Historische nacht voor Friesland (14/15 nov.) VEILIG SKIËN IS FIJNER SKIËN VAN TOEN BOLSWARD E E3 De dans van emoties en amendementen UIT DE STATENZAAL II dit uit en wie werkt het uit? Dit is vol- Voorzichtig inhalen ..iiialen mag aan alle kanten, mits op zodanige afstand dat de ingehaalde in geen van zijn bewegingen wordt belemmerd. Hulp verlenen bij ongelukken Bij ongevallen is iedereen verplicht hulp te bieden. ’n Veilig spoor kiezen Als een skiër een andere skiër van vy-\ ^Z' achteren nadert, moet hij zijn spoor zo kiezen. dat hij die ander niet belemmert of in gevaar brengt. 'A van de piste Een klimmende skiër mag alleen de zijkant van een afdalmgstrajekt gebruiken. Hetzelfde geldt voor een skiër die te voet afdaalt Beheers uw snelheid leder moet zich qua snelheid en ski-stijl aanpassen aan z’n eigen capaciteiten, de toestand van de niste en het weer. Klimmen en lopen, altijd langs de kant Rekening houden met anderen leder moet steeds zo skiën, dat hij anderen niet in gevaar brengt of benadeelt. Kijk uit bij oversteken en invoegen Een skiër die zich (weer) op de - piste wil begeven of een piste wil kruisen, moet er zich van ver gewissen dat hij daarbij niet anderen of zichzelf in gevaar brengt. Dit geldt ook na iedere stop. Nauwe passages vrijhouden Een skiër mag niet zonder noodzaak op nauwe of V onoverzichtelijke gedeelten van een afdaling stilstaan. Wie op zo'n helling valt of wil stoppen moet zo snel mógelijk de weg’vrijmaken en naar de kant gaan. Houdt u aan de ‘verkeersborden’ Elke skiër moet zich aan de piste-markeringen en waarschuwingstekens houden. Legitimatie verplicht Iedereen, getuige of ’betrokkene, verant- ¥\woordelijk of niet, f moet bij onge- y vallen zijn i personalia opgeven. p Pagina 6 - BOLSWARDS NIEUWSBLAD VRIJDAG 15 NOVEMBER 1979 •o* Er zijn ook anderen Veilig skiën is fijner skiën Wat „Bolsward van toen” betreft: tot volgende week. M Die spieren A redelijk, Triest i Si Mannenzaak Eigen verantwoordelijkheid 1 Dijkstra, Jan Dijkstra, Dirkje en Baukje de Jong en meester De Boer. Derde rij: Zusje Muurling, Jan Stevens, Griet Oosterbaan, Ellie van der Spoel, Alie, Saakje, Hendrik en Aaltje Appeldoorn, Nancy van der Mei en in de vierde rij staan v.l.n.r.: Flaming, Gretha Stevens, Bertus Nieuwenhuis, Hermien Winia, Gerke Schuurmans, Cor en Jan Huisman en tenslotte Siemon van der Mei. De Nederlandse Ski Vereniging legt het accent van de campagne op de volgende punten: Z Veilig skiën Dat begint in Nederland. De keuze van de ski’s, schoenen, sneeuwbril, daar begint het je safe-voelen. Een zomerva kantie met een op de oud-roest-markt opgedoken auto uit grootvaders tijd, dat doen weinigen. Degenen die het doen, staan, een enkele uitzondering daargela ten, na dertig kilometer te wachten op de Wegenwacht. Niemand loopt een garage binnen met vijftienduizend gulden in z’n hand onder het roepen van: Dat wordt ’m, geef maar mee. Zorgvuldig kiezen, passen, goed laten afstellen, dat zijn de zaken, die tellen bij het kiezen van goed materiaal. Merkwaardig dat deze frustrerende ver gadering in hoofdzaak een mannenzaak was. De dames kwamen niet of nauwe lijks aan bod. Friesland mag dan bogen op twee fractievoorzitsters, nog wel van de grootste partijen, mevr. De Graaff als aanvoerdster van het CDA en mevr. Bruinsma als presidente van de PvdA, ditmaal waren het merendeels de fraktie- deskundigen die voor hen de kastanjes uit het hete vuur gingen halen. Voor het CDA deed dit de heer Hoekstra en voor de PvdA de heer Hooiring, in het laatste Met de groei van de wintersport worden de pistes onvermijdelijk voller. Dat is geen ramp, het maakt het vaak een stuk gezelliger. Maar veel mensen op een relatief klein stuk grond maken regels noodzakelijk. Net zoals in het verkeer. Moeilijk zijn die regels niet. Eigenlijk gaat het om maar één ding: er zijn ook andere. Dat betekent op de piste dat de