De miniatuur brug van Parrega Samenvoeging bij Hennaarderadeel onaanvaardbaar Even naar Oslngaom een boek of tijdschrift. Süvelstunt met drie koegeneraties Gabe suroar ?904iüii I I nt mannen mode gaat. Tilbury als het om B en W van Baarderadeel Tilbury jö°oO^°op Ff Nieuwe weg volgende Kinderpostzegels 1979 weer verkrijgbaar SSvcj werf week open STREEKBLAD VOOR WEST- EN ZUIDWEST-FRIESLAND Verschijnt in: Bolsward, Baarderadeel, Hennaarderadeel, Hindeloopen, Wonseradeel, Workum en Wymbritseradeel so® j P Ha i ft I F L r» BI f W W 9 118e JAARGANG Nr. 81 VRIJDAG 12 OKTOBER 1979 r; Tjitte Bleeker bij de brug van Parrega. as to tilbury ajo Marktstraat 12-13 8701 JV Bolsward a.j.osingab.v. boekhandel Uitgave A. J. OSINGA b.v. Bolsward - Marktstraat 13 Administratie- en Redaktieadres: Postbus 5, 8700 AA Bolsward Tel. 05157 - 2044, na 18 uur 2660 Redaktie na 18 uur 4661 Verschijnt WOENSDAGS en VRIJDAGS Abonnementsprijs f 14,75 p. halfjaar (bij vooruitbetaling) Giro 887926 Advertentie-tarieven op aanvraag MANNEN MODE I I I I In verband met het internationaal jaar voor het kind is als thema voor de kinderpostzegels van dit jaar gekozen voor de accentuering van een aantal fundamentele rechten van het kind zoals deze zijn vastgelegd in de Geneefse Verklaring van de Rech ten van het Kind in 1924 en die later zijn erkend in de Universele Verkla ring van de Rechten van de Mens en in de Verklaring van de Rechten van het Kind in 1959. De postzegels zijn ontworpen door de fotograaf Willem Diepraam in samenwerking met Jan van Toorn, beiden te Amsterdam. BOLSWARD - De Kinderpostzegels 1979 zullen van 13 november 1979 tot en met 4 januari 1980 op alle postinrichtingen verkrijgbaar zijn. Evenals in de voorgaande jaren om vat deze emissie vier bijzondere postzegels met bijslag èn een velle tje. De opbrengst van de bijslag is bestemd voor instellingen werkzaam op het terrein van de zorg voor het kind. Klaske I speciaal voor deze gelegen heid haar laatste melk aan onze school willen afstaan.” Hierna bood de heer Visser de direkteur van de school een glas melk aan en voorts overhandigde hij een verwerkt melk- produkt, namelijk een kaas, die ter plaatse door de heer Sonnema „bur gemeester” werd gemaakt. Zoals Klaske I 75 jaar geleden haar melk gaf, zo heeft haar dochter het tegenwoordig nog. Ondanks onze technologische kennis is de grond stof voor de zuivelindustrie nog steeds de echte koe-melk. We zijn dus afhankelijk van de komende generaties. Na al haar goede herin neringen aan onze school en het vertrouwen in de toekomst heeft Rifr straat 6 Eotsward Ook een brugwachter heeft zijn vaste klanten. „Wy wisten moandeis al krekt hwat foar modderskippen der kamen. Dan hiest de Tsjerkstra’s, de Van der Meulen’s en de Hobma’s,” herinnert Bleeker zich. Bekende na men als men aan het skütsjesilen denkt. De meeste schepen die de brug passeerden wogen ongeveer achttien, negentien ton. (Later werden ze zwaarder, zo’n dertig ton, denkt Blee ker). van mevrouw Bleeker. De vader van Tjitte Bleeker hield zich meer met de „buorkerij” bezig. Voor het huren van de brug van de gemeente Bolsward moest de familie Bleeker, vader, moeder en vijf kinderen, 900 gulden per jaar betalen. Elke dag moest de familie Bleeker een register bijhouden waarin de ontvangen gelden van over tocht en doorvaart genoteerd moesten worden, „hy sil wolris in dübeltsje forjitten hawwe op to skriuwen,” denkt Tjitte Bleeker. Van gemeente wege werd het register echter herhaal delijk gekontroleerd. In de ontwerpregeling voor gemeentelijke herindeling worden vijf midden-Friesland gemeenten te weten Idaarderadeel, Utingeradeel, Rauwerderhem, Baarderadeel en Hennaarderadeel, opgeheven en samengevoegd in twee nieuwe gemeenten, één bestaande uit bijna het gehele grondgebied van de huidige gemeente Idaarderadeel, een groot gedeelte van de huidige gemeente Utingeradeel en het grondge bied van de huidige gemeente Baarderadeel en Hennaarderadeel. Deze indeling wijkt af van voorgaande’ herindelingsvoorstellen, waarbij deze vijf gemeenten eveneens in twee nieuwe gemeenten werden ingedeeld, doch waarbij het grondgebied van Rauwerder hem werd samengevoegd met dat van Baarderadeel en Hennaarderadeel. B. en W. van Baarderadeel zijn van mening, dat ihdien de samenvoeging beperkt blijft tot Baarderadeel en Hennaarderadeel een gemeente ontstaat met een grote opper vlakte en minder dan 10.000 