Eerdmans assurantiën Rabobank O luim muizelnnr nieuwbouw onderhoud k renovatie J wui dwWerf Anema Harmke Nationale titel judo voor U EN UW LEVEN Drie-kwart eeuw Zuivel- school werd op grootse wijze gevierd Friesland Bank Voorstel herindeling vlot door raad overgenomen Makelaardij- Bolsward 3 Raad Bolsward nog geen halfuur bijeen 500 oud-süvels kwamen naar Bolsward Krachtinstallaties Verlichtingsprojecten MONTAGE KOZIJNEN Noodsprong politieman was noodzakelijk óm dronken automobilist te ontwijken PROMOTION CLUB KOSTUUMS -1 a 'Gun de jeugd uw gulle Renteverhoging voor termljnspaargelden. Van der Weerd b.v. S SPAARSELEKT EXTRA S 8% Verzekeringen, hypotheken, financieringen, bemiddeling onroerend goed. l nieuwste kollektie één jaar schriftelijke garantie Rente wordt jaarlijks uitgekeerd. VOOR AAN- EN VERKOQP VAN ONROEREND GOED NU VERZEKERD STRAKS VERZORGD 5 jaar vast bouwbedrijf Bleeker bv Bolsward uw eigen bank BONDSSPAARBANK BOLSWARD STREEKBLAD VOOR WEST- EN ZUIDWEST-FRIESLAND Verschijnt in: Bolsward, Baarderadeel, Hennaarderadeel, Hindeloopen, Wonseradeel, Workum en Wymbritseradeel 1 11 WOENSDAG 24 OKTOBER 1979 118e JAARGANG Nr. 84 ‘j J. M. A. Mulder Florldus Campuslaan 2 8701 AM Bolsward IN VUREN EN MERANTI zie vervolg Pagina 7 p 9H% 2? trefpunt mode r- Verschijnt WOENSDAGS en VRIJDAGS Abonnementsprijs f 14,75 p. halfjaar (bij vooruitbetaling) Giro 887926 Advértentie-tarieven op aanvraag FINANCIËN HYPOTHEKEN VERZEKERING BOLSWARD - De vijftienjarige slagersdochter Harmke Anema uit Bolsward heeft afgelopen zondag in Haarlem de nationale titel judo weten te veroveren bij de dames- junioren. De pupil van Judoschool Leo de Vries uit de Hanzestad won van de negen te spelen partijen zeven. Namens het gemeentebestuur van Bolsward wil ik gaarne de nationale jeugdcollekte (van 29 oktober tot 4 november a.s.) bij u aanbevelen. Ik doe dit vanuit de belangstelling en waardering, die ook bij de gemeentelijke overheid bestaat voor het jeugdwerk in al zijn facetten, speciaal in dit Jaar van het Kind. Ik doe dat tevens omdat ik weet, dat geen enkele vorm van financiële steun, hetzij van het Rijk, hetzij van de gemeente, in staat is alle kosten voor dit werk op te vangen, zodat er dus altijd nog een groot deel van de kosten gedekt moet worden uit an dere bronnen. dit verbod de lamp. tel. 05157-2294 b.g.g. 2593/3776/4055 aantrekkelijke rente en toch J J Bij opname wordt 2% van het opgenomen bedrag in mindering J Broerestraat 13 tel. 05157-3946 Technisch installatiebedrijf Makkum, Bolsward, Franeker, Harlingen Tel. 05178-6041 Voor al uw verzekeringen Appelmarkt 16. Bolsward Telefoon 05157 - 3636 Het is voor deze tekorten dat via de nationale jeugdcollekte van Jantje Beton een beroep op u wordt ge daan. Een beroep, dat ik gaarne en van harte bij u wil aanbevelen. BOLSWARD - Ternauwernood kon zaterdagnacht de Bolswarder wacht meester de auto van een dronken automobilist ontwijken. De agent moest een noodsprong maken en sloeg met zijn hand op de motorkap. Inplaats van af te remmen gaf de bestuurder, de 28-jarige P.B. uit Bolsward nog meer gas. Een en ander vond plaats op de Marktstraat. Pas op de Eekwerdlaan wist de politie de man klem te rijden. zijn eigen struktuur. Als deze beide gemeenten zouden samensmelten zou Bolsward een ,,hin mei pyken” worden, zo meende hij. Burgemeester Mulder wees op de nauwe band die Bolsward en het platteland al geruime tijd onderhou den. Deze lijn wenste de voorzitter door te trekken.