Qabe SKroar U EN UW LEVEN yMuidwWerf Rabobank C3 uiim muizeluor nieuwbouw onderhoud k renovatie J Eerdmans assurantiën Waardevol Elfstedenarchiefmateriaal voor stichtingsbestuur Feestelijke intocht Sint Nicolaas in de Hanzestad B en W Hennaarderadeel willen f 30.000,- voor Oosterender molen Bolsward liep niet warm voor Ko Bonnema en Jelle Dijkstra Speelgoed? PROMOTION CLUB KOSTUUMS Kantate in Bolsward llillllllllllllllllllllllllllllW Krachtinstallaties Verlichtingsprojecten Automobilist reed 50 km te hard HANDVORM BAKSTEENSTRIPS Kinder circus zorgt tweemaal voor bomvolle Doele Van der Weerd b.v. Ingebroken in jacht Verzekeringen, hypotheken, financieringen, bemiddeling onroerend goed. Li; nieuwste kollektie één jaar schriftelijke garantie Op uitnodiging Eerdmans NU VERZEKERD STRAKS VERZORGD bouwbedrijf Bleeker bv Bolsward HET KINDERPARADIJS V W W W WW W W0ENSDAG 14 NOVEMBER 1979 118e JAARGANG Nr. 90 T •Hwat hal IN GEEL EN ROOD 8701 AM Bolsward A trefpunt mode üs hjoed to sizzen BOUWSTOFFEN BOLSWARD - TEL. 2316 Ko Bonnema (l) en Jelle Dijkstra in aktie in De Doele. i i dat in 1914 uitgereikt BOLSWARD - Zondag 18 november a.s. ’s middags kwart voor drie wordt in de Martinikerk weer een kantate gehouden door de Martini Cantorij. Er worden werken uitgevoerd van G. F. Handel, Ingegneri, F. Roselli en J. S. Bach. Solistische medewerking verlenen me vrouw Anneke Beintema, sopraan en me vrouw Willy Nijdam, sopraan. KORNWERDERZAND-Tijdens snel- heidskontroles bij Kornwerderzand heeft de rijkspolitie van Wonseradeel gister morgen 23 automobilisten op de bon ge slingerd. Rekordhouder was een bestuur der die 120 op zijn teller had staan terwijl ter plaatse een maximum snelheid geldt van 70 km. was het „apennummer” dat bijzon der goed in de smaak viel. Sommige dingen meije net oare dingen mooglik to meitsjen. Broerestraat 13 tel. 05157-3946 r NATUURLIJK NAAR i SPEELGOEDCENTRUM Dijkstraat 7 Tel. 4649 Technisch installatiebedrijf Makkum, Bolsward, Franeker, Harlingen Tel. 05178-6041 Voor al uw verzekeringen Appelmarkt 16, Bolsward. Telefoon 05157 -3636 I Gerrit Zelle heeft uit de jaren waarin hijzelf de tocht meereed alles verza meld wat maar op de Elfstedenrij- wieltocht betrekking had. Medailles, speciale beloningen zoals manchet knopen en een dasspeld, diploma’s, startkaarten, startnummers, deelne merslijsten, programma’s, reglemen ten en kranteknipsels etc. zijn be waard gebleven. Toen Gerrit Zelle in 1969 overleed heeft zijn zuster, die nu nog in het Doopsgezinde Rusthuis woont, zich over dit waardevolle materiaal ontfermd met de bedoeling het t.z.t. aan het Elfstedenbestuur te schenken. Vorige week werd deze schenking een feit. Op de foto mevr. Zelle met de bestuurs leden Meine de Wagt en Jan Bosma van de Stichting de Friese Elfsteden Rij- wieltocht. Getoond wordt het diploma, BOLSWARD - Op pinkstermaandag 27 mei 1912 werd voor de eerste maal de Elfstedenrijwieltocht verreden. De officiële lijst van deelnemers aan deze „Eersten Frieschen Elfsteden Rijwieltocht” vermeldt 278 namen. Als nummer 278 vinden we in deze lijst de toen 27-jarige Bolswarder Gerrit Hermanus Zelle. Hij startte ’s morgens 5 uur en meldde zich ’s avonds om 9.41 uur weer in De Doele bij de finishcontrole. Ook de tochten op 12 mei 1913, 1 juni 1914 