nieuwbouw Twee gebroeders bekennen groot aantal inbraken en vernielingen Gahe Shroar Invoeren 35-urige werk week geen oplossing werkloosheidsprobleem Bolswarder rugbyclub i.o. op zoek naar trainingsveld Rabobank S3 van, eUrWetf Raad Wonseradeel gunt voetballers Makkum pilsje U EN UW LEVEN SPREEKT U GOED? ÖV r, Onopvallende patrouilles hadden sukses Prof. Drs. Weitenberg (CPB) in Workum: Krachtinstallaties Verlichtingsprojecten Koe richt ravage aan in woonkamer Ingebroken in winkel Witmarsum BAKSTEEN STRIPS Brokkenpiloot aktief in Hommerts Van der Weerd b.v. Eerdmans assurantiën Mi WOENSDAG 31 OKTOBER 1979 118e JAARGANG Nr. 86 L D BERT BRINKS 99 IN ROOD EN GEEL Buit f 250- NU VERZEKERD STRAKS VERZORGD bouwbedrijf Bleeker bv Bolsward Broerestraat 13 tel. 05157-3946 PRESENTEERT: BOUWSTOFFEN BOLSWARD - TEL. 2316 WORKUM - De grote verliezers in het verdelingsproces van ons nationaal inkomen dat zijn de zelfstandigen, de winstinkomens zullen een veer moeten laten. De doelstelling van het kabinet, winstherstel zal volgend jaar niet worden gehonoreerd, en dat wordt het kabinet zwaar aangerekend. Ze heeft teveel gekeken naar de korte termijn. Dit zei vrijdagavond prof. drs. J. Weitenberg, adjunkt-direkteur bij het Centraal Planbureau (CPB) tijdens een CDA-bijeenkomst van de afdeling Workum in „De Klameare”. De groei voor 1980 bedraagt iets meer dan 2%, waarbij het gaat om zes miljard, maar van dit bedrag zal 90% verdwijnen naar de publieke sektor, zodat er maar een half miljard overblijft voor degenen die hebben bijgedragen tot die inkomensgroei. WITMARSUM - Er mag voortaan door de voetbalvereniging Mak kum op zaterdagmiddag van twee tot zes uur een pilsje worden ge tapt, zij het dan dat de regeling voorlopig voor één jaar is. Met elf voor en vier tegen stemmen, werd maandagavond ingestemd met het CDA-voorstel, nadat hiervoor met eenzelfde stemmenverhouding een PVDA-voorstel om tien uur per week (drie trainingsavonden en zaterdagmiddag) de kantine bij het sporveldencomplex De Braak voor zwakalcoholische dranken open te stellen was verworpen. Mochten er zich evenwel binnen dat jaar excessen voordoen dan zal de vergunning onmiddelijk worden ingetrokken. BOLSWARD - Na maandenlang achtereen in de nachtelijke uren (onopvallend) te patrouilleren is de politie er afgelopen zaterdag nacht in geslaagd de twee gebroeders Van der W. op heterdaad te betrappen. De knapen, de 20-jarige A. en de 19-jarige L. v.d. W., die beide uit Bolsward afkomstig zijn, wisten na een vechtpartij met twee rechercheurs, waarvan één een waarschuwingsschot loste, te ontkomen. Na een fotokonfrontatie op het politieburo kon men achter de identiteit van de broers komen. Zondagmorgen werden ze in hun woning gearresteerd. STREEKBLAD VOOR WEST- EN ZUIDWEST-FRIESLAND Verschijnt in: Bolsward, Baarderadeel, Hennaarderadeel, Hindeloopen, Wonseradeel, Workum en Wymbritseradeel BOLSWARD - De mogelijkheid dat Friesland een rugbyclub rijker wordt, moet niet uitgesloten worden geacht. De heer Bert Brinks, een 32-jarige potige timmerman is met een aantal enthousiastelingen druk bezig er in de Hanzestad een van de grond te krijgen. Na Greate Pier (Dronrijp), Udiros (Nieuwehorne) en Drachten zou het de vierde rugbyvereniging in Friesland worden. O Demonstratie ■Hwat hat us hjoed to si i Verschijnt WOENSDAGS en VRIJDAGS Abonnementsprijs f 14,75 p. halfjaar (bij vooruitbetaling) Giro 887926 Advertentie-tarieven op aanvraag Tijdens de wedstrijd kunnen belangstel lenden