Yde Bouma (99) onthult plaquette Gabe Skroar Rondweg om Workum door Dankert geopend onderhoud Rabobank Q Carillon vormt jubileumgeschenk Plaatselijk belang Eerdmans assurantiën van du* Werf I U EN UW LEVEN Friesland Bank O Afsteken vuurwerk liep uit de hand Dakbedekkingen Fm* CDA-er Elgersma verlaat na 5 jaar raad Hennaarderadeel FINEER BINNENDEUREN Nog geen spoor van daders inbraak Workumer apotheek Harlinger automobilist liep in Bolsward tegen de lamp Renteverhoging voor termijnspaargelden. Van der Weerd b.v. Verzekeringen, hypotheken, financieringen, bemiddeling onroerend goed. I STREEKBLAD VOOR WEST- EN ZUIDWEST-FRIESLAND Verschijnt in: Bolsivard, Baarderadeel, Hennaarderadeel, Hindeloopen, Wonseradeel, Workum en Wymbritseradeel '9 118e JAARGANG Nr. 82 WOENSDAG 17 OKTOBER 1979 r'-. 10 I Glorieuze tijden zie vervolg pag. 9 IN MAHONIE EN EIKEN De heer Klaas Dankert (rechts) steekt het lont van de lichtkogels Voor al uw verzekeringen ANNE ELGERSMA Rente wordt jaarlijks uitgekeerd. Verschijnt WOENSDAGS en VRIJDAGS Abonnementsprijs 14,75 p. halfjaar (bij vooruitbetaling) Giro 887926 Advertentie-tarieven op aanvraag NU VERZEKERD STRAKS VERZORGD Hy süpt dat him de loge ta de kiel ütgiet (is een erge dronkaard) Tijdens de afgelopen donderdag ge houden raadsvergadering van de gemeente Hennaarderadeel, heeft de vroedschap afscheid genomen van de heer Anne Elgersma van het CDA. „We hopen dat dit carillon glorieuze tijden voor onze stad mag inluiden,” zo sprak de voorzitter van Plaatse lijk Belang Workum, de heer Arnold Werumeus Buning tijdens de korte plechtigheid op de Merk. Burge meester drs. Bartie Vries was bij zonder ingenomen met het kostbare geschenk. „Het gemeentebestuur heeft dan ook geen moment geaar zeld toen we dit aanbod kregen,” zo zei hij. Tijdens de onthulling van de bronzen plaquette, die een plaatsje kreeg aan de voet van de toren, kregen de inwo- De heer Kroes vertelde iets over de plannen in de provincie. „Aan de verbin- 5 jaar vast BOUWSTOFFEN BOLSWARD - TEL. 2316 L£=^,'= bouwbedrijf =-==- Bleeker bv afd.onderhoud 3069 uw eigen bank o. WORKUM - De rijkspolitie heeft nog geen arrestaties kunnen verrichten in verband met de vergiftendiefstal die vorige week in de nacht van donderdag op vrijdag gepleegd werd bij apotheek Van Gaaien te Workum. Voorzitter Meinte Abma zei dat het hem speet dat de heer Elgersma ver trekt, maar dat hij het besluit wel kan waarderen. De heer Elgersma was een serieus raadslid en hij zat in de raad als vertegenwoordiger van de schele bevolking. Het reken meesterschap van de heer Elgersma kwam vooral bij de behandeling van de begroting goed naar voren. De voorzitter gaf ruiterlijk toe dat hij dan wel eens moeite had om de heer Elgersma te volgen. De heer El gersma had, aldus de voorziter, altijd een eigen mening naar voren durven brengen en het was wel eens moeilijk om hem te overtuigen. Uitgave A. J. OSINGA b.v. Bolsward - Marktstraat 13 Administratie- en Redaktieadres: Postbus 5, 8700 AA Bolsward Tel. 05157 - 2044, na 18 uur 2660 Redaktie na 18 uur 4661 Na de speech reikte de heer Abma hem namens de gehele raad een geschenk over. Na de heer Abma volgden de vier fraktie-aanvoerders met allerlei lovende woorden. De heer Anne Visser (PvdA) had ook erg veel bewondering voor de heer Elgersma, mede door de financiële