KERKDIENSTEN KAPPIE EN HET MISTEILAND ZWART MAAR LIEFLIJK uuim muizelnnr r Lieteboek yn „Sjonge en spylje” Zaalkaatsen Onder Ons PROMOTION CLUB KOSTUUMS bondsspaarbank bolsward 0011 2644 05100 - 55 555 Roman fan de earme Fryske heide WEEKENDDIENSTEN WATSE CUPERUS nieuwste kollektie één jaar schriftelijke garantie Zekerheid is niet te koop BONDS SPAARBANK u een „verzekering” geven. EIN FT~ Pagina 2 BOLSWARDS NIEUWSBLAD VRIJDAG 15 NOVEMBER 1979 ZONDAG 18 NOVEMBER NED. HERV. KERK DOKTERS en ZUSTERS R.K. KERK WYMBRITSERADEEL DIVERSEN APOTHEEK uur: DOOPSGEZINDE GEMEENTE u. GEREF. KERK opgave, die haar verder leven grootdeels 34 de HOOFDSTUK XVI, men: belooft de armvoogd Gezinsverzorging/Bejaarden/ Chron. ziekenzorg zowel te Witmarsum als Bols- ward elke ochtend (ma. t.e.m. vrijd.) van 8.30 - 9.30 uur. Visite aanvragen van 9-10 uur 2 uur spreekuur Zaterdag en zondagsmorgens vóór 7.45 uur zaterdag en zondagmiddag 1 - 2 uur Vanaf vrijdagavonds 6 uur Alleen voor spoedgevallen BOLSWARD: 10.45 uur: ds. Knipscheer MAKKUM: 19.00 uur: ds. Knipscheer WITMARSUM: 9.30 uur: da. van Zetten H.A. WORKUM: 9.30 uur: ds. Knipscheer BOLSWARD: Verg, van gelovigen, Laag 14: 9.30 uur: samenkomst, met breking des broods SNEEK: Gerf. Kerk (vrijgemaakt) Kleinzand 22: 9.30 uur: leesdienst; 17.00 uur: ds. de Jong Zr. R. LANDMAN le Woudstraat 6, Sneek Telefoon 05150 - 12507 „MOEDERS voor MOEDERS” voor: Sneek, Bolsward: Mevr. M. van Veen-Stout, Kaar 12, Sneek, telefoon 05150 - 14543 APOTHEEK VAN DER SLUIS Marktstraat 12, Sneek Telefoon 05150 - 12832 G. MIEDEMA Grote Dijlakker 19, tel. 2452 E. H. MULDER Tramstraat 8, Nijland Telefoon 05156-232 Stichting Maatschappelijke Dienstverlening FRIESLAND-WEST De Spinnekop 8 - Witmarsum telefoon 05175 - 1615 Grote Dijlakker 18 - Bolsward telefoon 05157 - 2377 gezinsbank zonder winstdoel Laat de BIJ BRAND: Voor brandmelding belle POLITIE BOLSWARD Politie Alarmnummer: b.g.g. in spoedgevallen: Uit het Fries vertaald door E. S. de Jong 13 Oude Kobbe en de beide bemanningsleden van de Kraak namen plaats aan de tapkast van de oude herberg. Het gestommel van hun barkrukken overstemde elk ander geluid, en daardoor hadden ze niet in de gaten dat bijna alle bezoekers schichtig de lokaliteit verlieten. „Wat zal het zijn, edele heren?” vroeg de kastelein onder danig. „Een flesje Prik misschien? Of een fluit Madagascar?” „Zwark,” bestelde Kobbe kortaf. „Dubbel! Op de rotsen!” De herbergier haastte zich om een glaasje vol te schenken, een blokje ijs toe te voegen, en de lafenis voor zijn gasten neer te zou een pleeg- geen grote Jantsje Sa’n Heidekeardel fan J. A. Visscher ARUM Schoolstraat: 9.30 uur: Leesdienst; 14.30 uur: ds. Poutsma BOLSWARD: 9.30 uur: ds. Verbaan; 17.00 uur: drs. Dijkstra Vrijdag om 18.00 uur en eindigende maandag 8.00 uur Spreekuren: Maatschappelijk Werk Witmarsum: elke ochtend (ma. ,t/m vrijd.) 