en 12 juni 1916 werden door Gerrit Zelle gereden. In 1915 werd als gevolg van de mobilisatie geen Elfstedenrijwieltocht georganiseerd. In 1916 reed Zelle mee als militair. Hij was toen als sergeant gelegerd in Balk. Floridus Campuslaan 2 tel. 05157-2294 b.g.g. 2593/3776/4055 STAVOREN - Onbekenden hebben het afgelopen weekeinde verschillende spul letjes gestolen uit een zeiljacht dat lag aangemeerd in de Marinehaven in Stavo ren. De Duitse eigenaar van de twee master vermist een barograaf, boekwer ken en diverse meters en klokken. Uitgave A. J. OSINGA b.v. Bolsward - Marktstraat 13 Administratie- en Redaktieadres: Postbus 5, 8700 AA Bolsward Tel. 05157 - 2044, na 18 uur 2660 Redaktie na 18 uur 4661 Mocht het rijk hierop gunstig reageren dan kan ook nog worden aangeklopt bij de provincie voor een geldelijke te gemoetkoming in de opknapkosten. „Omt de mole al frij fier hinne is, miene wy dat in langer wachtsjen bygelyks op ’e ruilverkaveling net forantwurde is,” schrijft het kollege haar raadsleden de urgentie van de opknapbeurtbenadruk- kend. --- WOMMELS - Morgenavond zal de vroedschap van Hennaarderadeel zich uitspreken over een voorstel van het kollege van B en W om een krediet van dertig mille uit te trekken voor een opknapbeurt van de Rispensermole te Oosterend. Aan de molen die sinds het einde van de jaren zestig het eigendom is van de gemeente Hennaarderadeel, is niet jaarlijks onderhoud gepleegd. ,,We hoopten,” zo zei ons de heer Reinder Eerdmans na afloop van de voorstellingen, ,,op twee volle zalen, en dat is uitgekomen, zoals u ziet.” Na de voorstelling ontving het publiek, dat in vele gevallen vergezeld was van één der ouders, een verrassingspakket met daar in onder andermeer een balon en een fraaie kleurplaat. Voor de ouderen orga niseert Eerdmans Assurantiën een prijs vraag die in het teken van Het verze keringswezen staat. Zoals' u in onze vorige woensdageditie hebt kunnen lezen gaat het daar om de schade te schatten van een „wagen in de kreukels”. BOLSWARD - Ook dit jaar zal de Sint weer een feestelijke intocht maken in de Hanzestad en wel op zaterdag 17 november aanstaande. Om ongeveer half twee komt de stoomboot „De Spanje” met de Sint, zijn zwarte pieten en een gedeelte van het muziekkorps „Hollandia” aan bij de kade aan het Kruiswater. Vervolgens zet het gezelschap via Stoombootkade en Laag Bolwerk koers naar Plein 1455. Alle kinderen worden daar om 2 uur verwacht. Omdat de publieke belangstelling ongetwijfeld groot zal zijn, staan op het Plein 1455 in hoefijzervorm een aantal dranghekken opgesteld. Het is de bedoeling dat de kleintjes voorop staan en de groteren achter aan. Een van de zwarte pieten ver klapte ons dat het Spaanse gezel schap tien grote zakken met surpri ses voor de kinderen meebrengt. Om ongeveer half drie gaat de Sint - vooropgegaan door „Hollandia” en ongetwijfeld gevolgd door enkele honderden kinderen - per koets naar het stadhuis via de Gysbert Japicx- laan, Skilwyk, Dijkstraat, Markt plein en Marktstraat. Bij het stad huis zullen zowel de Sint als de burgemeester van Bolsward een toe spraak houden terwijl de kinderen Sint Nicolaas ongetwijfeld zullen eren middels het zingen van enkele liedjes. Tenslotte zal het gezelschap zich via de Jongemastraat naar de „Groene