inzichten die de heer Elgersma in de sportkommissie had getoond. WORKUM - De stad Workum stond afgelopen dagen in het teken van het 75-jarig jubileum van Plaatselijk Belang Workum. Tal van evenementen werden ter gelegenheid van dit 7p jarig bestaan op touw gezet. Eén van de hoogtepunten tijdens de feestdagen was ongetwij feld de aanbieding van een carillon aan de stad. Het carillon, dat echter nog niet klaar is, zal (voorlopig) uit 18 klokken bestaan en krijgt een plaatsje in de stadstoren aan de Merk. In afwachting van het gereedkomen van het carillon, dat naar schatting drie maanden in beslag zal nemen, onthulde de oudste inwoner van Workum de heer Yde Bouma, afgelopen donderdag een plaquette. Posthuma (FNP) waardeerde Anne Elgersma om het feit dat hij, na wat voor hevige discussie ook, de per soonlijke relatie tussen hen nooit geschaad was. In zijn dankwoord zei Elgersma dat het raadslidmaat schap voor hem 1 jaar te lang had geduurd en dat hij om gezondheids redenen vertrekt. „It boeit je, zei de heer Elgersma en het speet hem dat hij de politiek moet verlaten. Voor de heer Elgersma is in de plaats gekomen mevrouw J. Kloosterman- Stroop uit Oosterend. De onderzoek- kommissie, bestaande uit de heren Ale de Jong (gemeente sekretaris) Anne Visser (PvdA) Tamme de Vries (CDA en Ruerd Posthuma (FNP), meldde dat zij met ent housiasme kon worden begroet. ■K - - plaquette, die een plaatsje kreeg in de muur aan de voet van de toren, kregen de inwoners alvast een voor proefje van carillon muziek. De plechtigheid werd muzikaal omlijst de stadbeiaardier van Bolsward, de heer Frans Tersteeg. Hij speelde op het reizend carillon van de klokken gieterij Eijsbout b.v. uit Asten dat bij de toren was opgesteld. Het reizend carillon was vorige week te beluis teren tijdens de viering van het Alk- maars ontzet en op de terugreis had men Workum aangedaan. Onbekenden namen toen een aantal zware vergiften mee die bij gebruik dodelijk kunnen zijn. De ongewenste bezoekers stalen onder meer atro pine, histamine, triam cinolan, sco- plamini en morfine. De vergiften zijn verpakt in apothekerspotjes. De rijkspolitie verzoekt vinders van de ontvreemde vergiften kontakt met haar op te nemen (telelfoon 05151- 1459 Workum) of 05100-22345, cen trale meldkamer Leeuwarden. Voordat de heer Dankert met het vuurwerk ging „spelen” had hij, samen met brugwachter Lageweg, de nieuwe brug, de zgn. „Südergoa- brêge” neergelaten. De brug is één van de vijf kunstwerken die in de nieuwe weg zijn verwerkt, t.w. een voetgangers- en fietsentunnel, een vaste brug over de Burevaart, een viadukt, een overkluizing van de aardgastransportleiding en een tweede fiets- en voetgangerstunnel. De weg is 4,9 km lang en is hiermee maar liefst 1,5 km. korter dan de oude route. Met de aanleg van de Rondweg om Workum is een bedrag gemoeid van ongeveer 22,8 miljoen gulden, het geen neerkomt op een bedrag van 4,65 miljoen per kilometer. „Voor een enkelbaansweg is dat vrij hoog,” zo zei de heer Henk Kroes, hoofd sektor wegen en verkeer van de Provinciale Waterstaat na afloop in De Klameare. Deze hoge kosten waren volgens de heer Kroes toe te schrijven aan het feit dat een grondverbetering moest worden toegepast en „aan het grote aantal kunstwerken dat moest wor den gebouwd. Het kostenaandeel van de kunstwerken bedroeg 25 procent. De uitgaven worden voor het groot ste gedeelte (75%) bestreden uit de W.U.W.