informatie krijgen en zich opge ven voor de nieuwe Bolswarder club. Na het oefenduel is er in ’t Diekje gelegen heid te praten over alles wat met rugby te maken heeft. Alden, dy’t tankberens fan har bern forwachtsje, binne as minsken, dy’t wachtsje op ’e trein, dy’t nei de léste binnenkomt. wethouders Brunia en Harders en de heren Hilarides, (VVD) en De Jong (FNP). Technisch installatiebedrijf Makkum, Bolsward, Franeker, Harlingen Tel. 05178-6041 ZATERDAG 10 NOVEMBER Voor al uw verzekeringen „Hwa kin it keare, dat it net üt de han rint. De earste de béste dy’t dat yn ’e kant stelle, kinne jo net keare,” aldus loco-burgemeester Brunia, die het een omstreden kwestie bleef vinden. De heer Brunia, dacht om de vereniging in finan- ciëel opzicht tegemoet te komen aan een subsidie-regeling. Ook wethouder W. H. Harders (CDA) deelde zijn bezwaren mee. Alle mogelijke argumenten worden door elkaar gehaald, opperde liberaal L. Hila rides en hij vond de kreet, dat sport en alkohol niet samengaan een „oerlibbe” reclame slogan uit de twintiger j aren. Hij was van oordeel, dat er op de voetbalvel den meer excessen gebeuren dan in de sportkantines. Overigens woog bij de heer Hilarides de concurrentievervalsing bij zonder zwaar. De horeca in Makkum staat beslist niet juichend langs de zijlijn, en daarom pleitte hij ervoor een bierver- gunning te verlenen „mar sjoch hwat foar oare mooglikheden der binne.” Het verststrekkende voorstel (dat van de PvdA) het verzoek van de v.v. Makkum volledig te honoreren kwam het eerst in stemming, het haalde onvoldoende stem men en toen was het merendeel van de PvdA-fraktie gedwongen het CDA-voor- stel te volgen (alleen op zaterdagmid dag). Hier stemden tegen de beide Nu gaat die publieke sektor er wel iets mee doen, want het kabinet heeft toege zegd, dat de koopkracht tenminste gelijk zal blijven. Dit zal moeilijker worden naarmate die groei geringer zal uitvallen. Toch is de regering er met heel veel vijven en plussen in geslaagd de groep „modaal” volgend jaar die koopkracht garantie te geven. Na de oliecrisis van 1973 is de inkomensgroei aanzienlijk minder geworden, het groeitempo is gehalveerd tot 2-2l/z%. Het oplossen van sociaal-ekonomische problemen is hier door aanzienlijk moeilijker geworden, want wordt de groei minder, dan is het minder gemakkelijk om alle wensen te honoreren. WITMARSUM - Bij een inbraak in de winkel van textiel- en woninginrichting D. Faber aan het Kaatsplein te Witmar sum is in de nacht van vrijdag op zaterdag f 250,- aan kleingeld gestolen. De onbekende(n) nam(en) tevens nog een kistje met papieren mee dat later op straat werd teruggevonden. De inbre- ker(s) verschafte(n) zich toegang tot de winkel door de achterdeur ervan te forceren. Leer vlot spreken in het openbaar en dagelijks leven! Overwin spreekangst, stotteren, blozen, verlegenheid, enz. met onze speciaalmethode! Vraag gratis prospectus! Instituut Koning, Afd. H 12, Antwoordnr. 4, Haarlem (Géén post zegel nodig!). Dat Bolsward na de aanhouding van de knapen nu ineens een rustig stadje is geworden, valt te betwijfelen. Maandag morgen kwam namelijk een melding bin nen dat er bij Garage Fennema was ingebrokeri. Er werden 5 autoradio’s vermist. De gebroeders Van der W. wor den morgen voorgeleid. Uitgave A. J. OSINGA b.v. Bolsward - Marktstraat 13 Administratie- en Redaktieadres: Postbus 5, 8700 AA Bolsward Tel. 05157 - 2044, na 18 uur 2660 Redaktie na 18 uur 4661 De Rooie Vrouwen van de PvdA afdeling Wonseradeel