Gabe Skroar U EN UW LEVEN onderhoud Laat die voetjes even nameten! Neem niet voetstoots aan dat ze nog passen. W Eerdmans assurantiën vaM.cUt'Werf! Rabobank Si Burgemeester Tjeerdsma: Friesland Bank Ruiten moesten het dit weekend ontgelden „As der ien gemeente is, dy’t büter op ’e holle hat, dan is dat Frjentsjer fl «1—i PROMOTION CLUB KOSTUUMS PEATTOWN JAZZBAND” (dixieland) Rijwielhandelaar Sikkes: Slapeloze nachten’ Makelaardij. Bolsward y/vv Krachtinstallaties Verlichtingsprojecten Dronken automobilist botst op kraan Crossauto in brand gestoken Brandweer „brandde” wespen nesten uit Selskip Sipke Oppedyk foar twadde kear yn Boalserter Doele ctermaMd modeschoenen Verkeersongeval onder Tjerkwerd: jongen en meisje naar ziekenhuis GRENEN RABAT Van der Weerd b.v. Man bij alcohol- kontrole aangehou den en ingesloten Driemaal goud voor De Goede Verwachting Verzekeringen, hypotheken, financieringen, bemiddeling onroerend goed. „Verblind door zon” Taxichauffeur rijdt fietser aan RAAD WONSERADEEL IN MAKKUM: Uw eigen bank nieuwste kollektie één jaar schriftelijke garantie NU VERZEKERD STRAKS VERZORGD VOOR AAN- EN VERKOOP VAN ONROEREND GOED bouwbedrijf Bleeker bv afd. onderhoud 3069 «fc STREEKBLAD VOOR WEST- EN ZUIDWEST-FRIESLAND i 118e JAARGANG Nr. 76 9 F r J KOKAGRCXJF LANG 3.60 en 3.90 Uitgave A. J. OSINGA b.v. Bols ward - Marktstraat 13 Administratie- en Redaktieadres: Postbus 5, 8700 AA Bolsward Tel. 05157 - 2044, na 18 uur 2660 Redaktie na 18 uur 4661 Verschijnt WOENSDAGS en VRIJDAGS Abonnementsprijs f 14,75 p. halfjaar (bij vooruitbetaling) Giro 887926 Advertentie-tarieven op aanvraag bovenstebeste Bunnies „We lagen al op bed,” vertelde de heer Sikkes ons daags na de vernielingen. ..Opeens hoorden we een enorm lawaai. Ik ben nog gaan kijken, maar de daders hadden zich al uit de voeten gemaakt. Ik kon nooit zo snel bij het slaapkamerraam FINANCIËN HYPOTHEKEN VERZEKERING us hjoed to sizzen In geheim kin men it béste biwarje troch geheim to halden dat it geheim is. Men kent er de Friese verhoudingen en is bereid plaatselijke en provinciale belangen te dienen. ZATERDAG 29 SEPTEMBER IN DE DOELE DE OUDEGA (W) - De 27-jarige Y. B. uit Oudega (W) is in de nacht van zaterdag op zondag met zijn auto op een gepar keerde tractor met kraan gebotst. De auto van B. werd totaal vernield. De bestuurder zelf liep geen enkel schram metje op. Hij moest een bloedproef ondergaan terwijl zijn .rijbewijs werd ingevorderd. JONGEMASTRAAT 45 - BOLSWARD TEL. 05157-3302 - T/O AMRO-BANK maandagmiddttg geopend BOUWSTOFFEN BOLSWARD - TEL. 2316 Bolsward Broerestraat 13 tel. 05157-3946 19x150 mm Technisch installatiebedrijf Makkum, Bolsward, Daneker, Harlingen Tel. 05178-6041 Voor al uw verzekeringen aanvang 21.00 yur Tjeerdsma zal dit in ieder geval moeten gebeuren in overleg met de betrokkenen. De heer Van der Hoek, die zoals gezegd een voorstel indiende de grenswijziging met Harlingen niet te aanvaarden, kon niet door zijn fraktiegenoot S. G. Brunia worden bewogen, die grens dan iets noor delijker langs de nieuwe ruilverkavelings- weg te leggen. Het voorstel kreeg onvol doende steun, namelijk 6 voor en 8 tegen. WONS - De 14-jarige Michel Faber uit Wons is gistermorgen met heupletsel in het ziekenhuis te