Gabe Skroar Raad Workum niet gelukkig met Nijefurd Even naar Osingaom een boek of tijdschrift. Gemeentelijke herindeling Tilbury als het om mannen mode gaat. Blijf zitten waar je zit en verroer je niet Tilbury Kabo Bolsward 60 jaar '1 Te weinig belangstelling bij Taptoe Hennaarderadeel 75 jaar Friesche Voetbalbond Cantate Deo met jubileumconcert Kursus pleatslik bilartg Surch Ook Provinciaal bestuur pleit voor vestiging open universiteit Raad Workum had weinig moeite met aanpassing tarieven en belastingen SSV.d.Werf R Poiesz- distributiecentrum feestelijk geopend foro°^oOp STREEKBLAD VOOR WEST- EN ZUIDWEST-FRIESLAND Verschijnt in: Bolsward, Baarderadeel, Hennaarderadeel, Hindeloopen, Wonseradeel, Workum en Wymbritseradeel 3 W ai a.j. os in ja b.v. boekhandel I- K ’W* VRIJDAG 19 OKTOBER 1979 118e JAARGANG Nr. 83 '9 Onderhandelingsprojekten Verwarring Mes yn ’e bealch Klap in het gezicht Niet inpikken F? Marktstraat 12-13 87Ó1 JV Bolsward Verschijnt WOENSDAGS en VRIJDAGS Abonnementsprijs f 14,75 p. halfjaar (bij vooruitbetaling) Giro 887926 Advertentie-tarieven op aanvraag Doele waar het kabaret gezelschap Samar Stikken en Brokken ten tonele zal brengen. üs hjoed to sizzen Hy swilet it hiele jier troch (haalt bij elkaar wat los en vast zit) ook de recht B URGEMEESTER VRIES: „Check points” ■w Tilbury ■W Burgemeester Bartie Vries toonde zich verheugd over het feit dat het door B en W gelanceerde voorstel de goedkeuring kon wegdragen van de vroedschap. Hij droeg als alternatief voor de nieuwe naam van de gemeente „De Stêdeban” nog aan. De voorzitter vreesde niet voor verwarring van Marrelan met „It Marne- lan”, de „Marrekrite” of it „Marreklif”. LEEUWARDEN - Gedeputeerde Sta ten van Friesland hebben aan de leden van de bijzondere kommissie van de Tweede Kamer voor het Integraal Struc tuurplan voor het Noorden des Lands (ISP) een telegram gezonden van de volgende inhoud: „Mede gezien in het licht van het rijksbeleid inzake spreiding rijksdiensten en het streven naar struk- tuurverbeteringen in het kader van het ISP, dringen wij er bij u met klem op aan te bevorderen dat de hoofdvestiging van de Open Universiteit in Leeuwarden komt.” Folkertsma vroeg zich af of de bevol king wel voor herindeling heeft gekoz en: „Hat de bifolking wol foar weryn- dieling keazen? Mei de weryndieling is sünder üs oer üs beslist. Der mei allinne beslist wurde as de bifolking heard is.” De FNP-er zag met de nieuw te vormen gemeente geen voor delen: „Funksionearret it gemeente- bistjür sa net goed? We binne lytser mei in greate gemeente. De bining fan de bifolking mei it bistjür is aenst fuort.” Het instellen van wijkraden zou de binding volgens hem niet gunstig beïnvloeden. Het instellen van dergelijke raden kwalificeerde hij met „It hynsder efter de wein spanne.” BOLSWARD - „Blijf zitten waar je zit en veroer je niet,” is volgens de heer Visser, voorzitter van de KABO afdeling Bolsward, een kreet waarmee het grootste gedeelte van het over heidspersoneel het eens is. Immers vergeleken met het bedrijfsleven zijn de verdiensten, de voorzieningen en de arbeidsvoorwaarden bij de over heid zonder meer goed te noemen. Vrijdag 26 oktober viert de KABO afdeling Bolsward en omstreken - ka tholieke bond van overheidspersoneel in de sektoren overheid, volksge zondheid, maatschappelik welzijn en sociale voorzieningen - haar 60-jarig bestaan. Eén en ander gaat gepaard met een feestavond in de Bolswarder SURCH - De AFUK-kursus „Pleatslik Belang” foar bistjürsleden en oankom- mende bistjürsleden fan forieningen fan Pleatslik Bilang en ek oare