Gabe Shroar U EN UW LEVEN Moddervette pad in zak potaarde MORGEN IS HET WEER BOLLETONGERSDEI nieuwbouw onderhoud k renovatie? Rabobank C9 Projektgroep Malawi organiseert taveerne op Bolletongersdei Eerdmans assurantiën I wim muizelaar Sanitair? installaties PROMOTION CLUB KOSTUUMS Diefstal portemonnee in Diekje snel opgelost Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Huize Martinus gaat over in andere handen Bolswarder binnenstad afgesloten HANDVORM BAKSTEENSTRIPS Brand in woning te IJlst Van der Weerd b.v. •gl gl o s g g g I g Verzekeringen, hypotheken, financieringen, bemiddeling onroerend goed. lllllllllillHIlilimk. STREEKBLAD VOOR WEST- EN ZUIDWEST-FRIESLAND Verschijnt in: Bolsward, Baarderadeel, Hennaarderadeel, Hindeloopen, Wonseradeel, Workum en Wymbritseradeel i SPAARSELEKT - EXTRA TM 979 118e JAARGANG Nr. 78 WOENSDAG 3 OKTOBER 1979 in geel en rood ZUSTER DE JONG Te realiseren projekten Projektgroep Malawi Bijdrage regering v ■Mllllfflllllllllllllllll nieuwste kollektie één jaar schriftelijke garantie Uitgave A. J. OSINGA b.v. Bolsward - Marktstraat 13 Administratie- en Redaktieadres: Postbus 5, 8700 AA Bolsward Tel. 05157 - 2044, na 18 uur 2660 Redaktie na 18 uur 4661 Verschijnt WOENSDAGS en VRIJDAGS Abonnementsprijs f 14,75 p. halfjaar (bij vooruitbetaling) Giro 887926 Advertentie-tarieven op aanvraag NU VERZEKERD STRAKS VERZORGD De gouden Zweep daar gaat het morgen tijdens de ringrijderij voor bespannen wagens om. De swipe” werd door de Grontmij b.v. beschikbaar gesteld en aan de wedstrijd zal worden deelgenomen door sjezen, tilbury’s, parkwagens, reis wagens enz. De andere prijzen bestaan uit fraaie tegeltableaux die door de wel bekende Bolswarder tegelbakker Hart suiker van het atelier de Appelaar zijn Zoals gezegd (of liever: geschreven), het blijft niet bij het geld dat nu binnen is. projekten te kunnen realiseren die Zr. de Jong heeft genoemd moet nog wel wat meer geld op tafel komen. vervaardigd. Aanstaande zaterdag vindt er opnieuw ringrijderij in de hanzestad plaats namelijk voor paarden en pony’s onder de man. Dit festijn vindt plaats in de Joost Halbertsmastraat en vangt aan om 14.00 uur. De inschrijving hiervoor staat nog open. U kunt zich hiervoor opgeven bij de heer S. Laverman (tel. 2917). nt- dd bouwbedrijf Bleeker bv Bolsward g er- ite. toe rk, Er kt. rti- rk. >ls- bij ;on ize zit ikt er- ijn ?ld ing ?n, De ie- 50 er. is- en in- jer es en er De Voor al uw verzekeringen BOUWSTOFFEN BOLSWARD - TEL. 2316 De heer De Wagt: ,,De kramen staan vanaf het Broereplein tot aan de Blauwpoortsbrug en tot de Gysbert Japicxbrug is er, als iedereen mor gen komt, geen meter meer vrij. Het is opvallend dat ieder jaar het aantal inschrijvingen groter wordt. Voor het eerst zal dit jaar ook de Wip- straat als marktterrein worden ge bruikt.” Dit jaar eveneens is er via de land bouwbladen meer bekendheid gege- ve aan de veemarkt. „Om de oude veemakrt in Bolsward in ere te her stellen is volgens mij een hele toer; maar toch heb ik het idee dat er dit jaar weer meer komen dan vorig jaar,” zo voorspelde de marktmees ter. i Een van de plannen die in de nabije toekomst nog op stapel staat is een groots konsert van alle koren en korpsen uit Bolsward. Deze werken belangeloos mee aan de avopd die op zaterdag 17 no vember (dus niet de 18e zoals eerder ten onrechte vermeld) zal worden gehouden. Houdt deze avond vrij, want het wordt iets bijzonders. Meer informatie over deze avond en over het hele projekt kunt u krijgen: don derdag onder het stadhuis, bij het orga niserende comité. BOLSWARD - In het kader van de akties voor het Malawi-projekt zullen de studenten van de Rijks Hoger en Middelbare School voor Levensmiddelen Technologie voorheen de Zuivelschool, op Bolle tongersdei (4 oktober) een taveerne onder het stadhuis inrichten. De opbrengst van deze aktie is bestemd voor Zr. de Jong, die in een gezondheidscentrum werkt. In de ruimte onder het stadhuis, door het poortje onder de trappen te bereiken, zal o.a. koffie, soep en frisdrank worden verkocht. Tevens zal een bescheiden expositie te bezichtigen zijn van materiaal uit Malawi, dat door de familie De Jong beschikbaar is gesteld. BOLSWARD - Afgelopen vrijdagavond werd in café ’t Diekje door één van de be zoekers een portemonnee uit een dames tasje gestolen. Het tasje stond op de bar, toen de eigenares, de 24-jarige mevrouw T. Rollingswier uit Franeker de diefstal ontdekte. Na onderzoek, waarbij de politie werd ingeschakeld kon al vrij snel de dader in de kraag worden gevat. Het bleek de 16-jarige H. B. uit Bolsward te zijn. In de Lootsmahallen kunnen de konijn- en pluimveeliefhebbers morgen en overmor gen terecht. Daar namelijk wordt een ten toonstelling van deze dieren gehouden. Behalve konijnen en pluimvee vindt men er deze dagen ook marmotten en kavia’s. BOLSWARD - Zoals u wellicht be kend zal zijn, wordt Bolletongersdei 1979 gehouden op donderdag 4 oktober a.s. In verband daarmee is het noodzakelijk de binnenstad van af het Broereplein tot Blauwpoorts brug en Gysbert Japicxbrug op die dag volledig autovrij te houden. Wij vragen u hieraan uw welwillen de medewerking te verlenen door uw auto - vanaf woensdag 3 oktober 18.00 uur - elders te parkeren. Tevens mogen wij u erop attenderen dat de gehele binnenstad vanaf donderdagmorgen 04.00 uur voor alle verkeer zal worden afgesloten. Voor uw medewerking zeggen wij u bij voorbaat dank. De Marktcommissie, J. M. A. Mulder, voorzitter W. Ziengs, secretaris Ook is de kalverkeuring haast een tra ditie te noemen op Bolletongersdei. Zo ook dit jaar weer. Niet minder dan 120 kalveren passeren morgen weer de revu en zullen op hun kwaliteiten worden be keken door een aantal keurmeesters. Voor insiders een spannende gebeurte nis, voor het publiek een bijzonder aardige attraktie. Het geheel speelt zich af op de Nieuwmarkt. BOLSWARD - Tal van evenementen staan er morgen in Bolsward weer op het programma; immers nog één nachtje en het is weer Bolletongersdei. Niet alleen voor alle Bolswarders een feestdag, ook voor de mensen uit de omliggende plaatsen is het „Bolletongersdei- gebeuren” een goede reden om een bezoek aan de hanzestad te brengen. Zelfs voor de kooplui geldt deze traditionele stieren donderdag als een bijzondere dag. Dit mag ondermeer blijken uit het grote aantal inschrijvingen voor de jaarmarkt. Niet minder dan 240 kooplieden reageerden op de advertentie in het vakblad De Koopman voor de deelname aan de markt. Van de 48 standwerkers hebben door loting 25 een standplaats gekregen. Voor de bijna 200 stille kramers kon Bolsward er 120 een plaatsje toewijzen en met dit aantal staat de binnenstad volgens de heer Meine de Wagt, de marktmeester van Bolsward, meer dan vol. Toen de jongeman werd aangehouden bleek hij de portemonnee nog bij zich te hebben. De inhoud, ongeveer 50 gulden, had hij in andere café’s opgemaakt. Naast de feesten die ter gelegenheid van het 75 jarig jubileum van de school worden gevierd, wilden de studenten iets organiseren voor de minder goed bedeel de medemens. Om toch dicht bij „huis” te blijven koos men als projekt het werk van Zr. de Jong, die immers een rasechte Bolswardse is! Er zijn al een aantal ak ties geweest, waaronder een loterij (de prijzen zijn nog t/m 5 oktober af te halen op Snekerstraat 15). Tot nu toe is er een bedrag bij elkaar gebracht van ruim f 5.200, maar hier blijft het natuurlijk niet bij! Om alle Voorts start morgen natuurlijk weer de kermis en is er onder het stadhuis ruimte geschapen voor de