fan it Makkumer Hesselsskaei De roman Fan stêd en lan WAARHEEN IN BOLSWARD Oude studielenen vragen om nieuwe bestemmingen 1 Lesjouwers frege 99 Keuring van jonge dieren in Bolsward Ds. G. Toornvliet in Balk, Mei in groet üt Groesbeek Adviseur Beeksma pleit voor studieopdracht van de gezamenlijke 34 leenbesturen 99 BURGERLIJKE stand >79 Pagina 7 BOLSWARDS NIEUWSBLAD VRIJDAG 7 SEPTEMBER 1979 De heer drs. G. Abma, schrijver van het boekwerk over de Bolswarder lenen. n sr er 2 sn al rs le Men kan de positie van de lenen vanuit verschillende gezichtshoeken bekijken, aldus de heer D. Beeksma, adviseur in algemene dienst ter provinciale griffie van Friesland, j.l. woensdag ter gelegenheid van de aanbieding van de in boekvorm verschenen studie van Drs. G. Abma over „De vier Bolswarder lenen” aan de Commissaris der Koningin in het stadhuis van Bolsward. Hij noemde er een paar: cultuur historische, rechts-historische, sociologische en misschien sociaal- culturele Hij vroeg in het bijzonder aandacht voor het juridische, dit om de aktualiteit, zoals die zich weerspiegelt in krantenartikelen, die de laatste jaren aan de Friese lenen zijn gewijd. In al die artikelen klinkt de vraag door, of de Friese lenen in deze tijd nog wel zinvol funktioneren. Sommigen hebben hun antwoord al klaar en zeggen: neen. Er zijn er ook, die aarzelen en weer anderen menen, dat die vraagstelling „hun” leen niet raakt. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••e - „De lenen” bestaan niet 11 september: In welke richting! Studielenen Lenen positief gewaardeerd Bolsward de primeur Burgerzin De historie staat niet stil V bekroning daarvan. De vier Bolswarder lenen zijn door de historische ontwikkeling dus wel buiten de invloedssfeer van een testamentaire wilsbeschikking gekomen. Dit geldt ook voor de meeste andere lenen van vóór 1580. Zij bieden daardoor meer moge lijkheden tot aanpassing aan gewijzigde omstandigheden en veranderde inzichten dan in tal van andere gevallen, waarin het testament nog een factor is die men niet mag veronachtzamen. Kopij voor deze rubriek kunt u brenegn bij: A. Houben namens de BOOG), Godscal- cusstraat 4, Bolsward. Orgelconcert door Ad Houtman, m.m.v. Elburgs Vocaal Dubbelkwar- tet o.l.v. Maarten Seijbel. Aanvang 20.00 uur in de Martinikerk. rd p. II m 3. if- )e rit )lt de 1U a- et is- ge its h- an n, r, te m ie li ra in !1- in n, in ir; rs >r- ie sn jn ie P- ig in as ir- jn n. sn te 1, L. 9 n: sn ;n 8. n- re ,a- an «- V. o- ie Maar ook hier geldt weer: er is tussen de lenen veel verschil. Voor een groot deel daarvan moet worden aangenomen, dat de stichters in algemene zin de gemeen schap hebben willen dienen. Men zou kunnen spreken van „burgerzin”. In zo’n geval zoudén belemmeringen wel licht gemakkelijker kunnen worden op geheven dan bij lenen, die duidelijk gericht zijn op een blijvende behartiging historie staat niet stil. Ook het recht is in voortdurende ontwikkeling. Het besluit van de Staten van 1580 betekende een inbreuk op de wil van de stichters der lenen. Deze waren van oudsher veelal - in elk geval geldt dit voor de Bolswarder lenen - zogenaamde priesterlenen. De inkomsten waren bestemd voor een priester, bij voorkeur van het bloed van de stichters, die daarvoor