Weide” begeven. BOLSWARD - Vrijdagavond heeft Bolsward in De Doele kennis kunnen maken met de Harlinger troubadours Ko Bonnema (45) en Jelle Dijkstra (63). Een kleine tweehonderd bejaarden hebben veel plezier bleefd aan de eenvoudige liedjes en sketsches van Dijkstra, op uitstekende wijze begeleid door Bonnema op piano en orgel. Dat eerstgenoemde niet altijd zuiver zingt zal weinigen zijn opgevallen. Dijkstra heeft zich echter pas op gevorderde leeftijd toegelegd op het zingen. De immer dankbare bejaarden zongen na de pauze een „grienmank” van zeemansliederen uit volle borst mee terwijl Ko Bonnema de handen van de 65 plussers op elkaar kreeg middels een hommage aan de legendarische Cor Steijn. „It wie ien fan üs moaiste jounen en it wie in fijn publiek,” sprak Dijkstra na afloop. Het heeft er aanvankelijk niet naar uit gezien dat het een geslaagde avond zou worden. De kaartver koop liep niet goed. Vandaar dat Dijkstra de prijs per kaartje van zes op twee gulden bracht en meer dan honderd entreebewijzen aan de bejaardensoos „sleet”. Niettemin een prima avond voor zowel het publiek als de twee Har- lingers. Dijkstra ziet nu vol verlangen uit naar de dag waarop radio Fryslan belangstelling toont voor Bonnema en hem. BOLSWARD - Ter gelegenheid van de heropening van het nieuwe kan toor organiseerde afgelopen zater dag Eerdmans Assurantiën in de Bolswarder Doele-zaal een tweetal optredens van het vermaarde kinder- circus „Saranti”. Beide gratis voor stellingen trokken niet minder dan 800 kinderen. De jeugd kon genieten van een wervelende show met een aantal hoogtepunten. Eén daarvan Wil de molen voor het nageslacht be waard worden gehouden dan is een extra opknapbeurt noodzakelijk. Het kollege stelt voor alleen het exterieur te verbe teren en het interieur te laten voor wat het is. Met de operatie die eventueel door aannemingsbedrijf Veenstra uit Oosterend zal worden uitgevoerd, is een bedrag van 30.000,- gemoeid. Het zal dan weer mogelijk zijn dat de molen draait, zij het bij een zuchtje wind. Wil de molen weer optimaal funktioneren dan is een totale opknapbeurt nodig. De kosten daarvan zullen ongeveer 90.000,- bedragen. Hennaarderadeel heeft reeds een rijksbijdrage gevraagd in het opknappen van de Rispensermole. aan Gerrit Zelle werd na het volbrengen van de Elfstedenrijwieltocht. Ook van de tocht 1912 is nog een dergelijk diploma aan wezig. Voorzitter van de commissie Elfste dentocht per rijwiel was in die jaren de Bolswarder huisarts dokter H. Beekhuis. Hij schreef in 1913 het volgende: „Voor gezonde personen boven de 18 jaar zal het volbrengen van dezen tocht géén nadeel opleve ren mits zij zich vooraf geregeld oefenen en zich onthouden van tabak en alcohol. Men late zich niet verlei den om ongeoefend den rit mee te maken, want dan zou men gemakke lijk zichzelven schade kunnen doen.” Een advies waarmee veel deelnemers thans nog hun voordeel zouden kun nen doen. w a nis N ieu w s 111 a il (bij vooruitbetaling) Giro 887926 STREEKBLAD VOOR WEST- EN ZU IDWEST-FRIESLAN D Advertentie-taneven op aanvraag Verschijnt in: Bolsward, Baarderadeel, Hennaarderadeel, Hindeloopen, Wonseradeel, Workum en Wymbritseradeel 1 MfU.f.l,, om

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Bolswards Nieuwsblad nl | 1979 | | pagina 1