Sneek opgenomen. De jonge inwoner van Wons werd aange reden door de 58-jarige taxichauffeur H. A. uit Bolsward die vanuit Wons richting Kievitshorne reed. Door de felle zon heeft hij de fietser niet opgemerkt. Deze kwam met een smak in een sloot terecht. MAKKUM - De rijkspolitie van de groep Wonseradeel hield zaterdagnacht alco holcontrole in samenwerking met de groep Wymbritseradeel. De kontrole werd op verschillende plaatsen gehou den. In totaal werden 102 voertuigen staande gehouden en gekontroleerd. Zo werd in Makkum de 26-jarige J.M. aangehouden, die teveel had gedronken. Hem werd de blaas- en bloedproef afgenomen, waarop een rijverbod volgde. Omstreeks 02.00 uur negeerde de be stuurder van een Opel in Makkum het stopteken van de politie. Deze zette op haar beurt een achtervolging in, waarna de „vluchteling” tot stoppen werd ge dwongen. De bestuurder bleek de 25- jarige D.Z. uit Makkum te zijn. Hij had te diep in het glaasje gekeken, doch weiger de de blaas- en bloedproef. Z. werd ingesloten. Bij Kievitshorne werd een inwoner uit Sneek gekontroleerd. Na in het bekende pijpje te hebben geblazen werd hem op het politieburo een bloed proef afgenomen. Ook de Sneker kreeg een rijverbod opgelegd. De politie kon- stateerde vijf andere overtredingen bij de nachtelijke kontrole. mode trefpunt wim muizelnnr Appelmarkt 16. Bolsward. Telefoon 05157 -3636 TJERKWERD - Zaterdagmiddag om streeks drie uur vond op de kruising provinciale weg-Eemswoudsterlaan on der Tjerkwerd een botsing plaats tussen een auto en een bromfietser. De bestuur der van de Ford-personenwagen, de 28- jarige M.A. uit Sneek, verleende geen voorrang aan een bromfiets, bestuurd door de 17-jarige M. Bakker uit Tjerk werd. Een botsing volgde. Zowel de bestuurder van _de bromfiets als zijn duopassagiere de 17-jarige C. Velemauit Alphen aan de Rijn werd gewond. Beiden werden per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis in Sneek. De opge lopen verwondingen waren van dien aard, dat zowel de jongen als het meisje na behandeling naar huis terug konden keren. Door de raad werd vijftig cent per in woner per jaar beschikbaar gesteld als financiële adoptie van kinderen uit de zgn. Derde Wereld. Dit initiatief-raadsvoorstel van alle fracties geldt in het bijzonder voor kinderen uit Amravati (India) en voor de werkgroep Friesland voor het sponsor- projekt „Wereldkinderen”. Van het adop- tiebedrag zal f 5.000,- worden besteed voor een vijftal kinderen tot het laten vol gen van middelbaar onderwijs. Voor de openbare lagere school in Kims- werd zal een zebrapad worden aangelegd, vooral om de veiligheid van de kinderen uit de nieuwbouw te waarborgen. Hiertoe was o.a. gevraagd door de vereniging dorpsbelang. Burgemeester Tje.erdsma deed een beroep op de bevolking hieraan mee te werken. KOUDUM - Zondag om half elf ’s morgens is in Koudum een crossauto in brand gestoken. De wagen stond gepar keerd aan de Feie van Inthienastraat. De politie vermoedt dat het aansteken het werk is van drie jonge knapen. Volgens de heer Van der Hoek kan de gemeente Harlingen „aenst genoch üt ’e fuotten” en wel in oostelijke richting. Daarom achtte hij het vreemd dat de burgemeester van Franeker een uitbreiding van Harlin gen in zuidelijke