8.30 - 9.30 uur Bolsward: elke donderdag van 9-10 uur OOSTERLITTENS - Hoewel er zondag geen voetbal was, stonden er voor de eerste zaalleden kaatspartij van de k.v. „Onder Ons” slechts 10 parturen op de lijst. Die hebben er in de sporthal van Oosterend een leuke kaatsmidag van ge maakt. De uitslag is: 1.: Jan Rodenhuis, Wor- kum, Trijntje Heeg-Tamminga en Neely Karel-Boersma, Oosterlittens; 2. Siepie v.d. Meer, Huizum; Houkje Rodenhuis, Leeuwarden en Suuske Zylstra-v.dl Wey, Oosterlittens; 3. Haye Zijlstra en Betha Rodenhuis-Terpstra, Oosterlittens en Tjerk Jonker, Mantgum. De prijzen be stonden uit fraaie planten. Zetten. „Dit is toch zeker een rondje van het huis?” vroeg de oude loods dreigend. „Om de binnenkomst van een sleepboot te vieren, niet waar?” „Ja ja natuurlijk!” antwoordde de kastelein geschrok ken. „Zeker, meneer!” „Een sleepboot, huh?” mompelde de enige gast die in een hoekje van het vertrek was achtergebleven. „Kobbe heeft er dus een kunnen strikken! Dat is niet zo mooi! Daar moeten we iets aan doen!” BOLSWARD: zaterdagavond 19.00 uur: Eucharistieviering; zondag 9.30 uur: Hoogmis; 11.30 uur: Mis BURGWERD St. Johanneskapel: 10.00 uur: Eucharistieviering WORKUM: 8.00 uur: Vroegmis; 10.00 uur: Hoogmis; 19.30 uur: Lof MAKKUM: zaterdag 18.00 uur: H. Mis; zondag 10.30 uur: Hoogmis WITMARSUM: zaterdag 19.30 uur: H. Mis; zondag 9.00 uur: Hoogmis ROODHUIS: zaterdag 19.00 uur: H. Mis; zondag 9.30 uur: H. Mis. er mei har smelle han yn syn grouwe fust SCHETTENS: 9.30 uur: kand. de Jong; 13.45 uur: ds. Verbaan WOMMELS: 9.30 uur: drs. v.d. Dries; 13.45 uur: drs. Sienot TJERKWERD: 9.30 uur: ds. van Helden H.A.; 13.30 uur: kand. de Jong BAPTISTEN GEMEENTE BOLSWARD Kapel Skilwyk: 19.00 uur: ds. Oldenburger MAKKUM: 10.45 uur: ds. Horjus en daarmee stelt zij „Sjonge en Spylje” wurdt altyd ütstjürd op tiisdei fan healwei sawnen oant sawn ure yn it programma fan Radio Fryslan op FM kanael 5. „Wol, Maaike, ja, dit is noch lette bisite foar dyDo sjochst der helte better üt as ik tocht hie, bern. En ik leau hy sei it mei in knypeachje, „as ik no fertel en in oar fertelt ek wat en moarn komt der nochris ien om eat te fertellen, dan tink ik, datste gau wer hielendal wer better bist.” Doe soe er dan mei syn ferhaal begjinne Op dat stuit waard der skille. As wie der bran! Hja hearden de boer nei de doar ta gean en doe it lüd fan de bananekeapman, dat róp: „As de boer no mei eigen eagen sjen wol, wat it boekhalden ynhaldt, moat er op slach meikomme. Siertsema seach daliks nei it hüs fan de skoalmasteï-, dêr’t Johannes hinne wiisde. It wie dêre in hiel trelit foar de doar. Willem Bos waard foar de safolleste kear troch syn maten thus brocht, in fikse sneed yn it ear. Syn ek al net sa nochteren maten leveren him of, sa dronken as in kakstoel. mar groeie meie. En ik tink dat ik Wodan ek meinim nei de „Dy sil wol rie witte mei jo sinten,” sei Johannes, mar hy harke nuver op, doe’t Siertsema sei: „Nee, dy kriget myn sinten net, Johannes, hy kriget Maaike ek net! En kom der no mar yn as in goede freon. It hüs is al suver fol, mar ik bin der wiis mei en jo sille mei üs bliid wêze, as jo sjogge, wat hjir feroare is. Ferheard kaam Johannes der yn en dêr seach er Freark sitten, plechtich ijochtop syn stoel, de stok mei sulveren knop tusken syn knibbels en syn huodsje kreas njonken de TANDARTSEN A. DE BOER Doltewal 12, Workum Telefoon 05151 - 1345 spreekuur 10.00 - 10.30 uur ’s avonds 6.30 - 7.00 uur Geopend: Vrijdag 18.00-22.00 uur Zaterdag 8.00-12.00 uur 13.00-22.00 uur