Gabe SKroar Even naar Osinga om een boek of tijdschrift. I E. S. de Jong schenkt aantal waardevolle Gysbert Japicxboeken IK Nieuwe vestiging MHNO in Sneek Sjacko van der Zee 700-ste lid van RES mannen mode gaat. Tilbury als het om Tilbury Eerdmans assurantiën SSV-(j3/yerf Freerk Slot nam afscheid P.T.T. collega’s STREEKBLAD VOOR WEST- EN ZUIDWEST-FRIESLAND Verschijnt in: Bolsward, Baarderadeel, Hennaarderadeel, Hindeloopen, Wonseradeel, Workum en Wymbritseradeel v. D. E PRESENTEERT: F)j0^ BOLSWARD Jfgi Hl 118e JAARGANG Nr. 87 VRIJDAG 2 NOVEMBER 1979 79 •Hwat hat het feit dat hij het Nijenhove krimpt in NIJENHOVE zie vervolg pag. 7 I ajo üs hjoed to sizzen Uitgave A. J. OSINGA b.v. Bolsward - Marktstraat 13 Administratie- en Redaktieadres: Postbus 5, 8700 AA Bolsward Tel. 05157 - 2044, na 18 uur 2660 Redaktie na 18 uur 4661 Verschijnt WOENSDAGS en VRIJDAGS Abonnementsprijs f 14,75 p. halfjaar (bij vooruitbetaling) Giro 887926 Advertentie-tarieven op aanvraag bestuur bood de heer Mulder de nestor van de raad een tegeltableau aan. As de kat en mus it iens binne, hat de boer gjin skyn fan kans (Deensk sprekwurd) MANNEN MODE school te bezoeken. Procentsgewijs is het prot. chr. volksdeel in de Z.W.H. van Friesland groot namelijk 60%. ZATERDAG 10 NOVEMBER Tilbury •■•V» De heer Ploegstra dankte de heer Slot voor zijn hulpvaardigheid en zijn dienst vaardigheid. Als afscheidskado overhan digde de direkteur hem een afscheids- penning en een gebrandschilderde me daillon met inscriptie. Voor mevrouw Slot waren er bloemen. Voorts voerden de heren Dries Molenaar (ass. dir. post kantoor Enkhuizen), Ype Terpstra en Sietse Hoekstra het woord. Laatstge noemde las een speciaal voor Slot ge- schreven Fries gedicht voor. Het voorstel inzake de subsidiëring van het maatschappelijk werk van de Stichting Madi West over het jar 1977 zal worden aangehouden tot er door de stichting meer informatie wordt verstrekt over het ontstane tekort. Met name de heren Hettema (CDA) en Van der Schaaf (PvdA) vielen hierover. De heer La Roi kon hierin meegaan. Na dat er van de zijde van de stichting antwoord is gekomen komt de raad op het voorstel terug. a.j. osinga b.v. boekhandel m.h.n.o/m.s.p.o. In de nieuwe struc tuur zijn 9 opleidingsmogelijkheden. b. De behoefte om het chr. volksdeel in de Z.W.H. van Friesland de mogelijk heid te bieden hun kinderen onder wijs te laten volgen in een m.h.n.o./m.sp.o. school op chr. grond slag. Ri* straat 6 Bolsward Bijzonder blij waren de gemeenteraads leden met de plannen voor de bouw van een aantal woningen op de Grote Kam pen. Enkele raadsleden vroegen zich wel af waarom de grondprijs in de vrije sector zo hoog moest zijn. Mevrouw Minie van der Werf-Palstra (CDA) pleitte voor de bouw van bejaardenwoningen in de binnenstad. Zij vond dat deze groep nu ook weleens mee mocht delen in de won- ningen. Wethouder Jan Hulshoff wees in dit verband op de bouwplannen aan het Laag Bolwerk, op de plaats van de r.k. school. Hier zijn een aantal bejaarden woningen gepland. BOLSWARD - De raadsvergadering die afgelopen dinsdag in Bols ward werd gehouden gold voor C.D.A.