- „De zelfstandigheid van de buurman willen wij niet aantasten, daar om zijn wij met dit voorstel gekomen,” aldus de heer Mulder. Zoals gezegd had de raad geen enkele moeite met het voorstel. De PvdA-fraktie is vanaf maandag weer volledig. De heer Henny Graafsma nam de plaats van Piet Bonte in. De heer Graafsma zat al eerder in de Bolswarder raad. Toen volgde hij, eveneens tussen tijds, de heer Freerk Haanstra op. B. verkeerde onder invloed. Hij had de aandacht van de agenten getrokken omdat hij zonder licht reed. Op het buro werd hem een bloedproef afgenomen. P.B. was dit weekend niet de enige bestuurder die een bloedproef moest ondergaan. Vrijdags viel „deze eer te beurt” aan de 20-jarige A.N. uit Kims- werd en de 31-jarige, A-P- uit Makkum. In alle drie gevallen werd proces verbaal opgemaakt en kregen de bestuurders een rij verbod. J op het tegoed gebracht. Uit handen van het lieftallige zuivelmeisje Laetitia Smits-van Oyen ontving de heer Rijpstra het jubileumboek. Links de voorzitter van de jubileumkommissie de heer Röling. BOLSWARD - Het Rijks Zuivelonderwijs bestaat 75 jaar. Dit heuglijke feit werd afgelopen vrijdag op grootse wijze op een aantal plaatsen in de hanzestad gevierd, ’s Morgens kwamen de reünisten, naar schatting waren er zo’n vijfhonderd in de school aan de Snekerstraat bijeen, ’s Middags was er in de Martinikerk een jubileumbijeenkomst, die behalve door de oud-süvels en hun echt genotes en tal van andere genodigden, ondermeer werd bijgewoond door de Commissaris van de Koningin, de heer Hedzer Rijpstra. De Minister van Landbouw en Visserij Van der Stee liet verstek gaan. Zijn plaats werd ingenomen door de heer Schenk in zijn funktie als direkteur van het landbouwonderwijs. Aan het eind van deze (bijzonder langdurige) bijeenkomst in de kerk werd aan de heer Rijpstra het eerste exemplaar van het gedenkboek ,,75 jaar levensmiddelentechnologie Bolsward” overhandigd. Voorafgegaan door de Chr. Muziekvereniging „Oranje” vertrok het gezelschap na afloop naar de Bolswarder sporthal „De Middelzee” waar het feest op informele wijze werd voortgezet. 2 een dagelijks opvraagbaar. tegenover het stadhuis BOLSWARD - Het voorstel van het kollege inzake de gemeentelijke her indeling werd afgelopen maandag avond bijzonder vlot door de raad van Bolsward goedgekeurd. Volgens het CDA-raadslid Eelke S. de Jong, die omtrent deze zaak de enige was die het woord vroeg, had het kollege met dit voorstel in de roos geschoten. Bolsward komt als enige stad in de provincie na de realisatie van de plannen zonder noemenswaardige veranderingen voor het licht. „Seis it aeisykje-gebiet fan Boalsert bliuwt yntakt,” zo wist De Jong te vertellen. Uitgave A. J. OSINGA b.v. Bolsward - Marktstraat 13 Administratie- en Redaktieadres: Postbus 5, 8700 AA Bolsward Tel. 05157 - 2044, na 18 uur 2660 Redaktie na 18 uur 4661 het platteland als paddestoelen uit de grond. In vele dorpen zag men de hoge schoorsteen verrijzen, toen men van handkracht overschakelde op stoom. De bedrijven hadden aan vankelijk nog een ambachtelijke struktuur. Om in de behoefte aan /GJongemastr., 19 Bolsward, tel. 05157-4955,' b.g.g. ’s avonds S. Heeres 05150-14139 voetbalteam van CAB („Er is maar één club nou!”) en is ze lid van de Hanzeruiters. Naast de sport en de school helpt ze haar vader ook nog regelmatig