatselijke afdelingen van de politieke partijen stappen. Deze plaatselijke af delingen gaan binnenkort meebeslissen over de inhoud van de verkiezingpro- gramma’s, die weer gaan bepalen hoe er straks geregeerd gaat worden. Politiek vanuit de basis dus, democratie, zoals het zijn moet. En dat is een zeldzaam verschijnsel zo langzamerhand. Maar al te vaak immers worden de partijlijnen uitgestippeld door de partijtoppen. De projektgroep Malawi laat weten dat vandaag, woensdag 6, en morgen, don derdag 7 september de verkoop van loten voor de ondersteuning van het projekt van zuster De Jong verder zal gaan. Zoals reeds eerder aangekondigd is, blijven de al verkochte loten geldig. Op de loten is de trekkingsdatum veran derd; dit in verband met de wet op de lotenverkoop. De, in Bolsward wonende moeder van zuster De Jong heeft nog een viertal prijzen beschikbaar gesteld, zoals een echte ivoren briefopener, een haarkam, alle in Malawi gemaakt. De trekking zal plaatsvinden op woensdag 12 sep tember om 20.00 uur, op het stadhuis en in aanwezigheid van wethouder La Roi. Wij hopen dat u net zo vrijgevig zult zijn als met het ophalen van de lege flessen. Deze aktie heeft opgebracht 1750 lege flessen voor een totaalbedrag van onge veer f 800,-. Wij danken u voor uw steun aan het projekt van zuster De Jong en hopen op een goede lotenverkoop. Projektgroep Malawi Banknummer Kingma’s Bank: 21.53.37.743 Gironummer 80.11.17 t.n.v. Zuivelschool Deze keer geen aanslag op uw porte- monnaie, maar alleen het verzoek van het Rode Kruis iets van uw bloed af té staan: voor u een kleine moeite maar voor uw zieke medemens van gróte betekenis. Reeds in. de oudheid kende men aan bloed grote kracht toe en probeerde men op allerlei manieren patiënten met bloed te genezen, o.a. door het laten drinken van bloed en door het op een of andere manier overbrengen van dierlijk bloed op patiënten. Ook liet men patiënten in bloed baden, in de hoop dat dit genezing zou brengen. Tegenstanders van het IKV beweren dat het IKV geen binding meer heeft met de kerken. Niets is minder waar. Nog geen enkele kerk heeft zich gedistancieerd van het IKV. Op het materiaal van de peiling staat overigens zelf vermeld welke ker ken bij het IKV zijn aangesloten. Nogmaals de peiling van het IKV is een goede zaak, om te komen tot een positieve vrede en een einde te maken aan de toestand van geen oorlog (nega tieve vrede), waarbij spanningen en wan trouwen steeds veel groter zullen woe den. Ik zou daarom willen adviseren vooral mee te doen aan deze peiling. Alice Bunt Bolsward Het standpunt van het IKV om éénzijdig de kernwapens te verwijderen is een moedig standpunt. In een tijd van wan trouwen, spanningen en konflikten is er moed voor nodig om zelf eerst een stap in de goede richting te doen en daardoor aan te geven datje vertrouwen hebt in de andere partij. Als je deze stap niet neemt zal het wantrouwen blijven bestaan zodat de kernbewapening in hetzelfde tempo of een nog hoger tempo door zal gaan met het gevolg dat de spanningen eens tot een uitbarsting zullen moeten komen: de komplete kernoorlog. Oorlogen zijn in de loop der jaren steeds meer over de lijken van burgers uitgevochten. Door de en kele kernbommen op Hiroshima en Na gasaki alleen al vielen 200.000 (twee honderd duizend) doden onder de bur gerbevolking. Kinderen, vrouwen en ou de mensen werden meestal het slacht offer. Zoiets mag mijns inziens nooit en te nimmer weer gebeuren. Het feit datje kernwapens bezit houdt in dat, mocht de nood aan de man komen, bereid bent ze te gebruiken. Ben je dit immers niet, dan is je z.g.n. afschrikking ongeloofwaardig. Een zo massale volkerenmoord als in Hiroshima en Nagasaki mag nooit weer gebeuren.Je kan de kernbewapenings- problematiek niet af doen met: Wat haalt het uit? De hoge heren beslissen toch wel! Door geen