BaneShroar i Frans Gerritsma sinds 1929 bij dezelfde baas Opspattend split kost vele automobilisten voorruit Dijkstra 65 jaar lid CNV mannen mode gaat. Tilbury als het om Tilbury E. S. de Jong bedankt na dertig jaar voor raadlidmaatschap n "W Twaalf bestuurders op de bon in Kimswerd Dr. Boskma in Bolsward Ruilverkavelingsgroep Wommels houdt forum-feestavond Uitstekend eerste Koepelconcert STREEKBLAD VOOR WEST- EN ZUIDWEST-FRIESLAND Verschijnt in: Bolsward, Baarderadeel, Hennaarderadeel, Hindeloopen, Wonseradeel, Workum en Wymbritseradeel 9 118e JAARGANG Nr. 77 VRIJDAG 28 SEPTEMBER 1979 Interkerkelijk Vredesberaad WOMMELS - Vorige week werd de heer Kees Dijkstra in het verzorgingstehuis Nij Stapert in Wommels gehuldigd wegens zijn 65-jarig lidmaatschap van het Christelijk Nationaal Vakverbond het CNV. Hij werd o.a. toegesproken door een distriktsbestuurder van het CNV en door de voorzitter van Nij Stapert, de heer Meinte Abma. De heer Abma die zijn toespraak in het Nederlands hield zei onder meer: „U bent geen druktemaker. U levert uw bijdrage op een bescheiden manier en in goede harmonie. U leeft mee en doet mee zonder te overheersen.” De heer Abma veronderstelde dat het voor de bond mooi is dat iemand 65 jaar lid is. Hij dacht dat zoiets een steun zou zijn. De heer Dijkstra (85) begon reeds op 12-jarige leefijd te werken. Ten tijde van de spoorwegstaking en de wetten van Abraham Kuiper. „Uhad de moed lid te worden. Zo vanzelfsprekend was dat niet,” aldus de heer Abma. De heer Dijkstra is sinds maart bewoner van Nij Stapert. Het grootste deel van zijn leven heeft hij gesleten als rondtrekkend arbeider. Hij werd in Nes (WD) geboren. De heer Dijkstra was ondernemer in Nijawier, Hogebeintum, Beetgumermolen, Stiens, St. Annaparochie werkzaam. Dijkstra trad twee keer het huwelijksbootje. Uit het eerste huwelijk werden tien kinderen geboren en uit het tweede twee. SSv.d.wei’f De heer Kees Dijkstra (rechts) werd door een afgevaardigde van het CNV gefeliciteerd in verband met zijn 65-jarig lidmaatschap van dat verbond. Anekdotes Timmerman Stil zitten Verrast H ajol MANNEN a.j.osingab.v. boekhandel Even naar Osingaom een boek of tijdschrift. Verschijnt WOENSDAGS en VRIJDAGS Abonnementsprijs f 14,75 p. halfjaar (bij vooruitbetaling) Giro 887926 Advertentie-tarieven op aanvraag Aan die bebording mankeert het beslist niet want op alle belangrijke punten vindt men waarschuwingsbor den. Die lui konden de ogen wel in de zak hebben.” iis hjoed to sizzen In lege moune draeit hast sunder wyn. Burgemeester Mulder, die ook ernstig be zwaar maakte tegen het grapje van De Haas, was het ermee eens dat het be doelde raadstuk moeilijk te lezen was. Hij wees er in dit verband op dat het hier ging om een officieel stuk dat juridisch gezien waterdicht most zijn. Vandaar de ietwat moeilijke en vrij uitvoerige zinsbouw. De wat eenvoudiger en beter leesbare versie van het stuk zou in het gemeenteorgaan De Brugge worden opgenomen. Volgens hem werd De Brugge toch niet gfelezen. „Een oudbakken parochieblaadje” zo vond De Haas. Ook deze opmerking werd de socialist niet in dank af genomen. „Zo’n opmerking hoort hier in de raad niet thuis,” vond wethouder La Roi. De raadsvergadering had in totaal zo’n twee uren in beslag genomen. Tilbury ■Vh' Het liefst was Frans Gerritsma in 1929 timmerman geworden. Met zijn vader bezocht hij nog een timmer werkplaats om zijn