richting (het bui tengebied van Wonseradeel) als ex pansie mogelijkheid voor Harlingen ziet. Om met de woorden van burge meester Pieter Tjeerdsma te spre ken: „As der ien gemeente is dy’t büter op ’e holle hat, dan is dat Frjentsjer, om to sizzen mar nei it süden.” Overigens noemde de heer Van der Hoek het vreemd, dat in een bijlage van alle plussen en minnen (de cor rectie dus) al niet meer gesproken wordt over die 120 hektare. „Mis kien is G.S. der al wer fan ófstapt.” „Ik begrijp niet waarom ze mij moes ten hebben. Ik heb nooit moeilijk heden met wie ook gehad. Ik snap er niks van. Je doet nu natuurlijk geen oog meer dicht. Deze hele geschie denis heeft mijn vrouw en ik enkele slapeloze nachten bezorgd,” aldus de heer Sikkes, die nu al zo’n veertig jaar rijwielen in Bolsward verkoopt. Hoe groot de schade was is nog niet bekend. De heer Sikkes is verzekerd. Er werd overigens niks gestolen. BOALSERT - Bolletongersdei fjouwer oktober sil it selskip Sipke Oppedyk foar de twadde kear de revue „Fan it iene yn it oare” yn Boalsert op ’e planken bringe. Lykas bikend wêze sil wie de earsteüt fiering fan de revue tidens de Heamieldagen in great sukses. De Doele wie utforkoft en men moast forskate minsken toloarstelle. Dêr- om dizze twadde ütfiering yn Boal sert fan „Fan it iene yn it ore. De Boalserter kastlein Oppedyk makke de teksten fan de revue en pianist Jean Toussaint naem de meldijen foar syn rekken. Ien lietsje liende Oppedijk fan Rients Gratama. Jier- ren lyn spile Oppedijk noch by Gratama. Neffens de earste kear bin der inkelde oanfollings. Oppedijk hat in speciael liet oer Bolletongersdei skreaun wylst mefrou Riek van Hattum-Landman it selskip in bytsje foar regiseuze spilet troch miskien in pear „tips” to jaen. Ek Bolletongersdei kin „Fan it ieneyn it oare” wolris in sukses wurde. Fan de beskikbere 400 kaerten bin der al mear as de helte fuort. Hwa’t noch in kaert keapje wol kin dat dwaen by Kuufke, sigaeremagazyn Landskroon en café De Lindeboom yn Boalsert. Yn forbdn mei de ringriderij bigjint de revue fjouwer oktober om njoggen ure de jouns. Nei de ütfiering kin men noch efkes noflik dounsje op muzyk fan de Oldtimers. Foar hwa’t it noch net wit, de kabaretploech fan de Boal serter kastlein bistiet üt Marijke Bekema, Marjan Brander, Domini ons Palstra, pianist Jean Toussaint en Sipke Oppedijk fanseis. Tlwat hat WORKUM - Op de in Eindhoven ge houden landelijke kaaskeuring van de Kon. Nederlandse Zuivelbond (F.N.Z.) werden 9 gouden medailles toegekend. De Coöperatieve Zuivelindustrie De Goede Verwachting te Workum behaalde met een volvette gouda kaas en een edammer uit Workum twee gouden me dailles. terwijl aan een commissiekaas uit Balk ook goud werd toegekend. De goudse kaas werd als de beste van de keuring beoordeeld. Heeg verwierf een zilveren medaille met een leidse kaas en een bronzen met een gouda. Er namen 60 fabrieken aan de keuring deel. WJongemastr., 19 Bolsward, tel. 05157-4955, V. b.g.g. 