krijgen een emancipatie sub sidie van f 1.063,00. De heer Hilarides kon hier volledig achterstaan, om naar hij zei hiermee de problemen voor vrouwen „dy’t mei harsels yn ’e knoop sitte” op te lossen. Als dit op te lossen is met enkele films en een paar sprekers, dan heeft de subsidie een bijzonder hoog rendement. „In psychiater kost mear." Een typisch mannenlijke reaktie vond mevrouw P. Bakker-Smith (PvdA) die de opmerking zelfs kinderachtig noemde. Voor de Rooie Vrouwen ligt nog een heel terrein braak. Ook loco-burgemeester Brunia vond, dat de heer Hilarides te ver was gegaan. De heer P. Dijkstra (CDA) miste de eigen bijdrage van de vrouwen en dat achtte hij het trieste in deze hele gang van zaken. De winsten.zijn sinds het begin van de zestiger jaren teruggebracht tot één derde en dit is niet zonder schade aan onze ekonomie voorbijgegaan. De druk van de kollektieve lasten daaren tegen zijn enorm gestegen. Wat dat betreft neemt Nederland een topposi tie in na Zweden, met ruim zestig procent. Het merendeel van de Wes terse landen zit zo rond de 45%. De marginale druk is in de periode 1976- 1980 voor meer dan 70% toegevallen aan de publieke sektor. De belang rijkste stijging is ontstaan door in komensoverdracht, het feit dat we veel gedaan hebben aan sociale zeker heid. De inkomensverschillen voor aftrek van belastingen zijn de afge lopen jaren kleiner geworden, een terugdringing van de inkomensonge lijkheid. j Het land zal onregeerbaar worden, als we op onze strepen blijven staan, alhoewel afwenteling in eerste instantie misschien wel fijn is, zullen door te hoge tarieven mensen uitwijken naar het buitenland, HOMMERTS - De 20-jarige G. W. C. uit Koufurderrige heeft in de nacht van zaterdag op zondag in Hommerts voor enige opwinding gezorgd. De jonge automobilist die richting Lemmer reed, werd om streeks een uur dermate suf dat hij van de rijksweg schoot. Nadat hij in de berm terecht was gekomen die de rijksweg en de ventweg scheidt, ramde hij de knipperlichtinstallatie bij de brug. Vervolgens reed C. nog een lantaarnpaal en een hekje om ver en parkeerde zijn Ford voor de deur van de familie J. Nauta. De omvergereden lantaarnpaal bescha digde de Simca van de heer P. Nauta. De brokkenpiloot liep op onverklaarbare wijze geen letsel op. Zijn auto lag evenwel behoorlijk in de kreukels. BOLSWARD - Vlak voordat slager Harmen Anema uit Bolsward maandag middag een koe wilde slachten, rukte het dier zich los, sprong over een meter hoog muurtje en kwam vervolgens via een ruit de woonkamer binnen. In de woonkamer richtte het dier een grote ravage aan. Zo moesten meubilair en serviesgoed het ontgelden. Toen de heer Anema cjle koe, die de kamer weer was uitgesprongen opnieuw wilde pakken, draaide deze zich om en ging verder met het vernielings werk. Nadat de heer Anema het dier opnieuw naar buiten zag springen „voor zag” hij de koe van een schietmasker en schoot het dier neer. Sedert juni werd in Bolsward ’s nachts, en dan vooral in de weekends door rechercheurs van de politie korpsen Wymbntseradeel, Wonsera deel en Bolsward gepatrouilleerd. Deze voetpatrouilles die in burger werden verricht hadden pas het afge lopen weekend sukses, toen drie dienstdoende agenten een tweetal verdachte personen achtervolgde. De knapen, naar later bleek waren het de gebroeders Van der W., die al enkele malen eerder met de politie in aanraking waren gewéest, glipten via de tuin achter de Amro-bank naar binnen. Doordat zijn eenmaal binnen één