betere skiër altijd de zwakkere broeder of zuster moet laten voorgaan en dat de afvaller moet wijken voor de klimmer. Mocht er onverhoopt een „aanrijding” plaats vinden, blijf dan staan, om te helpen, anderen attent te maken en als het nodig is je te legitimeren. Getuigen kunnen belangrijk zijn. De internationale vereniging van ski-organisaties, de F.I.S., heeft die gedragsregels in 10 „geboden” samengevat. Die piste-regels gelden in alle Alpenlanden. BOLSWARD - De Nederlandse Ski vereniging is in samenwerking met de vakhandel in wintersportartikelen een aktie begonnen onder het motto „Veilig skiën is fijner skiën”. Het is namelijk gebleken, dat een groot deel van de wintersportgangers on voldoende is geïnformeerd over de voorbereiding van de vakantie en zich ter plekke niet houdt aan inter nationaal geldende regels. Fijner skiën? Dat zal wel niet kunnen. Tenminste dat poet, u geloven van al die Oostenrijk-, Frankrijk-, Italië-, Zwitserland- en Duits- landgangers van het vorig seizoen. Bulga rije, Roemenië en Canada nog maar daar gelaten. Fijner kon het niet. Sneeuw, zon, Waarom komen al die klachten warme wijn, dansen, lekker eten, lachen, die leuke leraar, foto’s, een beetje ver liefd, arreslee. Wat wil je nog meer? „Niets” roepen twee mensen u toe vanuit een romantisch wintersportoord. Maar dan zijn ze wel wat vergeten: die stijve kuiten op de derde dag, dat meisje met die knietorsie, die jongen die in het gips naar huis moest, hun eigen klapperende knieën, nee, nou effe zitten want ik kan niet meer. Want zo gaat dat toch. Grote en kleine schaduwen op zo’n mooie vakantie. Meestal blijft het bij spierpijn, zere voeten, een verrekte spier. Een botbreuk komt gelukkig wat minder voor. Wie zijn die twee mensen? De beginner en de routinier. Beiden hebben ze er last van. Ze praten er niet over als ze terug Triest was het vooral dat de eigen PvdA- gedeputeerden, die de Groba mee had den voorbereid en zich er achter gesteld hadden, toen „de kniper op ’e skine” kwam alle drie het college afvielen en uit de collegeboot vielen. Dit is trouwens niet de eerste keer. Was het vroeger van zelfsprekend, dat een gedeputeerde, zo hij niet yooraf had te kennen gegeven een minderheidsstandpunt in te nemen, te gen het stemgedrag van een eigen fraktie in, het college trouw bleef, de laatste tijd is er steeds meer sprake van een ver scherping van de verhoudingen. Zo ook nu. Weliswaar was', het bekepd, dat op onderdelen er punten van verschil waren, dat in de eindfase de gedeputeerden hun eigen voorstel zouden trachten te tor pederen, was onvoorzien. Het haalde nu nog net met 28 stemmen voor en 25 stemmen tegen de eindstreep, maar deze uitslag was allerminst om over te juichen. Trouwens bij de tientallen stemmingen kwam de stemverhouding 28-25 vaker voor. In de praktijk betekende dit veelal CDA en VVD enerzijds en PvdA, FNP en D’66 anderzijds. De statenleden stem den wat dit betrof zeer volgzaam hun lei ders. Het kwam slechts zelden voor dat een lid een afwijkende mening had of althans deze liet blijken. Optimisten schatten het op een avondvergadering tot 11 uur, pessimisten vreesden dat de staten het zouden uithouden tot middernacht, maar de statenvergadering Groba (een moderne afkorting voor grondslagen en basisbeslissingen) zich zou voortslepen tot voorbij de kleine uurtjes en dat na een afmattende behandeling van tientallen moties en evenzovele amende menten men na half twee ’s nachts zich nog rustig in fractieoverleg terugtrok om pas na twee uur onder gejuich de zalen Schaaf, waar deze Marathonzitting werd gehouden weer te betreden om dan nog een rij sprekers aan te kondigen, had wel niemand verwacht. Het werd een historische dag, liever gezegd dito nacht voor Friesland! Grondslagen wer den gelegd en basis beslissingen genomen die zouden moeten leiden tot het komende streekplan. Zo fris begonnen heeft in