Zon- en feestdagen 12.00-13.00 uur 18.00-19.00 uur Buiten genoemde tijden: eerst bellen Tel. 05150-12832 N.B. Apotheek Berkhemer geopend: zaterdag 14.30 - 15.00 en zondag 17.30 - 18.00 uur mode trefpunt Appelmarkt 16. Bolsward. Telefoon 05157 - 3636 BOALSERT - 24 novimber komt it nij „Frysk Lieteboek” üt. Radio Fryslan freget der omtinken foar yn it pro gramma „Sjong en Spylje” fan tiis dei 20 novimber. Roel Slofstra sil in pear lieten sjonge en ek it Grouster Mingd Koar is to biharkjen. Fierder wurde yn dy ütstjüring. in pear nümers draeid fan de nijste LP fan de brassband Pro Rege üt It Hearren- fean under lieding fan Jan de Haan. De oare dei kaam Gosling. Wat der him allegearre ófspile hat en wat der bepraat is, is net bekend. Wol dat der noch gjin healjier letter twa lokkige minsken wennen op in prachtige pleats op de klaai: Gosling en Maaike. De léste wie noch like stumperich as altyd, mar waard troch de Jearste heind en ferpopke op oandwaanlike wize. Derstieek stoel oer de grün, krekt in hannelsreizger yn ’e wacht- *n oargel^yn de op keamer en graach mocht Maaike der op keamer, dy’t tidige op in oprop yn dit gefal om ek by; Maaike boppe te kommen. Maaike seach der no hiel oars üt en se knikte Freark, dy’t wol goed koe, freonlik ta. Dy kaam der hoeden yn, froufolk wie er altyd al wat skruten foar. Hy die ek syn ferhaal oer de ünskuld fan Gosling en doe wie de saak goed genóch tared om Siertsema en syn frou seis' boppe komme te litten om it grutte nijs te fertellen en dêr hiene de oaren ek graach by wêze wollen. It duorre wol in trije kertier foar’t se wer under kamen, mar dat dearde de trije freonen net, hja hiene elkoar genóch te fertellen. Doe’t se wer yn ’e keamer kamen, wie it ien stik wille en fleur. Der kamen segaren op tafel en der waard in stik koeke by de kofje dien. It béste wie amper goedernóch. zich zelf voor een zal beheersen. Ze zal er voor moeten strijden, want ook in deze liefdedaad blijft zij voor het oog van de mensen toch „grote Jantsje”, de vreemde, de onbegrijpelijke. Maar tegen strijd ziet ze niet op. Ze heeft een warm, jong leven tegen zich aan voelen vlijen en haar liefdebron is ontsloten. „Gelukkig!” jubelt de kleine Jantsje. spylj e: „Rêst myn siele, God is Kening.” Mar it moaiste wie noch as Gosling syn aid harmonika foar it Ijocht helle en dat liet der by song. De kuie- ide freonen wiene der wakker wiis mei, sa’t ien en oar run wie. Behalven de skoalmaster, mar dy socht in oar hinnekommen, hy ferhuze. Op it hüske op de heide wiene de soargen no fergoed foarby. Foar goed jild waard de bosk ta oanmakke lan. Freark en Tet reizgen altemets in dei nei de klaai. Soms Johannes ek, dy’t it allinne mar spitich fün dat syn trouwe Wodan dan net mei koe. Hy naam dan in strüs bananen mei sa grut as er dy mar besefte koe. Oer de moard waard net mear praat. Oft it ütkommen is dat Rinse de moardner wie of net is ek sa wichtich net. „Voor zover gij dat aan een van Mijn minste broederen hebt gedaan, zo hebt gij dat Mij gedaan.” Het dorp weet niet, of de dominee nu met opzet deze tekst gekozen heeft, of dat dit toevallig zo te pas kwam, maar die preek is des zondags na het gebeurde ingesla gen en Jantsje haar palieren