passen. nieuwbouw Eerdmans assurantiën U EN UW LEVEN Neem niet voetstoots aan datzenog^ Rabobank uuim muizelnnr vaMiUrWerf I Veel belangstelling voor Menno Simons herdenking in Witmarsum Eerdmans assurantiën Laat die wetjes even nameten! CL) «1— f PROMOTION CLUB KOSTUUMS Krachtinstallaties Verlichtingsprojecten Doarpeduel tusken Easterein en Wommels Meer dan duizend belangstellenden bij Open Dag VLF Ingebroken in pastoorshuis etermaMó modeschoenen FINEER BINNENDEUREN Inbrekers laten liters bier in kantine wegstromen Sportcomplex Blauwhuis officieel in gebruik genomen Van der Weerd b.v. SPAARSELEKT - EXTRA 7’/z% Verzekeringen, hypotheken, financieringen, bemiddeling onroerend goed. Koeien storten in mestkelder ligboxenstal J| F o ar Radio Fryslan „Buit onbekend” ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■BB verzekeringen hypotheken financieringen nieuwste kollektie één jaar schriftelijke garantie bovenstebeste Bunmes NU VERZEKERD STRAKS VERZORGD bouwbedrijf Bleeker bv Bolsward Broerestraat 13 tel. 05157-3946 BONDSSPAARBANK BOLSWARD ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■I 1 E STREEKBLAD VOOR WEST- EN ZUIDWEST-FRIESLAND 118e JAARGANG Nr. 74 9 Verschijnt in: Bolsward, Baarderadeel, Hennaarderadeel, Hindeloopen, Vvonseradeel, Workum l IN MAHONIE EN EIKEN Floridus Campuslaan 2 8701 AM .Bolsward KüKAtaWXTr mode trefpunt zi Verschijnt WOENSDAGS en VRIJDAGS Abonnementsprijs 14,75 p. halfjaar (bij vooruitbetaling) Giro 887926 Advertentie-tarieven op aanvraag tel. 05157-2294 b.g.g. 2593/3776/4055 S, Burgemeester Pieter Tjeerdsma sprak namens het gemeentebe stuur van Wonseradeel en hij zei zie vervolg pag. 9 tel. 05157-2294 b.g.g. 2593/3776/4055 Bolsward Floridus Campuslaan 2 8701 AM postbus 46 8700 AA t*— JONGEMASTRAAT 45 BOLSWARD TEL. 05157-3302 T/O AMRO-BANK maandagmiddag geopend Voor al uw verzekeringen Appelmarkt 16, Bolsward. Telefoon 05157 - 3636 BOUWSTOFFEN BOLSWARD - TEL. 2316 WITMARSUM - „Eigenlijk had den we niet op zoveel belangstel ling gerekend.” Dit zei zaterdag middag mevrouw F. Kalma-Schat als voorzitster van de Doopsge zinde Gemeente Witmarsum/ Pingjum, ter gelegenheid van de herdenking van het honderdjarig bestaan van het Menno Simons monument aan het Vliet in Wit marsum. Maar de aanmeldingen bleven doorstromen en zo zaten er een 425 Mennisten in de Koepel kerk, waaronder ook een aantal buitenlanders. „We hope you had a good day,” aldus de voorzitster. Zo’n grote opkomst gaf haar een gevoel van verbondenheid. Vanaf het begin van dit jaar, bezochten al een vierhonderd doopsgezinden uit alle delen van de wereld (Ame rika, Canada, Ethiopië, Ghana, Indië, Taiwan, het dorpje Witmar sum in Brazilië) het kerkje, het monument en het schuilkerkje in Pingjum. „Ik ben blij, dat Witmar sum weer eens wemelt van de Doopsgezinden.” De preekstoel in de Koepelkerk is het enige over blijfsel uit de tijd van Menno Simons. Uitgave A. J. OSINGA b.v. Bolsward - Marktstraat 13 Administratie- en Redaktieadres: Postbus 5, 8700 AA Bolsward Tel. 05157 - 2044, na 18 uur 2660 Redaktie na 18 uur 4661 Ds. C. P. Hoekema uit Leeuwarden ging voor in de samenkomst. Menno Simons heeft deze samenkomst niet begeerd, maar mensen die wel op eer betoon gesteld zijn krijgen het niet, wie zich vernederd zal verhoogd wor den. De voorganger vroeg zich af: „Gaan wij dode stenen aanbidden, of is het een kwestie van even moed willen laten inspreken, ons op laten peppen.” Wanneer dat monument er niet was geplaatst, waren we hier dan ook bijeen gekomen. Volgend jaar valt er al weer iets te herdenken, namelijk 450 jaar doopsgezinden in Nederland. De totstandkoming van het monu- BLAUWHUIS - De voetbalvereniging Blauwhuis heft afgelopen zaterdag haar sportcomplex en kleedgebouw officieel in gebruik genomen. De ope ningshandeling werd verricht door bur gemeester B. W. Cazemier van Wym- britseradeel. Hij knalde