Gabe Skroar Even naar Osingaom een boek of tijdschrift. Ooievaar kwam zes jaar te laat Arumer staat uitvoering bestemmingsplan in de weg Raad praat over verkoop Naj aarskeuring met meer Kalveren dan vorig jaar mannen mode gaat. Tilbury als het om grond Kampen voor woningbouw Tilbury Rinze van der Zee: waarschijnlijk ziek exemplaar Vrachtwagen Makkumer transportbedrijf in Italië gestolen SSv.d.Werf STREEKBLAD VOOR WEST- EN ZUIDWEST-FRIESLAND Verschijnt in: Bolsward, Baarderadeel, Hennaarderadeel, Hindeloopen, Wonseradeel, Workum en Wymbritseradeel I SPAARSELEKT EXTRA 8% i "■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■a A BONDSSPAARBANK S BOLSWARD {■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■BB 79 VRIJDAG 26 OKTOBER 1979 118e JAARGANG Nr. 85 KV t *Hwat hat Volgens de Bolswarder vogelkenner Het pand dat de Pölle ontsiert Uitgave A. J. OSINGA b.v. Bolsward - Marktstraat 13 Administratie- en Redaktieadres: Postbus 5, 8700 AA Bolsward Tel. 05157 - 2044, na 18 uur 2660 Redaktie na 18 uur 4661 I op het tegoed gebracht. I MANNEN MODE •w- Tilbury I vertrekken. Niet dat dat de eis is van de buurtbewoners. Ze zouden al lang tevreden zijn als zijn huisje wat werd opgeknapt en ze geen last meer hadden van de stankoverlast. De vogel trok flink de aandacht in de buurt en liet zich door een in allerijl gehaalde fotograaf, maar al te graag op de gevoelige plaat zetten. De volgende morgen vertrok de zeldzaam geworden vogel weer en landde in het weiland ten westen van de begraafplaats. Hier zocht het naar voedsel. Geschrokken door een laag overvliegend vliegtuig vloog de ooievaar weer weg, richting Plan Noord, waar het gedurende de gehele dag het middelpunt van de belangstelling vorm de. Talrijke telefoontjes naar de redaktie van de krant waren hiervan het gevolg. De hoogte van de grondprijs is bepaald gelet op de te bouwen woningen en de situering hiervan. Zoals gezegd worden de voorstellen tot verkoop van de grond aan de Grote Kampen aanstaande dins dagavond behandeld. üs hjoed to sizzen Xt is in minne fügel, dy’t syn eigen nest bismoarget. BOLSWARD - Dinsdagmiddag, het moet omstreeks vier uur geweest zijn, streek op de schoorsteen van de familie De Boer in de Bolswarder Claude Fonteynestraat een ooievaar neer. Een ieder welopgevoed mens weet onmiddellijk wat zoiets dan betekent: juist: gezinsuitbreiding. De ooievaar had zich evenwel ver gist. De vogel kwam maar liefst zes jaar te laat. Op dezelfde dag name lijk werd bij de familie De Boer de zesde verjaardag van dochtertje Cla ra gevierd. Zelfs in de ooievaars- administratie sluipt dus weleens een foutje. BOLSWARD - Afgelopen woensdag werd in Bolsward, een week later dan normaal, weer de traditionele najaars-kalverenkeuring gehouden. De handel was, zoals men dat pleegt te noemen, traag. Er werden 171 kalveren aangevoerd en dat zijn er meer dan vorig jaar. Toen stonden er 132 dieren op de Koemarkt. Volgens marktmeester Meine de Wagt ligt deze grotere aanvoer in het feit dat de boeren de kalveren sneller afsto ten in verband met de vrij hoge voerprijs. De prijs van de kalveren die woensdag varieerde van 400 tot 800 gulden, lag beduidend lager dan het vorig jaar. Eén handelaar schafte in Bolsward niet min der dan vijftig kalveren aan. Op de foto een overzicht van de markt. a.j.osingab.v. boekhandel Qifrsfraat 6 Eolsward s y*. v Verschijnt WOENSDAGS en VRIJDAGS I Abonnementsprijs f 14,75 p. halfjaar (bij vooruitbetaling) Giro 887926 Advertentie-tarieven op aanvraag tegenover het stadhuis J Volgens de buurtbewoners is de kwes tie evenwel tientallen keren aan de orde gesteld. Volgens hen had de gemeente Wonseradeel reeds vijfjaar geleden met het onteigenen van „het krot”, dat deel uit maakt van een onverdeelde boedel van broers en zusters Tjeerdema, kunnen beginnen. Een onteigeningsprocedure is naar hun zeggen niet eens nodig. Het pand zou zo onbewoonbaar kunnen worden verklaard terwijl de gezondheids dienst op de heer Tjeerdema zou kunnen worden „afgestuurd”. In het pand valt kortweg niet te leven, zo menen de buurtbewoners. Verschillende keren is de heer Tjeer dema vervangende woonruimte aan geboden doch tot voor kort weigerde hij pertinent zijn huidige woning in te ruilen voor een andere. De woning van de Arumer zal de „Pölle” straksnog meer ontsieren, menen de buurtbe woners als aan de kant van de straat waar hij woont een rijtje van vier nieuwe woningen zullen verrijzen. De vereniging van dorpsbelang verwijt het gemeentebestuur van Wonsera deel een zekere laksheid. De vereni ging meent dat Wonseradeel eerder maatregelen had moeten treffen. Dan zou nu de verbreding van de weg een feit zijn geweest, denkt ze. MAKKUM - Vorige week is in Milaan een vrachtwagen met oplegger van het internationaal