Vrachtauto botst tegen trein Gabe Shroar Zuster Westra 25 jaar wijkverpleegkundige Wandelen met Bolswards Historie mode gaat. Tilbury als het om Tilbury Chauffeur ernstig gewond Beeldbepalende panden onder aandacht gebracht II I I j ir. i jl I SSv.d .Werf Soldaten oefenen in Wommels STREEKBLAD VOOR WEST- EN ZUIDWEST-FRIESLAND Verschijnt in: Bolsward, Baarderadeel, Hennaarderadeel, Hindeloopen, Wonseradeel, Workum en Wymbritseradeel «MM l... I 1 - Tl ,1T i '9 118e JAARGANG Nr. 79 VRIJDAG 5 OKTOBER 1979 patronengordels en de hoofden be- Monumentaal den. Ogen geopend H.T. -W' Wh - L 4 us hjoed to sizzen Verschijnt WOENSDAGS en VRIJDAGS Abonnementsprijs f 14,75 p. halfjaar (bij vooruitbetaling) Giro 887926 Advertentie-tarieven op aanvraag De groep kontribuanten van de stichting Bolswards Historie hier op het Marktplein bijeen. wat betreft het slopen van panden, zo oordeelde men, is ten zeerste ge boden! I I I I I I I I I LI ■Si lilhury MANNEN MODE Verschillende kadoos werden overhan digd: 't zevental met grammofoonplaten, de bewoners van de Hoedemakers- Pol- lema- en Smidstrjitte een koffiezetap paraat (later kreeg ze er nog een van de familie), kaarsenkandelaar en de Hot- tingawei bood een laken en een pedaal emmer aan. Het muziekkorps Excelsior en de zangvereniging Looft de Heer bracht haar een muzikale hulde. Zuster Westra is o.a. vijfentwintig jaar lid ge weest van het koor. speldde haar vervolgens de medaille met het beeld van de Barmhartige Samari taan op en als extraatje gaf hij een kus op een teruggetrokken wang. Verder ver- schenen een zevental collegea op het toneel en brachten het werk van zuster Westra naar voren in het bekende ABC. HARLINGEN - De 35-jarige heer H. Slot uit St. Jacobi Parochie is woensdagmiddag in ernstige toe stand in het ziekenhuis Oranje- oord te Harlingen opgenomen. Om twintig minuten over één botste hij met zijn vrachtwagen, geladen met zand, bij Harlingen op een onbewaakte spoorweg tegen een passerende trein. De vrachtwagen raakte in de sloot en raakte prak tisch totaal vernield. Een ver pleger, de heer Bek uit Harlingen die met een aantal leerlingver- pleegsters een excursie zou ma ken verleende de heer Slot eerste hulp. Uit verschillende opmerkingen bleek ook dat het velen verdriet dat er in het verleden reeds zoveel aan sloop is op geofferd zonder dat er iets voor terugkwam en men eigenlijk niet tot afgifte van sloopvergunningen zou s moeten overgaan, als er nog geen duidelijke invulling in dezelfde geest tegenover staat. Gedacht wordt o.a. aan het vervangen van te slopen kleine panden door de reeds zo lang toegezegde bejaarden woningen in de binnenstad: in dit verband zou men aan de Boterstraat e.a. kunnen den ken. Een zeer voorzichtig beleid voor Uitgave A. J. OSINGA b.v. Bols ward - Marktstraat 13 Administratie- en Redaktïeadres: Postbus 5, 8700 AA Bolsward Tel. 05157 - 2044, na 18 uur 2660 Redaktie na 18 uur 4661 Pb* straat 6 Eotsward Al wandelend en kijkend werden voor velen de ogen geopend voor de schoonheid en eigenaardigheden van diverse panden, waar men vroeger eigenlijk nooit op gelet had. Al lo pende en op ooghoogte de gevels be kijkend, vooral van verschillende za kenpanden kwam pien gemakkelijk tot de ontdekking dat in de naoorlogse jaren door andere inzichten veel ver knald is, terwijl de bovenste helft be kijkend men zich in de vorige eeuw kan wanen. Dit is in vele steden hetzelfde geval. Jammer ook dat bij sloop vaak vrachten oude steen ver dwijnen, hoewel deze na schoonbik- ken toch aan het te verbouwen pand een betere aanpassing zouden geven. Vreemd b.v. dat het pand Jongema- straat 25, efertijds op de monumen tenlijst, daar nu om onverklaarbare redenen niet meer op te vinden blijkt. Opvallend, dat men hoewel bekend met de inhoud van verschillende foto- boekwerken over oud Bolsward, plot seling tijdens de ekskursie zaken ont dekt die eigenlijk nooit opgevallen zijn en nu, doordat men er op gewe zen wordt, nog meer inhoud geeft aan het schoons en