voor het heil van de ziel van de stichters en eventueel hun bloedverwanten en vrienden zielmis sen en gebeden moest houden. In 1580 kwam de hervormde eredienst in de plaats van de Rooms Katholieke. Hierdoor veranderde mede de bestem ming der lenen. De inkomsten daarvan moesten voortaan dienen tot onderhoud van predikanten en schoolmeesters. De bestuurders van de Bolswarder lenen hebben dit gedaan. Zij hebben besloten het reglement te wijzigen in die zin, dat de toekenning van pensies wordt beperkt tot gegadigden, die aan een dissertatie werken. De wijziging betekent dat alleen zij, die een doctoraal examen met goed gevolg hebben afgelegd, een pensie kun nen krijgen. De laatste tijd was de opvatting al ruimer geworden. Het fiat op het idee van de vier Bolswarder lenen sluit daarbij aan. Een promotie is niet een deel van de opleiding, veeleer een BOALSERT - Meikoarten sille rünom yn Fryslan wer kursussen Frysk begjinne. Hoefolle en wêr dat is, is op dit stuit noch net te sizzen, om’t it öfhinget fan it tal opjeften. As dy der lykwols binne, dan moat op koarte termyn de kursussen ütein sette kinne. Dêrom wol de AFUK graach foldwaande lesjouwers(sters) efter de han hawwe. Lesjouwers fan de AFUK wurde frij ridlik leanne, neffens noarmen fan CRM. Aktebesitters dy’t yn eigen wenplak of yn de neiste omkriten dêrfan wolris in kursus jaan wolle, kinne dat trochjaan oan de AFUK. Fansels kin hy of sy dêr ek seis wol wat oan dwaan, troch as kontaktpersoan te fungearjen en seis xvat aksje te fieren foar it oarganisearjen fan in kursus. Alle meiwurking oan it Fryske kursuswurk wurdt troch de AFUK tige wurdearre. Wij zijn al te gauw geneigd om te spreken I van „de lenen”, maar „de lenen” bestaan eigenlijk niet, althans niet als verzamelbegrip van gelijke grootheden. Spreker noemde het een goede gedachte van de besturen van de vier Bolswarder lenen, de geschiedenis van „hun” lenen in beeld te brengen. De heer Abma heeft met het aanvaarden van die opdracht een moeilijke taak op zich genomen. In totaal thans 33 lenen. Vele wortelen diep in de historie. Tot 1580 zijn dat er al 15, dus bijna de helft en na 1900 komen er nog 9. in historisch perspectief gezien zijn som mige van recente datum: 1 van 1938, 3 van 1939, 1 van 1956. Nog onlangs werden we op het Provinciehuis gecon fronteerd met een leen, dat in 1972 bij testamentaire beschikking in het leven werd geroepen. Doel: het verlenen van studietoelagen aan jongelieden uit Fries land, wier ouders niet bij machte zijn die studie te bekostigen en die aanleg bezit ten voor en roeping gevoelen tot univer sitaire studie, bij voorkeur in de theolo gie. Een nieuw leen in traditionele trant. Dêrom muoide it üs nammersto mear, dat jo üs net thüs troffen. Ik hoopje jo nochris to moetsjen, mar ik bin al 75!” Oant safier it skriuwen fan dizze skoan- soan fan ds. Visscher. By libben en sounwêzen sille wy der noch alris hinne en dan fansels sil der wol hiel hwat oereide wurde üt dy eardere tiid. Op de foto ds. Visscher, skriuwer fan in great tal boeken oer de earme Fryske heide. De tekeningen hat hy der seis bymakke, it binne illustraesjes by it boek „En de leafde giet nea forlem!” nog een soon is geboren in ’t zelfde jaar 1717 in de maand augustus