Gahe smw B.S.W. schenkt Lagere Technische School cheque van 3000 gulden Nieuw sociaal-kultureel centrum Vannu verrijst bij plantsoen Eerdmans assurantiën uuim muizeloor vaM.dwWerf nieuwbouw onderhoud V renovatie J Sanitaire installaties Friesland Bank Rabobank CS geld en goede raad Laat die voetjes even nameten! Neem niet voetstoots aan dat ze nog passen, W Makelaardij/O\ Bolsward Luc Tuinstra: „bewoners krijgen geen last” Bloedproef voor inwoner Exmorra Hond gedood op de Afsluitdijk Bolswarder jongeman bekent drietal vernielingen Politie Koudum houdt automobilist (15) aan PROMOTION CLUB KOSTUUMS nieuwste kollektie één jaar schriftelijke garantie METSELSPECIE EN BETONMORTEL Tijdens spel arm gebroken Verzekeringen, hypotheken, financieringen, bemiddeling onroerend goed. Automobilist rijdt over matras op rijksweg bij Nijland STREEKBLAD VOOR WEST- EN ZUIDWEST-FRIESLAND Verschijnt in: Bolsward, Baarderadeel, Hennaarderadeel, Hindeloopen, Wonseradeel, Workum en Wymbritseradeel 118e JAARGANG Nr. 72 <5f—i Jill 5 Regionale bank i KINDEREN VERZEKEREN: SCHOOLVOORBEELD VAN GOED VERZEKEREN! VOOR AAN- EN VERKOOP VAN ONROEREND GOED wil modeschoenen Van der Weerd b.v. - tot I y I s I bouwbedrijf g Bleeker bv g Bolsward F -’SS®"? '9 ■DRAOBOCT KANT EN KLARE +4wat hat F -<»MWIV^ trefpunt mode Uitgave A. J. OSINGA b.v. Bols ward - Marktstraat 13 Administratie- en Redaktieadres: Postbus 5, 8700 AA Bolsward Tel. 05157 - 2044, na 18 uur 2660 Redaktie na 18 uur 4661 Verschijnt WOENSDAGS en VRIJDAGS Abonnementsprijs 14,75 p. halfjaar (bij vooruitbetaling) Giro 887926 Advertentie-tarieven op aanvraag „Er is weer reden in Bolsward om feest te vieren,” zo zei burgemeester Mulder tijdens de openingsplechtigheid die ge houden werd in de grote hal van het bedrijf. „We kunnen de vlag weer uit steken; hoewel we weten dat dit bedrijf heus niet alle werkloosheid in Bolsward op zal lossen. Maar dat hoeft ook niet; en dat verlangen we ook niet.’ Maar iedere FINANCIËN HYPOTHEKEN VERZEKERING WOMMELS - De rijkspolitie van Wom- mels heeft zondagavond ter hoogte van café „De Klieuw” onder Roodhuis de 18- jarige J.J.R. uit Exmorra aangehouden. R. bleek te diep in het glaasje te hebben gekeken. Hem werden blaastests afgeno men waarna hij een bloedproef diende te ondergaan. MAKKUM - Onlangs werd op de Afsluit dijk onder Breezanddijk een herders hond aangereden door een Mercedes personenauto, bestuurd door de heer J. Bakker uit Den Oever. De herdershond, eigendom van de familie Schakelaar uit Groningen, was vanaf de camping de rijbaan van de Aflsuitdijk opgelopen. De hond was op slag dood. De auto werd zwaar beschadigd. Uw spaargeld wordt aangewend voor de economische ontwikkeling van uw eigen provincie. R tb uw eigen bank l Appelmarkt 16. Bolsward. Telefoon05157 - 3636 BOUWSTOFFEN BOLSWARD - TEL. 2316 Eén onzer fotografen schoot dit plaatje van het B.S.W. complex. Kerkstraat anders. Zoals bekend beston den er in een eerder stadium plannen om Vannu in de voormalige werkplaatsen van Van der Berg onder te brengen. Hiertegen kwamen de bewoners van de Kerkstraat in het geweer. „De situatie daar is niet te vergelijken met die op het Plantsoen. Het is er erg smal in de Kerkstraat en de mensen zaten er dus bovenop,” aldus Tuinstra. BDRAOBOCT j- JONGEMASTRAAT 45 - BOLSWARD TEL. 05157-3302 - T/O AMRO-BANK maandagmiddag geopend bovenstebeste Bunnies Technisch installatiebedrijf Makkum, Bolsward, Franeker, Harlingen Tel. 05178-6041 Evenals een aantal raadsleden is ook de heer Tuinstra van mening dat het terrein aan het Laag Bolwerk zo zijn voordelen had. Wat de ruimte op de tennisbanen betreft, had het daar door kunnen gaan. „Nieuwbouw was daar beslist mogelijk geweest. Maar die datum 25 september was geen flauwekul. De subsidiekraan zou beslist worden dichtgedraaid. Als de Het bedrag, dat burgemeester Mul der op zijn beurt overhandigde aan de direkteur van de school, de heer Brinksma, zal worden gebruikt voor de aanschaf van niet, gesubsidieerde leermiddelen. B.S.W.