onderhoud U EN UW LEVEN J Grootse antiekbeurs in Frieslandhal van, de* Werf Rabobank C3 wirn muizelnnr Tijdelijk onderkomen Vannu over maand gereed VANAF NU: grote keuze winterjassen, lammy’s, wollen jacks, leer en suède. Makelaardij. Bolsward i ii Dakbedekkingen KUNSTSTOF DAKRAMEN VRIJDAGS KOOPAVOND 7-9 UUR iiiilllllllllllllllllllllllllll^ l Speel goed Speelgoed PROMOTION CLUB KOSTUUMS Emancipatieaktiviteiten in Wonseradeel Intocht St. Nicolaas in de Hanzestad Van der Weerd b.v. Auto’s beschadigd Radio Fryslan oer Greonterp *2 Appelmarkt 16, Bolsward, Telefoon 05157 -3636 Vee maakt wandeling i trefpunt mode nieuwste kollektie één jaar schriftelijke garantie VOOR AAN- EN VERKOOP VAN ONROEREND GOED NU VERZEKERD STRAKS VERZORGD HET KINDERPARADIJS bouwbedrijf Bleeker bv afd. onderhoud 3069 Vliegende voorwerpen boven Bolsward gezien STREEKBLAD VOOR WEST- EN ZUIDWEST-FRIESLAND f. H I J i H 118e JAARGANG Nr. 88 ?9 T IffiEl GOED NIEUWS 7 luim muizelnnr SPEELGOEDCENTRUM mode trefpunt met goed Verschijnt WOENSDAGS en VRIJDAGS Abonnementsprijs f 14,75 p. halfjaar (bij vooruitbetaling) Giro 887926 Advertentie-tarieven op aanvraag BOUWSTOFFEN BOLSWARD - TEL. 2316 voor woningen en industrie hallen FINANCIËN HYPOTHEKEN VERZEKERING (Telefonies kunt u kontakt opnemen met de heer F. Rijkens tel 05175-1541 toestel 30 - Schriftelijk: Gemeentehuis Wonseradeel, Witmarsum Postbus 2). Dijkstraat 7 Tel. 4649 Bolsward Broerestraat 13 tel. 05157-3946 Voor al uw verzekeringen Appelmark! 16. Bolsward. Telefoon 05157 - 3636 Behalve een tweetal (peuter)-lokalen krijgt men in het nieuwe (tijdelijke) Vannu gebouw de beschikking over een grote akti- viteitenzaal met soos-ruimte, een keuken, een doka, een stencilruimte, een kantoor en een gespreksruimte. De tekening toont de achtergevel van het gebouw. BOLS WARD - Zaterdag 10 en zondag 11 november zal in Friesland een tot nu toe ongekend grote expositie worden gehouden van antiek. Een expositie met de mogelijkheid tot kopen; waar voorwerpen zullen worden getoond, die voor iedereen betaalbaar zijn. Ruim 80 stands van antiquairs uit het gehele land zijn er ingericht. Men kan er o.m. vinden: pieubelen, wapens, munten, kristal, tin, poppen, klokken, prenten, juwelen, tapijten, schilderijen, porselein, aardewerk etc. etc. Vrouwengroepen en vrouwenorganisaties die zich met bovenstaande aktiviteiten bezig houden of van plan zijn zich hier mee bezig te gaan houden worden ver zocht hun kontaktadres aan de ge meente door te geven zodat tijdig met hen kontakt kan worden opgenomen omtrent eventuele subsidiemogelijkhe den. BOLSWARD - Zaterdag 17 novem ber aanstaande zal St. Nicolaus'op uitnodiging van de Bolswarder On dernemers Vereniging (BOV) zijn intocht doen in de Hanzestad, ’s Middags om ongeveer twee uur zal Sint per boot arriveren bij Plein 1455. Nadere gegevens over de intocht van de goedheiligman volgen in onze woensdageditie van volgen de week. Technisch installatiebedrijf Makkum, Bolsward, Franeker, Harlingen Tel. 05178-6041 Uitgave A. J. OSINGA b.v. Bolsward - Marktstraat 13 Administratie- en Redaktieadres: Postbus 5, 8700 AA Bolsward Tel. 05157 - 2044, na 18 uur 2660 Redaktie na 18 uur 4661 PARREGA - Twee automobilisten kregen in de nacht van zaterdag op zondag de schrik van hun leven toen ze op de provinciale weg ter hoogte van Parrega op loslopend