welke weder om is gedoopt met de naam Poppe.” Mar de dopen binne in pear jier net ynskreaun en it stiet sadwaende net yn it boek, dêrfandinne it forsin. It Hóf fan Fryslan bislüt dat Hessel tonei fan de lienlannen ófbliuwe moat. Dit by in boete fan 25 gouden Fryske riders fan f 14,- it stik. Letter wolle Sybe, Homme, Douwe, Jetse, Pier en Pytter „alle gebroeders en huislieden (boeren) mitsgaders Jetske Hessels de vrouw van Paulus Hendriks te Makkum,” it lien ta ha oan Jan Paulus de Wild te Makkum old in syn agtste jaar,” dus in soan fan Jetske en Paulus, dy’t hjirre al in bynarpme hat, „de Wild(e)”. Wer in nije swierrichheit. Neffens ds. Holckama fan Makkum kin de lytse Jan net yn ’e bineaming komme „aengezien hy daertoe gans geen opvoeding heeft, zijnde de ouders zeer ongodsdienstige mensen, die nooit in de kerk gezien worden en deze jongen ongedoopt laten rondlopen.” Johannes Wybes, „school houdende te Makkum” forklearret lyk wols, dat Jan Paulus, „thans by hem ter schole gaet.” As mennist haldt er in „bijschool buijten kennisse van de over heid”. It mei net bate. Net Jan Paulus, de jonge dus fan Jetske en Paulus, kriget syn stüdzje tonei üt it lien bitelie, hoewol’t it jonkje der sa’n forlet fan hie, mar immen fan in oare staech, in Jan Andrys. En hoe gie it fierder mei Paulus, de man fan Jetske? Net al to bést! Hy slagge wol net nei sé, mar it bleau earmoedzjen en de drank sil der ek wol skuld mei oan hawn ha. Yn 1755 for- klearje de diakens fan Makkum, dat „Paulus Hendriks Wildeman” - syn by- en skelnamme, wol fortsjinne foar it neist, wurdt nou al hantearre as syn echte „fan” - „eenige jaren herwaarts tot heden onderstandt uyt onze collecten heeft genoten, niet alleen, maar ook dat hij nog tegenwoordig in een van onse Huizen woont, sender ooit eenig Huur daarvan aan ons te betalen.” Dat seit genöchHa wy tofolle sein, doe’t wy bigounen mei to stellen, dat it Hessels skaei wol stoffe jaen soe foar in roman? BALK - Zondag 9 september a.s. om 7.30 uur hoopt de bekende radiopredi- kant Ds. Toornvliet uit Bloemendaal weer voor te gaan in een dienst, speciaal voor jong en oud. De samenkomst is weer in het dorpshuis De Treemter, muzikale medewerking wordt verleend door een organist en enkele trompettisten. Oer it „Hesselsskaei” soe suver in roman to skriuwen wêze. Wy hearden al hoe’t Homme Hessels in faem, dy’t in bern forwachte, tramtearre en de doar wiisde, hoe’t hy hea forkoft en der earst foar it eigen fé noch öfplóke, hoe’t hy keallen slükje woe nei Hollan en it liengoed net al to bést bistjürde, hoe’t syn bruorren Pier, Pytter en Douwe forballe waerden en syn suster Jetske en har Paulus mei har fjirtjin bern der ek mar wat nuver troch bükelen, hoe’t har dochter Geartsje dukaten stiel en gisele waerd en fiif jier tuchthüs krige en neam mar op. It is allegearre oan de han fan offisiële stikken noch nei to gean. Ek yn dy dagen wie de lju fan Makkum en omkriten neat minsk- liks frjemd. As yn 1731 it St. Anna Lien frijkomt, wol Homme Hessels dat syn omkesizzer Hessel ta ha, de aldste fan de niis neamde 14 bem fan syn suster Jetske, en dy soe it wol fan pas komme. Hessel wie op dat stuit noch gjin 7 jier dat der koe to’nearsten noch neat fan komme. Homme hie it oars wol aerdich