arrenmoede de voorzitter, de C d. K. Mr. Rijpstra tot het bittere einde de vergadering rustig en beheerst geleid, alle spandoeken, applaus, soms ook hoongelach en zelfs het aan heffen van een strijdlied door de publieke tribune trotserend. Meer dan 1400 keer moest hij iemand vragen zijn stem uit te brengen en hoe langer hoe meer in antal geslonken publiek begreep er hoe langer hoe minder van. Na zoveel inspraak over wonen, werken, recreëren had dit een stralende slotapo theose moeten zijn, het werd door de veelheid van argumenten, moties en amendementen, ondanks het feit dat het aantal sprekers gering bleef, een in vele opzichten onbevredigend steekspel. Waren er eerst over en weer nog vriendelijke woorden en kon af en toe een grap worden gelanceerd, de sfeer werd hoe langer hoe meer grimmig en naarmate de fronten zich duidelijker gingen aftekenen, steeg de spanning tot die tenslotte te snijden was. Voor het college triest na jarenlange inspanning van de ged. staten het magere cijfer 5+ te moeten krijgen. Daarmee was weliswaar de buit binnen, maar het was een Pyrrusoverwinning en toen tegen drfe uur ’s nachts de moevergaderde statenleden door het nachtelijk Leeuwarden schuifelden op zoek naar hun auto’s was er allerminst een bruiloftsstemming. r w1’. .'-W zover niet bij de inspraak betrokken en dus oningewijd maar moeilijk de zin kon vatten en geen wonder, dat het aantal dat het tot het bittere einde volhield, dan ook vrij gering was. Trouwens geen openbaar vervoer in onze provincie werkt nog om drie uur ’s nachts Een zaak die veel aandacht kreeg was ook die van het aanleggen van een militair oefenterrein in het Lauwersmeer- gebied. Wel niemand stond te juichen om een dergelijk oefenterrein binnen te halen, maar nu de regering zelf een heroverweging doet, was er wel verschil in aanpak. De indruk was er dat CDA en VVD zich hierbij meer lieten leiden door de realiteit en de procedurele mogelijk heden en de PvdA en de beide kleine partijen FNP en D’66 meer door emo ties. Al met al was het een afmattende ■12^ v*. /‘X: over spierpijn, verdraaide knieën nou van daan? Omdat skieën zo zwaar is, zo ge vaarlijk? Nee, er wordt wel eens gezegd: als je kunt leren traplopen, kun je ook leren skieën. Maar je moet wel oefenen. Stel je dat eens voor. Je hebt het nog nooit gedaan en je speelt bnmiddelijk een tournooi van zes wedstrijden op één dag. Het resultaat, afgezien van de uit slag, is niet moeilijk te raden. Zo gaat het ook met skieën. Veertien dagen vraagje een hoop van je spieren. Werk waar ze die andere 351 dagen niet aan toe komen. Zoiets geeft veel grote en kleine problemen. Toch is er maar weinig voor nodig om die euvels te voorkomen. Skigymnastiek, liever gezegd een beetje losmaken en verstevigen van verschillen- Onder die titel voert de Nederlandse Skivereniging dit seizoen samen met de wintersportvakhandel een campagne om alle sneeuwgangers bewust te maken van die paar dingen die er nodig zijn om kleine en grote problemen te voorkomen. Dat zijn echt maar een paar dingen. Het gaat van een goede verzekering en goede ski’s tot voorbereiding en pistegedrag. De skiër zelf blijft verantwoordelijk voor zijn materiaalveiligheid en zijn piste gedrag. Net zoals op de weg zijn in de sneeuw alkohol en vermoeidheid de belangrijkste redenen voor ongevallen. Iedereen die blij en onbezorgd naar de bergen gaat, kan en moet net zo thuis komen. Wat bruiner en wat gezonder. En daar is niet veel voor nodig. De Nederlandse Skivereniging Dat is geen gezelligheidsclub. Juist de veiligheid en de voorlichting van alle wintersporters zijn' belangrijke doelen. Het lidmaatschap houdt nief’alleen toe zending van een aantrekkelijk blad en leuke avonden in, ook een prima winter- sportverzekering en kortingen op liften in bepaalde gebieden behoren tot de voor delen. stadium nog gesecundeerd door de indi vidualisten van hun