bilangstellen- den, dy’t meidwaen wolle om de proble men yn ’e doarpen to bisprekken en sa oan to pakken, dat der in oplossing foar socht wurdt, bigjint op moandei 22 oktober ’79 yn hotel „De Stiennen Man” to Surch. De kursus duorret fan jouns 7.30 ure oant 10.00 ure op de folgjende 5 moandeis: 22 oktober, 5, 12, en 19 novimber en 3 desimber ’79. De kursus- lieder is de hear Tsj. O. Hettinga üt Penjum. Volgens de heer Visser - acht jaar lang raadslid voor het CDA in de gemeente Bolsward - gaat het er om de eertijds verworven rechten te behouden. „Moeilijkheden hebben we de laatste ja/en niet gehad.” De FNP-er Lolke Folkertsma meende dat aan de tien geboden nog een elfde en twaalfde toegevoegd zouden kun nen worden met betrekking tot de her indeling. „Wy knibbelje alline foar God” en „It is goed sa, it moat sa bliuwe” waren zijn vindingen. De heer OOSTEREND - In muzikaal opzicht was de Taptoe Hennaarderadeel, af gelopen zaterdag in de Oosterender sporthal De Greidhoeke erg goed te noemen. Jammer dat het publiek het enigszins liet afweten. E>e Taptoe Bolsward zal een geduchte konkur- rent hebben gevormd. De organisa tor - de kulturele raad van Hennaar deradeel, sektie zang- en muziek - doet er goed aan in het vervolg overleg te plegen met organisatoren van evenementen die op een gelijk tijdig tijdstip dreigen plaats te vin den. In de twintiger jaren werd de Ne derlandse rooms katholieke bond van personeeel in de dienst van «je open bare lichamen en bedrijven St( Paulus opgericht. Dit op aandringen van de kerkelijke leiders. De bond kon gezien worden als de tegenhanger van wat men in de volksmond de „christe- lijken” en de modernen noemde. Pater Stulemeijer vond in Bolsward negen katholieke gemeenteambtena ren bereid een korrespondentschap van St. Paulus op te richten en wel op 27 juni 1919. In die begin periode stond men Vh% van het salaris af als kontributie aan de bond. Tegenwoor dig geen haalbare kaart. De verga deringen werden trouw bezocht. Dit in tegenstelling tot tegenwoordig. Men betaalt zijn kontributie en ver der vindt men het wel goed. Vechten voor idealen doet de KABO al lang niet meer. WORKUM - De raad van Workum is niet gelukkig met de naam „Nije- furd” die GS de nieuw te vormen ge meente Hindeloopen, Stavoren en Workum - inclusief Nij huizum - heb ben toebedacht. De CDA-er Gert Hoekstra voelde meer voor „Marre lan”, volgens hem een goede sugges tie van de Workumer straatnamen kommissie. Workum, Hindelopen, Stavoren c.a. - een uitvindsel van de middenstand - sprak hem eveneens wel aan. Hoekstra toonde zich niet erg gelukkig met de gemeentelijke herindeling. Hij meende dat Wor kum er recht op had een zelfstandige gemeente te blijven. Onder andere op grond van de gebeurtenissen die de laatste dagen hebben plaats ge vonden in Workum (75 jaar plaatse lijk belang, aanbieden carillon, ope ning nieuwe brug, red.) Hij onderken de evenwel dat de herindeling een feit is en dat men vooruit moet zien. In de door het kollege voorgestelde grenskorrektie kon de CDA-er mee gaan. Het college acht het namelijk wenselijk dat de gehele Workumer waard tot „Nijfurd” gaat behoren. In het door GS opgestelde herindelings- plan zou het noordelijk deel van de Workumerwaard aan de gemeente Wonseradeel toebehoren. Het kolle ge acht een duidelijk herkenbare grens wenselijk en wel in de vorm van een zeedijk. WORKUM - De raad van Workum had afgelopen dinsdagavond weinig moeite met het voorstel van B. W. de diverse gemeentelijke tarieven en belastingen aan te passen. In prin cipe mogen de tarieven verhoogd worden met 314% afgaande op