vee bots ten. De „keppel” werd eerst aangereden door de 32-jarige heer S. ledema uit Harlin gen. Zijn auto raakte bij de botsing licht beschadigd, terwijl één koe lichtgewond werd. Nadat de heer ledema zijn pogin gen om het vee te verdrijven zag mislukt en de politie inschakelde, kwam de 28- jarige heer E. Feenstra uit Sneek met zijn auto in botsing met de groep vee. De auto van de heer ledema was toen rijp voor de sloop. Een stierkalf werd der mate gewond dat het moest worden afgemaakt. Het vee is het eigendom van de heer J.B., uit Parrega die na het melken vermoedelijk heeft verzuimd het hek van het weiland te sluiten, waarin de dieren graasden. Bijzonder tevreden zijn de mensen van Vannu met deze tijdelijke oplossing. Zoalsbekend ontstond er na de brand in Jongemastr., 19 Bolsward, tel. 05157-4955,' b.g.g. ’s avonds S. Heeres 05150-14139 BOLSWARD - Het tijdelijke onderkomen van het sociaal-cultureel jongerencentrum Vannu dat, in afwachting van een vaste ruimte, gevestigd zal worden op de voormalige tennisbanen aan het Laag Bolwerk zal, naar het zich laat aanzien, op 1 december opgeleverd worden. Met de bouw hiervan wordt aanstaande maandag begonnen en zal naar schatting drie weken in beslag nemen. Het tijdelijke, uit hout opgetrokken gebouw heeft een totale vloeroppervlakte van 480 vierkante meter en zal in een L-vorm gebouwd worden. Een bedrijf uit Hardingsveld-Giessendam, dat in dergelijke gebouwen gespeciali seerd is, zorgt voor de bouw van het complex. Vannu zal ongeveer anderhalf jaar gebruik maken van dit tijdelijke onderkomen. Daarna verhuist men naar het vaste gebouw dat op het terrein van de vrieshuizen van Johannes Bolta aan het Plantsoen zal verrijzen. WITMARSUM - Omdat de gemeente Wonseradeel in het kader van de Rijksbijdrage Regeling Emancipatie Aktiviteiten voor het jaar 1980 waar schijnlijk kan rekenen op een bij drage is het van belang om tijdig op de hoogte te zijn van aktiviteiten die vrouwengroepen en vrouwenorgani saties op dit terrein ontplooien of willen gaan ontplooien. Alhoewel het om een kleine bijdrage gaat wil de gemeente toch bekijken of een be roep op de Rijksbijdrageregeling Emancipatie Aktiviteiten van belang kan zijn voor het amancipatiewerk in Wonseradeel. Woansdei 7 novimber bringt Radio Fryslan wer in aflevering fan de rige programma’s oer Greonterp. Dit programma giet oer de famylje Brouwer, dy’t krekt buten Greonterp oan de Mardyk wennet. De bruorren Wybrén en Hoatse Brouwer buorkje mei har beiden. Se binne beide troud en hawwe in gezin. Se fortelle oer de tsjerke, de buorkerij en it libben yn Greonterp. De tsjerke spilet in wichtige rol yn it libben fan de Brouwers, sy binne grifformeard, wylst de measte mins- ken yn Greonterp roomsk binne. It programma waerd makke troch Gryt van Duinen en bigjint om 18.15 ure op FM-kanael 5 (88,6 MHz). Op 'e foto: f.l.n.r. Wybren Brouwer, Hinke Brouwer-Reitsma en Hoatse Brouwer. Het vliegende voorwerp was volgens de getuigen beslist geen vliegtuig. De U.F.O. een fel licht bleef enige tijd hangen en maakte daarna een zig-zag beweging en verdween daarna met hoge snelheid. Later verscheen het voorwerp nogmaals en maakte opnieuw dezelfde bewegingen. Ook boven Burgwerd is de U.F.O. waargenomen. het oude Vannu-gebouw aan de Hoog straat in Bolsward nogal wat deining over de plaats voor het nieuw te