forsierd. Hy hie in kontrakt mei syn suster Jetske makke, dat de lienop- bringst woliswier oan Hessel tamakke van enge familiebelangen. Op de opmerking „Man, waar bemoei je je mee? Is niet ieder gerechtigd om over zijn eigen nalatenschap naar eigen in zicht te beschikken?” antwoordde Klee- rekoper eens: „Neen, naar ons gevoel niet. Dat onze inzichten, onze afkeren, onze vooroordelen, nog regeren in deze wereld, als wijzelf die reeds lang verlaten hebben, lijkt ons een inbreuk op de natuurwet van het gaan en komen der geslachten. En indien het mogelijk ware, dat enig orgaan van het openbaar gezag een beperking als deze uit de stichtings akte schrapte, zouden wij ons daarover echt verheugen.” Tot zover Kleerekoper in een „Openbare krabbel”. Deze Joodse wijsheid gaf de heer Beeksma graag ter overdenking. Tot slot gaf hij nog de suggestie: Zouden de gezamenlijke leensbesturen niet aan enkele deskundigen de opdracht kunnen verstrekken het lenenvraagstuk, aan een studie te onderwerpen en daarover ad vies uit te brengen? In zijn gedachten gang zou aan die studie ten grondslag moeten liggen een analyse van elk leen afzonderlijk. Dat zijn er dus 33, binnen kort 34, De leensbesturen zijn primair het bevoegd gezag van de lenen en daarom deed de heer Beeksma zijn suggestie allereerst aan de leenbesturen zelf. Er is een tijd geweest dat over de lenen zonder voorbehoud in positieve zin werd geschreven. Een voorbeeld daarvan is de beschouwing van de heer A. Hallema: „enorme betekenis voor de cultuur, binnen zowel als buiten Friesland, geen dode maar levende en telkens opnieuw levenwekkende fondsen. Alle hulde aan de Stichters van de fondsen”. Hop schril steken hierbij af de kritisch gestelde Myn aldste broer hat in oersjoch makke fan al de plakken, dêr’t üs heit stien hat, dit mei allegearre foto’s fan de pastorij en, dêr’t - wy wiene mei üs sawnen - allegearre beme binne en fan de tsjer- ken, dêr’t wy yn doopt binne. Dit oersjoch leit hjirre foar my. Boalsert is dêr yn net forgetten, hwant myn aldste bruorren giene dêrre nei skoalle. Ik ha hjir in foto foar my fan de Broeretsjerke, doedestiids troch de evangeeljesaesje yn gebrük nommen en ek in foto fan it Gysbert Japikshüs mei as ünderskrift: krantenartikelen van de laatste tijd die alle uitlopen op de vraag: hebben de lenen nog zin? Degenen die deze vraag opwerpen plegen te wijzen op de rege lingen, die het rijk voor de studiefinan ciering zo geleidelijk aan in het leven heeft geroepen. Is het nog wel nodig dat daarnaast - of in de plaats daarvan - het leen als studiefinancier optreedt? Andere vraag: komt het niet meermalen voor, dat de pensies ten goede komen aan hen die ze niet of nauwelijks nodig hebben? Ds. Ype Schaaf, destijds direkteur van It Skewiel, heeft in 1974 ideeën naar voren gebracht aangaande een andere bestem ming van de lenen. Hij zou de revenuën van de leenkapitalen willen bestemmen voor onvermogende jonge mensen uit de derde wereld, die met een goede oplei ding een bijdrage zouden kunnen leve ren aan de opbouw van hun land. Naar de mening van de heer Schaaf zou men in de geest van de erflaters handelen, wanneer besloten werd de gelden een bestemming te geven buiten de eigen provincie of het eigen land. Stel dat