Bolswards Nieuwsblad organiseert winkeliers aktie met grandioze prijzenpot Gabe Shroar Het Witte Boekhuis 2x zo groot Friesland beleefde weer eens een Marathonstatenzitting Even naar Osinga om een boek of tijdschrift. Bolswarder middenstand schenkt prachtige prijzen mannen mode gaat. Tilbury als het om Revalidatiestichting bleef zitten met tekort Tilbury De Harp PvdA vraagt om extra raadsvergadering Twee Harlingers gewond bij slippartij in Arum UIT DE STATENZAAL Altenburg (Kuufke) koopt pand muziekhandel Klassiek koffie- konsert in de Nynke Pleats SSv.d.Werf Grote belangstelling verkoopdag Bloemkamp 4 -w» I ajol STREEKBLAD VOOR WEST- EN ZUIDWEST-FRIESLAND li 1 .«Lij L 1 R VRIJDAG 15 NOVEMBER 1979 79 118e JAARGANG Nr. 91 WAT KUNT U WINNEN vindt ■Hwat hat Columbia Revalidatie afgelopen, dat de lunch nog Verschijnt WOENSDAGS en VRIJDAGS Abonnementsprijs f 14,75 p. halfjaar (bij vooruitbetaling) Giro 887926 Advertentie-tarieven op aanvraag BOLSWARD - Evenals voorgaande jaren komt het Bolswards Nieuwsblad ook dit jaar gedurende de sinterklaastijd weer met haar bekende advertentieprijsvraag. Een bijzonder succesvolle prijsvraag gezien de duizenden inzendingen die ieder jaar opnieuw bij de redaktie binnen komen. De prijzenpot voor dit jaar ziet er nóg aantrekkelijker uit dan voorgaande jaren. Onze jaarlijkse adverten tieprijsvraag namelijk wordt deze maal gekombineerd met een sinterklaas-winkeliersaktie, waarvoor door de plaatselijke midden stand grandioze prijzen beschikbaar zijn gesteld. malige Kingma’s Bank een aantal weken als winkel heeft gefungeerd, ging gisteren de verkoop weer officieel van start in het vernieuwde winkelpand. De heer en mevrouw Brattinga hebben een tiental personeelsleden in dienst. Het echtpaar heeft een duidelijke taakomschrijving: „Mijn vrouw doet de winkel. Daar heb ik geen verstand van en daar bemoei ik mij ook niet mee. Zelf houd ik mij bezig met de drukkerij en de boekhouding,” aldus de heer Brattinga De Stichting Revalidatie Friesland is ter ziele. Reeds op oudejaarsdag 1977 werd deze opgedoekt, heel subtiel gezegd- „omdat naar de mening van het bestuur de taken van de Stichting binnen andere kaders geïntegreerd dienen te worden,” in gewone taal gezegd: omdat de stich ting zichzelf had overleefd en overbodig lilbvrif •w BOLSWARD - Het Witte Boekhuis aan de Appelmarkt te Bolsward is bijna twee keer zo groot geworden. De boekhandel annex drukkerij van de heer en mevrouw Brattinga is doorgetrokken tot aan de Koemarkt op de plaats waar voorheen Kingma’s Bank was gevestigd. Nog steeds zit men in de verbouwing. De omtovering van de boekhandel is echter een feit. Afgelopen woens dagmiddag bewonderden vele genodigden en andere be langstellenden de vernieuwde winkel. Nadat de voor- Bolswarder middenstanders binnen komen. Volgende week woensdag vindt u de volledige prijzenpot. Bo vendien kunt u dan nog eens op uw gemak de spelregels doornemen. De volgende winkeliers hebben hun me dewerking aan de aktie inmiddels toegezegd. Achter de namen vindt u de prijzen die door hen zijn aangebo den: Om u, als lezer op het Bolswards Nieuwsblad al vast te verklappen wat u zoal kunt winnen volgt hier alvast een „prijzen-lijst”. Let wel: deze lijst is nog niet volledig, daar er bij de redaktie nog steeds