zijn sedert die dag nogal in waarde gestegen, want het betekent nogal iets, om zich over zo’n klein kind te ontfermen. Natuurlijk zijn er ook, die achter deze liefdedaad van grote Jantsje bijbedoelingen hebben gezocht. De oude komediant zou wel weten wat ze deed. nu verder de halve ook de wieg van 53 Als ze weer naar huis gaat, rijdt er een wagen met vier weesjes de weg naar Hallum. De politie-agent zit op de bok en knikt Jantsje toe. Het is hem heel wat waard, zo’n uitkomst in de nood. Tegen etenstijd komt de kleine Jantsje thuis, ze heeft onderweg het verslag al gehoord, want deze daad van grote Jantsje is het gesprek van de dag en met een blijde uitroep vliegt de jonge Jantsje op het kind af. „Hoe heet hij, mem?” vraagt ze blij. „Hendrik,” zegt Jantsje. „Houden wij hem altijd?” „Ja, wij houden hem,” zegt de moeder ACHLUM: 9.30 uur: ds. Hylarides HITZUM: 13.30 uur: ds. Hylarides ALLINGAWIER: 13.30 uur: ds. Bronkhorst EXMORRA: 9.30 uur: dhr. A. Bijlsma ARUM: zie Kimswerd WELSRIJP: 13.30 uur: ds. Dee BAIJUM: 9.00 uur: ds. Dee BOLSWARD: 8.45 en 10.00 uur: ds. van Binsbergen FERWOUDE: 9.30 uur: ds. Bronkhorst; 13.45 uur: ds. van Helden BURGWERD: uur: 10.45 uur: ds. Roozendal KIMSWERD: 19.00 uur: ds. v.d. Wal H.A. KUBAARD: 13.30 uur: ds. Wiltink LOLLUM: 9.30 uur: ds. Roozendal LUTKEWIERUM: 13.30 uur: ds. Folkertsma MAKKUM: gez. diensten 9.30 uur: ds. Zijlstra; 19.00 uur: ds. Loor CORNWERD: 13.30 uur: ds. v.d. Wal, Jeugddienst PIAAM: 13.30 uur: ds. Zijlstra OOSTEREND: 9.30 uur: ds. v.d. Hoeven; 13.45 uur: ds. Sinia, Jeugddienst OOSTERLITTENS: 10.00 uur: da. Y. Slik H.A. PINGJUM: Dienst in Zurich SPANNUM: 13.30 uur: kand. Bouma Fr. Tsj. EDENS: 9.30 uur: ds. Wiltink TZUM: 9.30 ds. Mulder; 13.30 aldus wordt ze betiteld Met zo’n blok aan d’r been is het voor haar i natuurlijk een klein kunstje het medelijden van wereld voor zich op te eisen, zoals ze de armvoogd heeft opgeëist. Maar verreweg de meesten zien deze daad toch in beter licht en zij waarderen het geval, zoals het zich ook inder daad toedroeg: als een daad van zelfverloochening, als een spontane uiting van haar gemoed. Zo hebben ook de regenten het gezien. Er is een wieg gekomen, zo mooi en zo nieuw-modisch als het maar kan. Nog nooit heeft er een armelui’s kind in zo’n mooie wieg gelegen, ook al past hij bij Jantsje haar verdere bedoeninkje als een schilderstuk in een schapenhok, maar voor zoiets heeft noch Jantsje noch het dorp oog. Het is een pracht- wieg en daarmede, uit! Over de oudste vijf zijn ze het inmiddels eens. Het groot ste meisje van 10 jaar kan wel boerenmeid worden, de armvoogd weet wel een geschikt adres, de volgende vier kunnen naar het armhuis te Hallum, maar de kleinste van 3 weken heeft een min nodig. Tot grote verbazing van Jantsje wordt ze er niet uitge stuurd, maar in het gesprek betrokken. Een vrouw kan soms als raadgeefster uitkomst bieden, al is die vrouw dan ook iemand als grote Jantsje. 