er inderdaad leensbesturen zijn die er voor zouden voelen, dan komt de vraag naar voren: is dit ook juridisch te realiseren? De heer Schaaf was daarover nogal optimistisch, maar het zou kunnen zijn dat die mogelijkheden geringer zijn dan hij veronderstelde. Feit is dat de fundatiebrieven een verruiming van de besteding niet altijd in de weg behoeven te staan. Ook de mogelijkheid jonge mensen uit de derde wereld studiemoge lijkheden te bieden is niet altijd uitge sloten. Het zal dan echter moéten gaan om concrete gevallen, terwijl de heer Schaaf - als ik zijn betoog goed heb begrepen - de opbrengst van de lenen zou willen leiden naar één algemeen fonds. Dit zal volgens de heer Beeksma niet anders te bereiken zijn dan via een speciale wettelijke--Tegeling. Bovendien zou men zich verzekerd moe ten weten van de instemming van de grote meerderheid der leensbesturen. Groesbeek is in plakje süd-east fan Nimwegen. It is bikend fanwegen syn iepenloftmuseum fan de Hilligelan-stif- ting, om syn oarlochstsjerkhöven (der is omraek fochten doe by de slach om Amhim) en om it Afrikamuseum. Ek om de moaije natür. Dat wy forline simmer ris in reis nei Groesbeek makken hie noch in oare reden. Wy hiene der nea seis west, mar der wol kontakten hawn. Foar de oarloch al! Yn dy jierren hiene wy in skets fan Ds. J. A. Visscher yn it frysk oerset („Hein, de lüs”) en wy waerden oantrune mear fan dizze skriuwer-düm- ny- sosiael wurker fan de earme Fryske 1 heide yn it Frysk oer to bringen. Ds. J. A. Visscher wenne doe al sünt jierren yn Groesbeek, dêr’t er pionierswurk dien hie mei it oprjochtsjen en ütwreidzjen fan de saneamde Groesbeekse stiftingen. Dat waerd doe de oersetting fan it boek Sytske, dêr’t letter in twadde printinge fan komme moast. Wy ha oer de ynhald fan dit boek noch mei dümny „Fisker” korrespondearre. Hy joech üs tastim- ming syn wurk yn de Fryske tael oer to bringen en wie der wakker bliid om. Ommers dan soe it noch mear sprekke ta it Fryske folk. Spitigernóch hat ds. Visscher it forskinen fan de „fryske Sytske” net mear bilibbe. Letter setten wy noch yn it Frysk oer syn boek „Op de grote stille heide” dat as titel krige „Tusken heide en beamguod yn”, letter nochris op ’en nij biwurke en ütkommen en noch to krijen is under de titel „De leafde giet nea forlem”. En meidat trijekear nou ienris skippersrjocht is, waerd der forline jier noch in oar boek fan de eardere dümny fan ’e Houtigehage oerset: „Sa’n heidekeardel”, dat for- skynde as forfolchforhael yn de Boalser- ter krante en mooglik ek nochris as boek ütkomme sil. wurde soe, mar under bitingst, „dat ik, Homme Hessels, mijn leven lang daar af sal Rebben de adminstratie en de op komsten daar af sal genieten sonder dien te neffens oijt eenige Rekeninge off oplossinge te doenGoed bisjoen! Libbenslang de saek biheare en gjin forantwurding hoege to dwaen! AI gau kriget it spul luzen. Paulus, de sweager fan Homme, Jetske har man, koe dochs al net sa goed mei him oerwei. Ut in brief fan 1740 docht bliken dat Homme it sa fier krige hat dat Jetske har soan Hessel by him yn ’e hüs komt. Dit is Paulus min nei it sin, binammen nou’t bliken docht, dat Homme syn wurd net haldt. Paulus sommeart syn sweager dan ek om him „van nu aan nogh met