richt lijnen van het ministerie van binnen landse zaken. Indien nodig kan hier van worden afgeweken. B. W. van Workum maakten van die mogelijk heid gebruik en stelden voor de rioleringsrechten niet met 3!4 maar met het dubbele, 7 procent, te verho gen. Een verhoging van 100 procent zou de heer Gerard van der Bijl (PvdA) terecht konkluderen. Overi gens tot verbazing van een aantal raadsleden. Die 7 procent ging de heer Van der Bijl te ver. Hij wilde 314% aanhouden, „het gaat wel niet om grote bedragen, maar om het principe.” RiMtiaatS Eot&ward Uitgave A. J. OSINGA b.v. Bolsward - Marktstraat 13 Administratie- en Redaktieadres: Postbus 5, 8700 AA Bolsward Tel. 05157 - 2044, na 18 uur 2660 Redaktie na 18 uur 4661 De heer Sjerp de Vries (Gemeentebe langen) kon zich vinden in de woorden van de heer Hoekstra. Wat de naam geving van de nieuw te vormen gemeen te betreft, sprak ook hem de naam „Wor kum, Hindeloopen, Stavoren” wel aan. „Marrelan” daarentegen leek hem niet geschikt toe. Hij vreesde voor verwarring met „It Marnelan” en de Marre krite. Omdat drie steden deel gaan uit maken van „Nijefurd” gingen zijn gedachten uit naar de gemeente „De trije stéden c.a.”. Nadat de heer Bootsma van Roodhuis een openingswoord had gesproken gaf De Harmonie uit Weidum als eerste acte de présance. Onder de bezielende leiding van de jonge, enthousiaste dirigent Oost- terwijk bracht het een prima stuk muziek ten gehore. Vervolgens maakte Jong Advendo uit Sneek haar opwachting. De ongeveer dertig leden tellende groep heeft vier fantastische lyraspeelsters in haar gelederen die geen enkele keer faalden Na de pauze bracht de boerenkapel uit Weidum op voortreffelijke wijze popu laire muziek ten gehore. Kostelijke mu ziek die op spontane wijze naar voren werd gebracht. De leden hadden er zichtbaar plezier in. Het sluitstuk werd gevormd middels een optreden van het zestig man sterke Excelcior uit Gro ningen. De majorettes, drummers en trompettisten gaven een prima show weg. Het Groninger optreden blonk uit door vooral het goede samenspel. Na deze wervelende show sprak de heer Bootsma nog lovende woorden aan het adres van de deelnemers. De heer Eabele Witteveen meende dat de 10.000 wel degelijk een rol van betekenis speelde: „It telt wol. Jo kinne wol sizze fan net, mar it is wol sa,” beet de socialist Workum’s eer ste burger toe. „Ferwalde en Gaest moatte by „Nijefurd”. Dan hawwe sawol Wünseradiel as Nijfurd, beide 10.000 ynwenners,” besloot de PvdA- er. De heer Witteveen zag zich ge steund door de FNP-er Lolke Fol kertsma. CDA-wethouder Geeuwke Friso vond dat Gaast en Ferwoude geen onder handelingsprojekten mochten zijn, zo als hij het uitdrukte. Hij vond steun LEEUWARDEN - Op 30 september j.l. was het 20 jaar geleden, dat in Leeuwarden het Madrigaalkoor „Cantate Deo” - dirigent C. Giesing- werd opgericht. Het stemmenmateri aal bestaat uitsluitend uit geselek- teerde stemmen in de leeftijd van 13 t/m 27 jaar. Het repertoire wordt gevormd door muziek uit de Renais sance, Barok, uit de 19e eeuw Brahms en 20e eeuw Pepping, Dist ler en Benjamin Britten. Het afgelopen dinsdagavond magische getal 10.000 dat zou resulteren in een be drag van 1,2 miljoen gulden dat de ge meente zou kunnen toucheren van rijks wege, ontzenuwde de heer Vries met: „10.000 is geen norm, volgens het minis terie zijn het „check points”. Dat in het voorstel gestaan zou hebben dat een grotere gemeente de beschikking heeft over betere ambtenaren, had de heer Vries niet gelezen. Dit naar aanleiding van de opmerking van de heer Folkerts ma. Deze reageerde alert door te