diensten aan te bieden. De bewuste timmerbaas wilde Frans echter alleen in dienst hemen nadat hij de ambachtschool had ge volgd. De opleiding voor timmerman zou hij in Sneek moeten volgen en dat zat er niet in. In het gezin Gerritsma waren naast Frans nog tien kinderen en om Frans te laten leren, dat „koe de brune net lüke”. Overigens is Gerritsma in zijn spaarzame vrije tijd een kundige doe-het-zelver. Zijn huis in het Hid Heroplantsoen waar hij met zijn echtgenote al weer 28 jaar woont, - alle negen kinderen zijn de deur uit - heeft hij helemaal zelf verbouwd. BOLSWARD - „Het was een schot in de roos als je werk had of kreeg,” herinnert de heer Frans Gerritsma zich de krisisjaren. In 1929 trad Gerritsma als jochie van 14 jaar in dienst bij Lunter’s textielbedrijf te Bolsward. Als loopjongen; ’s morgens om acht uur de winkel vegen en afstoffen, ’s winters de kachels stoken en voor de rest verschillende andere klusjes doen. Frans Gerritsma was gistermorgen aangenaam verrast toen de grossier- derij van Lunter, waar hij sinds zes plaatsen in waar het helemaal niet mag. We zijn door enkelen van deze gedupeerden ook benaderd en men zei ons dat er geen waarschuwingsbor den waren geplaatst. Dit is niet waar. van de raad ging met het voorstel van het college mee. Tegen stemden mevrouw Annemaiie Jorritsma-Lebbink (VVD) en de socialisten Stef de Haas en Gerrit van der Schaaf. De meeste „slachtoffers” vielen als zij op de weg werden ingehaald waarna door opspattend split de voorruiten aan diggelen werden gesmeten. De fout ligt volgens de heer Zwart bij de automobilisten zelf. „Er zordt op deze wegen over het algemeen veel te snel gereden, bovendien haalt men op Aifr straat 6 Bolsward Hogerop Na enkele jaren maakte Gerritsma promotie. Hij werd te werk gesteld op de grossierderij waar hij orders moest klaar maken en klanten helpen. Don derdags was het een drukte van jewelste. Dan immers was het markt. Vrachtrijders uit de dorpen buiten Bolsward kwamen de bestellingen afhalen. „Zulke dagen was het schrap pen en scheuren om de boel klaar te krijgen,” blikt Gerritsma terug op de beginperiode van zijn loopbaan bij Lunter. Uitgave A. J. OSINGA b.v. Bolsward - Marktstraat 13 Administratie- en Redaktieadres: Postbus 5, 8700 AA Bolsward Tel. 05157 - 2044, na 18 uur 2660 Redaktie na 18 uur 4661 BOLSWARD - Vorige week is men tussen Bolsward en Boksum begon nen met de herstellingswerkzaamhe- den aan de provinciale weg. Het opspattend split heeft gedurende de ze werkzaamheden aan talrijke au tomobilisten tussen Boksum en Bols ward de voorruit van hun wagen gekost. Bij de politie in Bolsward zijn zo’n vijftig van deze gevallen binnengekomen. Gedupeerden die hun beklag kwamen doen en kwamen informeren of zij de schade konden verhalen bij de Provinciale Water staat. Dit blijkt, zo vertelde een woordvoerder van de politie ons, niet het geval. Het risico is voor de auto mobilist zelf. De werkzaamheden aan de weg zijn inmiddels gereed en men is vandaag begonnen met het vegen van de deklaag. „De automobilisten tussen Bolsward en Boksum hebben nu geen last meer,” wist de heer Jelle Zwart, die werkzaam is als opzichter bij de Provinciale Waterstaat distrikt Sneek, te vertellen. „We waren op deze weg genoodzaakt te „slijtjagen” omdat er verschillende slechte stukken op de weg waren. Tegenwoordig komt deze manier van wegherstellen weinig meer voor. Maar omdat