fractie, de heren Frank de Vries en Johannes Spijksma. Er was één uitzondering. De FNP zond de vrouwelijke helft van de fractie, mevr. Krol-Benedictus in het veld. Wellicht ook als preludium op haar fractievoorzit- tersschap, want de „grand old man’ Singelsma is wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van plan het bijltje er bij neer te leggen, waarna dan drie van de vijf fracties een voorzitster en niet een ,,-er” zullen hebben. Zij deed het goed, al moest af en toe de heer Singelsma nog wel even bijspringen en met zijn onnavolgbaar idioom, het uit de Rimen en Teltsjes en bij Waling Dijkstra geplukte taaleigen voor wat vrolijkheid zorgen. Alle fracties kregen in de eerste ronde 40 minuten spreektijd en in de tweede ronde nog- eens 20, samen dus één uur. dat was al vijf uur constant vergaderen. Met de noodzakelijke pauzes er tussen door, de onderlinge beraadslagingen en het antwoorden namens het college, was dit; alleen al genoeg voor een langdurige j®ergadering. Het is niet wel doenlijk zelfs maar een overzicht te geven van het ge sprokene. Alleen de aantallen moties gemerkt M-l tot M-41 en de evenzovele amendementen, gemerkt A-l tot A-25 vormden een ware rijstenbrijberg, die een paar uren stemmen vergden. Alleen de moties M-l, M-2, M-3, M-32, M-34 en de amendementen A-l, A-2, A-3, A-6, A- 23 en A-25 haalden de eindstreep. zijn in ons lage landje. Toch weten ze er van mee te praten. Beginner en ervaren skiër hebben te maken met het type ski’s waarop zij al dan niet geoefend de pistes over glijden. Met hun lichamelijke con ditie. En natuurlijk ook met al die andere sportievelingen die de lange latten on dergebonden hebben. Dat heeft allemaal te maken met veiligheid. Veiligheid voor jezelf en voor anderen. Publieke belangstelling De publieke belangstelling was hoewel minder groot dan in de eerste van dergelijke Marathonvergaderingen, toen honderden insprekers kwamen op dagen, toen het nog enkel ging over wo nen, werken en recreëren. Nu waren het voornamelijk vertegenwoordigers van de lytse doarpen en de aanhangers van de FNP. Met spandoeken, affiches enz. werd de aandacht getrokken. De voor zitter onderging een en ander met een glimlach, zoals hij dit ook het applaus af en toe deed als een FNP-spreker het weer eens mooi had gezegd. Ook het Lytse doarpeliet dat goed was ingestu deerd, kwam kennelijk uit de hoek als hierboven aangegeven. Het luide als volgt en de Commissaris haakte er zelfs vriendelijk op in: D.s. en p.p.d. Twa hannen op ien bükje, Foar doarpen is’t net bést Se gean om it hoekje Gjin went of skoalle mear Dan sil it doarp ferdwine Bestjoerders doch dêrom Wat de biwenners fine. De letters D.s. staan dan voor Deputear- re steaten, dus het college en p.p.d. voor Provinciale Planologische dienst. Het lied, dat werd gezongen op de wijze van het populaire „Het is uit het leven gegrepen” had als referein: Ja, üs plattelan dat wol libje ’t Konsept fan ’e steaten is bryk Dêrom dizze manefestaesje Bestjoerders jim moatte om lyk! Militair oefenterrein de spiergroepen, is niet alleen een goede lichamelijke voorbereiding. Het maakt dat je je een stuk zekerder voelt en bent in de sneeuw. Afgezien daarvan is het overbodig te zeggen dat met bewegen, bezig zijn ieder mens zich fijner voelt. De Nederlandse Skivereniging organiseert skigymnastiekkursussen. Wilt u zelf wat doen, dan hoeft u niet persé het bos in of naar de sporthal. U kunt het moede lijf thuis voorbereiden bij de pick-up met behulp van een aantrekkelijk disco-boek- je. De oefeningen staan in foto’s afge- beeld en worden door een instructrice op de plaat ingesproken en begeleid door eigentijdse muziek. gens de gedeputeerde de vraag. Hij had ontzettend veel waardering voor de amb tenaren en de insprekers, die vele uren aan dit probleem hebben besteed. Ver schillende zaken kwamen daarbij telkens in het vizier: de kleine