haar zoon, nogh met de administratie van de Leens landen meer te bemoeien, maar het eene sowel als het andere aan haar over te laten It is hieltyd mis mei Homme en Paulus. Homme bigjint it lan fan it lien foar de tiid dat de hier opsein is, om to ploegjen en de skiep dy’t der noch yn rinne jaget er fuort. Paulus stjürt de doarpsrjochter der op öf. It wurdt foar de safolleste kear in rjocht- saek en Hette Dirks en Frans Bouwes, de beide Makkumer hierders fan de lannen fan it St. Anna Lien, forklearje dat „Homme sig niet ontzien heeft om onze schaapen een week a twee na Sent Petri 1741 uit de voors.landen van St. Anna Leen heeft gejaagt op de gemeene Laan ende eenige dagen daar na onze schaa pen eerst weer gevonden.” Nou wie Paulus, de man fan Jetske, seis ek net sa’n bêstenien. De fiskael docht dit boekje oer him iepen: „Paulus Hen driks, arbeider tot Makkum, is een persoon van een seer slegte en ergerlijke conditie, sig al den dag met dronken drinken en allerleije Boosaardigheden sig ophoudende En as er in stik yn ’e kraech hat, siket er mei elkenien rüzje. „Ook dagelijks met zijn huysvrouw Jet ske Hessels seer oneenig levende, waar- door sij in de allerbitterste armoede vervallen. Hebbend hy, Paulus Hendriks, sig niet ontsien omme in voorgaande Jaare sijne genoemde huysvrouw (die toen hoog zwanger was) zeer erbarmelijk te mishandelen, te slaan, te stooten en met voeten op haar zwangere lichaam te trappen. Ja selve bij de hairen over den vloer ter deuren uit te sleepen.” Nou, dat lycht der net om! En dan to bitinken, dat hja 14 bem krigen! De fiskael hat der doe hinne west „en aldaar eenige kleijne wermkes van kinde ren bij de haard vonde sitten schreijen- de, terwijl syn huysvrouw Jetske Hessels op ’t bedsteede lag kermende door pijn en afgematheden.” Sa’n bimuoisucht stiet Paulus net oan. In joun dêrop kaem er tusken sawnen en achten by de fiskael to skellen en to rachen. Hy hie der syn nocht fan om hieltyd troch it gerjocht lêstich fallen to wurden. Hy woe leaver „aanstonts voort gaan en vrouw en blixems kinderen aan den duivel over te laten en ter zee te gaan varen.” De fiskael frege Paulus oft er dan net yn ’e tsjerke troud wie en der net ünthjitten hie syn frou leaf to hawwen en trou to bliuwen. Syn antwurd wie: „in sulke beloften schijt ik wat en daar geef ik de duivel om!” Mei oare wurden: As jo trochsette, bliuw ik gjin dei langer oan de wal en gean ik nei sé! De fiskael brocht ek dit boadskip wer oer oan it gerjocht. Mar men woe it dochs noch mar efkes oansjen. Ommers „ver liet hij vrouw en kinderen dan was ’t dorp meer en meer met haar belemmert.” Hoe dan ek, Homme syn opset om it liens- guod to naderjen mislearre dit kear, mar yn 1740 docht er noch in raem. Poppe Piers studearret dan üt it lien en neffens him is dy 25 jier wurden en dan forfait foar him de talage en moat der wer in oarenien foar him yn it plak komme. Poppe kaem fan Aldegea H.A. en it doopboek dêrre spriek neffens Homme kleare tael. Poppe wie neffens dit boek doopt op 10 febrewaris 1715. Mar Poppe syn mem leit der mei tsjügen tsjinyn, dat dy lytse Poppe yn 1717 fordronken is en dizze Poppe datselde jier noch berne is yn augustus. „Verdronken in een sloot bij zijn ouders huys te Oudega, omtrent