een voetbal professioneel door een diet papier dichtgeplakte goal. Wymbritseradeels eerste burger toonde zich net zo ver baasd over zijn doeltreffend schot als de adspiranten van Blauwhuis. Het kleedgebouw heeft f 150.000 gekost. Daarvan brachten de leden van de voetbalclub ongeveer f35.000 door zelfwerkzaamheid in. De rest werd ver kregen uit subsidies van de Provincie, het Rijk en de Nederlandse Sportfe deratie. Nadat verschillende sprekers het woord voerden, volgde een voet balwedstrijd tussen Blauwhuis en Par- rega. Blauwhuis won door goals van Sjoerd van der Meulen met 2 - 0 en kwam hiermee in het bezit van de Anton Heijnen-beker. De heer Heijnen is een oud-voorzitter van de voetbalclub in Blauwhuis, 's Avonds vierde Blauw huis feest in De Preonskip, waar onder andere een film over oud-Blauwhuis werd vertoond. Op de foto maakt burgemeester Cazemier aanstalten om zoals later bleek doeltreffend uit te halen. In de expeditiehal waren stands ingericht waarbij koffie en frisdranken werden ge serveerd. Tevens werden in een aparte stand informatiemappen over de V.L.F. en haar belangrijkste produkten uitge reikt. Na het fabrieksbezoek kon men in de ontvangsthal voor ruwe koffie een diaserie over de produktie van koffie en thee bijwonen. Het kommentaar werd door een gesproken tekst op een bandje gegeven, waar tevens achtergrondmuziek was opgenomen. De Open Dag werd georganiseerd in het kader van het 10-jarig jubileum van de VLF. Doordat het totale investeringspro gramma in het voorjaar werd afgerond, konden tevens de nieuwste verpakkings machines gedemonstreerd worden. Al met al kan de VLF terugzien op een ge slaagde dag, waardoor de banden met de inwoners van Bolsward en omstreken verder zijn verstevigd. tegenover het stadhuis R l't Technisch installatiebedrijf Makkum, Bolsward, Franeker, Harlingen Tel. 05178-6041 R een aantrekkelijke rente en toch R J dagelijks opvraagbaar. Bij opname wordt 2% van het J JJ opgenomen bedrag in mindering J J op het tegoed gebracht. DURK GEERTSMA ek fan de partij WITMARSUM - Doordat een gedeel te van de loopstalvloer van de lig boxenstal van de heren IJpma en Galama in Witmarsum instortte, zijn zaterdagavond omstreeks half acht 41 koeien in de meststal-mestkelder onder de stal terecht gekomen. Zes koeien raakten bekneld in voerhek- ken, een zevental werd min of meer gewond, terwijl drie koeien door verstikking om het leven kwamen. De oorzaak van de ramp in de vier jaar oude ligboxenstal is nog onbekend. De zaak zal worden onderzocht. De ramp zou niet te overzien zijn geweest als de heren Galama en IJpma het melken eerder dan anders achter de rug hadden gehad. Nadat de vloer instortte sloeg het tweetal onmiddellijk alarm. Een loonbe drijf, de brandweer en vele vrienden en bekenden namen aan het redden van de koeien deel. De bevrijde dieren werden onderzocht door twee dierenartsen. BOLSWARD - De op 11 september j.l. gehouden Open Dag bij de V.L.F. is een groots succes geworden. Niet minder dan 1.250 inwoners van Bols ward en omstreken maakten van de gelegenheid gebruik de fabriek aan de Klokslag te bezichtigen. Opval lend was ook dat veel oud-Bols- warders en oud-werknemers van de V.L.F. aanwezig waren. Bij binnen komst werd aan alle bezoekers een plattegrond van de fabriek uitgereikt met een uitleg over de verschillende afdelingen en machines. Daarnaast werd door de medewerkers van de V.L.F. uitleg gegeven over de wer king van de machines en het funktio- nereri van de afdelingen. WOMMELS - Radio Fryslan stjürt ta- kom woansdei 26 septimber de léste fan de rige doarpsduels ut. Twa forums üt Easterein en Wommels sille dan yn it Dielshüs to Wommels tsjin elkaar stride. De beide ploegen wurde fragen steld oer Easterein, Wommels, Fryslan en oer de aktualiteiten. Fierder wurdt der ek noch songen, spile en foar- droegen. Sa sil it Wommelser muzyk- korps Euphonia foar fleurige