tegenwicht te bieden geef je ze inderdaad de volmacht om op dezelfde wijze door te gaan (wie zwijgt stemt toe). De kernbewapening of ont wapening moet voor iedereen een ge- wetenstaak zijn, waarover eigenlijk ieder een een uitspraak behoort te doen. Het is goed dat nu ook de kerken zich op dit standpunt durven stellen! Immers als gelovige is het denk ik ook je plicht je vijanden lief te hebben, dat wil zeggen ze niet langer te wantrouwen. En het wordt als christenmens wel moeilijk om te zeggéri dat je bereid bent een massale volkerenmoord (door kernwapens te ge bruiken) te plegen. Het is nog steeds de moeite waard om jongeren te begeleiden en zeker jongeren in militaire dienst. Er is heel wat geld nodig om de protestantse geestelijke verzorging voor de militairen de midde len te verschaffen die zij nodig heeft. Steeds weer moeten bestaande zaken worden uitgebreid en nieuwe worden aangepakt. Neem b.v. Pro Rege, de bond die 37 pmt’s in Nederland en 5 pmc’s in Duitsland exploiteerd. Zij staan voor de opgave twee militaire tehuizen te bou wen, 1 in Duitsland en 1 in Den Helder. Dit kost (naast de bijdrage van defensie) „tonnen”. Wil het werk in de bestaande tehuizen kunnen doorgaan, dan moet dit geld er extra komen. Daarom is een goede Pit-kollekte van groot belang! De dominees in militaire dienst (er zijn er 120) hebben nog steeds geld nodig voor de aanschaf van bijbels, lektuur enz. Maar ook als de dominee in de kerst- of oudejaarsnacht de wachtposten bezoekt, is het fijn iets te kunnen geven. Juist dat kan omdat het Pit er is! Het vormingswerk op Beukbergen wordt ook voor een deel gefinancierd door het rijk. Maar dank zij het geld dat het Pit beschikbaar stelt, kan men b.v. goede ge- spreksfilms draaien en brochures aan schaffen over de te behandelen onder werpen. Vandaar dat Beukbergen zit te springen om Pit-steun! Eindelijk is het zover: op Curasao is het nieuwe militair tehuis geopend! De inventaris komt voor partikuliere rekening. Opdat ook daar de marineman een goed tehuis zal vinden, doet de CMB voor Oost en West een dringend beroep op het Pit financieel te helpen! En dan hebben we het nog niet eens over Libanon gehad. De militairen daar krij gen alle steun die nodig is. Wat dat allemaal gaat kosten is nog niet precies bekend, maar dat er veel geld nodig zal zijn is een feit. Ook hiervoor is de Pit- kollekte! Zoals u ziet is de geestelijke verzorging nog steeds een bloeiend „be drijf”. U kunt ervoor zorgen dat de groei er in blijft. Stuur dus een Pit-kollektant niet met lege handen weg. En als er soms niemand aan uw deur komt: ons giro nummer is Bij de technische keuring wordt elke trekker gekeurd op een 10-tal onder delen, n.l.: oliepeilen, luchtfilter, ac cu, verlichting, remmen, stuurinrich ting en wiellagers, koelsysteem, ban den, veiligheid, staat van onderhoud en trekkerzitting. De veiligheidstest omvat de beantwoording van een aantal vragen op het gebied van de arbeidsveiligheid in de landbouw. Deze vragen zijn in multiple-choise vorm opgesteld. Naast dit wedstrijdelement, waarvan bij elk onderdeel het vakmanschap en de verantwoordelijkheid van de trekkerchauffeur voorop wordt ge steld, wordt de trekker getest op zijn pk’s en het geluid (dBa). De Friese afdeling van de vereniging „de Oude Trekker” zal tevens aanwezig zijn met een 15-tal oude trekkers. Een speciaal plaatsje zal daarvoor wor den ingeruimd. In 1978 waren er 143 deelnemers aan deze wedstrijden. De wedstrijd loopt contenue door van 11.00 tot 17.00 uur. In die tijd zijn alle trekkers gekeurd, de pk’s en het geluid gemeten en zijn de kampi oenen bekend. Het gehele gebeuren wordt weer mogelijk gemaakt door de WOMMELS - Sybolt Greidanus was na de ronde van Wommels een teleur gesteld man. Hij vond dat hij in zijn eigen woonplaats niet mocht winnen. Met name aan het adres van Domien