Gabe Shroar Even naar Osinga om een boek of tijdschrift. Zeppelin en trein in Bolsward 4 H Zonnebloem met 18 knoppen I Gert en Hermien in Bolsward mannen mode gaat. Tilbury als het om Muziekschool Bolsward mogelijk uitgebreid Tilbury I Kosten bijna f 400.000 - Opnieuw serie koepelconcerten in Witmarsum Scanners, zendapparatuur en televisie gestolen in Koudum Jacob Kooistra’s miniatuurkermis Mentor kiest het ruime sop Onderzoek baarmoederhalskanker Bevolkingsonderzoek op baarmoederhalskanker in Hennaarderadeel SSV-d.Werf Yn novimber wer in FeRstival! F I I I I I I I I I I I I I I I I «O I STREEKBLAD VOOR WEST- EN ZU IDWEST-FRIESLAND Verschijnt in: Bolsward, Baarderadeel, Hennaarderadeel, Hindeloopen, Wonseradeel, Workum en Wymbritseradeel 'Xö' V 0 9 VRIJDAG 21 SEPTEMBER 1979 118e JAARGANG Nr. 75 Naam: Adres: Woonplaats: F hoog Hij vliegt en het doek is meter. x ajo Verschijnt WOENSDAGS en VRIJDAGS Abonnementsprijs 14,75 p. halfjaar (bij vooruitbetaling) Giro 887926 Advertentie-tarieven op aanvraag MANNEN MODE üs hjoed to sizzen Hwa’t syn meiminske achtet, wurdt seis achte. in de tilbury bestaat uit gratis winkelen t.w.v. vijfenzeventig gulden en de derde prijswinnaar mag boodschappen doen bij Kooistra voor een bedrag van vijftig gulden. Daarnaast zijn nog 37 andere leuke prijzen te verdienen. Bijgaande bon kunt u alleen vandaag nog inleveren en wel in de bus die in de hal van de supermarkt staat. Woensdag a.s. worden de winnaars in onze krant bekend gemaakt. a.j. osinga b.v. boekhandel straat 6 Eotswazd Uitgave A. J. OSINGA b.v. Bolsward - Marktstraat 13 Administratie- en Redaktieadres: Postbus 5, 8700 AA Bolsward Tel. 05157 - 2044, na 18 uur 2660 Redaktie na 18 uur 4661 BOLSWARD - Dinsdagavond aanstaande zal de vroedschap van Bolsward beslissen of ze een krediet van bijna f 400.000,- beschikbaar zal stellen voor de verbouwing en uitbreiding van de muziekschool Bolsward, Hennaarderadeel en Wonseradeel aan de Kerkstraat 30 te Bolsward. MAKKUM - Maandagmorgen alle vroegte heeft het bij scheepswerf Amels bv in Mak- kum gebouwde m.s. Mentor het ruime sop gekozen. Het 3.550 ton metende containerschip en biina 83 meter lange vaartuig is vertrok ken naar Amsterdam van waaruit dezer dagen de proefvaart zal plaatsvinden. Op de foto het grootscheepse beeld met op de voorgrond de kleinere plezier vaartuigen. Achter het m.s. Men tor de sleepboten, die het vaartuig over de wateren van het Ijssel meer hebben gesleept. BOLSWARD - Het comité Evangelisa- tiediensten te Bolsward hoopt woensdag 26 september a.s. een evangelisatie- dienst te houden in de geref. kerk aan de Gasthuissingel. In deze dienst hoopt voor te gaan, dominee J. A. Malgo, baptist pred. uit Hengelo (O). Het onderwerp van deze avond is: Gods stem in het Wereldgebeuren. Muzikale medewerking zal worden gegeven door Gert en Hermien Timmerman. De sa menzang wordt weer begeleid door de bekende organist J. J. C. Terpstra uit Bolsward. De aanvang van de dienst is om 8.00 uur ’s avonds. Een ieder is natuurlijk van harte welkom. De toegang is vrij. Nadere informatie kunt u krijgen op de telefoonnumers: (05157) 4487, 2186, 2129. Per „trein” arriveerden de kinderen van de Kooistra’s dinsdagavond bij de supermarkt waarna de openingsplechtigheid volgde. Het muziekonderwijs wordt in de gemeen ten Bolsward, Hennaarderadeel en Won seradeel verzorgd door de gemeenschap pelijke regeling Muziekschool voor Bols ward, Hennaarderadeel en Wonseradeel. Ten behoeve van het geven van de lessen huurt de muziekschool in de gemeenten Hennaarderadeel en Wonseradeel diverse lokaliteiten. In Bolsward wordt het pand Kerkstraat 30 gehuurd. Gedurende de laatste jaren heeft de muziekschool hier te kampen met een tekort an lesruimten. Boven dien zijn de in het pand Kerkstraat 30 aanwezige lesruimten zodanig gehorig, dat het nipt goed mogelijk is tegelijkertijd les te geven in aan elkaar grenzende of boven elkaar liggende ruimten. Het bestuur en de direktie van de school hebben dan ook in samenwer king met een architekt en in overleg met de colleges van burgemeester en wethouders van de drie bij de ge meenschappelijke