2e heeft die twee mannen wel vaker te woord gestaan, maar dan ging het over heel wat anders, over centen of over iets, dat was zoek geraakt. Nu wordt Jantsje gevraagd naar haar mening en of zij misschien iemand weet, die de kleine wil verzorgen. Jantsje zwijgt en neemt de kleine op haar schoot. Vóór alles moet dit kind worden geholpen. De beide mannen zien zwijgend toe. Dit moeder kunnen zijn, als. het maar was. Als het kind een schone luier heeft, legt ze het op het onbeslapen bed, de vader had blijkbaar voor de nacht reeds zijn biezen gepakt. Dan put zij water uit de regenbak en wast de kleinste vier, het oudste meisje stuurt ze naar de gang, die is al groot en wordt straks immers boerenmeid en zou zich zelf wel helpen. Als Jantsje klaar is, herhaalt de armvoogd zijn vraag. Hij wil er per week een daalder voor betalen. Eigenlijk is dat te veel, maar de regenten zullen dat in dit buitengewone I geval wel goedkeuren. WITMARSUM: 9.15 uur: ds. Nell YTENS: 11.00 uur: ds. v.d. Hoeven H.A. WINSUM: 9.30 uur: mevr. A. van Rijs- Reienga WOMMELS: 9.30 uur: ds. Nieboer H.D. 19.30 uur: ds. Nieboer Fr. Tsj. HIDAARD: 10.45 uur: ds. Nieboer WONS: 13.30 uur: ds. Ros SCHRAARD: 9.30 uur: ds. Ros H.A. ZURICH: 10.30 uur: ds. Nell NIJLAND: 9.30 uur: ds. v. Wakeren; 13.45 uur: ds. de Hartog Maar onder de dorpsvrouwen is er niet één, die zich over het kind wil ontfermen, dat weet Jantsje maar al te goed. „Neem U het,” zegt ze tegen de armvoogd. „U hebt er eten voor en uw vrouw heeft tijd zat.” Maar de armvoogd weert dat af. Hoe komt dat wijf er bij. Het zou er niet best voorstaan als hij zo’n vrachtje meebracht. In de lege bedstede krijt zachtjes de kleine en als een schok dringt het tot Jantsje door, dat het kind in ruim een dag niets te drinken heeft gehad. „Ik neem het mee,” zegt ze en voorzichtig windt ze baby in haar wollen schort, want buiten is het koud. „Als het wat groter wordt, kan het ook haar het armhuis,” geeft de armvoogd Jantsje tot troost mee. „Ik heb het en ik houd het,” zegt Jantsje. Als ze door de steeg gaat met haar liefdelast in haar ar men, wijken de vrouwen bijna eerbiedig terzijde en geven haar ruimte. In het dorp lopen de mensen te hoop en be stormen ze Jantsje om het laatste nieuws te horen. Jantsje gaat regelrecht naar huis. Ze zwijgt en staat nie mand te woord. Als ze thuis komt, verzorgt ze het kind en stopt het weg onder warme dekens. Dan gaat ze voor de tweede maal naar de armvoogd, die nog in het kamertje rondneust. „Ik moet een wieg hebben en kleertjes voor het kind," zegt ze. „Het komt in orde, vandaag nog, gul en toeschietelijk. Freark-om soe de oare moarns daliks in telegram stjüre, dat Gosling noch dyselde deis komme moast, omdat Maaike sa’n ferlet fan him hie en dat moast ündertekene wurde mei: „Siertsema en frou.” Mar Johannes moast ek noch nei boppen. „Wol graach,” lake er. Hy die de skuon üt en gie hoasfuotling de treppen op, kloppe hoeden oan de doar fan Maaike har sliepkeammerke en kaam der sa strieljend yn, dat syn gesicht har allinne al wakker bliid makke. „No, Maaike,” sei er hertlik, „dat ha wy der ófswit! It is no dochs foarinoar, fanke! En no soe ik ris freegje hoefolle bananen en hoefolle oranjeapels der op de bruiloft wêze moatte. Dan gean ik der seis hinne om de moaisten üt te sykjen. al moat ik der ek foar nei Sjina of wer’t dy dinge ek bruiloft. Efkes siet K

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Bolswards Nieuwsblad nl | 1979 | | pagina 2