van de lichten aandeden, bleek dat zij in het gebouw van Assuran tiekantoor Alkema annex Water schap Marnelan zaten. Hierop om singelden de rechercheurs het ge bouw. Toen de knapen zich bij de deur bevonden, werd hen gesom meerd naar buiten te komen. De jongens zetten het op een lopen en stuitten op twee van de agenten. Hierop haalde één van de gebroeders een steekvoorwerp uit de zak en nam een dreigende houding aan. Er ont stond een vechtpartij, waarbij een agent een waarschuwingsschot loste. De knapen wisten zich los te rukken en maakten zich uit de voeten. gens zo’n twintig inbraken en vernielin gen. Zo bleek dat zij ondermeer de daders waren van de dubbele vernieling bij rijwielhandel Sikkes en bekenden zij de diefstal van een stereo-installatie uit de Chr. Mavo. Deze installatie was, omdat hij te zwaar werd weggegooid. Op de plaats die de jongens aanwezen werd echter niets gevonden. Als motief voor hun daden gaven de jongens op, het „leuk te vinden de politie voor de gek te houden”. We wisten dat de politie ons in de gaten hield en daardoor werd het nog spannender de misdaden te plegen.” Tot de laatste daden behoorden een serie vernielingen en inbraken die het afgelopen weekend werden gepleegd. Zo werd bij Plantinga (Stoombootkade), Stichting Woning bouw, Amrobank en De Groot en Eerd mans ingebroken. Bij Bouwbedrijf Blee ker aan de Broerestraat werd voor enkele duizenden guldens vernield en boven dien wisten de knapen een paar duizend gulden achterover te drukken. Het on derzoek wordt, zo deelde de politie gisteravond tijdens een perskonferentie mee, voortgezet. Men verwacht dat nog meer inbraken en vernielingen naar bo ven zullen komen. Om Bolsward en omgeving kennis te laten maken met de rugbysport wordt zondag om 12.00 uur op een van de velden van het sportveldenkomplex een demonstratiewedstrijd gespeeld tussen Greate Pier en Udiros. De heer Hans Buddy, voorzitter van Greate Pier licht een en ander toe: „Er zal duidelijk en helder worden gespeeld om de mensen die komen kijken een goed beeld te geven van wat nu eigenlijk rugby is.” bepaalde handelingen achterwege laten. Belastingontduiking gebeurt op grotere schaal als vroeger. Als een deel zich onttrekt, dan zullen de witte-inkomens dat moeten opbrengen. We raken niet in een floep en een zucht van die verschijn selen af, aldus prof. Weitenberg. Spreker noemde het beangstigend, dat er geen sprake is van winstherstel, waarbij investeren voor de ekonomie bittere noodzaak is. Aan een matiging en zgn. nullijn is nog niet begonnen. In de jaren negentig zal zichtbaar worden dat door een kleiner wordende bevol kingsgroep als gevolg van een geringere bevolkingsgroei, de lasten opgebracht moeten worden voor bijvoorbeeld de WAO- en AOW-trekkers. Prof. Weiten berg zag onder de 800.000 WAO-ers een enorme verborgen werkloosheid. Het wordt de hoogste tijd, dat de witteboord- mentaliteit vaarwel wordt gezegd, door bijvoorbeeld het werk aantrekkelijker te maken. Ook is nodig meer eigen verant woordelijkheid. De prikkel om voor enke le tientjes meer weer aktief aan het arbeidsproces deel te nemen is te gering. Ook het invoeren van een 35-urige werkweek, waarbij genoegen dient te worden genomen met verlaging van de lonen, zag de heer Weitenberg niet als een oplossing van het werkloosheidspro bleem. „Als we op het punt van het geven van prikkels niet durven te veranderen, zit ten we nog jaren in de problemen”. Volgens hem zou er een verandering van subsidie-systemen