we van plan zijn in 1983 de provinciale weg van een nieuwe deklaag te voorzien bleef alleen deze tijdelijke oplpssing over. Het was een noodoplossing,” aldus de heer Zwart. Het merendeel van de raadsagenda bestond afgelopen dinsdag uit zgn. „hamerstukken” waarover weinig en in sommige gevallen in het geheel niet werd gediskusieerd. Hier en daar vielen raadsleden over een aantal gemaakte tikfouten in de stukken en de heer De Haas had met een groepje kollega’s op school getracht een zin die voorkwam in een raadstuk te ont leden. „Onbegrijpelijk” luidde zijn konklusie. Hij was derhalve van me ning dat de stukken voor een ieder leesbaar moeten zijn. „Op deze ma nier ben je aan het verstoppertje spelen en blijken de stukken alleen voor taalgeleerden en juristen be grijpelijk te zijn,” aldus de socialist die met zijn opmerking „dit is onbe grijpelijk voor de ongeschoolde arbei ders en de gewone mensen” klaarblij kelijk bij de overige raadsleden flink de plank missloeg. Bij name wethouder Wim la Roi schoot deze opmerking (die volgens De Haas als grapje bedoeld was) in het verkeerde keels- gat. „Of vindt meneer De (laas dat ongeschoolde arbeiders geen gewone mensen zijn,” zo vroeg de wethouder zich af. Frans Gerritsma (64): ruim vijftig jaar in dienst bij Lunter. --- l III i i n Ml ii i -- - Mooie tijd De 25 jaar dat Gerritsma de omgeving van Bolsward „öfstründe” herinnert hij zich als de mooiste jaren van zijn vijftig jaar „Lunter”. Een tijd die hij als romantisch omschrijft. Gerritsma fungeerde als een soort spraakbaak. De mensen kenden hem en andersom. Hij verkocht niet alleen een stukje textiel of zoals later gordijnen en vloerbedekking, nee, hij werd door de klanten in vertrouwen genomen. Pro blemen werden op tafel gelegd en uitgepraat. i Gerritsma weet uit die tijd nog een paar aardige anekdotes te vertel len. Zo gebeurde het eens dat hij een boer bezocht die onder Gaast woonde vlak bij de Jeltesloot. Het was niet eenvoudig de boerderij te bereiken. Met fiets en koffers moest Gerritsma over de sloot worden gezet, met een pontje en vervolgens een lang smal pad af fietsen waar drie hekken „be veiligd” met prikkeldraad de be langrijkste obstakels vormden, nadat hij eindelijk de boerderij had bereikt, riep de boer, die op het land aan het werk was: „Ger ritsma, jo treffe it net, de frou is net thüs”. Gerritsma kan er nu om lachen. Ongetwijfeld heeft hij de pé toentertijd behoorlijk in gehad. Maar ach, ook dat hoorde er nu eenmaal bij. Gerritsma kwam eveneens van een koude kermis thuis toen hij eveneens ergens op het platteland zijn fiets met koffers „parkeerde”. Toen hij terug kwam lag alle koopwaar verscheurd overhoop, terwijl zijn lunchpakket gekonsu- meerd was. Het werk van de dieren die voor een aardige scha kering zorgen in de groene wei den. Oorlog Toen de oorlog uitbrak was het gebeurd met de handel. Er was alleen nog werk te doen op het konfektie- atelier. Gerritsma kroop achter de naaimachine en „na enkele maanden konden we al een werkbroek maken,” weet de jubilaris te vertellen. Met het aanbreken van de bevrijding kwam er ook weer voldoende textiel. Er bleek behoefte om de klantenkring wat uit te breiden. Gerritsma werd reiziger, vertegenwoordiger of hoe men het ook maar wil noemen. In 1948 ging Gerrit sma de boer op. Eerst op de fiets met een grote koffer vol hemden, broeken, overalls en textiel. Twee jaar later werd het