-Bolsward is een onderdeel van de Furness-groep die in totaal negen vesigingen in Ne derland heeft. Volgens de heer Tol man is het bedrijf in Bolsward het kleinste van de negen. Thans zijn tien mensen werkzaam bij B.S.W.- Bolsward. Volgens de heer T. A. Rook, vice-voorzitter van de raad van bestuur van Furness N.V. te Rot terdam, zal het personeelsbestand naar verwachting in de toekomst worden verdubbeld. BOLSWARD - Na een urenlange diskussie besloot de Bolswarder raad afgelopen donderdagavond zonder hoofdelijke stemming ak koord te gaan met de plannen tot nieuwbouw van het sociaal- kultureel centrum op het Plantsoen. De plaats waar nu nog de koel en vrieshuizen van Johannes Bolta staan, bleek voor een aantal leden van de raad toch niet de meest geschikte plaats voor het nieuwe Vannu en met name de PvdA-fraktie pleitte voor nieuwbouw op de voormalige tennisbanen aan het Laag Bolwerk. De vroegere eigenaar van dit terrein, de Rooms-Katholieke kerk, maakte hiertegen echter bezwaar, op grond van eerder gemaakte afspraken. BOLSWARD - Ter gelegenheid van de opening van zijn nieuwe bedrijf op het Bolswarder industrieterrein De Wymerts overhandigde direkteur Tolman afgelopen onderdagmiddag burgemeester Mulder, die de opening had verricht, een cheque van drieduizend gulden. Het bedrag is bestemd voor de Bolswarder Lagere Technische School. Het nieuwe bedrijf, de bedrijfswagen service-werkplaats B.S.W. is het eerste in de serie die op het nieuwe industriepark De Wymerts, dat zich achter de Nestléfabriek bevindt, haar poorten kan openen. BOLSWARD - De politie van Bolsward heeft met de aanhouding van de 19-jarige B. v.d. W. een drietal vernielingen opge lost. V.d. W., geen onbekende bij de poli tie bekende zijn agressie op eigendom men van de Amrobank, Haagsma b.v. en garage De Jong te hebben afgereageerd. De vernielzuchtige jongeling werd na ver hoor weer op vrije voeten gesteld. STAVOREN - De politie van Koudum heeft het afgelopen weekeinde een wel zeer jonge automobilist aangehouden bij de jachthaven Noord Nederland in Sta voren. De vijftienjarige R.B. uit Joure tourde donderdag en vrijdag in de omgeving van Koudum rond in een Mercedes-busje. B. bleek de bus bij een bedrijf in .Heerenveen te hebben ge huurd. „De mensen bij het Plantsoen hoeven naar mijn idee geen last te krijgen. Ik ben er eigenlijk wel zeker van dat ze die last in de toekomst niet zullen krijgen. Ook in de Hoogstraat, waar we eerst waren gevestigd, had men die overlast in het begin niet. Alleen de laatste tijd ontstonden er problemen. De oorzaak daarvan is zo langzamer hand algemeen bekend, dunkt me.” Een zeer positief punt betreffende de nieuwe plaats die Vannu kreeg toege wezen, is het feit dat men een eind buiten het uitgaanscentrum van Bols ward is komen te liggen. „Da’s een gelukkige omstandigheid volgens mij, want nu komen de bezoekers gemoti veerd naar Vannu omdat ze een aardige afstand moeten afleggen om er te komen.” voor een scholieren-ongevallenverzekering stapt u gewoon even bij de RABOBANK binnen. Lngëmastr., 19 Bolsward, tel. 05157-4955,’ ^■g.g. ’s avonds S. Heeres 05150-14139 arbeidsplaats is er één,” zo vond de heer Mulder. Het gehele complex bestrijkt 3.500 vierkante meter. Ruim 800 m2 daarvan is bebouwd. Met uitbreidings- mogelijheden is derhalve rekening ge houden. De bouw, die door het Bolswarder bouw bedrijf Bleeker werd uitgevoerd heeft onge veer negen maanden in beslag genomen. Het ontwerp werd gemaakt door Brouwer b.v. uit Leeuwarden. De totale investe ringskosten bedragen 1 miljoen gulden. Voor het publiek was er donderdag, vrijdag en zaterdag open huis en werd men in de gelegenheid gesteld het nieuwe bedrijf te bèzichtigen. Van die mogelijkheid werd flink gebruik gemaakt. MAKKUM - Zaterdagavond omstreeks half acht heeft de 7-jarige Hein Bouke Quarrè uit de