bouwen cent rum. Oorspronkelijk was men van plan een oud schoolgebouw in de Kerkstraat te verbouwen. De buurt evenwel kwam tegen deze plannen in opstand en men moest derhalve naar nieuwe ruimte zoe ken. Ook de plannen om te gaan bouwen op de voormalige tennisbanen aan het Laag Bolwerk vielen, bij met name het r.k. kerkbestuur, niet in goede aarde. Zoals bekend kreeg Vannu later toestem ming te gaan bouwen op het terein waar thans nog de (lege) vrieshuizen van Johannes Bolta staan. Tot aan het mo ment dat men hier de bouw van het centrum achter de rug heeft komt het sociaal cultureel jongerencentrum nu tijdelijk op de voormalige tennisbanen. BOLSWARD - Door verschillende men sen werd het afgelopen weekend op diverse plaatsen boven Bolsward een vreemd verschijnsel gezien. Het was tussen vijf minuten voor vijf en vijf minuten over half zeven, zo wist één van de getuigen, de 13 jarige Rob Cazimir ons te vertellen. Rob woont in de Hollandiastraat en zeker tien mensen uit die straat hebben-de U.F.O. gezien. Ook uit andere wijken van Bolsward bereikte ons het bericht. Op bijgaande foto ziet u een prachtige kollektie zilver; zilveren beursjes uit ca. 1890. De expositie zal worden gehouden in de Frieslandhal te Leeuwarden. Deze akkomodatie is gekozen omdat in de Frieslandhal een dergelijke grote manifestatie kan plaatsvinden en er parkeerruimte voor zeer vele auto’s is. Het is voor het eerst, dat zo’n evenement in de Frieslandhal plaats vindt. Een antiekbeurs van een dergelijke omvang is overigens uniek voor heel Friesland. Vooral omdat de ligging .van Leeuwarden centraal is, wordt een grote publieke belangstelling verwacht. Het ligt in de bedoeling deze antiekbeurs regelmatig in het voor- en najaar te houden. Diverse aktiviteiten zullen in het tijdelijke gebouw plaatsvinden. We noemen u het tienerwerk (van 12 tot 16 jaar), het kursuswerk binnen het vormings en ont wikkelingswerk (o.a. pottenbakken, tex tiele werkvormen), mogelijk zal er een ruimte worden ingericht voor de over blijvers tussen de middag, er worden cursussen en ontmoetingen georgani seerd in het kader van het projekt Mensen zonder werk”, er zal veel aandacht worden besteed (nu al vier mid dagen per week) aan het kinderwerk er zullen diverse voorstellingen worden ge houden (film, muziek etc),er wordt mo gelijk ruimte geboden voor de Bols warder buurtverenigingen, de hobby clubs (elektronika) enz. Voorts is er, dit in overleg met het bestuur van de peuter school, besloten twee lokalen te gaan ge- gebruiken voor de peuters. Eén van die twee lokalen is ’s avonds dan weer be schikbaar voor het kursuswerk. Het gaat hierbij om aktiviteiten die: - het zelfbewustzijn van vrouwen als in dividu en als groep ontwikkelt; - kunnen leiden tot doorbreking van rolbeperkingen voor vrouwen en man nen; - gericht zijn op het veranderen van situaties waarin sprake is van een onrechtvaardig verschil in behande ling tussen mannen en vrouwen; - gericht zijn op het veranderen van maatschappelijke strukturen en ver houdingen die belemnieringen en ach terstanden voor vrouwen veroorza ken. Bolswards Nieuwsblad Verschijnt in: Bolsward, Baarderadeel, Hennaarderadeel, Hindeloopen, Wonseradeel, Workum en Wymbritseradeel J •Ni. MM»' S. 'HKIK--V 'W a»

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Bolswards Nieuwsblad nl | 1979 | | pagina 1