merkwaardige dat de stad ondanks alles toch te bieden heeft. Verbluft reageerde men toen op uitnodi ging van de heer Albada Jelgersma het interieur van de slijterij, annex woonhuis aan Kleine Dijlakker 17 onder de loupe genomen werd met behulp van een aantal wetenswaardigheden, verteld door de heer Albada Jelgersma die door de kontakten met de Rijksdienst van de Monumenten zorg en de studie die van zijn huis gemaakt werd achter zeer vele bouwtechnische en historische wetenswaardigheden is geko men, voorzover hij deze al zelf nog niet had uitgeplozen. Door het hele interieur lopen allerlei bouwfasen uit verschillende perio den teruggaande tot de vijftiende eeuw. aan de rehabilitaite van dit kwetsbare ge bied toch niet voor subsidie in aanmer king komend. Slechts van gemeentewege zou men in dergelijke gevallen een initia tief kunnen nemen, volgens inlichtingen van Volkshuisvesting. Betreurd werd het 1 spaaklopen van de in 1975 door de stich ting uitgewerkte restauratieplannen van het pakhuisje van de fa. Osinga in de Hoogstraat, dit vanwege het hoge kosten- aandeel in de restauratie dat voor reke ning van de eigenaar zou komen. Men was evenwel van oordeel dat een kwastje verf alleen al wonderen zou doen! BOLSWARD - Zaterdag j.l. organiseerde Stichting Bolswards Histo rie een wandeling door de binnenstad van Bolsward. Uit een voor de vakantie gehouden kontribuanten vergadering was dit idee naar vo ren gekomen en met het oog op het toekomstige Beschermd Stadsgezicht heeft het bestuur dit idee graag gehonoreerd. Aan de beide auteurs o.a. van Het Oude Bolsward de heren Wijma en Elzinga werd gevraagd de wandeling samen te stellen en zo startte op Het Laag een twintigtal belangstellenden, om eens, zo stelde de heer Elzinga in zijn korte inleiding, niet de monumenten, maar de beeldbe palende panden onder de aandacht te brengen, d.w.z. de panden die nog niet als zodanig officieel aangemerkt zijn. Beschermd Stadsgezicht Het begrip Beschermd Stadsgezicht, zo zei de heer Elzinga, wordt in de monumentenwet omschreven als groepen van onroerende zaken, hier onder begrepen bomen, wegen, stra ten, pleinen en bruggen, grachten, sloten en andere wateren, welke één of meer tot de groep behorende mo numenten een beeld vormen, dat van algemeen belang is wegens de schoonheid of het karakter van het geheel. Van de onroerende zaken gaat het volgens de heer Elzinga, voor wat het gebouwen betreft om 68 officiéél beschermde monumenten en plm. 185 niet officieel beschermde doch wel beeldbepalende. Deze beeldbepalende panden passen van wege een goede hoofdvorm, verhoud ingen en toegepaste materialen in een beschermd of binnenkort te be schermen stadsgezicht. In De Brugge werd gesteld dat het voor wat de subsidie betreft steeds gaat om woningen die permanent bewoond worden, maar aldus de inleider, zou deze vereiste bewo- ningssituatie wel eens voor andere uitleg vatbaar zijn, n.l. dat oorspron kelijke woon- of zakenpanden die thans niet meer bewoond worden, ■naar bouwtechnisch nog wel voor ■estauratie of renovatie hun eerder bestemming terug kunnen krijgen °ok in aanmerking kunnen komen voor financiële hulp van de overheid. Initiatief tot het restaureren van beeldbepalende panden en het aan vragen van subsidies zal van de eigenaar uit moeten gaan, daar de gemeente hier zelf niet toe overgaat ®n volstaat met bedoelde publikatie ■n De Brugge. Revelroute Dankzij het alerte reageren van de treinbestuurder, de 37-jarige heer Dirk Visser uit Leeuwarden, die het ongeluk als het ware zag aankomen en de inzitenden in de trein waarschuw de, werden van de 25 passagiers slechts twee licht gewond. Mejuf frouw W. M. de Bruin (18) uit Harlin gen verrekte spieren in het linker bovenbeen. de 18-jarige mejuffrouw H. Bil net als mejuffrouw De Bruin leerling-verpleegster en afkomstig uit de havenstad liep een lichte hersen schudding op. Het baanvak is tot ’s avonds half tien gestremd geweest. Een reddingsploeg van de NS uit Groningen bemoeide zich