projektgroep Malawi. Om de Bolletongersdei te completeren' is er ’s avonds in de De Doele opnieuw het kabaret van Sipke Oppedijk dat voor het voetlicht treedt met het programma Fan it iene yn it oare. BONDSSPAARBANK BOLSWARD tegenover het stadhuis I De voorzitter van de liquidatiecommissie van Martinus, de heer Albertus Albersen kon, of liever mocht eveneens in dit sta dium de naam van de koper nog niet be kend maken. „Wel kan ik U zeggen dat met de koper is overeengekomen dat het pand niet zal worden afgebroken. En dat is,” aldus de heer Albersen, „voor vele Bolswarders een pak van het hart. Wat de naam van de koper betreft; er is een af spraak met hem gemaakt deze (nog) niet bekend te maken; en dat hebben wij te eer biedigen. It is slim hoefolle plichtsbesef in minske hat, as er it oer de plichten fan in oar hat Malawi, sinds 1966 een zelfstandige republiek, wordt omsloten door Tanza nia, Mozambique en Zambia. De 4,5 miljoen inwoners die het land telt, leven voornamelijk van de landbouw. De le vensomstandigheden vooral die op het platteland zijn slecht. Door projekten vanuit ontwikkelingssamenwerking wordt getracht iets aan de omstandig heden te verbeteren en één van de mensen die zich op een overtuigende en volledige wijze wil inzetten voor haar medemens is Zr. de Jong. In vorige edi ties van dit blad heeft u meer kunnen le zen over het werk dat zij doet Op de eerste plaats is er in het gezond heidscentrum in Linthipe (Malawi) be hoefte aan een betrouwbare generator met dieselmotor om het centrum van electriciteit te voorzien. De kosten hier van bedragen ca. f 10.000 en in eerste instantie zal dit bedrag worden nage streefd. Wanneer meer geld binnenkomt, en daar hoopt de Malawi-projektgroep voor te kunnen zorgen, kan dit worden besteed voor de aanschaf van drink-, waterpompen. Met deze pompen in’ bezit hoeft men daar niet meer gebruik te maken van het sterk met ziektekiemen besmette rivierwater. Deze pompen kos ten ca. f 1.500 per stuk. Wie zich reali-’ seert hoe makkelijk het hier is om goed drinkwater en een goede medische ver zorging te krijgen, zal zeker donderdag een extra bakje koffie onder het stadhuis halen. BOLSWARD - Het voormalige rooms-ka- tholieke rusthuis St. Martinus is enkele dagen geleden verkocht. Zoals bekend kregen de bejaarden die in dit tehuis wer den verzorgd onlangs (samen met de be woners van het „Hendrik Nanneshof’) een ander onderkomen in het verzorgingste huis Huylckenstein in Eekwerd. Wie de koper van het Sint Martinus-rusthuis is wilde de heer Galerna, van de makelaar dij Galerna die bij de verkoop bemiddelde, ons nog niet zeggen. Wel werd ons bekend gemaakt dat het pand in zijn geheel is ver kocht. De koper van Martinus overweegt, zo liet de heer Galema doorschemeren „iets met antiek in het voormalige tehuis te willen doen.” BOLSWARD - Groot was de schrik afgelopen zaterdag in huize De Boer in de Ludolphusstraat toen de vrouw des huizes, mevrouw Gerda de Boer- Schipper een zak potaarde openmaakte. Toen ze haar hand in de zak stak, voelde ze „iets glibberigs” in de potaarde. „Ik schrok me dood, want het ding bewoog, zo vertelde ze ons later. Ze riep de hulp in van haar man, de Bolswarder politie-agent Sierk de Boer. Het ding bleek een moddervette pad te zijn. Onbegrijpelijk, zo vond de heer De Boer, want we hadden die zak potgrond al een paar maanden in huis. De zak was luchtdicht afgesloten. Onmiddellijk werd de hulp ingeroepen van de buurvrouw van de De Boers, mevrouw Aukje Duiker, die in het dagelijks leven werkzaam is als biologielerares aan Nijenhove. Uit de door haar allerijl meegebrachte documentatie werd men gewaar dat een pad het een hele tijd kan stellen zonder voedsel. Bovendien heeft het diertje weinig zuurstof nodig. Bij de importeur