-man Eelke S. de Jong als laatste in een lange reeks. Zoals bekend besloot de heer De Jong om gezondheidsredenen definitief een punt te zetten achter zijn 30-jarige carrière als raadslid. Vanwege dit jublieum werd hem enige weken geleden de eremedaille verbonden aan de Orde van Oranje Nassau in het goud opgespeld. Bij die feestelijke gelegenheid werd de heer De Jong, de nestor in de Bolswarder raad, door een aantal collega- raadsleden lovend toegesproken. Een herhaling, of zoals u wilt een voortzetting van de waarderende toespraken vond afgelopen dins dagavond, na de behandeling van de raadsagenda plaats. Het is dus geheel uit ideële overwe gingen, dat Nijenhove een belangrijk deel van haar leerlingen en opleidingen afsloot. Dat is natuurlijk niet zo een voudig, maar dat dacht men na het ver trek van de leraren- en leraressenop leiding ook. Waarom dus ontkoppelen en in Sneek beginnen? a. Vanwege concentratieplannen Namens hun frakties dankten de dames Jorritsma (WD), Jasper (PvdA), de heren Hulshoff (SDB) en Hettema (CDA) de heer De Jong voor de prettige samenwerking. Op zijn beurt bood „E. S.” elfhoeken, waar van enkelen naar zijn zeggen bij zonder waardevol, over en van de friese dichter Gysbert Japicx aan. De boeken zullen een plaatsje krijgen in het Gysbert Japicxmuseum dat te zijner tijd in het geboortehuis van de dichter op de Wipstraat gevestigd zal worden. De heer De Jong zal worden opge volgd door de heer Jan van der Hauw. BOLSWARD - De Chr. Scholengemeenschap Nijenhove Bolsward ontkoppelt m.i.v. augustus 1980 haar m.h.n.o./l.h.n.o. opleidingen t.g.v. het protestants christelijk m.h.n.o./m.s.p.o. onderwijs in Sneek om de jonge mensen uit de Z.W.H. onderwijs op christelijke grond slag aan te kunnen bieden. Een nieuwe stichting m.h.n.o./m.s.p.o. is daartoe eind 1974 op gericht. I.v.m. de konsentratieplannen, gericht op de toekomstige struktuur voor middelbaar huishoud- en nijverheidsonderwijs en het middelbaar sociaal pedagogisch onderwijs werd door het bestuur van de chr. scholengemeeschap „Nijenhove” en het bestuur van de stichting m.h.n.o./m.s.p.o. voor de Z.W.H. van Friesland ingezien, dat Sneek het meest centraal ligt voor deze vorm van onderwijs. Aangezien er in Sneek niet een prot. chr. school voor deze vorm van onderwijs is, werd besloten ontkoppeling aan te vragen voor het m.h.n.o. en l.h.n.o. te Bolsward. Marktstraat 12-13 8701 JV Bolsward Chr. scholengemeenschap Nijenhove .te Bolsward. Ook de Rayon School raad vor Chr. onderwijs in de Z.W.H. van Friesland, evenals Saracof, over koepelend orgaan van de 5 rayon schoolraden voor Chr. Onderwijs in Friesland, zijn in de stichting ver tegenwoordigd. Er is veel overleg geweest met de Chr. Besturenbond in Voorburg, evenals met de afdelingen op het ministerie en met het personeel. Voor alle personeelsleden van Nijen hove is een overeenkomst opgesteld, waarin staat dat die de eerste jaren voorrang hebben bij een eventuele be noeming in Sneek. BOLSWARD - Na ruim 43 jaar bij de P-T.T. te hebben gewerkt nam afge lopen woensdag de heer Freerk Slot, vanwege het bereiken van de pen sioengerechtigde leeftijd, afscheid van zijn collega’s. Dit gebeurde tij dens een gezellige bijeenkomst in de bovenzaal van hotel De Wijnberg. Vele collega’s, oud-collega’s, familie leden, vrienden en kennissen hadden aan de uitnodiging gehoor gegeven, t ientallen handen moesten derhalve door de heer Slot en zijn echtgenote worden gedrukt. De heer Freerk (voor vrienden is het Frits) Slot kwam in 1936 in dienst van de F-T.T. In 1977 kreeg de heer Slot een Burgemeester Mulder zei dinsdag dat dit laatste hem nogal verdrietig gestemd had. „Voor mij waren het zeker geen jaren van frustratie; mis schien was het woord agitatie in dit verband beter geweest,” aldus de voorzitter, die voorts van mening was dat er de laatste jaren toch wel degelijk wat tot stand was gekomen in Bolsward.Namens het gemeente- „Kenmerkend voor u was, dat vooral de zaken die met kuituur te maken hadden, U het meest aanspraken. Ik