met het vrijmaken van het baan vak. Tijdens de werkzaamheden wer den er tussen Franeker en Harlingen bussen ingezet. •Hwat hal Alsof de tijd hier heeft stilgestaan, zo ziet dit steeds door dezelfde familie bewoonde grachtenpand er van binnen uit. Frap perend is het te zien, hoe de eigenaar/be- woner in de loop der jaren soms met be hulp van een vakman dit pand heeft doen uitgroeien tot een waar museum van histo rische bouwelementen en inrichtting, ter wijl een verzameling historische vondsten uit de afgelopen tijd het geheel komple- menteren. Al met al een partikulier initia tief dat de grootste bewondering verdient en de moeite waard is om het in de toekomst eens te gaan bekijken door ieder die hier voor interesse heeft. Tenslotte, een ekskursie, waard om te her halen en met als resultaat dat de deel nemers zich nauwer betrokken zijn gaan voelen bij het stadsvernieuwingsgebeuren en overtuigd zijn van de grote voor zichtigheid die geboden is bij het verant woordelijk rehabiliteren van de binnen stad. dekt met vechtpet, baret of helm maken ze Wommels „onveilig''. Hoe lang de oefeningen nog zullen duren, kon men ons niet vertellen. Dat het om kinderspel gaat heeft u natuur lijk allang begrepen. Hoe groot de ambitie zal zijn als de jeugd een oproep van het ministerie van de fensie krijgt - meestal gepaard met een treinkaartje dat goed is voor een enkele reis naar Venlo of Ossen- drecht - laat zich gemakkelijk ra- Met deze wetenschap gewapend vertrok uien vanaf het startpunt met de be- kchting. van een stralende zon langs de volgende route: Kleinzand, Het Laag, Hoogstraat, gedeelte Grootzand, Markt plein, Achter de Smeden, Skilwyk, oieuwmarkt. Rijksstraat, Jongema- straat, Kerkstraat, Hanekopersteeg, ge deelte Kleine Dijlakker met als einddoel bezichtiging van het interieur van de Y[i)kel en het woonhuis van de fam. Ibada Jelgersma. De aanwezigheid van enkel bowkundigen en raadsleden onder e deelnemers leidde in een aantal ge vallen tot interessante diskussies en wetenswaardige vaktechnische toelich- ■ngen. Zo werd uitleg gegeven bij de op Partikulier initiatief in aanbouw zijnde Panden in het gebied Het Laag-Hoog- s raat: hoewel een flinke aanzet gevend WOMMELS - Nadat de kruitdam pen weer enigszins waren opgetrok- ken, vonden we deze jeugdige solda ten bereid voor één van onze foto grafen te poseren. Al geruime tijd oefenen de soldaten in de straten van Wommels. In heuse gevechts- pakken en geurilla-uitmonsteringen getooid, voorzien van geweren en J .(MW**’' NIJLAND-„It koe hast net better,” en „it bistjür hat noait ien krityske opmerking oer jo wurk hawn.” Deze lovende woorden sprak maandagavond de heer Gerbrandy tegen wijkverpleegkundige mevrouw Sjoukje Westra ter gelegenheid van haar zilveren jubileum, niet alle zusters slagen erin een algemene waardering te genieten. „Jo ha jo wurk mei de hiele ynset fan jou persoan dien. Jo hiene it takt om altyd eltsenien op jou han to halden.” Ze had volgens de heer Gerbrandy zelfs model kunnen staan „foar hwat in suster wêze moat.” Bolswards Nieuwsblad Er bestond grote belangstelling voor M het jubiluem van zuster Westra, die er volgens voormalig huisarts W. J. B A. Hoogwater in was geslaagd op B haar eigen bescheiden wijze een B plaats te veroveren bij de patiënten m van de Friese kruisvereniging afde- B ling Nijland, Wolsum en Folsgare. B „U hebt een grote plaats ingenomen B in de gezondheidsdienst in deze om- B geving. U deed het werk met hart B en ziel.” Als teken van erkentelijk heid „dank voor alles wat u voor ons s gedaan heeft,” werd haar een bord van Makkumer aardewerk overhan- ■I digd‘ B Huisarts Eelke Sietsma van Ijlst sprak B als hoofdbestuurslid van de Prov. Friese K Kruisvereniging en „als beginnend huis- B arts heb ik veel van u geleerd. U was altijd B waardig, niet kritisch, maar oprecht. Hij i i .«.JÉ*.— A*4 p u 4 wfe-*- 'w T® - A M, - - P: A X**"

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Bolswards Nieuwsblad nl | 1979 | | pagina 1