reizigen veraangenaamd met dé aanschaf van een bromfiets. Vanaf 1954 kon Gerritsma nog meer klanten bezoeken middels het rijden in een auto. Marktstraat 12-13 8701 JV Bolsward Gerritsma is niet bang dat de dagen in de toekomst lang zullen duren. Hij houdt van tuinieren, fietsen en „prutst” en knutselt graag. Daar komt bij dat alle negen kinderen de deur uit zijn. Twee dochters wonen in Drachten en Leeuwarden. De rest buiten Friesland. Een mooie gelegenheid die eens op te 'zoeken, want dat is er de laatste tijd een beetje bij gebleven. Daar gaat nu verandering in komen want „de auto stiet ommers foar de doar,” voegt Gerritsma's echtgenote er aan toe. Hoe wel Gerritsma goed van de tongriem is gesneden, wil hij niet al te veel ophef van zijn vijftig jarig dienstjubileum maken „temeer omdat er iemand is die meer dan zestig jaar bij Lunter heeft gewerkt; de heer Sjoerd Visser. Net als Gerritsma heeft ook hij drie generaties Lunter meegemaakt. Dat is mogelijk als men weet dat het textielbedrijf van de Lunter’s al 110 jaar oud is. Zoals gezegd zijn de „steenslagpro blemen” op de provinciale weg nu weer opgelost en kunnen de auto- mobilsten weer met een gerust hart (en met een heel voorruit) gebruik maken van deze belangrijke weg. KIMSWERD - Bij snelheidskontroles aan de Harlingerweg te Kimswerd heeft de Rijkspolitie van Wonseradeel gister morgen tussen kwart voor elf en kwart over twaalf 12 automobilisten op de bon geslingerd. Het rekord werd gevestigd door een automobilist die 75 km op zijn teller had staan, terwijl ter plaatse een maximum snelheid is toegestaan van 50 km. Bij het behandelen van het beschikbaar stellen 'van een krediet voor het aan brengen van de postcode, was het met name de PvdA-er Gerrit van der Schaaf, in het dagelijks leven werkzaam bij de PTT, die voor deze, zoals hij het uitdrukte „subsidiering van een bedrijf” bijzonder weinig voelde. „Ik zie het voordeel van die postcode voor de ge meente niet zitten en daarom ben ik tegen het beschikbaar stellen van die krediet,” zo zei Van der Schaaf. Bur gemeester Mulder, die zich het stand punt van de heer Van der Schaaf kon be grijpen en er naar zijn zeggen ook moeite mee had, wees op de monopoliepositie van het PTT-bedrijf. Er zat volgens de voorzitter niets, anders op het bedrag voor het aanbrengen van de postcode be schikbaar te stellen. Het overgrote deel BOLSWARD - De gehele Bolswar- der vroedschap, de eigen fraktie in cluis, zag dinsdagavond vreemd op toen de nestor van de raad, de heer Eelke S. de Jong aankondigde te be danken als lid van de gemeenteraad. De heer De Jong, die onlangs voor zijn dertigjarig lidmaatschap ko ninklijk was onderscheiden, vertelde dat zijn slechte gezondheid hem de laatste tijd parten speelde. Hij zag zich derhalve genoodzaakt zich uit de politiek terug te trekken. „Ik haw der tsjinoan sjoen om jimme dit te sizzen, mar hwat it swierst is moat it swierst weagj e: ik stop ’er mei, aldus De Jong. Burgemeester Mulder, die overigens ook niet over het voor tijdige vertrek van de heer De Jong was ingelicht, zei „onaangenaam verrast” te zijn. De voorzitter ver volgde met: „het niet verwacht te hebben dat het afscheid zo abrupt zou komen.” Tot aan het moment dat de CDA- opvolger van de heer De Jong er is blijft de nestor gewoon deel uitmaken van de Bolswarder gemeenteraad. •Hwat hat jaar weer werkzaam is, schitterend versierd was, terwijl