regeling aange sloten gemeenten gezocht naar een oplossing van het ruimteprobleem in de vorm van een verbouwing en uitbreiding van het pand Kerkstraat 30. De verbouwing en uitbreiding omvatten: - wijziging en vergroting van de bestaande lesboxen op de boven verdieping (van 4 kleine boxen worden 2 grote boxen gemaakt); - het treffen van voorzieningen in de bestaande ruimten om de geho- righeid tegen te gaan. Uit het overleg dat is gevoerd tussen het Bolswarder college van B. en W. en de colleges van de beide andere deelnemende gemeenten over de fi nanciële konsekwenties van de ver bouwing en de uitbreiding is de wens naar voren gekomen voor de aanbe steding van het werk uit elk der drie gemeenten één of meer aannemers uit te nodigen. De jaarlijkse kapitaalslasten worden aan de muziekschool in rekening gebracht. Het jaarlijks tekort op de begroting van de school zal dan ook met eenzelfde bedrag toenemen. Evenzo zullen als gevolg van de uitbreiding de kosten van schoonhouden en onderhoud, belasting en verzekering en de kosten van energie verbruik stijgen. Het bestuur van de school heeft B. en W. BOLSWARD - Ter ere van de feestelijke heropening van hun supermarkt aan de Jongemastraat - waarop wij in opze eerst volgende midweekse editie terugkomen - laten de gebroeders Kooistra deze week voor de jeugd uit Bols ward en wijde omgeving een trein rijden. De jeugd kent de tijd niet meer dat er dagelijks een trein door Bols ward reed. Vandaar dit initiatief van de gebroeders Kooistra. De. Kooistra’s hebben er één op de kop getikt in Nijmegen. Het „gevaarte” rijdt vandaag vanaf half vier en morgen de gehele dag nog door de Hanzestad. Bij de aankoop van vijf gulden aan boodschappen kan de jeugd in het bezit komen van een gratis kaartje. Vertrek en eindpunt is het Broereplein, tegenover de supermarkt. Boven de ijsbaan zweeft deze week een grote Zeppelin. Ook hier zijn de Kooistra’s verantwoordelijk voor. Als u raadt hoe hoog de Zeppelin zweeft en welke afmetingen het reklamedoek heeft kunt u een leuk prijsje in de wacht slepen. Wint u de .hoofdprijs dan mag u gratis winkelen bij Kooistra ter waarde van honderd gulden. De premie -7 KOUDUM - In de nacht van dinsdag op woensdag is ingebroken bij Zeko, een zaak in elektrische apparatuur in de Hoofdstraat te Koudum. De dader(s) verschafte(n) zich met behulp van een valse sleutel toegang tot het pand van de heer Zeldenrust die de diefstal woens dagmorgen ontdekte. De buit bestaat uit onder andere een kleurentelevisie, enke le scanners en nog niet eerder in de handel gebrachte zendapparatuur. Vol gens een woordvoerder van de politie te Koudum vertegenwoordigt de buit een waarde van ongeveer tienduizend gul den. WOMMELS - Op maandag 8 en dinsdag 9 oktober 1979 zal er in Hennaardera deel weer een bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker plaatsvinden. Voor dit onderzoek komen alleen in aan merking de vrouwen geboren in 1944, 1941, 1938, 1935, 1932, 1929 en 1926. Aangezien dit onderzoek voor het groot ste gedeelte door de overheid wordt gesubsidieerd kan van deze geboorte jaren niet worden afgeweken. Het heeft geen zin daarover kontakt op te nemen met de organiserende instantie. Evenmin kunnen vrouwen uit andere gemeenten in Hennaarderadeel aan het onderzoek deelnemen. Vrouwen in andere jaren geboren, zullen in 1980 en volgende jaren aan de beurt komen. Alle voor dit onderzoek in aanmerking komende vrouwen zullen daartoe persoonlijk wor den uitgenodigd. Marktstraat 12-13 8701 JV Bolsward BOALSERT - Lykas alle jierren wurdt yn novimber wer it greate FeRstival, de foardrachtkriich fan de Provinsiale Un- derwiisried, halden. Ek dit jier wer yn De Lawei to Drachten. len en oar is bidoeld foar learlingen fan it fuortset ünderwiis. Alle skoallen foar fuortset ünderwiis binne in wykmannich forlyn ynljochte, mar learlingen dy’t de ynformaesje noch net birikt hat, kinne ek in tekstboekje mei besünderheden oan- freegje op it adres: Ikesingel 90, 9203 PA to Drachten. It boekje wurdt dan forgees tastjürd en ek noch frijbliuwend; de üntfanger kin yn in letter stadium noch bipale oft hy of sy meidwaen