in de slagerij. Veel vrije tijd heeft Harmke dan zeker ook niet. ,Ik heb alleen donderdagavonds vrij,’ weet de kersverse kampioene te ver tellen. De familie Anema zag zondag hoe Harmke in haar poule drie wedstrij den won er er twee verloor. Uiteinde lijk zou ze zich bij de laatste acht plaatsen die vervolgens via het afval- systeem speelden. Pikant was dat Harmke in de finale over het meisje Schenk zegevierde dat haar eerder in haar poule had verslagen. Harmke nam revanche en kwam ermee in het bezit van de nationale titel. In het jaar 1979 mochten tot nog toe drie inufoners van de gemeente Bols ward de nationale ^kampioenstrui" dragen. De inmiddels onttroonde Ne derlands kampioen grasbaanracen Tjalle Reitsma, Nederlands fierljep- kampioen Rein Ketelaar en afgelopen zondag Harmke Anema dus. Mogelij kerwijs komt Bolsward nog in aanmer king voor de prijs „Sportstad van het jaar 1979”. Het zou erg fraai zijn als Harmke haar titel het volgend jaar in Bolsward zou kunnen prolongeren. ClOS-docent De Vries heeft dit jaar reeds gepoogd een judokampioenschap in de hanzestad te laten verspelen en wel in de Bolswarder Sporthal. De verhuurder van de hal, de gemeente Bolsward, kon hem echter niet de garantie geven dat de hal (zeven maanden van te voren) op die bepaalde datum dan beschikbaar zou zijn. BOUWSTOFFEN BOLSWARD - TEL. 2316 Niet minder dan veertig automobilis ten werden de afgelopen dagen be keurd op de Rijksweg A7, ter hoogte van het benzinestation Nijholt. Op deze plaats geldt eén inhaalverbod in verband met werkzaamheden aan de weg. Talrijke bestuurders negeerden dit verbod en liepen zodoende tegen Bolswards Nieuwsblad Bolsward was volgens de heer De Jong een eenheid en ook Wonseradeel heeft De judoka, leerling van de derde klas van de lagere landbouwschool te Witmarsum, blijft echter nuchter on der het sukses. Harmke - enige tijd geleden werd zij in Dalen (Dr.) kam pioen van Noord-Nederland - achtte het maandag niet nodig haar klasge nootjes op de hoogte te stellen van haar nationale titel; evenmin vierde ze zondag uitbundig feest na een gewon nen match. Harmke: „Er waren zon dag meisjes die elkaar om de hals vlogen als ze hadden gewonnen. De Vries geeft je een schouderklopje, meer niet. Nou en dat is ook wel genoeg.” Harmke heeft erg veel be wondering voor trainer; Leo de Vries: „Het is een aardige man, hij is nooit kwaad en hij leert je heel veel”. Dat respekt is overigens wederzijds. „Ik vind het een erg goeie griet. Je hebt leerlingen die alleen trainen als De Vries toekijkt en ermee stoppen als hij zich omdraait. Kijk, dat heeft zij niet. Ze traint erg goed,.” aldus een zeer kontente judoleraar. De sport neemt een vooraanstaande plaats in bij Harmke. Sinds vier jaar is ze woensdag- en vrijdagsavonds op de judotraining van De Vries te vinden in de RK Basischool aan het Laag Bolwerk te Bolsward. Bovendien speelt ze in de spits van het dames- In een zorgvuldig uitgevoerd pro grammaboekje werd de belangstel lenden in grote lijnen de ontwikkelin gen van deze 75 jaren geschetst. In het begin van deze eeuw, zo schreef men, verrezen de zuivelfabrieken op Meer dan achthonderd belangstellenden vulden afgelopen vrijdagmiddag de Bolswarder Martinikerk waar een schier eindeloze toesprakenreeks de hoofdmoot van de jubileumviering vormde. I I

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Bolswards Nieuwsblad nl | 1979 | | pagina 1