-middelen. Voor het overige deel wordt subsidie ontvangen van het Ministerie van sociale Zaken. Deze subsidie bedraagt rond 5,6 miljoen gulden.” paraplu) werd bij deze vroegtijdige explosie'' licht aan hand en gezicht ge wond. Haar paraplu werd door één van de lichtkogels doorboord. l' •Hwat hat WORKUM - „Dit is de laatste keer voor mij geweest dat ik met vuur werk speel,” zo luide de reaktie van gedeputeerde Klaas Dankert nadat de lichtkogels die hij bij de officiële opening van de weg Wor kum - Koudum te vroeg waren afgegaan. Het vuurwerk was voor de politiemensen aan het begin van de weg het teken om het verkeer door te laten. Het projektiel evenwel, knalde te vroeg uit de koker waardoor een van de omstanders, mejuffrouw Jetty Miedema uit Wor kum enkele rondspattende stukken zwavel tegen gezicht en handen kreeg. De lichtkogel had zich bovendien een weg dwars door een paraplu geboord. De achtien-jarige jongedame, die werkzaam is bij het aannemersbedrijf Van der Wal uit Lemmer, werd in de Klameare, waar de openingsbijeenkomst was, verbonden. BOLSWARD - Zaterdagmorgen om half zes werd aan de Marneweg bij Bolsward de 46-jarige, uit Harlingen afkomstige kok, S. E. H. aangehouden. De man werd een tweetal blaastest afgenomen. Op het politiebureau moest hij een bloedproef ondergaan. De man bleek te diep in het glaasje te hebben gekeken en kreeg een proces verbaal „aan de broek”. Waarschijnlijk doordat de projektielen vochtig waren geworden (het regende dat het goot) gingen deze te vroeg af. Juffrouw Jetty Miedema (links met K De oudste inwoner van Workum, de oud-boer en noodslachter Yde Bouma onthulde onder het toeziend oog van de heer Arnold Werumeus Buning (voorzitter P.B. Workum) en burgemeester drs.. Bartie Vries de plaquette in de muur van de stadstoren aan de Merk. ding Leeuwarden - Bolsward - Workum - Koudum - Balk - Lemmer ontbreken nu nog de wegvakken Marssum - Boksum en de Rondweg om Koudum. voorts dient het gedeelte van de verbinding dat over Koudum en Slaperdijk loopt - nog te worden gerekonstrueerd. Met het ge deelte Marssum - Boksum is een aan vang gemaakt. Dat wegvak zal naar ver wachting in de loop van 1982 gereed zijn. De aanleg van de Rondweg om Koudum is gepland in de jaren 1981/82. Tegen de tijd dat deze rondweg dan klaar zal zijn (eind 1982) zal ook de rekon- struktie van de weg op de Slaperdijk zijn beslag hebben gekregen,” zo zei de heer Kroes, die er overigens wel op wees dat de uitvoering daarvan echter wel in sterke mate afhankelijk was van de beschik bare middelen. De beide burgemeesters Oldenziel (Hin- deloopen) en Vries (Workum) toonden zich beide bijzonder ingenomen met de nieuwe weg. De heer Vries: „Ik ben vooral blij nu het zware verkeer niet meer door de stad gaat, want daar had je zelfs op het gemeentehuis last van.” ■- s y ''jfe F 9'/2% Floridus Campuslaan 2 8701 AM Bolsward 2? voor woningen en industrie hallen us hjoed to sizzen tel.05157-2294 b.g.g. 2593/3776/4055 Bolsward Broerestraat 13 tel. 05157-3946 -r v Technisch installatiebedrijf Makkum, Bolsward, Franeker, Harlingen Tel. 05178-6041 r TM. ■i» 4» Bolswards Nieuwsblad .v-

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Bolswards Nieuwsblad nl | 1979 | | pagina 1