aanmeldingen van a.j. osinga b.v. boekhandel was geworden. Dit revalidatiemuisje had nog wel een onverkwikkelijk staartje. Er was bij de eindafrekening nl. nog een tekort van f 86.438,57 wat deftiger ge zegd, een „negatief liquidatiesaldo” van dat bedrag. De staten werd voorgesteld hiervan, de helft te betalen. De leden hikten hier wel wat tegenaan, maargingen tenslotte toch maar accoord. Met tegen zin, met het gevoel met de rug tegen de muur te staan! PIAAM - Zondag 18 november a.s. vindt in de Nynke Pleats te Piaam een klassiek koffiekonsert plaats. Vanaf half twaalf ’s morgens zullen leerlingen van het Am sterdamse Sweelinck Konservatorium klassieke werken uitvoeren. A Bfrsn.iat6 Eofaward Uitgave A. J. OSINGA b.v. Bolsward - Marktstraat 13 Administratie- en Redaktieadres: Postbus 5, 8700 AA Bolsward Tel. 05157 - 2044, na 18 uur 2660 Redaktie na 18 uur 4661 MANNEN MODE üs hjoed to sizzen It is forstannich seis de aep mar üt ’e mouwe komme to litten, hwant oars dogge de buorlju it wol foar jo en tsjin dy tiid soe it bist wolris jongen ha kinne. ’“7^ BOLSWARD - De Bolswarder PvdA- fraktie heeft het verzoek ingediend om op korte termijn te komen tot het houden van een extra raadsverga dering. De reden hiervoor is de on duidelijkheid die is gerezen omtrent de, in een advertentie aangekon- digde, aanvraag voor een vergun ning tot afbraak van het pand Plant soen nummer vier. Hiervan was, zo vernamen wij van PvdA-woordvoer- der Stef de Haas, de commissie ruim- telijkeordening niet op de hoogte gesteld. Gemeentesecretaris Wim Ziengs zei ons desgevraagd dat om de bestemmingsplanprocedure op gang te brengen deze publicatie was gedaan. Wanneer de extra-raadsvergadering zal plaatsvinden kon de heer Ziengs ons gisteren nog niet zeggen. HOE DOET U MEE Zoals bekend zoekt u in de drie sinter klaasedities van het Bolswards Nieuws blad (op woensdag 21 november, woens dag 28 november en vrijdag 30 novem- BOLSWARD - Gistermiddag organi seerden de afdelingen rekreatie, be zigheids- en kreatieve therapie van het Bolswarder verpleeghuis „Bloemkamp” weer haar jaarlijkse verkoopdag. Evenals voorgaande ja ren was de belangstelling hiervoor weer bijzonder groot. Behalve de verkoop van de talrijke werkstukken, die door de patiënten van Bloemkamp waren gemaakt, werden er gisteren verschillende behendigheids- spelletjes gehouden waaraan het publiek kon deelnemen. Hieraan waren ook di verse fraaie (eveneens zelfgemaakte prij zen) verbonden. Het publiek kon van 14.00 tot 17.00 uur in het verpleeghuis terecht. Hoeveel deze verkoopdag had opgebracht kon men ons gistermiddag nog niet zeggen. De opbrengst leest u in onze volgende editie. stempelformulier die u moet uitknippen. Bij de deelnemende winkeliers krijgt u bij ieder tientje dat u besteedt hierop een stempel. Op de kaart is ruimte voor uw naam en adres, hierop bovendien de oplossing van de advertentieprijsvraag. De kaart kunt u daarop inleveren bij boekhandel Osinga op de Marktstraat nummer 13. Ook dit jaar was de heer Leo Wijnia weer present met zijn draaiend rad, tijdens de jaarlijkse verkoopdag in „Bloemkamp Zoals uit de foto blijkt konden hierbij talrijke prijzen worden gewonnen. Het was woensdagmorgen in meer dan eén opzicht een fris begin, toen het Friese „parlement” in de