Lolkema en Catrinus Haisma uitte hij beschuldigende woorden. Wat bleef was een 14de plaats. De winnaar werd Batavus-coureur Gerrit Brokelman. De sponsoiploeg van Sybolt stopt, het ontbreekt Union aan financiële middelen om verder te gaan. Hij heeft nu kontakten met Cornello, Expert en Bata- vus. Van de laatstgenoemde ploeg is Piet Hoekstra ploegleider en deze komt mis schien met een profteam voor jonge renners, waarbij dan eventueel plaats zou zijn voor Sybolt Greidanus. Afwach ten maar, hoe de zaken zich gaan ontwikkelen. De agenda voor september is: de vijfde in Damwoude met amateurs en junioren, aanvang om 16.30 uur; de zevende in Kollumerzwaag, amateurs om 18.00 uur; de achtste in Surhuisterveen, amateurs om 18.00 uur; de veertiende in Ooster- wolde, amateurs om 18.00 uur; de achttiende in Wolvega, amateurs en nieuwelingen om 18.00 uur. Het seizoen wordt in Franeker besloten door de amateurs op donderdagavond 20 sep tember. Na afloop, de prijsuitreiking voor het Lippe Lap-klassement, waarin Anne Koster nu leidt. BOLSWARD - Wedvlucht Marbehan, afstand 371 km, gelost om 9.00 uur, wind noordwest. Op deze laatste jonge duiven-vlucht is het B. A. Flapper en Zn. toch weer gelukt om voor de 3e maal in successie jonge duiven kampioen van onze vereni ging te worden. Dit is een extra felicitatie waard. Dit houdt tevens in dat de Joop van Spanning-wissel- beker definitief in hun bezit blijft. Deze laatste jonge duivenvlucht werd gekenmerkt door een zeer traag verloop, y Het duurde ruim 3 uur voordat de 31 prijsduiven verdiend waren. Dit kwam mede door de kopwind en regenbuien met onweer op de vlieglijn. De uitslag* B. A. Flapper en Zn.: 1, 2, 3, 6, 16, 21, 26; F. Zijlstra: 4; W. Vallinga Azn.: 5; L. Jorritsma: 7, 10, 15, 24; P. Dijkstra: 8, 9 25; O. Adema: 11, 12, 13; J. Huisman: 14, 19; B. Adema: 17, 22; L. Graafsma en Zn.: 18; C. Molendijk: 20; A. Vallinga en Zn.: 23 W. Vallinga: 27 Joh. Adema: 28. Jonge duivenkampioenen 1979: 1. B. A. Flapper en Zn.; 2. W. Vallinga; 3. B. Adema; 4. L. Jorritsma; 5. L. Graaf sma en Zn. Stervende dorpen, geen ideaal uitgangs punt, doch een voorkomend iets, dat zich steeds meer op de voorgrond dringt. Mede het gevolg van vooruitstrevende mechanisatie en wegenaanleg, die vaak dwars door het territorium lopen van een dorp. Zo ook als het dorpje Hichtum, dat wat afstand aanbelangt nu geheel van Sieswerd is afgelsoten. Dit heeft onder meer zijn invloed doen gelden bij de vrouwen vereniging van Hichtum, die al jaren een tekort aan leden had. Het heeft zwaar gewogen om dit voor het dorp zo belangrijke verenigingte ontbinden. Maar het is gebeurd, de Vrouwenvereniging Hichtum bestaat niet meer. Het is bedroevend, dat geplande vooruitgang zo’n invloed heeft op het intieme dorps leven. Frou H. Ykema als presidente had het er ook heel moeilijk mee. De vrou wenvereniging werd begraven en Hich tum zal het waarschijnlijk niet meer beleven ooit weer een zo werkzame ver eniging te creëren. Maar wel zijn er woorden gesproken, die de afsheid ne mende leden een hart onder de riem stak elkaar niet vergeten en contact houden een ieder voor die andere, dan blijft de liefde van Christus zegevieren. J. Sinnema Hichtum t.b.v. VERBOUWINGEN BOUWBEDRIJF fusie een normale zaak geworden, waar aan elk jaar duizenden patiënten hun leven hebben te danken. In ons land heeft het Rode Kruis een belangrijke taak gekregen bij de werving van vrijwillige donors en zo zijn er over het hele land verspreid ongeveer 300.000 donors die regelmatig bloed afstaan. En denkt u nu niet dat dit wel voldoende is en dat u dus niet behoeft mee te doen, want juist door de toenemende kennis kan met bloed steeds meer worden gedaan en kunnen steeds meer mensen met bloed of met daaruit bereide genees middelen worden geholpen, (bij grote operaties, verkeersongevallen, allerlei