's avonds S. Heeres 05150-14139 De heer Sietze Sikkes (64) voor zijn zaak in de Witherenstraat: „Deze hele ge schiedenis heeft me al enkele slapeloze nachten bezorgd. WITMARSUM - Het land van de FNP-er E. R. de Jong bleek maandagavond al te zijn geploegd, toen hij als vierde spreker tijdens de raadsvergadering van Wonseradeel zijn zegje had kunnen doen over de ontwerpregeling voor de gemeentelijke herindeling van Friesland. Het gras bleek al door voorgaande sprekers voor zijn voeten te zijn weggemaaid. PvdAer P. H. van der Hoek was blij, dat men tot de konklusie gekomen was, Wonseradeel te laten bestaan. Alleen kon hij het niet eens zijn met de 120 hektare buitengebied, dat toebedeeld is aan Harlingen. ,,It hwerom üntgiet my totael.” Later kwam hij met een voorstel deze grenswijziging met Harlingen niet te aanvaarden, maar hij kreeg onvoldoende steun. Horidus Campuslaan 2 8701 AM .Bolsward tel. 05157-2294 b.g.g. 2593/3776/4055 MAKKUM - De brandweer van Mak kum kwam vorige week op een avond in aktie, om drie wespennesten uit te „branden”. Bij de familie I. Idsinga aan de Turfmarkt in Makkum zaten in een schuurtje deze nesten met hun „bewo ners”. Verbouwingswerkzaamheden noopte het bijenvolkje te doen verdwij nen. Dit ging echter niet zonder protest; een bouwvakker had voordat de brand weer tot aktie overging, al de nodige prikken ontvangen. Een brandweerman omschreef de toedracht als volgt: „De ondercommandant van de brandweer stichtte brand bij de inspekteur van brandverzekeringen in Makkum.” De heer Dijkstra (CDA) had eveneens kritiek op het stukje agrarische bestem ming dat bij de stad was gepakt. Hij noemde de reaktie van b. en w. op de ontwerp-regeling bijzonder goed. Wonse radeel is er „sünder kleanskuorren öf- kommen.” Socialist Tj. Hettinga zei dat het platte land niet in de verdrukking mocht komen door schaalvergroting. VVD-er L. Hilarides was er principiëel op tegen, dat een plattelandsgemeente wordt samengevoegd met een, stads gemeente. „Tafallich is Wünseradiel dizze douns Ontsprongen.” Burgemeester Tjeerdsma liet weten, dat Harlingen gezegd zou hebben, „wy hoege gjin diel Wünseradiel”, enkel in het geval wanneer Wonseradeel zou verdwijnen. De heer H. T. Feenstra (CDA) in formeerde bij welk dorp de bewoners van Lonjé (thans gemeente Bolsward) ge voegd zouden worden, bij Longerhouw of Exmorra? Volgens burgemeester BOLSWARD - Het wordt zo langza merhand een eentonig verhaal, maar ook dit weekend werden op een aantal plaatsen in het centrum van Bolsward vernielingen aange bracht. Deze maal moesten enkele ruiten het ontgelden en met name de etalageramen van de rijwielhande-, laar Sietze Sikkes uit de Witheren straat werden door de vandalen drastisch onder handen genomen. In de nacht van zaterdag op zondag werden de twee grote ramen van deze 64-jarige rijwielhandelaar inge gooid. De nacht daarop vonden de „flinke kerels” het nodig ook de andere ruiten te vernielen. Bolswanls Nieuwsblad Verschijnt in: Bolsward, Baarderadeel, Hennaarderadeel, Hindeloopen, Wonseradeel, Workum en Wymbritseradeel komen. Ik heb alleen gehoord in welke richting die lui uitreden. Dat heb ik alleen aan de politie kunnen vertellen. Meer niet.” Ook in de nacht van zondag op maandag werden de twee (nog resterende) etala geruiten ingegooid. En ook deze keer kwam de heer Sikkes te laat en kon hij de politie geen nauwkeurige beschrijving van de knapen geven. i «-< t N

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Bolswards Nieuwsblad nl | 1979 | | pagina 1