muzyk soargje, wurdt der in gedicht foar- droegen, makke troch in ald-ynwenner fan Easterein dat hannelt oer Easter ein en Wommels, wylst ek de Wom melser troubadours Durk en Jouke Geertsma fan de partij binne. Easterein en Wommels takom woans dei 26 septimber dus foar Radio Fryslan tusken 18.00 en 19.00 ure, op kanael 5, 88.6 mgh. BOLSWARD - Onbekenden hebben afgelopen zondag ingebroken in het pastoorshuis aan de Grote Dijlakker te Bolsward. Waar de buit van de inbrekers uit bestaat is nog niet bekend, omdat de bewoner van het huis, pater Van de Ven, momentelijk op vakantie is in Lourdes. De dieven kwamen het huis binnen middels het stuk slaan van een ruit van de rekreatieruimte van het pand. Bolswanls Nieuwsblad en Wymbritseradeel BOLSWARD - Onbekenden hebben afgelopen zondagavond in de kantine van het sportveldencomplex te Bolsward de bierkranen opengezet. Twintig liter bier koos op deze wijze „het ruime sop”. De indringers hadden meer oog voor snacks dan bier, want een vijftal gehakt ballen vonden gretig aftrek bij de onge wenste bezoekers die zich toegang tot de kantine verschaften door een ruit te forceren. Vele mennisten brachten zaterdag een be zoek aan het monument ter gedachtenis aan Menno Simons. Na afloop van de samenkomst in de Koepelkerk, brachten de Mennisten een bezoek aan het nieuwe Menno Simons kerkje, het monument, de Pingjumer vermaning (schuilkerkje). Het gezelschap werd met bussen vervoerd, die een pendeldienst onder hielden. In het Kamphüs werd een korte diavoorstelling gegeven door ds. R. P. Yetsenga. Omstreeks vijf uur werd de slot bijeenkomst gehouden in de recreatiezaal van het bejaarden centrum Aylva State waar de leiding in handen was van ds. Yetsenga. Een cabaretgroep „Mennist of men ist nietvan de doopsgezinde ge meente Veenwouden, Zwaagwestein- de, Buitenpost bracht een minipro- gramma onder het motto: Het is niet van belang of er over een eeuw - of zelfs maar over tien jaar - nog Doops gezinde Gemeenten zullen bestaan in Nederland! (Uit Beleidsadvies voor de Broederschapsvergadering te hou den op 13 oktober 1979 te Amster dam, blz. 9). De thema’s die de groep o.a. naar voren bracht waren: „De Wind waait door kapotte ramen,” „Gemeente, lieve club van de Heer” en „Oh! Doopgezind-zijn is zo fijn ment ging bepaald niet van een leien dakje. Algemeen was de instemming schoorvoetend. De Amerikaanse broeders hebben destijds zelfs met afgrijzen gereageerd op de afgoderij van een monument. Het bleef eigen lijk een Friese aangelegenheid van een aantal heren die doorzetten. Gerrit Sjoerd Hofstra uit Sneek bleek de laagste inschrijver f 925,-, aan wie opdracht werd gegeven, naar een ont werp van architect Kramer uit Leeu warden, maar de uiteindelijke prijs kwam veel hoger. De inwijding van het monument op 11 september 1879 was verre van een religieus feest, maar veel meer een feest voor zestig heren, die aanzaten aan een diner, kosten tien gulden per persoon, een niet ge ring bedrag. Velen oordeelden, dat met het monument de Doopsgezinde broederschap door één van de voor mannen Pieter Feenstra zou zijn begraven. De vorm van de obelisk is volgens ds. Hoekema uitgesproken heidens, een teken van de Egyptische zonnedienst. We moeten het monu ment accepteren als een piëteit. Ons kantoor aan de Fl. Campuslaan zal in de komende zes weken verbouwd worden. Om de aannemer hiervoor voldoende ruimte te geven zijn wij tijdelijk in twee, tegenover ons bestaande kantoor, geplaatste kontainerketen getrokken. Gedurende de verbouwperiode blijven wij op ons oude telefoon nummer bereikbaar t.w. 05157-2294. Het telefoonnummer 3464 is per heden vervallen. Uiteraard bent u ook van harte welkom in onze tijdelijke accomodatie. Voor enig door u te ondervinden ongerief vragen wij graag uw begrip. V1 3

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Bolswards Nieuwsblad nl | 1979 | | pagina 1