provinciale vergaderzaal door de „skeane banen fan it weagjend wyt en blau” werden verwelkomd tot het houden van een Marathonzitting, die na verwacht werd zou duren tot het middernachtelijk uur. Het laatste voorstel, nl dat inzake de nota „Grondslagen en basisbeslissingen in het kader van het Streekplan Friesland”, te behandelen ditmaal niet in ’s lands vergaderzaal, maar wegens de te verwachten toeloop van belang stellenden uit de provincie in de zalen Schaaf, was aan het Marathonkarakter debet. Het frisse begin gold ditmaal vrijwel alle statenleden, vooral hen die van her en der uit de provincie zich naar de Friese hoofdstad hadden gevoegd door een door de nachtvorst wit berijpt sprookjeslandschap. Een vroeg wintertje, maar ouderen her innerden zich dat juist 35 jaar geleden, medio november 1944, in de laatste oorlogswinter dus, Friesland op deze dag reeds was bedekt door een paar decimeter sneeuw. Dit tot aller troost opgemerkt. Een fris begin, maar dan in geheel andere zin was dit het ook voor de Commissaris der Koningin, die na zijn vacantie met frisse moed deze vergadering weer kon leiden. Voor het eerst, zover wij weten, tegenover een geheel lege publieke tribune. Geen enkele van de half miljoen Friezen had zich opgemaakt het begin van de ochtendverga dering mee te maken, al kwam er in de loop van de ochtend af en toe wel eens een ambtenaar even poolshoogte nemen, hoe ver het met „zijn”, d.w.z. met een door hem voorbereid voorstel, was gevorderd. Welnu, zelfs een paar schorsingen konden niet verhinderen, dat de ochtendvergadering zó vroegtijdig was i niet gereed was. ber) in de advertenties naar de cijfer- letterkombinaties, die in de juiste volg orde geplaatst, de oplossing van de puzzel vormen. Gedurende deze periode vindt u bovendien in de krant een BOLSWARD - Afgelopen woensdag heeft de heer Domien Altenburg de eigenaar van de jeansshop Kuufke zijn handtekening gezet onder het koopkontrakt van het pand waarin thans nog het muziekhuis De Harp is gevestigd. Altenburg wil op deze plaats een winkel beginnen met vrije- tijdskleding voor een wat breder publiek. In zijn jeansshop op Het Skilwyk richt hij zich mee op het het jongere publiek. In de nieuwe zaak, zo vertelde de dertig-jarige A1-. tenburg ons, kan een ieder, zelfs tot in de leeftijdsgroep tot vijftig jaar, terecht voor vrije-tijdskleding. Domien Altenburg blijft eigenaar van de Kuufke; zijn zes jaar jongere broer Albert zal hier voortaan de zaken behar tigen. Het assortiment in de jeansshop zal waarschijnlijk worden uitgebreid met kinderkleding. Warenhuis (klopboor), Van den Oever (Tefal elektrische friteuze), S. S. van der Werf (kleding uitzoeken tot bepaald bedrag), Modehuis Aggie (japon), Wobma (japon), Studio Steg- gerda (camera), drogisterij Wierda (3 haarkrulsets), Miwaco (22-delig kof- fieservies), CAF-winkel (doppen- doos), Vlaandere (laarzen, lang mo del), bakkerij Landskroon (10 boter letters), modehuis Wolke (kleding uit zoeken tot bepaald bedrag), Ettema (cirkelzaag en hobbyset), Van der Pol (friteuze en eierkoker), Ossekop (ge reedschapskist met inhoud), Homma (2-persoons dekbed met hoes), Kuuf- kes jeansshop (kleding uitzoeken tot bepaald bedrag), Botermans (schoe nenwaardebon), tapijthuis ,’t Hoogje’ (2 maal 1-pers. matras), Wolke