inwoners verdeeld over een groot aantal kleine ker nen zonder een duidelijk gemeentelijk centrum. Gelet op hel provinciale beleid, volgens struktuurplan en ontwerp- streekplan mag niet worden verwacht dat hierin in de naaste toekomst verandering zal komen. Integendeel, doordat geen nieuwe kernen zijn aangewezen moet worden verwacht dat de bevolking in aantal zal verminderen door nog verdere inkrimping van het aantal werkers in de agrarische sector. De financiële basis van een dergelijke gemeente is uiterst zwak, de algemene uitkering uit het gemeente fonds zal gezamenlijk minder zijn dan voor de huidige gemeenten afzonderlijk terwijl de uitgaven in het personele vlak aanmerkelijk zullen stijgen zonder dat dit geheel wordt gecompenseerd door Tjomme Rusticus en Harm Bleeker. „Ik ha wol frege hoe siet dit en hoe siet dat. Ja en as se it dan seine dan wist ik it wol wer.” Naast de brug staat een bord geplaatst. Zwart op wit staat geschilderd de doorvaart- en de overtochtsgelden. Voor de doorvaart van een vaartuig van één tot vijftig ton diende tien cent te worden betaald, terwijl het tarief ’s nachts het dubbele was. „Onder nacht wordt verstaan de tijd tusschen 8 uur des namiddags en 5 uur des voormiddags” staat in de voorschriften van de gemeente Bols ward uit die tijd te lezen. Voor de overtocht van een koe of paard diende men zeven cent te betalen en voor die van een kalf of schaap twee cent. Iemand die één en ander van heel dichtbij heeft meegemaakt, is de heer Tjitte Bleeker (63) uit Parrega en thans werkzaam bij de PTT te Bols ward. In 1915 namelijk vestigden zijn vader en moeder, Durk en Trijntje Bleeker zich in Parrega. Ze werden gehuisvest in het „brêgehüs”. Het „brêgehüs” stond naast de woning van de heer Douwe de Jong die een fouragehandel en een kruidenierswin- keltje had. De Bleekers hadden ook een kruidenierswinkeltje. Direkte konkurrenten waren de De Jongs en de Bleekers niet, want De Jong „sutelde” meer, terwijl Bleeker het meer van de „aanloop” moesten heb ben. Het „brêgewippen” was de taak De heren Tjeerd de Boer (l.) en BOLSWARD - De „Boalserter süvels” blijven aktief in het verzinnen van stunts en wat is er beter dan dergelijke grappen uit te halen in het jubileumjaar van de school. Zo stonden afgelopen woensdagmorgen in de tuin van de school een groep studenten opgesteld met in hun midden een kalf, een koe en een geraamte van een koe; symboliserend drie generaties. Eén van de studenten, de heer Meindert Visser, vice- voorzitter van de Vemisu (verenigde middelbare süvels) sprak de direkteur van de school de heer Meindert Sonnema en zijn onderwijzend personeel daarbij op de volgende manier toe: de kleuren grijs, rood en zwart, heeft het recht op medische verzorging tot onder werp. De afbeelding is een tweejarig Chileens kind, dat al twee jaar in een vluchtelingenkamp verblijft. De postzegel van 55 cent (bijslag 20 cent) is gewijd aan het recht op voeding; de kleuren zijn grijs, geel en zwart. Op de zegel is een Senegalees jongetje in het Sahel-gebied afgebeeld. De postzegel van 75 cent (bijslag 25 cent) staat in het teken van het recht op onderwijs. Een foto van een doorsnee-schoolklas van de Albert Cuypschool te Amsterdam is op de zegel afgebeeld. De kleuren zijn grijs, blauw en rood. De postzegels zijn in rasterdiepdruk gedrukt bij Joh. Ensche dé en Zonen, Grafische Inrichting BV te Haarlem. vermindering van uitgaven in het be stuurlijk vlak, aldus b. en w. Het zal niet mogelijk zijn om zonder meer één der huidige bestuurscentra aan te wijzen als bestuurscentrum voor de nieuwe samen gevoegde gemeente. Het zal miljoenen kosten om één der centra aan te passen dan wel een nieuw bestuurscentrum te bouwen. De nieuwe gemeente zal, gelet op het aantal inwoners met andere ge meenten door middel van gemeenschap pelijke regelingen moeten functioneren. Een aantal goed functionerende orga nisaties zullen opnieuw moeten worden gestructureerd waarbij de regionale scheiding tussen Baarderadeel en Hen naarderadeel steeds zal worden gevoeld. Want wel zegt het ontwerp dat de nieuwe samengevoegde gemeente regionaal zal worden ingedeeld bij de regio Friesland- Noord, dit neemt niet weg dat de gemeente Hennaarderadeel voor ql haar samenwerkingen op bestuurlijk gebied zich tot nu toe heeft gewend tot de Regio Zuid-West terwijl Baarderadeel is aange sloten bij de Regio Leeuwarden, aldus het college. 