bloedziekten etc.). Indien u zelf gezond bent, is het dan niet voor de hand liggend dat u uw dank baarheid toont door één of tweemaal per jaar iets van uw bloed af te staan? Iedere gezonde volwassene tussen 18 en 64 jaar, die niet als „vaste” donor bij een bloedtransfusiedienst of bloedbank is ingeschreven en die in het afgelopen jaar geen geelzucht, een andere ernstige ziekte, een operatie of een bevalling heeft doorgemaakt en die niet onder regelmatige behandeling van een arts is, kan zonder bezwaar wat bloed afstaan (nog geen halve liter). De normale hoe veelheid bloed van een volwassene is ongeveer 5 liter en de afgestane hoeveel heid wordt binnen enkele weken weer in het lichaam aangemaakt. Op donderdag 13 september a.s. orga niseert het Rode Kruis vanaf 20.15 uur een bloedafname-avond in de LTS in Bolsward en doet een beroep op alle gezonde volwassenen een halve liter bloed af te staan. Geeft u zich hiervoor op bij het Rode Kruis afd. Bolsward. U redt misschien een mens! Secretariaat mevr. Hemel-Olijve De Dammen 55 8701 ZP Bolsward BOLSWARD - Hoewel de eerste derby tussen CAB en RES in de derde klasse pas in november zal plaatsvinden, kwamen afgelopen za terdag reeds de „oudjes” van beide Bolswarder zusterverenigingen in het veld. De wedstrijd, die in een 0-0 gelijkspel zou eindigen, vormde een onderdeel van het FVB-veteranen- Stichting Agrarische Dagen in samen werking met de trekkerdealers en andere bedrijven annex met de landbouwmecha nisatie. De organisatie is in handen van het Consulentschap voor de Rundvee houderij en de Akkerbouw voor N.W. Friesland,, de Standsorganisaties, de Be val afd. Friesland en de Arbeidsinspektie afd. Groningen. Buiten verantwoordelijkheid van de redaktie. Graag ondertekend met eigen naam en adres. In geval van pseudoniem moet in elk geval naam en adres bij de redaktie bekend zijn. Nou ’t dizze tocht wer efter de rêch is en nel ik mien tige slagge ek troch it seldsum moaije waer is it wol to plak om in wurdtsje fan tank üt to bringen oan de organisearjende kommisje. Hwant om dit alles flekkeleas ta in goed einde to bringen dêr keart hiel hwat ta. Fansels men kin fierder buorkje op de erfaringen fan foargeande jierren, mar dochs it binne faek de lytse dingen dy’t de master misse. Yn dit forban mei foaral net forgetten wurde it iverige folkje fan stempelaers. Sünder dizze warbere minsken ommers gjin tocht, dy’t trochgean kin. Jimme wiene de hoekstiennen fan dit barren. Fan de 25 stiks telde ik mear dan de helte oan jonge- en skoalbern, dy’t dit wurk nei harren sizzen forgees dienen. It waerd mei greate iver, krektens en forantwurdelikheitsgefoel ütfierd. Druk ten se ris in kear de stempel op syn kop, dan founen se dit mar tige spitich. Faek wurdt sein: de bern fan tsjintwurdich it binne ommers mar in stel dogenieten. Dit blykte lykwols dizze dei net sa to wêzen. Ek greate minsken founen it net mear as plicht om hjiryn foar harren doarp op to kommen en meiiens mienskipsplicht to dwaen. Myn/üs tank dan ek oan de my ünbikende stempelaers yn Skettens en Gaest, yn Zurich Nadema Sr. fansels yn Kimswert wie v.d. Meulen presint yn Lollum makke de timmerman de stem pels krekt wetterpas. Yn Hichtum koe ek Sinnema net thus bliuwe yn Burchwert Tjepkema as man fan om en by de tachtich jier. Ik hoopje tige foar jo en it doarp, dat jo innige winsk in neije bistrating yn it doarp mei gauwens „realiteit” wurdt. Ek froulju wiene mei dit wurk yn it spier, sa yn Makkurn, Wüns en Arum. It wurk yn de hüshalding moast hjirtroch faeks lizzen bliuwe. Jim allegearre ha ré west om alle dielnimmers in gesellige en soune dei mooglik to meitsjen. Of is al dit bitankjen emliks net hwat to goedkeap? Dj. de Boer Wytmarsum HICHTUM VROUWENVERENI GING DOEKT OP

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Bolswards Nieuwsblad nl | 1979 | | pagina 6