denk daarbij aan de vele, historisch verantwoorde naamgevingen van straten, plantsoenen en gebouwen,” zo sprak burgemeester Johan M. A. Mulder het scheidend raadslid toe. „Het leeuwendeel van die namen zijn van u afkomstig.” Burgemeester Mulder memoreerde aan de woorden die de heer De Jong tijdens de uitreiking van het ere metaal enige tijd geleden had ge sproken. De Jong had zijn raads periode in drie parten verdeeld. De eerste dertien jaar waren volgens De Jong daarvan jaren van opbouw geweest; de tweede tien jaar waren de jaren van consolidatie, terwijl de heer De Jong de laatste periode zag als jaren van frustratie. De heren Gerrit van der Schaaf en Henny Schaafsma van de PvdA vonden de subsidieverhoging met 5500 gulden voor het Bolswarder skütsje te rigoreus. De heer Van der Schaaf, die vanwege de af wezigheid van de heer De Haas deze avond als PvdA woordvoerder optrad, had uitgerekend dat deze verhoging 275% bedroeg,” en dat vinden wij gewoon te veel,” zo zei Van der Schaaf. Met de andere twee bedragen die in het De drie m.h.n.o. opleidingen, die nu in Bolsward worden gegeven en straks naar Sneek gaan, starten eerst allen met het eerste leerjaar n.l. - Vormingsklas - K.V./J.V. (Kinderverzorging/Jeugd- verzorging) - Intas (Interim Algemen Schakelop- leiding) De 2e en 3e jaars leerlingen van deze op leidingen kunnen de opleiding in Bols ward afmaken. Wat Nijenhove betreft, hier zal men zeker niet stil zitten, gezien de aktiviteiten in het verleden. Er wordt alweer gedacht aan kursussen en eventuele kombinaties met andere schoolvormen. Wat betreft de stichting: Daarin zijn scholen vertegenwoordigd, die voor de toelevering zorgen van leerlingen. Dat zijn momenteel: de chr. school voor l.h.n.o. in Sneek; de Chr. Scholenge meenschappen mavo/l.b.o. te Joure, Koudum en Balk; het Bogerman college te Sneek; de Chr Mavo te Workum. Voor Friesland betekende één en ander dat, op lange termijn, slechts een beperkt aantal scholen voor HNO over afdelingen voor middelbaar onderwijs zou beschikken. De reeds eerder genoemde heroriëntatie kreeg gestalte in het Struktuurrapport M.H.N.O.-M.S.P.O. Daarbij wordt gesproken over het geheel samen brengen van dit middelbaar beroeps onderwijs en worden aanbevelingen gedaan voor een nieuwe struktuur en inrichting van deze vormen van on derwijs. voorstel werden genoemd (2000 gulden bij een behaald kampioenschap en een bijdrage van 1875 gulden alsnog over 1978) hadden de socialisten geen moeite. Burgemeester Mulder wees de heren Van der Schaaf en Graafsma er op dat er, vooral na het behaalde kampioenschap in 1978 genoeg andere gemeenten waren die schipper Siete Meeter veel hogere bedragen hadden geboden als hij maar voor hen wilde varen. De beide heren bleven echter tegen de subsidieverhoging. Enkele andere raads leden pleitten ervoor dat voortaan wel de „B” van Bolsward in het zeil moest wor den gevoerd. De heer De Jong zag het Bolswarder stadswapen liever in het zeil. Het voorstel tot subsidieverhoging werd aangenomen. De jaarlijkse gemeentelijke subsidie komt nu op 7500 gulden. Het scholenplan 1980-1982 vermeldt de toestemming om met een Chr. School voor MHNO van start te gaan in Sneek per 1-8-1980. Dit is een uitvloeisel van het beleid van het ministerie van On derwijs op dit terrein en de aanpak van de gezamenlijke besturen van Chr. ver volgonderwijs in de Z.W.H. Tot voor enkele jaren heeft het Min- nisterie regelmatig MHNO-afdelingen toegekend, wanneer een school daarom derzocht en aan de normen voldeed. Het Ministerie van Onderwijs besloot echter dit beleid te