se RES OOK VOOR U BLIJFT ZWABO VOORDELIGER visser! SPIJKERBROEKEN NICATOR BOS- fabrikant van machines voor berm- en slootonderhoud ZEER VOORDELIGE AANBIEDING SMYRNA KNOOPKUSSENS IN FRAAIE DOOSVERPAKKING in PIT-KOLLEKTE Bolswards Nieuwsblad een advertentie treft altijd doel (VAN BEKEND MERK) WONSERADEEL U kunt uitzoeken uit plm. 30 prachtige dessins waaronder de allernieuwste voor 27,50 per stuk. Tevens kunt u profiteren van onze vele goedkope garens aanbieding 1,00 - 1,25 - 1,50 per bol. Nieuwe breiboeken van Neveda, Scheepjes, Kreatief. Ook een nieuw haakboek van Ariadne. BIJZONDERE DIENST DAPTISTEN GEMEENTE U weet wel: in de vrijetijdshoek achter in de herenzaak I f DANSLES mode trefpunt LASSERS MACHINEBANKWERKERS VERF-SPUITERS I MONSTERNEMER VRIJDAG 7 SEPTEMBER 1979 BOLSWARDS NIEUWSBLAD Pagina 8 >- f •W: r vraagt een Er is straks weer V J 10 t/m 15 SEPTEMBER f 'L' Appelmarkt 16, Bolsward. Telefoon 05157 - 36 36 U is hartelijk welkom zondagavond 19 uur Doopsgezinde Kerk. Zang: Esther Tims uit Zwolle met combo Spreker: ds. O. Oldenburg Samenzang Uw plavuizen vloer komt nog mooier tot zijn recht met een goed gekozen karpet Bij ons kiest u uit een skala van maten en dessins - uit een geweldige kollektie. Sollicitaties zowel schriftelijk als telefonisch te richten aan: BOS mech.- en konstruktie b.v., Hichtumerweg 1-3, tel. 05157-2941 Bolsward. Voor een tijdelijke arbeidsovereenkomst, vragen wij voor direkt in onze uitgebreide fabriek te Bolsward Bezoekt a.s. zondag de wedstrijd Nadere informatie ten kantore, tel. 05151-1641 De Coöperatieve Zuivelindustrie „DE GOEDE VERWACHTING” te Workum Spoordyk 21 Verbouwingen onderhoud Tel. 05157-3241 of 05157-3819 (Evert v.d. Werf) TE HUUR AANGEBODEN IN BOLS WARD, aan de grote weg r F BOUWBEDRIJF JORRITSMA B.V. (sinds 1880) LOODS afm. 9x21x3 m eigen verwarming voorzien van elektra. Kan ook in gedeelten worden verhuurd. Huurprijs in nader overleg. inl.: 05157-2516. GEMEENTE Interieurverzorging Bolsward Thuis kunt u pas uw definitieve keus doen. Want elk interieur, elke plavuizen vloer heeft zijn eigen karakter. Daarom brengen wij u gratis een aantal karpetten op zicht. Om samen thuis rustig uw keus te bepalen. Ook een parketvloer wordt zoveel mooier met een karpet. Laat ons u adviseren en kies een aantal van onze prachtige karpet ten gratis en vrijblijvend op zicht. A VRAAGT VRIJBLIJVEND PRIJSOPGAVE 'W TELEFOON 05157-2188 KOMPLETE WONING-INRICHTING GROTE DIJLAKKER 21 'AANVANG 14.30 UUR^^^ voor de melkproduktiekontröle in het rayon Bolsward - Tjerkwerd - Exmorra. iB| 4.^J1... voor beginners en gevorderden op donderdag. Telefonisch opgeven bij: Dorpshuis It Honk, Exmorra, tel. 05157-3240 wB5 1 49.50 Bij plavuizen hoort karpet b I Extra ce ■M P K. ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■a uuim muizBlnnr F' '.-j <1 Ontwerp-bestemmingsplan Witmarsum- Sportvelden. De burgemeester van Wonseradeel maakt bekend dat ingaande 10 september 1979 gedurende één maand ter gemeentesecretarie (afd. Algemene Zaken) te Wit- marsum ter inzage ligt: het ontwerp-bestemmingsplan Witmarsum-Sportvel- den. Het plan betreft een gedeeltelijke herziening van het plan buitengebied en heeft betrekking op terreinen gelegen tussen de Menno Simonsstraat en de East- himmerwei, grenzende aan het bestaande sportveld. Gedurende de bovenvermelde termijn van één maand kan een ieder tegen dit ontwerp-bestemmingsplan bij de gemeenteraad schriftelijk bezwaren indienen. wiuinA T/O STADHUIS - TELEFOON 05157-2489 h Tip! I 7^ 1 I I»;? 'i Voorbereidingsbesluit Natuurgebieden en kom Makkum. de burgemeester van Wonseradeel maakt ingevolge artikel 22 van de Wet op de Ruimtelijk Ordening be kend dat de gemeenteraad bij zijn besluiten van 27 augustus 1979 heeft verklaard dat een herziening wordt voorbereid van: a. het bestemmingsplan voor de Natuurgebieden; b. het bestemmingsplan voor een gedeelte van de bebouwde kom van Makkum (beschermd dorps gezicht). Het onder a. genoemde besluit met bijbehorende kaar ten en voorschriften (aanlegvergunning), alsmede het onder b. genoemde besluit met bijbehorende kaart liggen ingaande 10 september 1979 ter gemeente secretarie (afd Algemene Zaken) te Witmarsum voor een ieder ter inzage. Witmarsum, 6 september 1979. De burgemeester voornoemd, P. Tjeerdsma. i I Jl tl h i i,j MARKTPLEIN - BOLSWARD een naam in wol en handwerken

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Bolswards Nieuwsblad nl | 1979 | | pagina 8