moeten komen. In dit verband noemde hij de verschillende subsidie-regelingen voor de boeren. Om van de overschotten af te raken, zou het misschien wenselijk zijn al naar grootte van een bedrijf een maximum in te stellen. Hij vroeg zich af of de extra liters melk wel zo renderend ziin. Voor een aantal leden is het erg moeilijk elke woensdagavond naar Dronrijp te rijden voor de training. De in Almelo geboren timmerman en de zijnen zijn voornemens zich in verbin ding te stellen met de Bolswarder sport veldenkommissie. Initiatiefnemer Bert Brinks: „Ik zal kontakt opnemen met de sportveldenkommissie om te praten over een trainingsmogelijkheid in Bolsward. Uit gesprekken met diverse mensen heb ik begrepen dat de velden druk bezet zijn, maar wie weet is er nog een gaatje vrij!” Greate Pier Brinks is erg kontent over de wijze waarop de rugbyclub Greate Pier uit Dronrijp het Bolswarder Rugbyteam (de voorlopige naam) wil helpen bij de oprichting. „We zijn al druk bezig met trainen. Hiervoor zijn we in eerste instantie aangewezen op de hulp van Greate Pier uit Dronrijp. Deze club heeft met veel enthousiasme gereageerd op de oprichting van een rugbyclub in Bols- ward. Ze hebben ons aangeboden met hen mee te trainen zolang ons team nog geen eigen trainingsveld heeft. Het is van het grootste belang een eigen trainings veld in Bolsward te krijgen omdat deze klub anders geen lang leven beschoren is. Uit het onderzoek van de v.v. Mak kum spreekt aldus de heer U. Hiem- stra verantwoordelijkheidsgevoel en daarom wilde zijn fraktie volledig aan de wensen van het bestuur voldoen, met uitzondering van de heer S. G. Brunia (PvdA die om principiële redenen vasthield aan het door b. en w. ingenomen standpunt, aan verkoop van alkoholhoudende dranken in kantines op of bij sport velden, in met name met overheids subsidie tot stand gekomen accomo- daties, geen medewerking behoort te worden verleend. „Dwaen sa as b. en w. wolle, dan gean wy rjocht troch sé,” meende FNP-er E. de Jong. De achtervolging werd ingezet, doch in eerste instantie zonder resultaat. Nadat op het buro, door fotokonfrontatie, dui delijk werd om welke jongens het ging, konden de jongens uit bed worden gelicht. De jongens, die allebei als fabrieksarbeider werkzaam zijn, werden onmiddellijk na hun arrestatie geschei den. De jongste van de twee „verhuisde” naar het buro in Sneek; de andere kreeg een plaatsje in een Bolswarder cel. De jongelui bekenden al vrij spoedig een grote serie inbraken, vernielingen en zelfs een ovérval. Deze overval vond enkele weken geleden plaats. De knapen, die zo bleek altijd als een duo opereerde, waren bij een bejaarde alleenstaande vrouw binnengedrongen. Gemaskerd hadden zij de vrouw bedreigd met een steekvoorwerp en haar gedwongen geld te geven, hetgeen zij had gedaan. Uit angst had de vrouw geen aangifte bij de politie gedaan. Behalve deze overval bekenden de jon- Bolswards Nieuwsblad De heer Brinks is erg optimistisch over de ledenwerving. Of de club in oprichting de beschikking zal kunnen krijgen over een sportveld vraagt hij zich echter: „Momenteel hebben we al 25 leden. Dit is erg bemoedigend maar of het lukt, hangt vooral af van de ruimte die er op de sportvelden is van Bolsward. Die is zoals misschien bij velen bekend erg krap aanwezig. Alle sportvelden zijn momen teel ’s avonds druk bezet. Zelfs de sportvelden van het Jan Brugman Col lege”.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Bolswards Nieuwsblad nl | 1979 | | pagina 1