twee of drie weken na de maant van May 1717, welke Pier Foppes en Foek Hiddes Oer dy léste oersettingen hiene wy kontakt mei de dochter fan ds. Visscher, de psychologe en dümny’s widdou mefr. L. C. P. Hogebrink-Visscher yn Amers- foart. Lykwols hiene wy altyd noch graech ris yn Groesbeek sjen wollen. Dêr wenne sa’t wy wisten, noch in skoansoan fan ds. Visscher, syn meiwurker en opfolger dêrre. Wy ha yn Groesbeek wol ien en oar bisjen kinnen, mar troffen dizze skoansoan, de hear H. W. Smit, net thüs. Wy lieten in pear kranten efter en skreaune op de ranne in groet,. In deimannich letter krigen wy in brief, dy’t wy hjir yn it Frysk folgje lite en dêr’t wy wol tige wiis mei wiene. De hear Smit skreau üs: „Wy ha elkoar nea moete en dochs haw ik it gefoel, dat ik nou oan in aide bikende skriuw. Jou namme is hjir faek neamd as de oersetter fan de boeken fan myn skoanheit, ds. Visscher, en sünder dat jo it wisten ha wy jou wurk yn dit stik fan saken faek biwündere. Spitich, doe’t jo hjir west hawwe, wiene wy (fanwegen in famyljereuny op de Wolfsberg) net thüs. It hie ek al net folie minder treffe kinnen! De kranten ha wy noch deselde jouns bisjoen. Us hertlike tank derfoar. Mei hwat muoite kinne wy it Frysk noch wol neikomme, ek hwat jo oer ds. Visscher skreaun hawwe. Wy ha foar üs bern altyd in hiel soad Fryske pleech- alden hawn enik seis bin flakby Boalsert berne: yn de pastorij to Longer- hou. Us heit wie dêr dümny. Ik ha dêr as bern boarte, mar dat hat net sa lang duorre, hwant yn 1910 giene wy nei Medemblik. Us heit hie doe acht jier to Éongerhou-Skettens stien. Us heit hie al earder yn Fryslan dümny west. Longer- hou wie syn tredde stanplak, earder stie er fan 1898-1902 yn Tsjerkgaest, dêr’t trije fan myn bruorren berne binne. As jonkje fan seis jier koe ik dus wol Frysk prate, mar ik haw it sünt net mear dien en bin dy tael kwyt rekke. Spitich! BOLSWARD - De konijnenvereniging „Bolsward en Omstreken” heeft een jong dierenkeuring gehouden voor zijn leden, waar ingezonden werden 181 konijnen, 34 kippen, 29 duiven en 8 cavia’s. Vlaamse reuzen: 12 IxF 8xZG 2xG 1x0; Lotharinger: 19 6x2 G 8xG 5x0; Gr. chinchilla: 8 3x2G 3xG 2xV; Witte nieuw Zeelanders: 24 2xF 15x2G 7xG; Rode nieuw Zeelanders: 8 4x2G 4xG; Wit Weners: 16, IxF 7x2G 6xG 2xM; Bruin: 3, 2x2G lxG; Blauw: 5, IxF 4x2G; Kon grijs: 7, lx2G 2xG 4x0; Papilon: 3, 2xZG lxG; Havanna: 2, lx2G lxG; Alaska: 4, 4x2G; KL Chin chilla: 4, 4xG; Ten bruin: 6, 4x2G 2xG; Zwart: 18, 5x2G 13xG; Trianta: 4, lx2G 2xG IxO; Hollanders zwart: 9, 2xF 5x2G 2xG; Blauw: 4, 3x2G lxV; Madagascar: 2, lx2G lxG; Thuringer: 2, IxF lx2G; KI. Zilver: IxF 3x2G lxG; Rus Zwart: 4, IxF 3x2G; Bruin: 6, 3x2G 3xG; Kleurdwerg: Rus: 2, 2xZG; Kongr.: 2x1 ZG IxO; Kleurdwerg: bl.- êrijs: 1, lxG; zwart: 2, lxG IxO; Pool wit: 1, lxG; Cavia: goud: 2, IxF lxZG; zwart: 6, IxF 2x2G 3xG. Bij de konijnen was de mooiste en witte Vlaamse Reus van de heer Nanninga. Het mooiste tekening-dier van de heer W. Bekema, de mooiste van de jeugd was niej. Zijlstra. Kippen Friese hoen: 9, 4x2G 3xG lxV; Sebrechts citroen: 4, 1x2G3xG; Goud: 6. 