wol of net. van Bolsward bij schrijven van 13 augus tus 1979 gevraagd te bevorderen, dat vanwege Bolsward financiële medewer king wordt verleend om de stijging van het tekort te dekken. Op basis van de in de begroting 1978/1979 van de muziek school gehanteerde verdeelsleutel voor het tekort komt 43,95% voor rekening van Bolsward. De overige 56,05% komen voor rekening van de gemeenten Hen naarderadeel en Wonseradeel. BOLSWARD - Binnenkort wordt in deze gemeente wederom het baar moederhalskanker onderzoek gehou den. Voor Bolswmrd zijn de data: 3, 4, en 5 oktober a.s. Het onderzoek wordt gehouden in het Groene Kruis gebouw, Gasthuissingel 23. Alle vrouwen die voor het onderzoek in aanmerking komen, krijgen persoon lijk een oproep toegestuurd met daarop het tijdstip van onderzoek. In 1979 komen voor het onderzoek in aanmerking de vrouwen geboren in de jaren: 1926, 1929, 1932, 1935, 1938, 1941 en 1944. Vrouwen ge boren in de jaren 1927, 1930, 1933, 1939, 1942 en 1945 worden in 1980 opgeroepen; en in 1981: 1928, 1931, 1934, 1937, 1940, 1943 en 1946. Wanneer een vrouw jonger is dan 35 jaar of ouder dan 54 jaar dan moet men zich wenden tot de huisarts of het dr. J. Rutgershuis te Sneek of Leeuwarden. -*«***-* +4wat hat WITMARSUM - Evenals het afgelopen seizoen het geval was, wordt in de komende tij<j weer een serie „Zondag- avondkoepelconcerten” gehouden in de hervormde Koepelkerk te Witmarsum. Er zullen vijf concerten worden gegeven door solisten, ensembles en koren. Het eerste concert vindt zondag 23 septem ber plaats. De organist van de St. Walburgskerk te Zutphen, Bert Matter, zal het Van Damorgel van de Koepelkerk bespelen. Op het programma staan wer ken van Stanley, Krebs en Bach en verder een orgelimprovisatie. Aan dit concert werkt bovendien mee de fluitiste Alie Norde. Zij speelt werken van Cor- relli, Loeillet en Van Eick. Bert Matter behaalde met onderschei ding zijn diploma’s aan het Rotterdams Conservatorium en studeerde daarna bij Cor Kee. Hij was zowel jurylid als deelnemer bij verschillende improvisa tieconcoursen. Sinds 1969 is hij verbon den aan de St. Walburgskerk te Zutphen en hoofdleraar Orgel aan het Stedelijk Conservatorium te Arnhem. Alie Norde volgde eveneens de conservatprium- opleiding en is momenteel fluitlerares. Het concert van zondagavond aanstaan de is een goede gelegenheid om het fraaie Van Damorgel te beluisteren in combinatie met fluitmuziek en vormt hopelijk een geslaagde start van een nieuwe serie. BAARD - U hebt nog tien dagen de tijd een bezoekje te brengen aan de minia tuurkermis van Jacob Kooistra in het Coopmanshüs te Franeker. Er is géén gebrek aan belangstelling geweest voor het weijcen van wijlen de heer Kooistra. Het populaire t.v. programma Van ge west tot gewest, haalde dochter Kenau en echtgenoot voor de kamera en liet enige plaatjes van Baard zien. Ook het boekje ten tijde dan deze tentoonstel ling verschenen, geeft een goede indruk van de hobby van Kooistra. Men zou het volkskunst kunnen noemen. Na afloop van de expositie (1 oktober) wordt de Kermis van Jacob Kooistra opgenomen in de permanente kollektie van het muzeum ’t Coopmanshüs te Fra neker. MAKKUM - Bij de familie Andries Quarré in de Blazerweg te Makkum staat een zonnebloem in volle bloei. Op zichzelf niets bijzonders; elders staan deze planten eveneens te, bloeien. Ook de hoogte van de plant (3,56 meter) is niet bijzonder. Vermeldenswaard is wel dat aan de éne stengel van de zonnebloem 18 knoppen een ware gele bloemenpracht vormen. De 7-jarige Hein Bouke vond in het voorjaar in het schuurtje een lucifersdoosje met de zaadpitten, en zaaide deze in. „zijn” tuintje. Jolanda van Hettema in de Harlingerstraat 55 te Bolsward heeft een zonnebloem van 4,55 meter in haar tuin staan. Mochten er lezers en lezeressen van B.N. zijn die een nog langere zonnebloem in hun tuin hebben staan of eentje met meer dan 18 knoppen aan één stengel, dan kunnen die ons bellen. Alleen overdag 05157-2044 toestel 5. Bolswanls Nieuwsblad sa:;. 9 W «o i«n» •JTMt'

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Bolswards Nieuwsblad nl | 1979 | | pagina 1