'Hwat hat De imitatiebrug van De Boer is bijna volmaakt te noemen. Zelfs aan de kleinste details is hij niet voorbij gegaan. De boog, de „primmen”. de „stuitpeallen”, niets is vergeten. De brug op zich is een juweeltje; het resultaat van maanden lang „nifel- wurk”. grondgebied van hun gemeente zoals in de ontwerp-regeling is neergelegd, geen aanvaardbare oplossing geeft. Indien toch tot herindeling moet worden overge gaan geeft het college de voorkeur aan het oorspronkelijke voorstel van samen voeging van Rauwerderhem, Baardera deel en Hennaarderadeel, waarbij de financiële draagkracht beter zal zijn. Mogelijk is ook Baarderadeel alsnog in te delen bij de combinatie Idaarderadeel, Utingeradeel en Rauwerderhem, waar door het mogelijk is de reeds in de kombinatie bestaande samenwerkings verbanden te handhaven in een gemeen te met ruim 21.500 inwoners, of dat de voorgestelde kombinatie van Baardera deel en Hennaarderadeel zodanig wordt uitgebreid dat alsnog een gemeente met meer dan 10.000 inwoners wordt bereikt. Gister werden er in de Bolswarder Zuivelschool opnames gemaakt voor het televisie-programma „Van Gewest tot Gewest”; dit eveneens in het kader van het 75-jarig jubileum van de school. Op vrijdag 19 oktober aanstaande staat er een grootse jubileum-viering op het programma, waarbij, behalve de oud- leerlingen, tevens de minister van land bouw en visserij, de heer Van der Stee en de commisaris der koningin de heer Rijpstra zijn uitgenodigd. Binnenkort ko men wij in één onzer edities hier uitge breid op terug. Woensdagmorgen stonden in de tuin van de Zuivelschool een aantal leden van de studentenvereniging Vemisu opgesteld, met in hun midden drie generaties* koeien. ’VORKUM - Volgende week maan- dag zal de heer Klaas Dankert, lid van het kollege van gedeputeerde staten het gereedgekomen wegvak, de zgn. rondweg om Workum, offi cieel open stellen. De nieuwe weg sluit aan op de oostelijke paralelweg van Hindeloopen en vormt een on derdeel van de provinciale weg Leeu warden - Bolsward - Balk - Lemmer. Op de foto worden de laatste werk zaamheden aan de weg verricht. us hjoed to sizzen It is better to brommen stommen (mokken - zwijgen) De postzegel van 40 cent (bijslag 20 cent) is in grijs, geel en zwart gedrukt en brengt het recht op liefde en bescher ming in beeld: een Hindoestaans meisje op de schouder van haar vader. De postzegel van 45 cent (bijslag 20 cent) in Samenvattend komen b. en w. van Baarderadeel dan ook tot dg konklusie dat een bestuurlijke herindeling voor het PARREGA - Als u voor de stenen brug te Parrega rechtsaf slaat - gerekend vanuit de richting Bols ward - ziet u het huis van de heer Tjeerd de Boer (68) staan. Te oordelen naar het exterieur is het duidelijk dat de heer des huizes een vakmannetje is. Later blijkt dat de heer De Boer zijn hele leven lang schilder is geweest. De gepensioneerde schilder is nog steeds aktief. In een schuurtje achter zijn huis is hij regelmatig „oan ’t nifeljen”. Zo is hij onge veer een jaar lang bezig geweest de brug van Parrega - die zo’n 25 jaar geleden werd vervangen door een stenen - in het klein na te maken. De heer De Boer vermoedt dat de brug die in 1953/54 plaats moest maken voor een „dode” stenen brug er in de tijd is gekomen dat Bolsward Hanzestad werd. In 1500 en nog wat meent De Boer. Een unieke situatie toentertijd overigens, want het dorpje Parrega behoorde toe aan de gemeen te Wonseradeel, de brug aan Je gemeente Bolsward, de trekwei waar de brug in lag aan de gemeente Workum en het vaarwater was het bezit van de provincie Friesland. Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad om de brug zo nauwkeurig mogelijk te imiteren. De heer De Boer heeft veel hulp gehad van oude foto’s en ansichtkaarten terwijl hij advies vroeg aan bijvoorbeeld de heren Bolswards Nieuwsblad „In het kader van het 75-jarig jubi leum wil onze vereniging Vemisu namens de middelbare afdeling van de Rijks Hogere en Middelbare School voor Levensmiddelentechno logie u een symbolisch presentje aanbieden, te weten: Met veel pijn en moeite hebben we Klaske 1 (daarbij doelend op het karkas van de herbi voor) en haar nazaten bereid gevon den om met ons dit heuglijke feit te vieren. Voor u ziet u een komplete generatie van melk-donateurs; de basis van onze school. o-r r r B - i

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Bolswards Nieuwsblad nl | 1979 | | pagina 1