dorpen, die nu veel meer aandacht krijgen; de belang rijkheid van de basisscholen en de structuur van de provincie. Trekt men een lijn van Lemmer tot Lauwersoog, dan verdeelt die de provincie in oost en west. Het westen is hier het probleemge bied. Zelfs Leeuwarden groeit niet, dor pen kwijnen in dit gebied weg, industrie wordt niet of nauwelijks aangetrokken. Aan de oostelijke kant van de scheidslijn is de expansie er wel. Er is nu een algemeen streven het zwaartepunt te ver leggen en de provincie om te turnen. Maar men moet hier ook weer niet te ver mee gaan. Gaat men het oosten, de Friese wouden,, afremmen in groei, dan betekent dit nog niet, zo werd betoogd, dat de bevolking zich dan gaat vestigen in het westen. Het kan dan ook naar Groningen of Drente gaan. Een poging om Bolsward, Jourë en Franeker nog tot industirekemen te maken, mislukte. Wel werd van provinciale zijde hulp toege zegd, wanneer zich er serieuze vestigins- plannen voordoen, zoals deze steden nu ook reeds premies krijgen bij de uit bouw van bestaande bedrijven. - koop of huur góed materiaal (ski’s en schoenen). Ga daarvoor naar de Ne derlandse vakhandel,. Die heeft meer tijd voor u dan de handel in de skigebieden. - Bereidt u lichamelijk goed voor, dat voorkomt botbreuken, blessures en spierpijn. Ga dus op ski-gymnastiek of bestel bij de N.Ski.V. een handig boekje met grammofoonplaatje over ski-gymnastiek. - Houdt op de pistes, maar ook daar buiten, rekening met anderen. In de wintersportgebieden gelden uniforme regels, de z.g. FIS-regels voor een juist ski-gedrag. - De skiër is altijd verantwoordelijk voor zijn bindingen. Een goede en eenvoudige controle hierop is voor iedereen uit te voeren: Ga in uw schoen op uw ski staan. Probeer de neus van uw schoen met uw vuist uit de teenbinding te slaan. Dat moet kunnen. Voorts: Laat iemand achter op uw ski’s staan. Gooi uw lichaams gewicht naar voren. Als alles goed is, dient de hakbinding los te schieten. - Sluit een goede verzekering af voor u op vakantie gaat. Alle erkende wintersportvakhandelaren in Nederland werken daaraan mee. Niet alleen omdat zij handelaren zijn, meer nog omdat zij weten dat uw materiaal veiligheid de belangrijkste reden zal zijn dat zij u of uw vrienden het volgend seizoen terugzien. Zij hebben de vak kennis en de apparatuur om u een stel prima ski’s en schoenen af te leveren. Vooral de huurders kunnen in hun eigen belang beter gebruik maken van de tijd en de aandacht die de vaderlandse vakman eraan kan en wil besteden. Met de groei van de wintersport in Nederland is ook de scholing en oriëntatie van de vakhandel gegroeid. De Nederlandse Ski Vereniging, die zich ondermeer indrin gend bezig houdt met de belangenbehar tiging van alle Nederlandse wintersport- consumenten, verwijst alle leden en niet- leden naar onze eigen winkels om die reden. BOLSWARD - Deze week is de inzending van mevrouw J. Kooistra-Ruiter, Dorpsstraat 36 uit Ex- morra aan de beurt. De foto werd in 1921 gemaakt van de leerlingen van de zogenaamde tussenschool. Me vrouw Kooistra, die de foto zo spoedig mogelijk weer retour gezonden krijgt, wist zich de volgende namen te herinneren. Bovenste rij: Lena Groen, Annie Banning, Dirkje Oosterbaan, Titia Dijkstra, Janke Ruiter, Teunie van der Meer en Jette Hengst. Tweede rij: Flaming, Roel van der Zee, Tjitske Oosterbaan, Zus Gedeputeerde Renkema betoogde dat gemeente en provincie ieder een eigen verantwoordelijkheid hebben. De pro- vergadering, waarvan het publiek voor vincie heeft volgens hem een duidelijk coördinerende taak. Veel kwamen de kleine dorpen ter sprake, maar, zo werd betoogd, de leefbaarheid ervan is niet alleen met R.O. procedures te regelen. De gemeenten moeten ook komen tot een leefbaarheidsonderzoek. Hoe werken wij 4 I s* 1 ^’7- k. Z

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Bolswards Nieuwsblad nl | 1979 | | pagina 6