transportbedrijf De Vries uit Makkum gestolen. De lading bestond uit suikerwerken af komstig van de suikerwerkfabriek Frisia uit Harlingen. De vrachtwagen werd gestolen op het moment dat de chauffeur, de heer Sybolt Wiersma uit IJsbrechtum in een restau rant zijn lunch nuttigde. Enkele kilo meters buiten Milaan werd het vehikel teruggevonden. Een deel van de lading bleek te zijn ontvreemd doch werd elders aangetroffen. Uit de vrachtwagen wordt de slaapzak en het fototoestel van de heer Wiersma vermist. Tevens werd de tachograaf gestolen. De vrachtwagen liep nagenoeg geen schade op. Alleen een tochtraampje moest het ontgelden. De heer Westra van de gemeente Wonseradeel wist te vertellen, dat het zeker de bedoeling is de weg door te trekken maar dat het moeilijk is de heer Tjeerdema uit zijn huis te krij gen. Een eventuele onteigeningspro cedure zag hij niet zitten omdat het wel twee tot drie jaar kan duren voor die rond is. De reakties van de buurt bewoners begrijpt hij niet zo goed: „Nu de weg verbreed wordt reageren de buurtbewoners. De man (de heer Tjeerdema, red.) heeft er al jaren zo geleefd en er is nooit een klacht binnengekomen.” ARUM - Als u vanuit de richting Witmarsum het dorpje Arum bin nenrijdt en voor het kafé linksaf slaat, komt u op de „Pölle” te recht. Vroeger een klein nauw doodlopend straatje. Met de komst van het bestemmingsplan „Schoolsingel” zijn oude huisjes verdwenen, nieuwe verrezen, is de straat niet meer doodlopend en is de weg verbreed. De straat kan echter nog niet helemaal worden doorgetrokken tot aan de hoofd straat van Arum. Eén pand staat de uitvoering van dat plan in de weg. Een pand dat het predikaat „onbewoonbaar verklaarde wo ning” ten volle waard is. De helft van het pand staat reeds leeg, de andere helft wordt nog steeds „bewoond” en wel door de heer Jan Tjeerdema. Onbegrijpelijk als men het exterieur van de woning bekijkt. Onderhoud is jaren niet gepleegd, terwijl de tuin wordt „gesierd” door de vreemdst moge lijke vuiligheid. „Of we zouden de vogel moeten vangen en gedurende de winter in een verwarmde volière moe ten onderbrengen. Dat vangen echter valt niet mee, omdat de ooievaar nog wel kan vliegen. Nee, ik ben bang,” zo zei Van der Zee, „dat we de vogel niet kunnen redden.” Waar de ooievaar zich thans bevindt is ons niet bekend. Marktstraat 12,13 8701 JV Bolsward bij uitstek, de heer Rinze van der Zee, ging het hier om een ziek exemplaar, dat uit de groep is gestoten. De vogel is volgens Van der Zee niet in staat meer de reis naar het zuiden te volbrengen en is derhalve ten dode opgeschreven. Buurtbewoners en ook de vereniging van dorpsbelang te Arum hebben er herhaalde malen bij de gemeente Wonseradeel op aangedrongen maat regelen te treffen. Ze hebben vooral zomers last van stankoverlast waar de heer Tjeerdema verantwoordelijk voor zou zijn, terwijl ze graag zagen dat de straat verder verbreed werd en doorgetrokken. De ruim zeventig jaar oude heer Tjeerdema is diverse malen vervangende woonruimte aangebo^ den, terwijl men hem heeft laten inschrijven voor een plaatsje in Aylva- state te Witmarsum. De heer Tjeerde ma weigert echter voor alsnog te ajo Bols wards Nieuwsblad Eén van onze fotografen volgde deze week de „Bolswarder" ooievaar. Links ziet u de vogel op de schoorsteen van de familie De Boer. De buurjongens Auke en Rein de Jong, Hero Toering, Reinder Vallinga en Johan Veiling ontdekten het zeldzame exemplaar. De volgende dag ontdekte de heer Zijlstra, die werkzaam is bij garage De Hemmen, de vogel in het weiland bij de Twibaksdyk (zie middelste foto). Op de foto rechts maakt de ooievaar zich, geschrokken door een vliegtuig, uit de voeten. BOLSWARD - Het gaat er naar uitzien dat over niet al te lange tijd de Grote Kampen in Bolsward weer geheel bebouwd zal zijn. Een aantal voorstellen van B. W. van de hanzestad aan de gemeenteraad in zake de verkoop van grond in deze buurt komt aanstaande dinsdag ter tafel. Zoals de plannen nu liggen zullen in opdracht van de Stichting Woningbouw Bolsward 17 woning wetwoningen worden gebouwd en daarnaast zal door en voor rekening van Bouwbedrijf Bleeker een achttal woningen aan 'het Hoog Bolwerk worden neergezet, alsmede 6 afzon derlijke garage-boxen. De te bouwen woningen hebben, zo schrijven B. en W. de instemming van de jury. Voor de te bouwen woningen is een totaal grondoppervlakte van ongeveer' 3100 vierkante meter, terwijl de kavels voor de bouw van de autoboxen een grootte hebben van 18 vierkante meter. een aantrekkelijke rente en toch dagelijks opvraagbaar. Bij opname wordt 2% van het J 0Pgenomen bedrag in mindering J °P het tegoed gebracht. F F’ vV*’

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Bolswards Nieuwsblad nl | 1979 | | pagina 1