van de potgrond, de firma Bakker uitHeilo vertelde men ons dat de pad ongeveer een jaar geleden in de zak moet zijn „geschept”. Bakker importeert de aarde vanuit Duitsland. Men had nog nooit eerder zoiets meegemaakt. Vermoedelijk heeft het dier een verlengde winter slaap gemaakt, zo dachten de mensen uit Heilo. De pad is overgebracht naar de Christelijke basisschool „De Kandelaar” waar de heer Wieger van der Veen het dier als „lesmateriaal” zal gebruiken. Volgens de laatste berichten maakt de pad het uitstekend. Ook door het Ministerie van Ontwikke lingssamenwerking zal aan dit projekt steun worden verleend. Het projekt kan namelijk aanspraak maken op de zgn. verdubbelingsregeling. Deze regeling, die door bemiddeling van het CEBEMO tot stand komt, houdt in dat het totale bedrag dat met alle akties voor dit doel opgehaald wordt zal worden aangevuld met maximaal het dubbele. Dus één gulden, donderdag onder het stadhuis besteed, kan als twéé gulden in Malawi aankomen. Dit geldt natuurlijk ook voor het op andere wijze aan dit projekt bestede geld. De kontaktpersoon van CEBEMO, Zr. Wezenbeek, zal eind november een be zoek brengen aan Malawi. Zij zal daar ook een gesprek hebben met Zr. de Jong om haar op de hoogte te stellen van de akties. IJLST - Bij de familie Hoeblal aan de Jonkheer Rispensstraat te IJlst is zater dagavond omstreeks half twaalf brand uitgebroken op de zolderverdieping. Ge volg was dat er een gat in de zolder brandde. De Surinaamse familie Hoeblal bluste het brandje met enkele emmers water. Waarschijnlijk is de brand ont staan door een gloeiende sigaret die een oude matras deed smeulen. WOENSDAG BESTELDAG KINDERPOSTZEGELS JJ een aantrekkelijke rente en toch B dagelijks opvraagbaar. Bij opname wordt 2% van het j g opgenomen bedrag in mindering J g op het tegoed gebracht. •Hwat hat Foto: Willem Diepraam. ulllllU fi ii I ■i ■o Broerestraat 13 tel. 05157-3946 Technisch installatiebedrijf Makkum, Bolsward, Franeker, Harlingen A Tel. 05178-6041 g NiUihln Bolsward - Vandaag zal er 's mid dags even na twaalven zeer waar schijnlijk bij II aangebeld worden: kinderen van ruim 8000 scholen ko men bestellingen voor kinderpost zegels en wenskaarten opnemen. De opbrengst van de zo bekende ac tie "door het kind - voor het kind" is dit jaar in eigen land ondermeer bestemd voor de financiering van 19 gezinsbegeleidingsprojecten voor een periode van 3 jaar, waarbij het aan ouders van gehandicapte kinde ren mogelijk gemaakt wordt hun kind (langer) thuis te houden. Met dit project zal een bedrag van 4 1/2 miljoen gulden gemoeid zijn. Voor wat het buitenland betreft heeft het Nederlands Comité voor Kinder postzegels voor de tijd van 6 jaar het Senegalese dorp Révane geadop teerd, onder het motto "Voor elk kind een Boom". Het Comité is be reid hiervoor een bedrag van 3 mil joen gulden beschikbaar te stellen, waarmee een herbebossingsproject en voorzieningen voor drinkwater, gezondheidszorg en onderwijs ge realiseerd kunnen worden. Zonder het project is er voor de kinderen van Révane geen toekomst, door de verontrustend snelle uitbreiding van de Sahel-woestijn. Het Comité Kin derpostzegels steunt overigens veel andere projecten voor kinderen in nood, in binnen- en buitenland. Ter gelegenheid van het Internationaal Jaar van het Kind zal de serie kin derpostzegels van dit jaar de rech ten van het kind uitbeelden. De foto toont Ahasane, een kind uit het dorp Révane, die ook op de postzegel van 55 ct. voorkomt. Cis hjoed to sizzen Jjr mode trefpunt Appelmarkt 16. Bolsward. Telefoon 05157 - 3636 Floridus Campuslaan 2 8701 AM .Bolsward tel. 05157-2294 b.g.g. 2593/3776/4055 Bolswards Nieuwsblad V:

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Bolswards Nieuwsblad nl | 1979 | | pagina 1