Gerritsma een grote bos bloemen werd aangeboden. Vanavond wordt Gerritsma een recep tie aangeboden in de Groene Weide te Bolsward waar direktie en personeel van Lunter, familie, vrienden en be kenden hem in het zonnetje zullen zetten. Gisteren was het de laatste werkdag voor Frans Gerritsma. Eén augustus precies was het vijftig jaar geleden dat hij in dienst trad bij Lunter. Van avond wordt zijn jubileum gevierd en neemt hij tevens afscheid van direktie en personeel van Lunter. Gerritsma - binnenkort wordt hij 65 jaar - zegt gedurende de ruim vijftig jaar dat hij voor één en dezelfde baas werkte, dit met veel plezier te hebben gedaan. Dat dit alleen kan als de samenwer king met kollega’s en direktie goed is, zal voor zich spreken. OOSTEREND - Vanavond houdt de ruilverkavelingsgroep Wommels in de boerderij van de heer S. Brandsma. Van Eysingaleane 23 te Oosterend een forum-feestavond. Aan de avond zal worden meege werkt door o.a. afgevaardigden van de natuurbescherming, landbouw en overheid. Het onderwerp „fügeltsje- lan” zal vanavond ook zeker weer ter sprake komen. Overigens zal er niet alleen worden gepraat. De aanwezigheid van de Weidumer Boerenkapel, de Maatjes en Ytsje en Pytsje (Friese sketches) zal het feest ongetwijfeld een extra dimensie ge ven. BOLSWARD - Op donderdag 27 sep tember a.s. ’s avonds 8 uur zal dr. Peter Boskma, lector aan de T.H. Twente een inleiding houden getiteld „Leven in de schaduw van de atoom bom”. Plaats: Hotel De Wijnberg te Bolsward. Om u een indruk te geven van de inhoud laten wij Peter Boskma zelf even aan het woord: „Wat betekent het betrokken te zijn geweest bij het oorlogsgeweld met kern- wapens? Voor de overlevenden van Hiro shima en Nagasaki is het geweld van toen nog steeds niet voorbij. Niet alleen de herinnering eraan beïnvloedt hun leven, ook hun onderlinge verhoudingen nu, bijvoorbeeld met betrekking tot trouwen en kinderen krijgen, staan nog steeds in de schaduw van wat er toen gebeurd is. Intussen zijn wij terecht gekomen in een situatie, waar wij elkaar voortdurend bedreigen met volledige uitroeiing door kernwapens. Wat betekent dat voor onze samenleving en voor ons zelf? Hoe verdringen wij een werkelijkheid van het massale gijzelaarschap van de af schrikking en waar liggen mogelijke openingen naar een minder ontaarde vorm van menselijk samenleven. Over deze vragen gaat de inleiding.” E. S. de Jong stapt na dertig jaar uit de Bolswarder gemeenteraad. WITMARSUM - Met een uitstekend concert, verzorgd door Bert Matter, organist van de Sint Walburghskerk te Zutphen en Ali Norde blokfluit, werd zondagavond de serie concerten in de Koepelkerk, seizoen ’79-’8O geopend. Het programma voor orgel, bestaande uit composities uit de 16e, 17e en 18e eeuw, bevatte naast werken van Krebs en Stanley ook die van minder bekende componisten als Attaignant en Speth. Een en ander werd door Bert Matter op sublieme wijze vertolkt met prachtige registratieve vondsten. Met een indrukwekkende improvisatie over gezang 285 - geef vrede, Heer, geef vrede - (aktueel vanwege de vredesweek) besloot hij zijn optreden. Met veel waardering mag ook genoemd worden het aandeel dat Ali Norde in het welslagen van dit concert had, met de vertolking van composities van Van Eyck, Finger en Loeillet. Bolswards Nieuwsblad ■9 I -

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Bolswards Nieuwsblad nl | 1979 | | pagina 1