stoppen en een sterke konsentratie na te streven van het M.H.N.O. Door overleg van de centrale I onderwijsorganisaties is toen besloten een konsentratieplan te maken, om op deze wijze aan een algehele „bevriezing” te ontkomen. Dit hield vooral verband met het feit dat van vele kanten een reorganisatie van het M.H.N.O. werd bepleit. Uit handen van direkteur Fonger Ploegstra ontvangt Freerk Slot een fraaie gebrandschilderde raamhanger. Links op de foto mevrouw Annie Slot, de echtgenote van de scheidende PTT-funktionaris. koninklijke onderscheiding. Bovendien ontving hij de burgerprijs van de stad Bolsward, vanwege vele werkzamheden die de heer Slot buiten zijn werk voor de ingezetenen van de stad had verricht. Vorig jaar hadden de kollega’s (informeel) al afscheid van hem genomen.Frits Slot heeft,” zo zei de direkteur van het Bols warder postkantoor, de heer Fonger Ploegstra, „voor een zeer groot deel het gezicht van het postkantoor bepaald.” Voor veel mensen zal dit waar schijnlijk onbegrijpelijk zijn. Nijen hove is gevestigd in een prachtig goed onderhouden gebouw, er zijn bovendien nog nooit zoveel leerlin gen geweest als de laatste jaren en dan zal je het hele m.h.n.o. afstoten. Dat is ook niet zomaar gebeurd. Er is veel overleg geweest en jaren ge leden is er toch toe besloten omdat anders vanuit het zuidwesten van Friesland de leerlingen naar Leeu warden zouden moeten reizen om de dichtstbijzinde Chr. opleidings- heren Teake Hiemstra (voorzitter van de v.v. RES) en Oeke Bonthuis Sjacko (voorzitter pupillencommissie van deze vereniging) een aantal fraaie kadoos kreeg aangeboden. Voor het verwennen van de jongeman was alle namelijk bij het pingelen met zijn vriend- reden; Sjacko van der Zee werd ->es zi->n been gebroken) liet hij zich door vorige week namelijk als 700-ste lid ziJn schoolkameraadjes over halen. Va- van de Bolswarder voetbalvereni- der Jan van der Zee> een oud-Bols- ging ingeschreven. Zichtbaar onder warder die na enkele jaren in Dokkum te de indruk pakte de jarige Sjacko zijn hebben gewoond, weer naar zijn geboor- kadoos uit. Van RES kreeg hij een teplaate is verhuisd, liet zijn zoontje voetbaltas met de naam van de ver- inschrijven. Dat Sjacko het 700-ste lid eniging erop gedrukt en het RES-ju- van RES was bleek ook voor hem een bileumboek. Namens lunchroom verrassing. RES heeft nu de beschikking Huisman overhandigde de heer Bont- over niet minder dan 9 senioren, 1 huis zijn nieuwe pupil een paar voet- dames, 2 A-Junioren, 2 B-Junioren, 3 C- balschoenen. Junioren, 4 D-Pupillen, 4 E-Pupillen en 2 F-Pupillenelftallen. Sjacko wordt bij Hoewel Sjacko zo’n drie jaar geleden één van de laatstgenoemde teams in eens gezegd moet hebben nooit van zijn gedeeld. RES is hiermee de grootste leven weer te voetballen (hij had toen Bolswarder sportvereniging. Bolswards Nieuwsblad BOLSWARD - Feest was het afge- Ter gelegenheid van l.J. fL. Lij i^, lopen woensdag in huize Van der Zee 700-ste RES-lid is, kreeg de jarige Sjacko aan de Gear nummer 23 in Bols- van der Zee een voetbaltas, schoenen en ward. Zoon Sjacko vierde zijn 8-ste het jubileumboek aangeboden. Op de foto verjaardag. De dag zou evenwel voor van links naar rechts: vader Jan van der Sjacko nog een extra feestelijk tintje Zee, daarnaast RES-voorzitter Teake krijgen^ toen hij uit handen van de Hiemstra, Oeke Bonthuis en moeder Ida van der Zee-Jongma. Daarvoor staan van de v.v. RES) en Oeke Bonthuis Sjacko en zijn 9-jarige zusje Rian. I

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Bolswards Nieuwsblad nl | 1979 | | pagina 1