melden dat die stelling door de heer Vries elders verkondigd was: „Jo hawwe wolris hwat yn de wandelgangen sein. Fan dér myn opmerking.” De 1,2 miljoen gulden ont vangt een gemeente op basis van 11.000 inwoners en niet op basis van 10.000, meende de heer Vries. De voorzitter voelde er niets voor Ferwoude en Gaast van Wonseradeel „over te nemen.” De heer Vries wist te vertellen dat Ferwoude er in ieder geval zeker niet voor voelt. Hij achtte het niet raadzaam aktie te onder nemen die dorpen „in te pikken” van Wonseradeel te meer omdat Wonsera deel haar standpunt aangaande de ge meentelijke herindeling al kenbaar heeft gemaakt bij GS. Een gesprek met Won seradeel leek hem dan ook niet gewenst. De burgemeester toonde begrip voor die raadsleden die moeite hadden met de herindeling doch „hoe je het ook went of keert, de trein is reeds ver gevorderd.” Mevrouw Janne- de Vries vroeg het kollege eens na te gaan of de mogelijk heid bestond de reinigingswerkzaamhe- den in de toekomst door een partikulier bedrijf te laten verrichten. Ze dacht dat dit financieel voordeel voor de gemeente zou kunnen betekenen. Burgemeester Vries wist te vertellen dat de reinigings- werkzaamheden in de gemeente Borculo reeds door een partikulier bedrijf worden verricht. Hij zegde toe de mogelijkheden in deze eens te onderzoeken: „Het heeft onze aandacht en we praten er ook wel over.” De heer Gert Hoekstra (CDA) kon niet in het betoog van de heer Van der Bijl meegaan en stond achter de 7 procents- verhoging van het kollege: „Wy meije de broekriem wolris oanlüke.” De socialist Witteveen kreeg de lachers op zijn hand door hierop te reageren met: „It is mar krekt hokker broekriem jo bidoele”. Burgemeester Vries benadrukte dat de verhoging nodig was in verband met de kostendekking. Witteveen meende ech ter dat de toelaatbare grens niet mocht worden overschreden. Het voorstel van de socialisten werd met 9-2 verworpen. I Door de sleutel om te draaien opende woensdagmiddag de voorzitter van de Sneker Zakenclub, de heer Harke Pheifer het nieuwe distributiecentrum van Poiesz op het industrieterrein Houckesloot in de J Waterpoortstad. Geen goed woord van de heer Fol kertsma dus voor de wijkraden want ,,dy binne der fier by troch.” Dat een gemeente met 10.000 inwoners - „Nij efurd” - zou kunnen beschikken over hoog gekwalificeerd personeel leek hem een farce: ..It is der fier by troch. It is in klap yn it gesicht fan de ambte naren. Wy krije gjin bettere mins- ken.” PvdA-er Eabele Witteveen betreurde de herindeling doch onderkende dat men er niet meer aan kon ontkomen. We moatte der it béste fan meitsje. We kin wol sizze we sneije üs mei it mes yn 'e bealch, mar dér komme we net fierder mei.” De heer Witteveen pleitte er voor eens met Wonse radeel te praten over het afstaan van de dorpen Ferwoude, en Gaast aan de nieuw te vormen gemeente „Nijefurd”. Nijefurd zou dan binnen afzienbare tijd op een inwonertal van 10.000 zielen komen hetgeen de gemeentekas alleen maar ten goede zou komen. Beide gemeenten zouden dan een inwonertal van 10.000 hebben terwijl de verhouding nu 9.000 (Nijfurd) - 12.000 (Wonseradeel) is. Wat de naam geving aangaat leek hem „Ysselmarrelan” uitstekend toe. bij zijn collega Gert Hoekstra die evenwel vond: Als ze ons Gaast en Ferwoude aanbieden, dan ga ik ak koord.” Daar was de gehele vroed schap het natuurlijk mee eens. De andere CDA-wethouder, de heer An dri M. de Jong meende: „We moate gjin stik fan Wünseradiel ofpikke.” De heer Witteveen pleitte nogmaals voor het „veroveren” van de twee dorpen omdat „disse oanwiist binne op de