2xG lxM 2x0; Oud Holl. sabelpoot: IxF 2x2G 3xG lxV; Ancona: 1, lxG; Wijnadot: 7, 3x2G 2xG lxM IxO; Bierduiven: Hole kroppers wit: 4, lx2G lxG 2xV; Oosterse rollers geel: 2> lx2G lxG? Geel zilver: 4, 2xF lx2G lxV; Eng. l.v. Tuimelaars: zwart: 4, 3x2G lxG; Ned. Schoonheidspostdui- ven: 10, 3xF 6x2G lxG; Kras: 1, lxG; Duitse sek. postduiven: blauw band: 3, 1*2G lxV. S>j de kippen was de mooiste grote rassen J. A. v.d. Goot; Kriel, de heer Ludema; Bij de duiven, de heer R. Kramer winnaar en de jeugdprijs ging naar D. de Vries. De drie keurmeesters ue heren Abma,De Bok en Sikkema vonden de kwaliteit van de jonge dieren erg hoog. t „Hjir waerd troch de aldste jonges kofje dronken as hja op skoalle wiene by Monsieur Van der Baan”. Ek is der in foto fan de tsjerke fan Skettens, dêr’t üs heit dus ek dümny wie, Longerhou en Skettens wiene in kombinearre gemeen te. Ek in foto fan de skoalle to Skettens, dy’t myn broer mei syn pakesizzer nei 60 jier noch ris op de foto set hat. Hy skreau der ünder: Op üs heit syn inisiatyf waerd der to Skettens in nije skoalle boud en op de stien yn de bütenmuorre stiet: „De eerste steen gelegd door H. G. Smit, oud 8 jaar op 5 sept. 1904”. Dat wie dus myn aldste broer, deselde dy’t 60 jier letter de foto makke. Ut ien en oar docht wol bliken, hoe’t wy as famylje Smit seis, mar net minder troch it wurk fan myn skoanheit, ds. Visscher, op de earme Fryske heide, üs nij oan de Friezen bisibbe fiele. gemeente HINDELOOPEN AUGUSTUS 1979 Gebc- d-v.Fri Geleidelijk aan is de bestemming der lenen gegaan in de richting van de studielenen, zoals wij nu kennen. Dit was al een verandering, want de stichters hadden in het bijzonder hun eigen zieleheil op het oog. Die intentie werd in 1580 dus afgesneden. Naast de denkbeelden van de heer Schaaf zouden er ook andere ideeën kunnen zijn of wellicht kunnen worden ontwikkeld om de lenen zodanig te hervormen, dat zij ook in de huidige tijd zinvol kunnen funktioneren, zo al moet worden aangenomen dat, zij dit thans niet of niet meer doen. De eerbied voor het historisch geworde- ne en voor de wil van de stichters is in ons land - terecht - groot. Maar1 de Een essentieel punt is wat willen de besturen? Zouden zij in hun hart wel voelen voor een andere bestemming van de lenen of niet? Zo ja, in welke richting zouden zij die bestemming dan willen zoeken? Spreekt het idee Schaaf hun aan? Of zouden zij willen treden in een suggestie, die destijds van de kant van de Fryske Akademy is gekomen. De Fryske Akademy zou willen onderzoeken of de lenen ingeschakeld zouden kunnen wor den in het bevorderen van studie en wetenschap in en aangaande Friesland. Het is natuurlijk onmogelijk een ant woord te geven op de vraag, wat de stichter van een leen ten aanzien van zijn nalatenschap zou hebben bepaald wan neer hij in onze tijd zou hebben geleefd. Maar één ding staat toch wel vast. Een situatie, waarin „hun” leen geen wezen lijke fupktie meer heeft, is stellig niet in de geest van de erflaters geweest! In die gevallen zou toch bekeken dienen te worden, welke mogelijkheden tot zinvol funktioneren er zouden kunnen zijn. 'oren: Magdelena Charlotte Adelheid - rans Wolter Hugen en Aukjen Min- e Btallmann; Josina d.v. Meinte Reits- a en Janke Beetstra. S’^l'nwd: Wybren Gerke de Vries en Alle Douna.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Bolswards Nieuwsblad nl | 1979 | | pagina 7