Blazerweg in Makkum zijn linkeronderarm gebroken. Het jongetje’ was met nog enkele kinderen aan het spelen, toen hij bij een ongelukkige val zijn arm brak. Via de huisarts werd hij doorverwezen naar het Sint Antonius ziekenhuis in Sneek, na de behandeling kon het knappje weer mee naar huis genomen worden. Wel zit zijn arm voorlopig stevig in een siosverband. Een voorstel van de PvdA, om on danks de protesten en een dreigend kort geding, toch te kiezen voor de voormalige tennisbanen, werd door de overige frakties niet gesteund en derhalve met 3 tegen 2 stemmen verworpen. Immers, zo meenden de tegenstanders van het PvdA-voor- stel, van de zijde van CRM wil men voor 25 september een definitieve uitspraak hebben, daar anders de subsidiekraan dicht wordt gedraaid. De zaak zou door een gerechtelijke procedure worden opgehouden en dat risico wenste men niet te lopen. Enige tijd voor de raadsvergadering had men een bijeenkomst gehouden voor de buurtbewoners van het Plantsoen om de plannen uiteen te zetten. Deze omwo nenden van het terrein waar Vannu zal verrijzen, reageerden vrij positief, zij het dat men wel enige wensen en verlangens had. Met hen zal, zoals tijdens de hearing is overeengekomen, overleg worden ge pleegd ten aanzien van de nieuwe plan nen. Deze positieve houding van de „Bolta-omwonenden” wordt door de 27- jarige beroepskracht van Vannu, Luc Tuinstra bijzonder gewaardeerd. „Dat deze mensen zo reageren komt hopelijk doordat men hier ziet dat een kultureel centrum in Bolsward nodig is. Zoals het zich nu laat aanzien, zullen de omwonen den namelijk door de nieuwbouwplan- nen een grotere tuin achter hun woning krijgen, komen er autoboxen en kan men achterom komen. Volgens de heer Tuinstra, die samen met Paul van Dieren (28) de vaste kern van Vannu vormt, lag de situatie in de knoop nu niet was doorgehakt dan zat het er voor 90% in dat het fout zou lopen. Derhalve ben ik erg blij dat de raad deze beslissing heeft genomen. We kunnen nu los.” Al komt het definitieve Vannu op het Plantsoen, tijdelijk zal het sociaal- kulturele werk nu worden onderge bracht op de voormalige tennisba nen. Op deze plaats komt semie- permanente bebouwing en voor zo ver nu bekend is, z al men ongeveer 114 jaar op deze plaats blijven. Al het werk dat we op den duur in het nieuwe Vannu zullen ghan doen, zal nu worden uitgevoerd in de gebou wen op de oude tennisbanen, zo vertelt Tuinstra. Het werk zal be staan uit het geven van diverse kursussen, het onderbrengen van tienerwerk, het fungeren als over blijflokaal voor schoolgaande jeugd, het houden van projekten en het geven van (film-)voorstellingen. „We willen en dat blijkt uit onze nieuwe contouren-nota, van dat stempel (jon gerencentrum) af. We willen nu een breed sociaal centrum vormen dat alle gebieden en leeftijdsgroepen zal bestrijken. Bovendien, zo besluit Tuinstra, „zullen we stringentere eisen stellen aan het jongerenwerk.” Ss NULAND - De 28-jarige rijksambtenaar L. Schaaf uit Amsterdam heeft onge twijfeld de schrik van zijn leven gekregen toen hij zondagavond omstreeks half elf op de A7 ter hoogte van Nijland over een tweepersoons matras reed. Het over rijden van de matras had tot gevolg dat de uitlaat en de benzinetank stuk raak ten, terwijl de auto aan de onderkant ver schillende deuken vertoonde. De heer Schaaf zelf kwam met de schrik vrij. Floridus Campuslaan 2 8701 AM .Bolsward tel. 05157-2294/3464 b.g.g. 2593/3776/4055 Op deze plaats zal over enige tijd het nieuwe onderkomen van Vannu verrijzen. Deze week zullen de eerste gesprekken met de leiding van Vannu omtrent de plannen worden gehouden. üs hjoed to sizzen It bart withoefaek, dat wy eat net sjogge omt it to great is Bolswards Nieuwsblad LUC TUINSTRA: „stringentere eisen aan jongerenwerk stellen”. (ZZJ Broerestraat 13 tel. 05157-3946 a F w

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Bolswards Nieuwsblad nl | 1979 | | pagina 1