middenstan fan Warkum.” Gekozen werd tenslotte voor de naam Workum, Hindeloopen, Stavoren c.a. +4wat hat „Waren er in de jaren 20 redenen om tot een katholieke bond van ambtena ren te komen, zo zijn er nu redenen om tot een zo nauw mogelijke samen werking te komen met andere ambte narenbond. Niet ieder zal die gang van zaken op prijs stellen maar ze is niet te keren. Het is daarom zaak om in een hecht verband met elkaar ons te schikken in het onvermijdelijke. Dan alleen kunnen we onze eigen stem laten horen en onze invloed blijven uitoefenen. Dan doen we pioniers van het eerste uur aan,” meent de secretaris van de KABO afdeling Bolsward, de heer Pierre Landskroon. De standorgani- satie zal in 1981/1982 waarschijnlijk ophouden te bestaan en in het FNV opgaan. Met 70 leden is de KABO afdeling Bolsward en omstreken één van de grootsten van de provincie Friesland. Leden en huisgenoten van 16 jaar en ouder zijn 26 oktober vanaf half acht van harte welkom in De Doele. BOLSWARD - De Friesche Voetbalbond viert haar 75-jarig bestaan. Ter gelegen heid hiervan wordt op verschillende plaat sen in Friesland, waaronder ook Bols ward, de jubileumrevue opgevoerd, ge schreven door Roel Bergsma. Op dinsdag 23 oktober a.s. komt het gezelschap naar Bolsward. De opvoering van „Oké FVB” vindt plaats in De Doele. Een sportieve revue over voetbal en wat daaromheen gebeurt. De recensies zijn heel goed en er wordt nogal wat belangstelling voor ver wacht. Na afloop van de revue is er gelegenheid tot dansen op muziek van de bekende Weidumer Boerekapel. De heer Folkertsma noemde het een fout dat een gemeente van 10.000 in woners per inwoner meer geld van rijkswege krijgt dan een kleinere. Wat betref de naamgeving voelde Lolke Folkertsma veel voor „Marrelan” met dien verstande dat hij het lidwoord „It” een goede aanvulling achtte. SNEEK - Woensdagmiddag werd door de heer Harke Pheifer, in zijn funktie als voorzitter van de Sneker Zakenclub op het industrieterrein Houckesloot in Sneek het nieuwe distributiecentrum van Poiesz geo- pend. Voorheen was het centrum ge- vestigd aan de Singel. De heer Pheifer sprak in zijn openingswoord J „te verwachten dat het nu op de Singel een stuk rustiger zal worden, nu het zware vrachtverkeer hier niet meer hoeft te laden en te lossen.” De officiële opening van het centrum, dat door het Bolswarder bouwbe- Z drijf Bleeker is gebouwd, werd door q een groot aantal genodigden bijge- woond. Voor de muzikale omlijsting zorgde het Sneker stadsorgel „De Milord”. Bolswards Nieuwsblad Vanuit Sneek zullen nu de vier super- q markten van Poiesz, te weten in Bols- ward, Franeker, Sneek en Workum, voortaan worden bevoorraad. In het centrum werken 21 mensen. Het maga- zijn telt 14 man personeel en op de kan- 5 toren werken nog eens 7 mensen. Op 27 oktober a.s. wordt in de Wester- kerk te Leeuwarden een jubileumkonsert gegeven. Uitgevoerd wordt Bach’s can tate 39 Brich dem Hungrigen dein Brot”, de zesdelige Mis nr. 4 BWV 236 van Bach, de solokantate „Ihr Völker hort” van Telemann, de Anthem „The Lord is my Light” van Handel en het koraalvoorspel „Nun danket allen Gott” van Bach. Vokale solisten zijn: Max van Egmond, bariton; Mieke v.d. Sluis, so praan; Marie José Jongstra, alt; Roel Tjeerdsma, tenor. Het instrumentale koor wordt gevormd door een zestal instrumentalisten uit het Fiysk Orkest, Feike Wiersma, hobo; Broer Giesing, blokfluit en traverso; Hans Nieuwland, blokfluit en Theo Jellema, orgel. Het konsert begint om acht uur.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Bolswards Nieuwsblad nl | 1979 | | pagina 1