wo ninginrichting (100% scheerwollen deken), Bosma (mand fruit), Kingma (bedset), slager Van Balen (4 rolla des), Kooistra’s supermarkten (10 waardebonnen), Hubo (hang-legkast) en Witte Boekhuis (standaard-boek- werk) en Tech. Buro Harsta en Zoon (wekkerradio) R. P. de Boer (lektuur hanger), MCM (staande kapstok). We zeiden het eerder: de lijst is nog niet kompleet. Volgende week woensdag vindt u de volledige lijst en leest u meer over deze Bolswarder winkeliersaktie. Het bestaande pand De Harp zal niet worden verbouwd. Zoals bekend onder ging de winkel een jaar geleden een gron dige verbouwing. Hierdoor is het voor de heer Altenburg rnogelijk omstreeks half januari reeds zijn nieuwe zaak voor het publiek te openen. De voormalige ei genaars van De Harp, vader Douwe en zoon Henk Wiersma vertrekken naar Heerenveen, waar zij een nieuwe muziek handel op poten zullen zetten. ARUM - In de nacht van dinsdag op woensdag verloor de uit Harlingen afkomstige heer T. Tichelaar door de gladheid de macht over het stuur van zijn auto en kwam tot stilstand tegen de gevel van de heer Bloemsma, die hier zijn werkplaats heeft. Zowel de heer Tichelaar als zijn echtgenote, die naast hem zat raakte, bij de botsing gewond. Beiden moesten voor observatie naar het Oranje- oord ziekenhuis in Harlingen worden overgebracht. Drogisterij ’t Blomke (Lancöme-beau- ty-case), sporthuis A. P. v.d. Feer (tafelbiljart), „Kinderparadijs” (elek trische autoracebaan), Gebr. Van der Weerd (draagbare t.v.), bloemenhuis Van der Weide (bloemenbak kom pleet met vaste planten), Lunters Marktstraat 12-13 8701 JV Bolsward Bolswards Nieuwsblad Verschijnt in: Bolsward, Baarderadeel, Hennaarderadeel, Hindeloopen, Wonseradeel, Workum en Wymbritseradeel De materiele schade was aanzienlijk. Be halve de dubbele deur werd ook een ge deelte van de stenen gevel van Bloems ma beschadigd. De auto van de Harlin gers is total-loss. Een voorstel om een crediet groot f 150.000,- beschikbaar te stellen voor het bevorderen van de bewustwording in Friesland van het ontwikkelingsvraag stuk en het verlenen van steun aan het project van de boerenorganisatie A.N.U.C. in Columbia, een nadere uit werking van een reeds jaren geleden door de toenmalige A.R. fractievoorzitter Van Tuinen gelanceerd idee bleek nog al haken en ogen te hebben. „Foutsjes yn de procedure”, goêlijkte gedeputeerde Spiekhout. De kwalifikatie van het D’66 statenlid Schotel, dat dit voorstel een „aaneenschakeling van onzorgvuldighe den” was, leek de gedeputeerde erg overtrokken. Wat de verdeling van de f 150.000,- betrof hadden verschillende leden van het CDA nog al hun beden kingen. Hun vraag was of een groter deel van diverse instellingen op het gebied van de ontwikkelingssamenwerking veel al op vrijwillige basis niet meer bij dit werk betrokken kon worden, opdat niet een te groot deel van het bedrag aan de strijkstok zou blijven hangen. Mevr, de Graaff deelde die mening en diende dienaangaande een motie in. De 3 CDA gedeputeerden vielen het college niet af. Wel stemde de heer -Eringa vóór de motie, maar dat was een vergissing. De motie werd verworpen met 27 tegen 25 stemmen. tii jk W M' l f PUTBï PEWItS

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Bolswards Nieuwsblad nl | 1979 | | pagina 1